Ogres namsaimnieks nav samaksājis

SIA Ogres Namsaimnieks nav noslēdzis līgumus ar zemes īpašniekiem,bet naudu no dzīvokļu īpašniekiem iekasē un ne jau 4 % bet ar peļņu!!! Nav maksāts arī 2018.un 2017.gadā. Sazinājos ar zemes īpašnieku pilnvaroto pārstāvi, kura šo informāciju apstiprināja. Uzmanību mājām kuras izvēlas iet prom no Ogres namsaimnieka - obligāti šo punktu iekļaut nodošanas-pieņemšanas aktā , jo parādsaistības pret zemes īpašniekiem paliek Ogres namsaimniekam !

Vilnis , 2019-07-10 09:06:50

kur skatās Ogres dome?

bāc , 2019-07-10 09:25:41

nu kkas prātam neaptverams notiek tai namsaimniekā,kā var būt tādi nekauņas?

Aija , 2019-07-10 10:33:05

nu kkas prātam neaptverams notiek tai namsaimniekā,kā var būt tādi nekauņas?

Aija , 2019-07-10 10:33:10

Visi sūdi kaut kad uzpeld! Māju vecākie sen jau ziņoja par nebūšanām ar SIA Ogres Namsaimnieks, kas dzirdēja, bet kas negribēja dzirdēt, lūk rezultāts!

zinu , 2019-07-10 10:40:39

tāpēc jau no māju vecākajiem vajag tikt vaļā...ogres namsaimnieks negrib lai kāds viņiem traucē taisīt mahinācijas! Noteikti šo iekasēto naudu ir notrallinājuši vai nolikuši bankā uz procentiem

to zinu , 2019-07-10 10:56:01

tagad taču ir sia !!!, ogres dome nejaucas sia darbībā

>bāc , 2019-07-10 11:03:43

Starp citu SIA Ogres Namsaimnieks no dzīvokļa īpašniekiem iekasē 5% , bet zemes īpašniekam pārskaita 4%, jautājums vai PAŠVALDĪBAS SIA šādi var rīkoties, pacelām vēsturi izrādās to jau piekopa 2017 un2018.gadā. Bet interesamtākais ir tas, ka Namsaimnieka juridiskās nodaļas vadītājs apzināti novilcina laiku nepārslēdzot ar zemes īpašniekiem līgumus un te pēc nepilniem 6 mēnešiem ir tapis līgums - trīspusējs un Namsaimnieks zemes īpašniekam maksās 4% bet no dzīvokļa īpašnieka iekasēs 8% . Gribētu pajautāt VAI TAS JUMS NAV PAR TREKNU ????

Pašvaldības SIA , 2019-07-10 11:19:03

tas nav likumīgi, jāraksta VARAM, vienreiz pietiek !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Likums nosaka pārvaldnieka tiesības attiecībās ar zemes īpašniekiem

to Pašvaldības sia , 2019-07-10 11:38:30

ar steigu no ogres namsaimnieka ir jāiet projām

Vilnis , 2019-07-10 11:39:54

Ņemot vērā, ka ir uzsākts dzīvojamo māju pārvaldīšanas tiesību pārņemšanas process, SIA "Ogres Namsaimnieks" ir sagatavojis Pārvaldīšanas līguma projektu un nosūta dzīvokļu īpašniekiem galvenos līguma noteikumus (saīsinātu līguma projektu). Slēdzot Pārvaldīšanas līgumu ar katras dzīvojamās mājas īpašniekiem, atsevišķi Pārvaldīšanas līguma punkti var tikt koriģēti un līgums papildināts.

Atgādinām, ka SIA "Ogres Namsaimnieks" šobrīd darbojas kā "likumiskais" pārvaldnieks, tas ir, uz likuma "Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju" pamata, nodrošinot normatīvajos aktos noteikto pārvaldīšanas darbību veikšanu.

Noslēdzot Pārvaldīsanas līgumu, dzīvokļu īpašnieki vairāk piedalīsies savas dzīvojamās mājas pārvaldīšanā. Vienlaikus informējam, ka arī tām dzīvojamām mājām, ar kuru īpašniekiem šāds līgums netiks noslēgts, SIA "Ogres Namsaimnieks" turpinās nodrošināt normatīvajos aktos noteiktās pārvaldīšanas darbības.

Jautājumu gadījumā, aicinām sazināties ar SIA "Ogres Namsaimnieks" (e-pasts: info@flgresnamsaimni eks,lv, adrese: Mālkalnes prospekts 3, Ogre, LV-5001, kontakttālrunis: 65049100

PĀRVALDĪŠANAS LĪGUMA PROJEKTS (saīsināts)
1. līguma priekšmets
1.1. Īpašnieki uzdod un pilnvaro Pārvaldnieku (SIA "Ogres Namsaimnieks), bet Pārvaldnieks apņemas par. Līgumā (pielikumā) noteikto samaksu pārvaldīt – veikt obligātās un citas pārvaldīšanas darbības (turpmāk – Pārvaldīšana), dzīvojamās mājas Ogrē (turpmāk – Dzīvojamā māja) kopīpašumā esošo daļu.
1.2. Obligātās pārvaldīšanas darbības ir šādas:
1.2.1. dzīvojamās mājas uzturēšana (fiziska saglabāšana) (turpmāk — uzturēšana) atbilstoši normatīvo aktu prasībām, tajā skaitā:
1.2.1.1. dzīvojamās mājas sanitārā apkope;
1.2.1.2. siltumenerģijas piegāde, ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu nodrošināšana, sadzīves atkritumu izvešana
1.2.1.3. elektroenerģijas nodrošināšana Dzīvojamās mājas kopīpašumā esošajai daļai (arī kopīpašumā esošo iekārtu darbības no&ošināšanai),
1.2.1.4. dzīvojamās mājas, tajā esošo iekārtu un komunikāciju apsekošana, tehniskā apkope un kārtējais remonts,
1.2.1.5. dzīvojamai mājai kā vides objektam izvirzīto prasību izpildes nodrošināšana,
1.2.1.6. dzīvojamās mājas energoefektivitātei izvirzīto minimālo prasību izpildes nodrošināšana;
1.2.2. nodrošināt:
1.2.2.1. pārvaldīšanas darba plāna, tajā skaitā uzturēšanai nepieciešamo pasākumu plāna, sagatavošanu;
1.2.2.2. finanšu uzskaites organizēšanu;
1.2.3. dzīvojamās mājas lietas vešana;
1.2.4. līguma par piesaistītā zemesgabala lietošanu slēgšana ar zemesgabala īpašnieku;
1.2.5. informācijas sniegšana valsts un pašvaldību institūcijām.
1.3. Citas pārvaldīšanas darbības ir darbības, kas saistītas ar Dzīvojamās mājas pārvaldīšanu un tiek veiktas atbilstoši Dzīvojamās mājas īpašnieka gribai un maksātspējai. Pie tām pieder ar dzīvojamās mājas uzlabošanu un attīstīšanu un šim nolūkam nepieciešamo pasākumu ilgtermiņa plāna sagatavošanu saistītās darbības.
2. Pārvaldnieka pienākumi un tiesibas
2.1. Pārvaldniekam ir pienākums:
2.1.1. veikt Pārvaldīšanu, ievērojot Līgumu un normatīvos aktus, kas saistīti ar dzīvojamo māju pārvaldīšanu;
2.1.2. Īpašnieku kopības vārdā slēgt līgumu ar ūdens, kanalizācijas, atkritumu apsaimniekošanas, siltumenerģijas pakalpojumu sniedzējiem, elektroenerģijas piegādātāju koplietošanas telpās.
2.2. Pārvaldniekam ir tiesības:
2.2.1. saņemt viņam dotā pārvaldīšanas uzdevuma izpildei nepieciešamo finansiālo nodrošinājumu, kā arī saņemt maksājumus no Dzīvojamās mājas īpašniekiem atbilstoši Līguma nosacījumiem;
2.2.2. veikt Dzīvojamās mājas kopīpašumā esošo daļu un komunikāciju vizuālo apsekošanu un remontu, ja šo darbību veikšana saistīta ar iekļūšanu konkrētam dzīvoklu īpašuma īpašniekam piederošā īpašumā, iepriekš saskaņojot šo darbu veikšanas laiku ar īpašnieku;
2.2.3. pārstāvēt Dzīvojamās mājas īpašnieku intereses jautājumos, kas saistīti ar Dzīvojamās mājas pārvaldīšanu un uzlabošanu valsts un pašvaldību institūcijās, tiesās, attiecībās ar fiziskām un juridiskām personām, tajā skaitā pieprasīt, iesniegt un saņemt visus nepieciešamos dokumentus, izziņas un citus datus valsts un pašvaldību iestādēs;
2.2.4. iesniegt izskatīšanai dzīvokļu īpašumu īpašnieku kopībai jebkuru jautājumu, kas saistīts ar Dzīvojamās mājas pārvaldīšanu un apsaimniekošanu;
2.2.5. nepieciešamības gadījumā sasaukt dzīvokļu īpašumu īpašnieku kopsapulci vai organizēt īpašnieku kopības lēmumu pieņemšanu aptaujas veidā vai savstarpēji vienojoties;
2.2.6. veikt pēc saviem ieskatiem parādu piedziņai nepieciešamās darbības normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā gadījumā, ja Dzīvojamās mājas dzīvokļa īpašuma īpašnieks Līgumā (rēķinos) noteiktajos termiņos un kārtībā neveic noteiktos maksājumus;
2.2.7. Pārvaldnieks, lai nodrošinātu dzīvojamās mājas pārvaldīšanas darbību nepārtrauktību ir tiesīgs nodot īpašnieku kavēto maksājumu piedziņas tiesibas trešajām personām, kas ietver arī īpašnieka personas datu apstrādi;
2.2.8. saņemt atlīdzību (peļņu) par pārvaldīšanas pienākumu pildīšanu, saskaņā ar Pārvaldnieka izstrādāto un dzīvokļu īpašnieku kopības apstiprināto tāmi;
2.2.9. Pārvaldīšanas pienākumu veikšanai piesaistīt attiecīgu personālu un/vai ārpakalpojumu un slēgt nepieciešamos līgumus, taja skaitā — Īpašnieku kopības vārdā.
3. Īpašnieku pienākumi un tiesības
3.1. Īpašniekiem ir pienākums:
3.1.1. piedalīties Dzīvojamās mājas pārvaldīšanā;
3.1.2. ievērot un katram personīgi būt atbildīgam par jebkuru normatīvo aktu ievērošanu, kas attiecas uz dzīvojamo māju;
3.1.3. savlaicīgi un pilnā apjomā veikt Pārvaldniekam visus Līgumā paredzētos maksājumus; 3.1.4. nodrošināt, lai Pārvaldnieks un/vai tā pilnvarotās personas (darbinieki un/vai ārpakalpojuma veicēji) nekavējoties varētu iekļūt konkrētam dzīvokļa īpašniekam piederosā īpašumā, ja ir notikusi avārija vai darbību pārtraukušas kopīpašumā esošās komunikācijas vai iekārtas;
3.1.5. nodrošināt, lai Pārvaldnieks un/vai tā pilnvarotās personas (darbinieki un/vai ārpakalpojuma veicēji) 2 (divu) dienu laikā varētu iekļūt konkrētam dzīvokļa īpašniekam piederošā īpašumā, ja ir nepieciešams veikt dzīvokļa īpašumā esošo mērierīču kontroli, vai kopīpašumā esošo komunikāciju, iekārtu vai sienu konstrukciju apsekošanu un/vai remonta darbus.

3.1.6. atlīdzināt visus zaudējumus, kas radušies kopīpašumā esošajai dalai un Dzīvojamajā mājā esošām iekārtām dzīvokla īpašnieka un/vai ar viņu kopā dzīvojošo personu un/vai viesu vainas dēļ. 3.1.7. sniegt Pārvaldniekam savu aktuālo kontaktinformāciju, ka arī norādīt kontaktpersonu, kura var nodrošināt iekļuvi dzīvokļa īpašumā gadījumos, ja īpašnieks neatrodas dzīvokļa īpašumā vairāk kā nedēļu pēc kārtas.
3.1.8. piedalīties rīkotajās kopsapulcēs un aptaujās.
3.1.9. ievērot dzīvokļu īpašnieku kopības lēmumus.
3.1.10. atsavinot dzīvokļa īpašumu, nekavējoties informēt par īpašnieku maiņu Pārvaldnieku. Līdz brīdim, kamēr jaunā īpašnieka īpašumtiesības nav reģistrētas Zemesgrāmatā, visus maksājumus veic īpašnieks, kura īpašumtiesības reģistrētas Zemesgrāmatā.
3.2. Īpašniekam ir tiesības:
3.2.1. netraucēti lietot dzīvojamās mājas kopīpašumā esošo daļu atbilstoši dzīvokļu īpašnieku kopības lēmumiem, Līguma un normatīvo aktu prasībām.
3.2.2. sniegt Pārvaldniekam iesniegumus ar jautājumiem, priekšlikumiem un sūdzībām, kas attiecas uz Pārvaldīšanu.
4. Maksājumi un norēķinu kārtība
4.1. Obligāti veicamajām un citām pārvaldīšanas darbībām nepieciešamo finansējumu nodrošina Īpašnieki, kuri sedz mājas pārvaldīšanas izdevumus kopīgi, proporcionāli katra īpašumā esošajai kopīpašuma domājamai daļai.
4.2. Dzīvojamās mājas Pārvaldīšanas maksa 2019.gadā noteikta saskaņā ar Dzīvojamās mājas uzturēšanas un apsaimniekošanas darbu tāmi 2019.gadam, kas stājusies spēkā 2019.gada O 1 .j anvārī.
4.3. Pārvaldnieks līdz katra gada 15.oktobrim iepazīstina Īpašniekus ar nākamā gada Pārvaldīšanas izdevumu tāmi, kur iekļauts darbu uzskaitījums, to veikšanas regularitāte un maksa par šo darbu veikšanu (tāme tiek ievietota dzīvokļu pasta kastītēs vai rēķinā tiek iekļauta informācija, kur var iepazīties ar tāmi).
4.4. Īpašnieki 30 (trīsdesmit) dienu laikā pieņem lēmumu par Pārvaldīšanas maksas apstiprināšanu vai noraidīšanu. Par Pārvaldīšanas maksas apstiprināšanu uzskatāms attiecīgs dzīvokļu īpašnieku kopības lēmums, kas pieņemts kopsapulcē, aptaujas veidā vai citādi vienojoties, kā arī, ja Pārvaldniekam līdz tā paša gada 15.novembrim nav iesniegts Pārvaldīšanas maksas noraidījums, kas pieņemts kopsapulcē, aptaujas veidā vai citādi vienoj oties.
4.5. Ja Pārvaldīšanas maksa ar attiecīgu dzīvokļu īpašnieku kopības lēmumu tiek noraidīta, Īpašnieki no nākamā gada 01.janvāra pārņem pārvaldīšanas tiesības vai uzdod tās veikt citam pārvaldniekam, ievērojot, ka par šādu lēmumu, iesniedzot attiecīgus dokumentus,
4.6. Citas pārvaldīšanas darbības, kas saistītas ar Dzīvojamās mājas uzlabošanu un attīstīšanu un šim nolūkam nepieciešamo ilgtermiņā plānu sagatavošanu, tiek veiktas atbilstoši Īpašnieku kopības lēmumiem, kuros Īpašniekiem jāparedz šo izdevumu segšanas kārtība.
4.7. Pārvaldnieks izraksta un izsūta Īpašniekiem rēķinus līdz katra mēneša 15.datumam.
4.8. Visi maksājumi tiek veikti Pārvaldnieka kasē vai bezskaidras naudas norēķinu veidā, pārskaitot naudu uz Pārvaldnieka bankas norēķina kontu. Jebkurš maksājums ir uzskatāms par veiktu dienā, kad attiecīgā naudas summa ir ieskaitīta Pārvaldnieka bankas norēķinu kontā.
4.9. Visi Īpašnieku norēķini tiek veikti pamatojoties uz Pārvaldnieka nosūtītajiem rēķiniem par iepriekšējo mēnesi līdz katra mēneša pēdējai dienai, pārskaitot naudu vienā no Pārvaldnieka norēķinu kontiem.
4.10. Līdzēji vienojas, ka Pārvaldnieks rēķinus sagatavo elektroniski un tie ir derīgi bez paraksta. Rēķins tiek uzskatīts par saņemtu, ja īpašnieks par tā nesaņemšanu nav paziņojis līdz attiecīgā mēneša 20. datumam.
4.11. Ja īpašnieks Pārvaldnieka rēķinā norādītajā termiņā un apmērā nesamaksā Pārvaldnieka rēķinu, tad īpašnieks pēc Pārvaldnieka pieprasījuma maksā līgumsodu 0,3 (nulle komats trīs) procentu apmērā no kopējās nesamaksātās parādu summas par katru nokavēto dienu.
4.12. Ar īpašnieku kopības lēmumu var noteikt vienreizējus maksājumus Pārvaldniekam konkrētu darbu vai līgumsaistību izpildei.
5. Kontaktpersona.
[kontaktpersonas dati]
6. Īpašnieku pilnvarotā persona
6.1. Ipašnieki ir tiesīgi pilnvarot citu personu (turpmāk — Pilnvarotā persona) izlemt jebkuru Īpašnieku kopības kompetencē esošu jautājumu, izņemot normatīvajos aktos noteiktos ierobežojumus.
6.2. Ja Īpašnieki, kuri pārstāv vairāk nekā pusi no visiem dzīvokļu īpašumiem, rakstveidā — parakstot apliecinājumu, kura paraugs [tiks] pievienots Līguma _.pielikumā (turpmāk — Apliecinājums) izsaka vēlmi maksāt atlīdzību Pilnvarotajai personai, Pārvaldnieks veic starpniecību atlīdzības izmaksā šādā kārtībā:
6.2.1. to Īpašnieku rēķinos, kuri ir parakstījuši Apliecinājumu, tiks norādīts Pilnvarotās personas konts, uz kuru pārskaitīt atlīdzību Pilnvarotajai personai. Iemaksu var veikt arī Pārvaldnieka kasē;
6.2.2. Pārvaldnieks līdz katra mēneša 25.datumam pārskaita Pilnvarotajai personai iepriekšējā mēnesī Pārvaldnieka kontā/kasē iemaksāto/pārskaitīto atlīdzību Pilnvarotajai personai saņemtajā apmērā.
6.3. ja Īpašnieki, kuri pārstāv vairāk nekā pusi no visiem dzīvokļu īpašumiem rakstveidā — parakstot apliecinājumu, kura paraugs [tiks] pievienots Līguma _.pielikumā (turpmāk — Apliecinājums) izsaka vēlmi piemērot atlaidi apsaimniekošanas maksai un/vai iemaksām uzkrājumu fondā Pilnvarotajai personai, ja tā ir dzīvokļa īpašuma īpašnieks Dzīvojamajā mājā un/vai tā ir deklarēta kādā no dzīvokļa īpašumiem Dzīvojamajā mājā. Pārvaldnieks šo atlaidi sadala un iekļauj rēķinos tām personām, kuras parakstījušas apliecinājumu.
6.4. Nemot vērā, ka atlīdzības maksāšana Pilnvarotaiai personai ir labprātīga un balstīta uz brīvprātības principu, Pārvaldnieks neveic nekāda veida piedzinas darbības pret tiem īpašniekiem, kuri nav veikuši samaksu. Nesamaksātā atlīdzība Pilnvarotajai personai netiek uzskatīta un uzskaitīta kā Īpašnieka parāds.
7. Līdzēju atbildība
7.1. Līdzēji ir savstarpēji atbildīgi par zaudējumiem, kas kādam no Līdzējiem radušies otra Līdzēja darbības vai bezdarbības rezultātā.
7.2. Konstatētos zaudējumus citiem īpašniekiem, kas radušies sakarā ar Dzīvojamās mājas un mājā esošā kopīpašuma bojājumiem kāda īpašnieka un ar viņu kopā dzīvojošo personu vainas dēļ, sedz attiecīgais īpašnieks.
8. Īpašnieku kopības lēmumu pienemšana
[tā kā to nosaka normatīvie akti]
9. Līguma terminš, grozīšanas un izbeigšanas kārtība
[tiks iekļauts, slēdzot katru līgumu]
10. Nobeiguma noteikumi
[tiks iekļauts, slēdzot katru līgumu]

Zināšanai , 2019-07-10 11:41:05

cik var šo muļķīgo papīreli kopēt,murgs un vēlreiz murgs. Tas nav dokuments , nevajag novērst uzmanību no pamatproblēmas, naudu no iedzīvotājiem ņemat un tālāk nemaksājiet

>Zināšanai , 2019-07-10 11:48:28

Starp citu SIA Ogres Namsaimnieks no dzīvokļa īpašniekiem iekasē 5% , bet zemes īpašniekam pārskaita 4%, jautājums vai PAŠVALDĪBAS SIA šādi var rīkoties, pacelām vēsturi izrādās to jau piekopa 2017 un2018.gadā. Bet interesamtākais ir tas, ka Namsaimnieka juridiskās nodaļas vadītājs apzināti novilcina laiku nepārslēdzot ar zemes īpašniekiem līgumus un te pēc nepilniem 6 mēnešiem ir tapis līgums - trīspusējs un Namsaimnieks zemes īpašniekam maksās 4% bet no dzīvokļa īpašnieka iekasēs 8% . Gribētu pajautāt VAI TAS JUMS NAV PAR TREKNU ????

Pašvaldības SIA , 2019-07-10 11:19:03

!!!!!!!!! , 2019-07-10 11:49:20

cik laimigie tie, kas savlaicigi aizgaja no tiem zagliem ,no Ogres Namsaimnieka,vini gul un izdoma ka apzagt iedzivojus,ta jau dzivokli palika divreiz dargaki neka bija ieprieks un viniem pamaz.

Maris , 2019-07-10 11:59:15

papildināt : Pārvaldniekam ir pienākums 2.1.3. ievērot dzīvokļu īpašnieku kopības lēmumus.

to zināšanai , 2019-07-10 12:05:12

Dzīvokļu īpašniekiem ir 10 punkti pienākumos, BET Ogres namsaimniekam divi!!!!!!! Līgumu slēdz divas puses

>zināšanai , 2019-07-10 12:07:46

//zināšanai//

paldies, , 2019-07-11 07:06:14

Pamatojoties uz interneta vietnē www.ogrenet.lv sadaļā “Forums” kāda lietotāja ievietoto informāciju par zemes nomas līgumiem un nomas maksas apmēru, sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Ogres Namsaimnieks” informē, ka to dzīvokļu īpašniekiem, kuru māja atrodas uz citām personām piederošas zemes, apsaimniekošanas maksā ir iekļauta zemes nomas maksa. Vēršam uzmanību, ka no dzīvojamās mājas finanšu līdzekļiem tiek atskaitīta precīzi tāda summa, kāda ir jāsamaksā zemes īpašniekiem. Ja apsaimniekošanas maksā iekļautā zemes nomas maksa ir lielāka nekā zemes īpašniekiem maksājamā summa, starpību nesaņem SIA “Ogres Namsaimnieks” kā tas bija minēts komentāros, bet gan tā paliek attiecīgās dzīvojamās mājas finanšu līdzekļu atlikumā.
Aicinām dzīvokļu īpašniekus “neuzķerties” uz atsevišķu personu apzināti un tendenciozi sagrozīto un publiskoto informāciju, bet šāda veida neskaidrības noskaidrot SIA “Ogres Namsaimnieks”.

SIA "Ogres Namsaimnieks" , 2019-07-11 15:49:07

...ja iest.darb. turēs AUSIS un ACIS vaļā, TAD arī neuzķersies !

inter , 2019-07-11 15:56:26

Paldies par skaidrojumu, bet kā tad paliek ar no iedzīvotājiem iekasēto naudu un zemes īpašniekiem nesamaksāto?

to SIA "Ogres namsaimnieks" , 2019-07-11 16:29:25

Kāda jūsu uzņēmumam tuvu stāvoša un zinoša persona šo informāciju ir izplatījusi. Vai jums pašiem šķiet ka tā informācija ir no zila gaisa? Nav dūmu bez uguns....

>SIA "Ogres namsaimnieks" , 2019-07-11 17:01:16

Eu, I.Lampiņa, labāk atklāj, cik tu tūkstošu izkāpi no ON, nekā nedaridama? Tā arī bija musu navda.

? , 2019-07-12 08:20:08

Balstoties uz Jūsu komentāru,man radās intrese par šīm iekasētām finansēm ,līdz ar to tiks pieprasīts naudas plūsmas izklāsts. Kāds nolūks Namsaimniekam pārkāpt likumu - līgumu,ja Jūs īpašniekam maksājat mazāku %, bet no mums iekasētiet lielāku%. Vai tā ir rūpe par mūsu mājas budžetu :).Pateicoties puplicētam info es uzmeklēju savas un kaimiņu mājas zemes īpašnieku un šobrīd ir zināms cik Jūs saņēmāt un gribat saņemt no mums pārskaitat īpašniekam un kādu turpmāko līgumu vēlaties noslēgt. Kāpēc Jūsu intrese ir saņemt dubultā? Atkal rūpes mar mūsu budžetu....tiešām interesanti. Ja nemaldos Jums ir arī jāvienojas ar dzīvokļu īpašniekiem. Ja pierādīsiet ka finanses ieskaitītas mājas budžetā Jums būs MEDĀLIS. Bet šis faksts tiks aktualizēts.

To SIA Ogres Namsaimnieks , 2019-07-12 08:23:24

Malači , tur ir ko rakt un rakt...

>To SIA Ogres Namsaimnieks , 2019-07-12 12:28:58

Grīnbergs taču sapulcē teica ka viņam vajag peļņu

m.v. , 2019-07-12 14:17:11

Vai tik kādam citam nevajag vēl vairāk?

Domāju , 2019-07-12 22:29:38

viena sapulce Grinbergs jautaja kapec jus mani nemilat,tapec ka jus esiet zagli.

sapulce , 2019-07-13 02:12:33

Minēto līguma projektu Ogres namsaimnieks ir sametis pastkastītēs arī tām mājām, kas šobrīd pāriet pie citiem apsaimniekotājiem. Tā kā ON ir informēts par šo faktu un ir iesaistīts māju nodošanas procesā, šāda nevajadzīga informācijas piegāde ir uzskatāma par līdzekļu nelietderīgu šķērdēšanu, kā arī nav savienojama ar ilgtspēju. Lieki teikt, ka šie līdzekļi nāk no mūsu maksājumiem Ogres namsaimniekam.

Groja , 2019-07-13 10:14:37

tie ir bukleti:-)tas nav līgums. ON Tērē uz nebēdu māju naudu, cer vēl sagrābt ko vien var. Tagad rēkinos ierakstījuši māju parādus, bet tad kad prasījām cik daudz ir parādnieki , atbildes nebija.Interesanti uz kuru datumu tie parādi ir?

>Groja , 2019-07-13 10:24:43

kad painteresējāmies pie cita apsaimniekotāja, tad tāda pat apsaimniekošanas maksa vien ir. Tad kāda jēga mainīt apsaimniekotāju! Ūdens cena un apkures cena būs tā pati! Tādēļ, ka laipnāk runās? Tādēļ, ka mūsu m.v. ir apbežojies?

asaka , 2019-07-13 12:11:59

tādēļ ka citi apsaimniekotāji sniedz informāciju, bet on vispār nerunā ar iedzīvotājiem,atskaites nesniedz,neievēro dzīvokļu īpašnieku kopības lēmumus, izdomāja ka nevajag mājas vecākos , tie traucējot viņiem tipa strādāt

>asakai , 2019-07-13 13:15:35

Arī manas mājas aktīvisti meklēja citu apsaimniekotāju, bet tie ir dārgāki. Mums bija sapulce, norunājām kad iesim uz namsaimnieku parunāt par turpmāko. Sapulcē piedalījās viena persona kas zin Inesi Laiņu un viņas atbalsta grupiņu. Abzinati viņa ir sajaukuši gaisu un dēļ tā tas viss arī ir. Agrāk likās kad viņa ir par ideju. Īstenībā slima.

Arī , 2019-07-13 13:18:36

nu, nu, vienkārši ON neievāks naudu m.vecākiem vardarbīgi, bet neliedz tādiem būt vispār. Un kas zin par citiem apsaimniekotājiem, vai sniegs info vai nesniegs, solīt jau var skaisti visi. Bet info, piemēram man ON sniedz, varbūt citiem, kuri tur vicinās ar rokām un paši nezin ko grib, tiem varbūt arī nesniedz. ON darbiniekiem jābūt biezai ādai lai to visu izturētu!

asaka , 2019-07-13 14:29:00

ir ir bieza āda on darbiniekiem, pofigisms par likumiem

>asaka , 2019-07-13 15:45:07

un redzams ka vispār nezini ko paprasīt no on, esi viena no tām kas no padomijas laika

>asaka , 2019-07-13 15:47:38

Es no zviedru laikiem. Un? Domā, tāpēc nesaprotu, kas kaut ko dara, kas tikai cilvēkiem prātu jauc?

? , 2019-07-13 16:00:54

Jūs rakstāt: "kad painteresējāmies pie cita apsaimniekotāja, tad tāda pat apsaimniekošanas maksa vien ir" .
Ja izkonkursēsiet dažus lielos apsaimniekotājus un kārtīgi ievāksiet atsauksmes, savai mājai saņemsiet gan cenas, gan servisa līmeņa ziņā labāku piedāvājumu. Ar painteresēšanos reizēm ir par maz:) Lai jums/mums veicas labajos darbos!

Groja >asaka , 2019-07-13 17:11:01

daudz vieglāk ON darbiniekiem strādāt ar tādiem klientiem, kas "zina drēbi". Viens otrs no jaunuļiem iedomājas, ka tik "jāsit ar dūri" pa galdu!

asaka , 2019-07-13 18:19:36

Piekrītu - ar dūri noteikti nebūs pozitīvu rezultātu. Racionāla, profesionāla, kritiski domājoša pieeja mums visiem Ogrē vajadzīga:)

Groja , 2019-07-13 18:57:43

Sveika kundze un kungs;
  Es esmu fiziska persona, kas izsniedz aizdevumus ikvienam, kurš vēlas saņemt finansiālu palīdzību.
Tas ir aizdevums starp privātpersonām ar ļoti vienkāršiem nosacījumiem. Mans piedāvājums ir no 2 000 līdz 8 000 000 eiro.
Mana procentu likme šī aizdevuma laikā ir 3%, un atmaksa tiek veikta katru mēnesi.
Ja jums rodas interese, sazinieties ar mani pa e-pastu: nislandet@gmail.com vai whatsapp: +2 296 738 0578

Aexandra , 2020-03-05 19:39:18

Piedalies diskusijā

Atzīmējot opciju Atcerēties mani Jūsu vārds un e-pasta adrese tiks saglabāti, un turpmāk, komentējot rakstus vai veicot ierakstus forumā, nebūs jāievada pa jaunu.
x aizvērt šo paskaidrojumu
(?)
 

Ogrenet