Kārtējais pārkāpums

Ogres novada pašvaldībai
Ogres novada būvvaldei
Brīvības ielā 33, Ogrē
LV-5001


Kopija: Ekonomikas ministrijai
Valsts kontrolei

IESNIEGUMS
„Par neatbilstošu iepirkumu un būvdarbu veikšanu Ogres pašvaldības uzņēmumā SIA “Ogres namsaimnieks”

Kā informējusi Ogres novada pašvaldība, ar 2018.gada 1.jūliju ir noslēdzies Ogres novada pašvaldības aģentūras “Ogres namsaimnieks”, kas līdz šim nodrošināja daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pārvaldnieka funkcijas Ogrē, reorganizācijas process, kā rezultātā Ogres novada pašvaldības aģentūra “Ogres namsaimnieks” pārdēvēta par pašvaldības aģentūru “Ogres komunikācijas”, savukārt pašvaldības uzņēmumam SIA “Labs nams”, kas ar 12.06.2018. pārdēvēts par SIA “Ogres namsaimnieks”, deleģēta papildus funkcija pārvaldīt daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas un ar tām funkcionāli saistītās ēkas (būves) un piesaistītos zemes gabalus atbilstoši normatīvo aktu prasībām, tai skaitā pārvaldīt Ogres pilsētas un Ogresgala pagasta teritorijā centralizētās siltumapgādes sistēmas, t.sk. tīklus, ar tiem funkcionāli saistītās ēkas (būves), katlu mājas, tām piesaistītos zemes gabalus.
Kā redzams SIA “Ogres namsaimnieks” mājaslapā http://www.ogresnamsaimnieks.lv/ uzņēmums joprojām darbojas saskaņā ar Ogres novada pašvaldības 13.11.2014. Ogres novada pašvaldības aģentūras “Ogres namsaimnieks” nolikumu Nr.32/2014, jo nav publicēti citi uzņēmuma darbību regulējošie dokumenti (statūti u.c.).
Kamēr tiek veikta haotiskā aģentūras reorganizācija, kuras rezultātā tiek atbrīvoti no darba vairāki aģentūras līdzšinējie darbinieki, kas bijuši iesaistīti pakalpojumu sniegšanā gan daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām, gan pašvaldībai, bet atlaišanas pabalsti segti vienīgi no dzīvojamo māju līdzekļiem, pašvaldības uzņēmums SIA “Ogres namsaimnieks” 18.07.2018. noslēgusi divus būvdarbu līgumus Nr.SIAON 2018/07/07 un Nr.SIAON 2018/07/09 ar SIA “DAINIS GĀZE” par siltumtīklu rekonstrukcijas darbiem Mālkalnes prospektā 18, Grīvas prospektā 2A un Brīvības ielā 2, nepiemērojot iepirkuma procedūru. Ņemot vērā noslēgto līgumu summas 24 581.02 EUR un 37 870.54 EUR bez PVN, atbilstoši līgumu slēgšanas brīdī Publisko iepirkumu likuma 9.panta pirmās daļas nosacījumiem, proti, ja publiska būvdarbu līguma paredzamā līgumcena ir 20 000 euro vai lielāka, bet mazāka par 170 000 euro, SIA “Ogres namsaimnieks” bija jāveic iepirkums šajā pantā noteiktajā kārtībā. Kā konstatējams no līgumu satura, darbi bija plānoti un nav piemērojama izņēmuma kārtība avārijas gadījumā, turklāt tos varēja apvienot vienā iepirkumā.
Saskaņā ar noslēgtajiem līgumiem (tehniskās specifikācijas) materiālus-siltumapgādes caurules, trejgabalus un ventiļus piegādāja pasūtītājs Ogres novada pašvaldības aģentūra “Ogres namsaimnieks”. Neskatoties uz to, darbu izmaksu tāmē iekļautas iepriekš minēto materiālu izmaksas.
Turklāt, kā secināms pēc www.bis.gov.lv publicētās informācijas, SIA “DAINIS GĀZE” nebija tiesīgs veikt siltumtīklu rekonstrukcijas darbus, jo būvkomersantam nav reģistrēts attiecīgās jomas būvspeciālists.
Papildu tam konstatējams, ka līguma slēgšanas brīdī SIA “DAINIS GĀZE” bija nodokļu parāds EUR 8609.35 apmērā (lūdzu skatīt izdruku pielikumā), kas arī nebija šķērslis, lai pašvaldības uzņēmums noslēgtu ar uzņēmumu būvdarbu līgumus. Vēršu uzmanību, ka ar šo uzņēmumu noslēgti arī citi līgumi par līdzīgu darbu veikšanu.

Ņemot vērā iepriekš minēto, secināms, ka pašvaldības uzņēmums pārkāpis vairākus Latvijas Republikas normatīvos aktus, neveicot iepirkumu, slēdzot līgumu ar būvkomersantu, kam nav attiecīgās jomas būvspeciālistu, un kuram ir nodokļu parāds, kas uzkrāts jau no 10.2017. Jāsecina, ka šāda situācija nebūtu iespējama, ja pašvaldības uzņēmums būtu veicis iepirkumu atbilstoši iepirkumu regulējošo normatīvo aktu prasībām.

Iepriekš minētie fakti norāda uz SIA “Ogres namsaimnieks” valdes locekļa K.Grīnberga tīšu, apzinātu un sistemātisku iekšējo noteikumu, kā arī normatīvo aktu pārkāpumiem.

Atbilstoši Būvniecības likuma 7.pantā minētajam, vietējā pašvaldība nodrošina būvniecības procesa tiesiskumu, izveidojot būvvaldi savā teritorijā un pieņemot lēmumus par apstrīdētajiem pašvaldības būvvaldes administratīvajiem aktiem, faktisko rīcību un lēmumiem, kas apstrīdami saskaņā ar normatīvajiem aktiem. Savukārt būvvalde kontrolē būvniecības procesu un tā atbilstību šā likuma un citu būvniecību regulējošu normatīvo aktu prasībām.
Ņemot vērā iepriekš minēto, lūdzu Ogres novada pašvaldību kā SIA “Ogres namsaimnieks” kapitāla daļu turētāju, nekavējoties veikt auditu SIA “Ogres namsaimnieks”, izvērtējot radītos finanšu zaudējumus, neveicot iepirkumu un pārmaksājot par materiāliem, kurus nodrošināja pats pasūtītājs, kā arī izvērtēt valdes locekļa atbilstību ieņemamam amatam, lai netiktu turpināta šāda prakse, kad tiek atbalstīti uzņēmumi, kas nav veikuši nodokļu nomaksu, tādējādi atbalstot ēnu ekonomiku.
Papildu tam, lūdzu Ogres novada būvvaldi izvērtēt iepriekš minēto līgumu ietvaros paveikto būvdarbu atbilstību, ņemot vērā to, ka SIA “DAINIS GĀZE” nebija tiesīgs veikt siltumtīklu rekonstrukcijas darbus, turklāt SIA “Ogres namsaimnieks” nevarēja nodrošināt šādu darbu uzraudzību un kontroli, jo pašvaldības uzņēmumā nav nodarbināts neviens atbilstošā jomā sertificēts būvspeciālists.

Pielikumā: https://www6.vid.gov.lv/NPAR izdruka par SIA “DAINIS GĀZE” nodokļu parādu uz 1 lapas.2018.gada 9.oktobrī

Ogres iedzīvotajs , 2018-10-24 21:23:18

A ko SIA Ogres namsaimnieks santehniķi darba laikā dara pie neveiksmīksmīgi palaistā apkures projekta Ikšķilē. Nu piemēram SIA dispečerizācijas puisis K.S.?

A ko? , 2018-10-24 22:23:04

Grinbergs jau labi samācijās Ikšķilē kā šeptēt. Helmanim un nacionāļiem jau patīk tādi. Viss ar laiku nāks gaismā.

malkalne , 2018-10-24 22:45:59

Helmanim un viņa draugam Robežniekam kurš šobrīd ieņem godpilno Ogres Komunikācijas direktora ( nez kad viņu tur iecēla?) šodien esot bijusi kārtējā tiesas prāva senajā krimināllietā. Tādi džeki mums te Ogrē saimnieko.

Sia , 2018-10-24 22:49:06

Tik ātri jaunā darba vietā sasmērēties......labs materiāls. Gaidam Ogres Domes reakciju un atbildi.

A ko , 2018-10-25 06:46:26

Kaut nu Valsts kontrole paskatītos, kas te notiek! Ne to vien atrastu!

Anete , 2018-10-25 09:20:17

Kaut nu Valsts kontrole apciemotu Ogres šeftmańus - ne to vien atrastu!

Anete , 2018-10-25 09:21:56

Cik ilgi vēl Ogres iedzīvotāji pacietīs šādu ņirgāšānos...??

lapa , 2018-10-25 09:29:13

mda, Helmanim feisbukā atkal būs jāpublicē garš sacerējums :D

vilcene , 2018-10-25 10:11:25

Paši tādus tautas kalpus ievēlējāt un tagad vāvuļojam

Ha , 2018-10-25 11:34:41

putru ar Mālkalni ievārijis njaaa. Savu čomu Grinbergu par direktoru sia otru savu čomaku Robežnieku otrā par direktoru . Uz Ogres komunikaciju amatiem vispar neviena konkursa nebija?

malkalne , 2018-10-25 18:42:05

Tur visu debîlîbu vãra juridiskãs nodaļas vadîtãjs, diktators kã viņś ieborë tã visi klausa. Visi vińu ap...., bet neviens nesaka acîs ka nav iespëjams ar viņu strãdãt. Grînbergs viņu uzklausa un tad maina domas un dod vaļã pëc viņa ieteikuma, jautãjums kãpëc? Ceru ka kãds kolëģis beidzot atvêrs muti. Tãds sliņķis.

Visu , 2018-10-25 20:00:40

Ooojã....es no viņa gaidu atbildi jau 6 mënešus, tiešãm sliņķis

Ooooo , 2018-10-25 20:03:06

Nu lūk , ši vēstule jau ir nopietni - visu cieņu autoram . Iespējams , ka Ogres buldozeru izkustinās . Cik biezai ādai un aizmugurei jābūt , lai ignorētu iedzīvotāju uztraukumu par jauno namsaimnieku izdarībām un absolūtā nesodāmības pārliecībā visu to pieļautu.

oh , 2018-10-25 20:27:47

Gaidam kad sūdi sāks mutē smelsies, tikai tad atlaidīsim SIA Ogres namsaimnieks vadoņus?

domāju , 2018-10-25 20:29:12

Vai käds atceras ka šitik atklàti šeptēja apsaimniekotäja valdītājs, neadekvātais bez izglītības no Ikšķiles atvilktais draugs remontu nodaļā,labā roka juristu vadītājs un jaunkundze, kura it kā ekonomiste visiem tantukiem čakarē smadzenes... un viņai notic. Visiem iesaku veriet acis vaļã šitie frukti rīkojās ar mūsu naudu, braukā privātās darīšanās ar apsaimniekotāja auto.Zilais vieglais pastāvīgi vakaros brauc uz mājām pāri pārogres dzelzceļam. Materiāli no veikala pa taisno uz objektu, noliktavas gudriniece ar lielo p........visu piesedz. Domāju ka laiks atvadïties. Egil,cik ilgi atļausiet bojāt savu reputāciju jūs zaudējiet vēlētājus.

Drośsirżi , 2018-10-25 21:57:53

Neesmu apsaimniekošanas speciāliste, bet nu lasot komentārus, ne tikvien šajā rakstā, liekas, ka kāda cilvēku grupiņa apzināti kuļ ūdeni pat tad, ja ūdens ir dzidrs. Mērķis liekas ir vienkārši visu saputrot un panākt kariņu starp iedzīvotājiem un apsaimniekotājiem. Varbūt ieinteresētās personas ir no tiem ko atlaida, varbūt kāds no atlaistajiem grib tādā veidā atriebties? Cik man zināms tad ja apsaimniekotāji ir slikti tad var iet pie cita. Un vēl es nezinu kam to jautājumu adresēt, apsaimniekotājiem vai iedzīvotājiem, vai neliekas galīgi greizi tas, ka ir mājām vecākie kautkādi, kas strādā par samaksu it kā māju labā? Tas ir tā, ka ir māja, apsaimniekotāji un vēl tāds pa vidu ne īsti iedzīvotājs ne īsti apsaimniekotājs. Citiem māju vecākajiem ir daudz mājas, tad kas viņi īsti ir? Biznesmeņi vai māju vecākie? Viņi taču nedzīvo visās mājās reizē, kur ir mājas vecākie paši? Tādi biznesi laikam ir vairākiem, pati zinu vismaz vienu kurai ir daudzas mājas un strādā laikam tajos pašos apsaimniekotājos un iedzīvotājiem saka cik slikti strādā apsaimniekotāji.

arī no Ogres , 2018-10-25 22:18:38

Dodiet ziņu pie kura cita apsaimniekotāja var aiziet, ja Ogrē ir viens monopolists?

domāju , 2018-10-25 23:13:19

Kāpēc jāiet pie cita? Vajag strādāt iedzīvotāju labā ne jau savās intresēs un saprast ko tu dari ne jau bliezt murgu.

Arī no Ogres , 2018-10-26 06:08:38

Man prieks ka Jūs atbalstāt tagadējo situāciju. Sasmējos par GRUPIŅA.

To arī no Ogres , 2018-10-26 06:14:36

Kur vēl var palasīt ?

Kur , 2018-10-26 06:39:32

Taisnību var uzzināt tikai tad, kad atlaistie izstāsta visu, par ko līdz šim klusēja, jo barojās no tās pašas barotavas.

To arī no Ogres , 2018-10-26 07:19:24

Taisnība ir vienmēr teikta,vajag tikai mācēt sadzirdēt

To to arī no Ogres , 2018-10-26 08:41:31

Tas nav raksts,bet gan nopietns iesniegums un var secināt ka autoram ir fakti. Koments ( Arī no Ogres). Apsaimniekotājs kā uzņēmums ar savu bāzi ir ok,bet tie kuri tur tagad rullē ir kosmos visam.Viņi iedomājušies ka SIA ir privāts. Koments (Drošsirži),ja ir pierādāmi fakti tad tikai uz priekšu,lai izdodas,jo Ogrēnieti tā ir tava nauda un šajā gadijumā izskatās ka tie ir mūsu nodokļi.

Viedolis , 2018-10-26 09:30:45

Citu piedāvājumu jau nav grūti atrast. Un neviens neliedz jums iedzīvotājiem pārņemt mājas savā pārvaldīšanā un izvēlēties citu pārvaldnieku.

to domaju , 2018-10-26 09:37:43

(to domāju)...Kāpēc mums tas jādara? Jāatļauj izsaimniekot mūsu ieguldīto,atceries ..to ka pašvaldības Aģentūra bija bezpeļņas organizācija,un Apsaimniekotājs ir "izaudzis" nodrošinājis sevi un ieņēmis stabilu pozīciju (monopola)par iedzīvotāju maksāto apsaimniekošanas maksu. Izklausās ka to nezinājāt.

Viedoklis , 2018-10-26 09:46:40

pašiem pārņemt nav nekādas jēgas, tauta tik analfabētiska mājas jautājumos, vispār bezcers. vajag atpakaļ kā psrs laikos, nekādu privatizāciju nevajadzēja. tagad plēšas kā suņi. Apsainiekotājs, vienalga kāds, arī savu komosu garām nepalaidīs!

ilūzija , 2018-10-26 10:08:13

vakar uz ielas satiku 1 majas vecako teica ka ari pierakatijusies pie Helmanja uz pienjrmsanu. Atskaites nevar sanjemt uz nakosho gadu astronomiskas summas.

Sia , 2018-10-26 11:25:34

Priekšsēdētājam pēdējā laikā nav miera no māju vecāko vizītēm, vai tas nav rezultāts apsaimniekotāja ,,labajām,, darbībām?

zinu , 2018-10-26 20:15:38

Valdes loceklis mlacis paķēra 2nedēļu atvaļinājumu tik saspringtā laikā,gribēju pierakstīties bet figu tev.Par to vien es viņu atlaistu.

Viedoklis , 2018-10-26 21:05:44

Kur palikusi blondā puķu vecene?

Zinu , 2018-10-26 21:12:38

Grinberga kungs atgriezīsies, dabūsiet visi pa pakaļu!

tādas lietas , 2018-10-26 23:05:26

Minētā pasākuma autors jau ir valdes loceklis,jo bez viņa jau praktiski nekas nevar notikt. Jāuzzin, kas bija apakšnieks darbiņam un šķiet, ka tālu nav jāmeklē. Vai ne Grinberga kungs?

to tādas lietas , 2018-10-27 09:18:42

Skaidrojums par rakstā pausto...
Darbu veikšanai pretendents izvēlēts atbilstoši Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju likumam. Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs - "Gāzes apgādes un siltumapgādes jomā šo likumu piemēro publiskās lietošanas gāzes vai siltumenerģijas ražošanas, transportēšanas vai sadales tīklu nodrošināšanai vai apsaimniekošanai, kā arī gāzes vai siltumenerģijas piegādei šādiem tīkliem...". Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju likuma 14. panta 6 punkts nosaka - "Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs ir tiesīgs nepiemērot iepirkuma procedūras tām daļām, kuru paredzamā līgumcena ir mazāka par 1 000 000 euro būvdarbu līgumiem un mazāka par 80 000 euro pakalpojuma līgumiem, ja kopējā šo daļu paredzamā līgumcena nepārsniedz 20 procentus no visu daļu kopējās paredzamās līgumcenas."
Lai izvēlētos pretendentu darbu veikšanai tika veikta tirgus izpēte, būvdarbus piedāvāts veikt vismaz 3 uzņēmumiem, ar nosacījumu, ka darbu veikšana tiks uzticēta piedāvājumam ar zemāko cenu.
Abām pusēm vienojoties noslēgtais līgums Nr. SIAON 2018/07/09 tika lauzts un darbi netika veikti.
Izmaksu tāmēs tiek iekļautas materiālu izmaksas arī materiāliem, kurus piegādā pasūtītājs, kas ietver papildus materiālus darbu veikšanai, cauruļu savienošanai - metināmie elektrodi u.c. materiāli.
SIA "Ogres Namsaimnieks" atvainojas iedzīvotājiem, kuriem darbu izpildes rezultātā nācās iztikt bez karstā ūdens. Par darbu izpildes termiņa kavēšanu Līguma Nr.SIAON 2018/07/07 ietvaros SIA "Dainis gāze" tika piemērotas līgumā noteiktās soda sankcijas.
SIA "Ogres Namsaimnieks" periodā no 2018. gada līdz 2020. gadam veiks vērienīgus siltumtīklu rekonstrukcijas darbus, aizstājot novecojušos kanāla tipa siltumtīklus ar modernām bezkanāla siltumapgādes caurulēm, kas ļaus samazināt siltumenerģijas zudumus pārvades procesā un paaugstināt siltumenerģijas padeves drošumu, mazinot avārijas risku tīklos. Darbu veikšanai tiks piesaistīts Eiropas līdzfinansējums.

SIA "Ogres Namsaimnieks" , 2018-10-29 13:05:13

Attasnojums par kaut ko liecina. Tad kad saņems gala atbildi autors gan publicês. Ir zinãms ka uzsãkta admin.pàrkãpumu lietvedîba pret SIA. Tãpat vien to neuzsãk.

To SIA , 2018-10-29 17:37:51

Grinberga kungs sāk taisnoties, ko tas varētu nozīmēt?

zinu , 2018-10-29 19:49:31

Kā zināms, tad SIA "Ogres namsaimnieks" uz līgumu slēgšanas brīdi iepirkumi bija jāveic atbilstoši spēkā esošai kārtībai uzņēmumā, kas pie šādām līgumu summām paredzēja publicēt sludinājumu. Kā redzams, iepirkumi apzināti tika sadalīti, lai nepiemērotu procedūru.
Bet to izvērtēs IUB, kas ierosinājis administratīvo pārkāpumu lietu šajā sakarībā.
Gala rezultātā atklāsies, ka darbus veicis apakšuzņēmums SIA "S Plus", kas pieder Grīnbergam ar viņa sievu. Šim uzņēmumam ir tiesības veikt siltumtīklu rekonstrukcijas darbus. Bet arī šim uzņēmumam ir līgumu slēgšanas brīdi bija aptuveni 800 eiro nodokļu parāds, kas šobrīd jau uzkrājies līdz 1900 eiro.
Tādā veidā amatpersona gūst patieso labumu.

info , 2018-10-30 10:09:07

viss ir slikti... ja klusē - slikti, ja skaidro - taisnojas... ko tad jums vajag?

>zinu , 2018-10-30 10:29:14

!!!! šajā gadijumā runā darbi ,kuri veikti savās interesēs....

>zinu , 2018-10-30 20:28:42

Piedalies diskusijā

Atzīmējot opciju Atcerēties mani Jūsu vārds un e-pasta adrese tiks saglabāti, un turpmāk, komentējot rakstus vai veicot ierakstus forumā, nebūs jāievada pa jaunu.
x aizvērt šo paskaidrojumu
(?)
 

Ogrenet