Ogres Namsaimnieka PĀRVALDĪŠANAS LĪGUMA PILNĀ VERSIJA

Pārvaldīšanas līgums Nr.PL20 / , Ogre
PĀRVALDĪŠANAS LĪGUMS Nr.PL 20 /

Ogrē,
• Dzīvojamās mājas 20_.gada .
/aizpilda Pārvaldnieks, parakstot Līgumu/
, Ogrē, Ogres nov. (Zemgales rajona tiesas Ogres pilsētas

zemesgrāmatas nodalījums Nr. Īpašnieki), dzīvokļu īpašnieku kopība (turpmāk
un

• Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Ogres Namsaimnieks", vienotais reģistrācijas numurs: 40103941081 (turpmāk Pārvaldnieks), ko saskaņā ar statūtiem pārstāv valdes
loceklis Kaspars Grīnbergs,
Īpašnieki un Pārvaldnieks (turpmāk-Līdzēji), labprātīgi — bez maldības, viltus vai spaidiem,
noslēdz šādu līgumu (turpmāk — Līgums):
1. Līguma priekšmets
1.1. īpašnieki uzdod un pilnvaro Pārvaldnieku, bet Pārvaldnieks apņemas par maksu pārvaldīt -
veikt obligātās un citas pārvaldīšanas darbības (turpmāk — pārvaldīšana), dzīvojamās mājas
, Ogre, Ogres nov. (turpmāk — dzīvojama māja), kopīpašumā esošo daļu.
1.2. Obligātās pārvaldīšanas darbības ir šādas:
1.2.1. dzīvojamas mājas uzturēšana (fiziska saglabāšana) atbilstoši normatīvo aktu prasībām, tajā skaitā:
1.2,1.1. dzīvojamās mājas sanitārā apkope;
1.2.1.2. siltumenerģijas piegāde, ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu nodrošināšana, sadzīves atkritumu izvešana;
1.2.1.3. elektroenerģijas nodrošināšana dzīvojamās mājas kopīpašumā esošajai daļai (arī kopīpašuma esošo iekārtu darbības nodrošināšanai);
1.2.1.4. dzīvojamas mājas, tajā esošo iekārtu un komunikāciju apsekošana, tehniskā apkope un kārtējais remonts;
1.2.1.5. dzīvojamai mājai kā vides objektam izvirzīto prasību izpildes nodrošināšana;
1.2.1.6. dzīvojamas mājas energoefektivitātei izvirzīto minimālo prasību izpildes nodrošināšana; 1.2.2. nodrošināt:
1.2.2.1. pārvaldīšanas darba plāna, tajā skaitā uzturēšanai nepieciešamo pasākumu plāna, sagatavošanu;
1.2.2.2. finanšu uzskaites organizēšanu;
1.2.3. dzīvojamas mājas lietas vešana;
1.2.4. līguma par piesaistīta zemesgabala lietošanu slēgšana ar zemesgabala īpašnieku (ja dzīvojamā māja atrodas uz citai personai piederoša zemes gabala);
1.2.5. informācijas sniegšana valsts un pašvaldību institūcijām.
1.3. Citas pārvaldīšanas darbības ir darbības, kas saistītas ar dzīvojamas mājas pārvaldīšanu un tiek veiktas atbilstoši dzīvojamas mājas īpašnieku gribai un maksātspējai. Pie tām pieder ar dzīvojamas mājas uzlabošanu un attīstīšanu un šim nolūkam nepieciešamo pasākumu ilgtermiņa plāna sagatavošanu saistītās darbības.
1.4. Dzīvojamas mājas kopīpašumā esošajā daļa ietilpst:
1.4.1. atsevišķas dzīvojamās mājas un tās ārtelpu (galeriju, balkonu, lodžiju, terašu) ārējas norobežojošās konstrukcijas (tai skaitā sienas, arhitektūras elementi, jumts, koplietošanas telpu logi un durvis, arī ārdurvis), iekšējas slodzi IICSOMS konstrukcijas (tai skaitā nesošas sienas un kolonnas, kā arī atsevišķos īpašumus norobežojošās sienas), starpstāvu pārsegumi
(tai skaitā siltuma un skanas izolācijas slāni), koplietošanas telpas (tai skaitā bēniņi, kāpņu telpas, pagrabtelpas), kā arī atsevišķo dzīvojamo māju apkalpojošās inženierkomunikāciju sistēmas, iekārtas un citi ar atsevišķās dzīvojamās mājas ekspluatāciju saistīti funkcionāli nedalāmi elementi, kas nepieder pie atsevišķi īpašuma (tai skaitā atsevišķā Īpašuma robežās esošie sildelementi, ja to funkcionālā darbība ir atkarīga no kopīpašumā esošajām inženierkomunikācijām );
1.4.2. dzīvojamās mājas palīgēkas un būves, izņemot Dzīvokļa īpašuma likuma 3.panta trešajā daļā minētās;
1.4.3. zemesgabals, uz kura atrodas dzīvojamā māja, ja tas nepieder citai personai.
2. Pārvaldnieka pienākumi un tiesības
2.1. Pārvaldniekam ir pienākums:
2.1.1. veikt pārvaldīšanu. ievērojot Līgumu un normatīvos aktus, kas saistīti ar dzīvojamo māju pārvaldīšanu;
2.1.2. Īpašnieku vārdā slēgt līgumus ar siltumenerģijas, ūdensapgādes un kanalizācijas, atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu sniedzējiem, elektroenerģijas piegādātāju koplietošanas telpās;
2.1.3. sniegt īpašniekiem, to kontaktpersonām un pilnvarotajām personām atbildes uz
iesniegumiem, kas attiecas u• pārvaldīšanu, 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc to saņemšanas
vai šajā terminā informēt iesniedzēju, ja atbildes sagatavošanai nepieciešams ilgāks laiks. 2.2. 2.2.Pārvaldniekam ir tiesības:
2.2.1. saņemt pārvaldīšanai nepieciešamo finansiālo nodrošinājumu;
2.2.2. veikt dzīvojamās mājas kopīpašumā esošo daļu un komunikāciju vizuālo apsekošanu un remontu, ja šo darbību veikšana saistīta ar iekalšanu konkrētam dzīvokļu īpašuma īpašniekam piederošā īpašumā iepriekš saskaņojot šo darbu veikšanas laiku ar tā īpašnieku,
2.2.3. pārstāvēt dzīvojamās mājas Īpašnieku intereses jautājumos, kas saistīti ar dzīvojamās mājas pārvaldīšanu un uzlabošanu, valsts un pašvaldību institūcijās, tiesās, attiecībās ar fiziskām un juridiskām personām, tajā skaitā. bet ne tikai pieprasīt, saņemt un iesniegt visus nepieciešamos dokumentus, izziņas un citus datus valsts un pašvaldību institūcijās, tiesās, fiziskām un juridiskām personām;
iesniegt izskatīšanai dzīvojamās mājas Īpašniekiem jebkuru jautājumu, kas saistīts ar dzīvojamās mājas pārvaldīšanu;
2.2.5. nepieciešamības gadījumā sasaukt dzīvojamās mājas Īpašnieku kopsapulci vai organizēt Īpašnieku lēmumu pieņemšanu aptaujas veidā vai savstarpēji vienojoties;
2.2.6. pēc saviem ieskatiem veikt parādu piedziņai nepieciešamās darbības normatīvajos aktos noteiktajā kārtību gadījumā, ja dzīvokļa īpašuma īpašnieks (rēķinos) noteiktajos terminos un kārtībā neveic noteiktos maksājumus. Pārvaldnieks ir tiesīgs nodot attiecīgā dzīvokļa īpašuma īpašnieka kavēto maksājumu piedziņas tiesības trešajām personām, kas ietver arī attiecīga dzīvokļa īpašuma īpašnieka personas datu apstrādi;
saņemt atlīdzību par pārvaldīšanas pi6ūkumu pildīšanu, saskaņā ar Pārvaldnieka izstrādāto un dzīvojamās mājas īpašnieku kopības apstiprināto tāmi;
2.2.8. Pārvaldīšanas pienākumu veikšanai piesaistīt attiecīgu personālu un /vai ārpakalpojumu un slēgt nepieciešamos līgumus, tajā skaitā — dzīvojamās mājas Īpašnieku vārdā.
3. īpašnieku pienākumi un tiesības
3.1. Īpašniekiem ir pienākums:
3.1.1. piedalīties dzīvojamās mājas pārvaldīšana
3.1.2. ievērot un katram personīgi būt atbildīgam par jebkuru normatīvo aktu ievērošanu, kas attiecas uz dzīvojamās mājas īpašnieku. ar to kopā dzīvojošo personu, viesu un/vai citu personu darbībām, rīcību. uzvedību u.c.:
3.1.3. nodrošināt finansējumu pārvaldīšanas darbībām un savlaicīgi un pilnā apjomā veikt Pūrva1dniekam visus Līgumā paredzētos un/vai no normatīvajiem aktiem izrietošus maksājumus;
3.1.4. nodrošināt, lai Pārvaldnieks un/vai tā pilnvarotas personas (darbinieki un/vai ārpakalpojuma veicēji) nekavējoties varētu iekļūt konkrētam dzīvokļa īpašuma īpašniekam piederoša īpašuma, ja ir notikusi avārija vai darbību pārtraukušas kopīpašumā esošās komunikācijas vai iekārtas;
3.1.5. nodrošināt, lai Pārvaldnieks un/vai tā pilnvarotās personas (darbinieki un/vai ārpakalpojuma veicēji) 2 (divu) dienu laikā varētu iekļūt konkrēta dzīvokļa īpašuma īpašniekam piederošā īpašumā, ja ir nepieciešams veikt dzīvokļa īpašumā esošo mērierīču kontroli. vai kopīpašumā esošo komunikāciju, iekārtu vai sienu konstrukciju apsekošanu un/vai remonta darbus;
saskaņot ar Pārvaldnieku sildelementu maiņu dzīvokļa īpašumā, ja to funkcionālā darbība ir atkarīga no kopīpašumā esošajam inženierkomunikācijām;
3.1.7. atlīdzināt visus zaudējumus, kas radušies kopīpašumā esošajai daļai un/vai dzīvojamajā māja esošām iekārtām dzīvokļa Īpašuma īpašnieka, ar viņu kopā dzīvojošo personu, viesu un/vai citu personu vainas dēļ;
3.1.8. sniegt Pārvaldniekam savu aktuālo kontaktinformāciju, ka arī norādīt kontaktpersonu, kura var nodrošināt iekļuvi dzīvokļa īpašumā gadījumos, ja tā īpašnieks neatrodas dzīvokļa īpašuma vairāk kā nedēļu pēc kārtas;
3.1.9. piedalīties rīkotajās kopsapulcēs un aptaujās;
3.1.10. ievērot Īpašnieku lēmumus, kas, atbilstoši spēkā esošo normatīvo aktu prasībām, ir saistoši īpašniekiem;
3. I.1 I . atsavinot dzīvokļa īpašumu, nekavējoties informēt par tā Īpašnieku maiņu Pārvaldnieku. Līdz brīdim, kamēr jaunā īpašnieka Īpašumtiesības nav reģistrētas Zemesgrāmatā, visus maksājumus veic īpašnieks, kura īpašumtiesības reģistrētas Zemesgrāmatā.
3.2. Īpašniekam ir tiesības:
3.2.1. netraucēti lietot dzīvojamās mājas kopīpašumā esošo dalu atbilstoši Īpašnieku lēmumiem, Līguma un Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu prasībām:
3.2.2. sniegt Pārvaldniekam iesniegumus ar jautājumiem, priekšlikumiem un sūdzībām, kas attiecas uz pārvaldīšanu.
4. Pārvaldīšanas maksa un norēķinu kārtība
4.1. Obligāti veicamajām un citām pārvaldīšanas darbībām nepieciešamo finansējumu
nodrošina īpašnieki, kuri sedz mājas pārvaldīšanas izdevumus kopīgi, proporcionāli katra īpašumā esošajai kopīpašuma domājamai daļai.
4.2. Dzīvojamās mājas pārvaldīšanas maksa 2019.gadā noteikta saskaņā ar Obligāti veicamo
dzīvojamās mājas uzturēšanas un apsaimniekošanas darbu plānoto ieņēmumu un izdevumu tāmi 20 1 9.gadam, kas stājusies spēkā 2019.gada 01.janvūrī.
4.3. Pārvaldnieks līdz katra gada 15.oktobrim iepazīstina īpašniekus ar nākamā gada
Pārvaldīšanas izdevumu tāmi, kur iekļauts darbu uzskaitījums, to veikšanas regularitāte un maksa par šo darbu veikšanas (tāme tiek ievietota dzīvokļu pasta kastītēs vai rēķinā tiek iekļauta informācija, kur var iepazīties ar tāmi).
4.4. īpašnieki 30 (trīsdesmit) dienu laikā pieņem lēmumu par pārvaldīšanas maksas
apstiprināšanu vai noraidīšanu. Par Pārvaldīšanas maksas apstiprināšanu uzskatāms attiecīgs Īpašnieku lērmums, kas pieņemts kopsapulcē, aptaujas veidā vai citādi vienojoties, kā arī, ja Pārvaldniekam līdz tā paša gada 15.novembrim nav iesniegts Pārvaldīšanas maksas noraidījums, kas pieņemts kopsapulcē, aptaujas veidā vai citādi vienojoties. Apstiprinātā tāme tiek pievienota Līgumam.
4.5. Ja Pārvaldīšanas maksa ar Īpašnieku lēmumu tiek noraidīta, Īpašnieki no nākamā gada
01.janvāra pārņem pārvaldīšanas tiesības vai uzdod tās veikt citam pārvaldniekam, ievērojot, ka par šādu lēmumu jāiesniedz attiecīgi dokumenti. Šādā gadījumā Pārvaldnieks pārtrauc dzīvojamās mājas pārvaldīšanu ar 01.janvāri, ja Līdzēji nav vienojušies par citu termiņu,
4.6. Citas pārvaldīšanas darbības. kas saistītas ar Dzīvojamās mājas uzlabošanu un attīstīšanu,
šim nolūkam nepieciešamo ilgtermiņa plānu sagatavošanu, tiek veiktas atbilstoši Īpašnieku kopības lēmumiem. kuros Īpašniekiem jāparedz šo izdevumu segšanas kārtība.
4.7. Pārvaldnieks izraksta un izsūta katra dzīvokļa īpašuma īpašniekam rēķinus līdz katra mēneša 15.datumam.
4.8. Norēķini tiek veikti, pamatojoties uz Pārvaldnieka izrakstītajiem rēķiniem par iepriekšējo
mēnesi līdz katra mēneša pēdējai dienai, iemaksājot naudu Pārvaldnieka kasē vai pārskaitot to jebkurā no Pārvaldnieka norēķinu kontiem (norēķinu kontu maiņas gadījumā attiecīga informācija tiek iekļauta rēķinos bez grozījumu veikšanas Līgumā):
AS "SEB banka" LV49UNLA0050023459710 UNLALV2X
2. - "Swedbank" AS LV5OHABA0551045291909 HA BA LV22
AS "Citadele banka• LV26PARX0017089555555 PARXLV22
3.

4.9. Līdzēji vienojas, ka Pārvaldnieks rēķinus sagatavo elektroniski un tie ir derīgi bez paraksta.
Rēķins tiek uzskatīts par saņemtu, ja dzīvokļa īpašuma īpašnieks par tā nesaņemšanu nav paziņojis līdz attiecīgā mēneša 20.datumam.
4.10. Rēķins uzskatāms par samaksātu dienā, kad nauda ir ieskaitīta pārvaldnieka kontā vai kasē. Ja dzīvokļa īpašuma īpašnieks Pārvaldnieka rēķinā norādītajā termiņā un apmērā neapmaksā Pārvaldnieka rēķinu, tad īpašnieks pēc Pārvaldnieka vai personas, kas veic parāda piedziņas darbības. pieprasījuma maksā līgumsodu 0,3 (nulle komats trīs) procentu apmērā no kopējās nesamaksātās parādu summas par katru nokavēto dienu.
4.11. Ar īpašnieku lēmumu var noteikt vienreizējus maksājumus Pārvaldniekam konkrētu darbu vai līgumsaistību izpildei.
4.12. Līdz brīdim, kamēr Īpašnieki nav savstarpēji vienojušies kā tiek noteikta katra Īpašnieka apmaksājamā dala par ūdensapgādes, kanalizācijas, asenizācijas, sadzīves atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumiem, elektroenerģu mājas koplietošanas telpu apgaismošanai, kā arī kopīpašumā esošo iekārtu un inženierkomunikāciju ierīču darbināšanai, maksas sadalījums īpašnieku starpā tiek noteikts saskaņā ar Ministru kabineta 2008.gada 9.decembra noteikumiem Nr.1013 "Kārtība, kādā dzīvokļa īpašnieks daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā norēķinās par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvokļa īpašuma lietošanu".
4.13. Maksas sadalījums īpašnieku starpā par dzīvojamā mājā patērēto silturnenerģiju tiek veikts saskaņā ar SIA "Ogres Namsaimnieks" 2018.gada 27.jūlija Siltumenerģijas sadalījums daudzdzīvokļu dzīvojamos namos aprēķinu metodiku, kas izstrādāta saskaņā ar Ministru kabineta 2015.gada 15.septembra noteikumiemNr.524 "Kārtība, kādā nosaka, aprēķina un uzskaita katra dzivojamūs mūjas īpašnieka maksājamo dalu par dzīvojamās mājas uzturēšanai nepieciešamajiem pakalpojumiem". Jaunas metodikas izstrādāšanas gadījumā tiek piemērota bez grozījumu veikšanas Līgumā.
5. Kontaktpersona.
5.1. Ar Īpašnieku 1ēmumu noteiktā kontaktpersona, kas nodrošina ar dzīvojamās mājas pārvaldīšanu saistītās informācijas apriti ir (tālrunis: , e-pasts:
). Ja Līguma darbības laikā saskaņā ar īpašnieku vai kontaktpersonas lēmumu tiek mainīta (atcelta) kontaktpersona, attiecīgs lēmums tiek pievienots Līgumam bez grozījumu veikšanas tajā.
6. Īpašnieku pilnvarota persona
6.1. Īpašnieki ir tiesīgi pilnvarot citu personu (turpmāk — Pilnvarotā persona) izlemt jebkuru īpašnieku kopības kompetencē CSOŠLI jautājumu, izņemot normatīvajos aktos noteiktos ierobežojumus.
6.2. Ja dzīvokļu īpašumu Īpašnieki, kuri pārstāv vairāk nekā pusi no visiem dzīvokļu īpašumiem, rakstveidā — parakstot apliecinājumu (sagatavotas veidlapas Pārvaldnieks nodod Pilnvarotajai personai pēc attiecīga iesnieguma saņemšanas), izsaka vēlmi maksāt atlīdzību Pilnvarotajai personai, Pārvaldnieks veic starpniecību atlīdzības izmaksā šādā kārtībā:
6.2.1. to dzīvokļu īpašumu īpašnieku rēķinos. kuri ir parakstījuši apliecinājumu, tiks norādīts Pilnvarotās personas konts, uz kuru pārskaitīt atlīdzību Pilnvarotajai personai. Iemaksu var veikt arī Pārvaldnieka kasē;
6.2.2. Pārvaldnieks līdz katra mēneša 25.datumam pārskaita Pilnvarotajai personai iepriekšējā mēnesī Pārvaldnieka kasē, iemaksāto/pārskaitīto atlīdzību Pilnvarotajai personai saņemtajā apmērā.
6.3. Ja dzīvokļu īpašumu īpašnieki, kuri pārstāv vairāk nekā pusi no visiem dzīvokļu īpašumiem, rakstveidā parakstot apliecinājumu (sagatavotas veidlapas Pārvaldnieks nodod Pilnvarotajai personai pēc attiecīga iesnieguma saņemšanas) izsaka vēlmi piemērot atlaidi apsaimniekošanas maksai un/vai iemaksām uzkrājumu fondā Pilnvarotajai personai, ja tā ir dzīvokļa īpašuma īpašnieks dzīvojamajā mājā un/vai tā ir deklarēta kādā no dzīvokļa īpašumiem dzīvojamajā mājā, Pārvaldnieks šo atlaidi sadala un iekļauj rēķinos tām personām. kuras parakstījušas apliecinājumu. Atlaide Pilnvarotajai personai tiek iekļauta tās rēķinā tādā apmērā, kādā dzīvokļu īpašumu īpašnieki iepriekšējā mēnesī ir veikuši samaksu atlaidei Pilnvarotajai personai.
6.4. Ņemot vērā, ka atlīdzības maksāšana Pilnvarotajai personai ir labprātīga un balstīta uz brīvprātības principu, Pārvaldnieks neveic nekāda veida piedziņas darbības pret tiem dzīvokļu īpašumu īpašniekiem, kuri nav veikuši samaksu Pilnvarotajai personai. Nesamaksātā atlīdzība Pilnvarotajai personai netiek uzskatīta un uzskaitīta kā dzīvokļa īpašuma īpašnieka parāds.
7. Līdzēju atbildība
7.1. Līdzēji ir savstarpēji atbildīgi par zaudējumiem, kas kādam no Līdzējiem radušies otra Līdzēja darbības vai bezdarbības rezultātā.
7.2. Līdzēji nav atbildīgi viens otram par Līguma saistību nepildīšanu vai nepienācīgu pildīšanu, iestājoties tādiem nepārvaramas varas apstākļiem kā dabas stihijas, ugunsgrēks u.tml,, kurus Līdzēji nevarēja paredzēt un ar saprātīgiem līdzekļiem novērst.
7.3. Pārvaldnieks neatbild par Līgumā minēto pakalpojumu sniegšanas pārtraukumiem vai
nepienācīgu kvalitāti, ja vien tajā nav vainojams Pārvaldnieks.
7.4. Konstatētos zaudējumus citiem dzīvokļu īpašumu īpašniekiem, kas radušies sakarā ar dzīvojamās mājas un/vai kopīpašuma bojājumiem kāda dzīvokļa īpašuma īpašnieka, ar to kopā dzīvojošo personu, viesu un citu personu vainas dēļ, sedz attiecīgā dzīvokļa īpašuma īpašnieks.
8. Īpašnieku lēmumu pieņemama
8.1. īpašnieki lūgumus var pieņemt kopsapulcē, aptaujas veidā vai citādi vienojoties.
8.2. īpašnieku kopsapulce ir sasaucama ne vēlāk kā nedēļu pirms tās, rakstiski informējot visu
dzīvokļu īpašumu īpašniekus un izliekot attiecīgu paziņojumu dzīvojamā mājā redzamā vietā, tajā norādot kopsapulces norises vietu. laiku un darba kārtību.
8.3. Īpašnieku kopsapulci sasauc vai aptauju organizē pēc Pārvaldnieka• Pilnvarotās personas, Kontaktpersonas vai dzīvokļa īpašuma īpašnieka ierosinājuma.
8.4. Īpašnieku kopsapulces tiek protokolētas. Protokolā tiek fiksēti visi īpašnieku kopsapulces pieņemtie lēmumi. Lēmumi tiek fiksēti rakstveidā un par tiem parakstās katrs kopsapulcē balsojušais dzīvokļa īpašuma Īpašnieks. Protokolu paraksta kopsapulces vadītājs un protokolētājs. Protokoli tiek noformēti divos eksemplāros, no kuriem viens glabājas pie Pārvaldnieka un otrs pie Īpašnieku kopības kontaktpersonas, ja lēmumā nav noteikts citādi.
9. Līguma termiņš, grozīšanas un izbeigšanas kārtība
9.1. Līgums stājas spēkā dienā, kad to paraksta Pārvaldnieks (datums norādīts pirmajā lapā labajā pusē un pēdējā lapā pie Pārvaldnieka paraksta. Ja norādītajos datumos ir atšķirība, par Līguma spēkā stāšanās datumu uzskatāms datums, kas norādīts pie Pārvaldnieka paraksta). Pārvaldnieks Līgumu paraksta pēc tam, kad to ir parakstījuši īpašnieki, kas pārstāv vairāk kā pusi no visiem dzīvojamajā mājā esošajiem dzīvokļu īpašumiem un abi Līguma eksemplāri ir iesniegti Pārvaldniekam.
9.2. Līgums ir spēkā 3 (trīs) gadus no tā spēkā stāšanās dienas. Ja līdz šī termiņa beigām ne Īpašnieki, ne Pārvaldnieks nav rakstiski Līgumu uzteikuši, Līgums bez atsevišķas vienošanās tiek pagarināts uz nenoteiktu laiku.
9.3. Līgums var tikt papildināts vai grozīts. Līdzējiem parakstot rakstveida vienošanos, kas klāst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu.
9.4. Pārva1dniekam ir tiesības izbeigt Līgumu 3 (trīs) mēnešus iepriekš par to rakstveidā informējot īpašniekus.
9.5, īpašniekiem ir tiesības izbeigt Līgumu, ja par izbeigšanu ir pieņemts atbilstošs īpašnieku
lēmums un 3 (trīs) mēnešus pirms 1...īguma izbeigšanas Pārvaldnieks tiek rakstveidā informēts par Līgums izbeigšanu.
9.6. Vienlaicīgi ar Līguma izbeigšanu Pārvaldniekam ir pienākums ar nodošanas — pieņemšanas aktu nodot īpašnieku pilnvarotai personai visus dokumentus un finanšu līdzekļus, ko paredz Latvijas Republikā spēkā esošie normatīvie akti.
10. Nobeiguma noteikumi
10.01.Parakstot Līgumu, īpašnieki pilnvaro Pārvaldnieku veikt visas nepieciešamās darbības, kas saistītas ar dzīvojamās mājas pārvaldīšanas tiesību pārņemšanu un nodošanu Pārvaldniekam.
10.2. Jebkurus personas datus. kas Līdzējiem kļuvuši zināmi Līguma izpildes laikā, Līdzēji apstrādās tikai tādā apjomā, kas nepieciešams Līguma izpildei. Personas datu apstrādi Līdzēji veic saskaņā ar normatīvo aktu prasībām.
10.3. Ar Līguma spēkā stāšanos spēku zaudē visi noslēgtie līgumi ar dzīvokļu Īpašumu
īpašniekiem par kopīpašuma esošās daļas pārvaldīšanu un vai pakalpojumu sniegšanu.
10.4. Visi Līdzēju strīdi un nesaskaņas. kas var rasties Līguma izpildes gaitā, tiek risināti pārrunu ceļā. Ja Līdzēji šādā veidā vienošanos panākt nespēj. strīdi izšķirami Latvijas Republikas tiesās saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
10.5. Ja spēku zaudē kāds no Līguma a noteikumiem, tas neietekmē citu Līguma noteikumu juridisko spēku.
10.6. Jautājumos. kas nav atrunāti Līguma. Līdzēji piemēro spēkā esošo normatīvo aktu regulējumu.
10.7. Līgums pilnībā atspoguļo Līdzēju gribu, Līdzēji ir to izlasījuši un piekrīt visiem tā noteikumiem, ko apliecina, parakstot Līgumu.
10.8. Līgums ir saistošs visu dzīvokļu Īpašumu īpašniekiem, neatkarīgi no tā, vai attiecīgais
īpašnieks Līgumu ir parakstījis un neatkarīgi no tā, kad tas kļuvis par īpašnieku. 10.9. Līgums ir cauršūts pirms tā parakstīšanas.
10.10. Līgums ir sastādīts latviešu valodā uz ____(______) lapām 2 (divos) eksemplāros, no
kuriem 1 (viens) eksemplārs glabājas pie Pārvaldnieka, bet otrs pie īpašnieku kopības kontaktpersonas. Līgumam pievienots 1.pielikums "Obligāti veicamo dzīvojamās mājas uzturēšanas un apsaimniekošanas darbu plānota ieņēmumu un izdevumu tāme 2019.gadam" uz 1 (vienas) lapas.
Īpašnieki:
Pārvaldnieks:
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Ogres Namsaimnieks"
Vienotais reģistrācijas numurs: 40103941081
PVN maksātāja numurs: V40103941081
Juridiska adrese: Mālkalnes prospekts 3, Ogre, Ogres novads, LV-5001
13anka: AS-"SE13 banka"
Konta Nr.: I,V49UNI,A0050023459710
Tālruna numurs: 65049100 Faksa numurs: 65049101
Elektroniski pasta adrese: info@ogresnamsaitnnieks.lv
Valdes loceklis:
K.Ģirīnbergs /20___ .gada___. __________________/

Dz.īpašnieks , 2019-10-02 13:12:51

Programmā pārveidojot rakstu no skenēta materiāla tika pielaista kļūda pārveidojot valdes locekļa uzvārdu ........Tātad K.Grīnbergs atvainojos vēlreiz

Atvainojos , 2019-10-02 13:16:03

Dzivokļu ipašnieku degradējošais līgums l

nu re , 2019-10-02 15:45:53

Dzivokļu ipašnieku degradējošais līgums l

nu re , 2019-10-02 15:46:22

Mani fascinē Pārvaldnieka pienākui un atbildība, vai tešām kāds ir parakstījis šādu līgumu???

Ņirgāšanās , 2019-10-02 17:26:06

2.2.2. veikt dzīvojamās mājas kopīpašumā esošo daļu un komunikāciju vizuālo apsekošanu un remontu, ja šo darbību veikšana saistīta ar iekalšanu konkrētam dzīvokļu īpašuma īpašniekam piederošā īpašumā iepriekš saskaņojot šo darbu veikšanas laiku ar tā īpašnieku,

iekalšana (!) , 2019-10-02 17:57:57

Lapiņai dzīvoklis beidzot ir?

? , 2019-10-02 19:01:26

Šaurpieri,Lapiņai ir vismaz 10 dzīvokļi. Tu nemaz nezini Lapiņu.

To ? , 2019-10-02 21:36:38

Ogres Namsaimnieka degradējošais līgums. Izlasot to tas par kaut ko liecina.

To nu re , 2019-10-02 21:39:38

liec miera Lapinu,vina vieniga ,kas cinas ar tiem krapniekiem (Namsaimnieku),tu personigi To? ko esi izdarijis iedzivotaju laba.

to To? , 2019-10-03 13:26:27

Lapiņa cīnās par savu kabatu kura pildījās neko nedarot =saņēma no 7-8 mājām pa 100-150 Eur

vai nezini , 2019-10-03 13:45:51

Un cik no Namsaimnieka viņa saņēma, gadu neko nedarot? No kā naudas tas bija???

Fakts , 2019-10-03 15:33:42

tā kā Tev nav tādu zināšanu kā ir Lapiņas k-dzei, tad vari sūkāt ledu un skaust . Ja mums Ogrē būtu vairāk tādu cilvēku kā Lapiņa, tad arī mājas tiktu normāli apsaimniekotas un beidziet rieties.

>vai nezini , 2019-10-03 19:04:55

Viņa jau kaut ko ir izdarījusi? Izņemot simtus bezjēdzīgu iesniegumu???

??? , 2019-10-03 19:40:25

kāpēc bezjēdzīgus? Strādā ON :-), nepatīk ka Lapiņa liek jums iespringt

to??? , 2019-10-03 20:58:58

Bezjēdzīgiem iesniegumiem drīz būs rezultāts...:):):)

To ??? , 2019-10-03 21:24:16

Kurš bija tas gads?

To Fakts , 2019-10-03 21:26:47

Lapiņai ir 7 mājas....beidz izpaust nepatiesu informāciju. Man ir info ka drīz tiks publicēta jauna lieta.....gaidam.

Atbilde vai nezini , 2019-10-03 21:29:39

Un kur vecā?

? , 2019-10-03 22:02:57

Tev biksēs

To ? , 2019-10-03 22:46:52

Tev biksēs...........................
.......................................
.
..

To ? , 2019-10-03 22:47:45

Tev biksēs..............

To ? , 2019-10-03 22:48:19

Vecziedina ari saka cinities ar taja laika Malkalni un beidzot tika Ogres dome un labu algu un beidzas cina pret Malkalni.

Viktors , 2019-10-04 02:08:50

Ogrēnieši, kādēļ jūs atkal koncentrējieties uz nebūtisku riešanu? Tā ir absolūti bezjēdzīga un neaugīga. Vai tomēr šobrīd nebūtu svarīgāk visiem kopā saprast, ka daudzdzīvokļu mājas ir katra mūsu atbildība. Ka šīs mājas nepaliek jaunākas, ka mēs, mūsu bērni, citi cilvēki, kuri gribēs par mājvietu izvēlēties Ogri, tajās dzīvosim. Un ko katrs pats esam izdarījis savas mājas labā? Vai vēlamies turpināt sadarbību ar Ogres Namsaimnieku, jeb tomēr pardomāti izvelēties citu apsaimniekotāju un/vai dibināt DzĪB? Ir taču beidzot jāpieceļas, jāpakustina savas smadzenes un jārikojas. Sarunās ar Ogres Namsaimnieka pārstāvjiem esmu sapratusi, ka progresīva, uz labu servisu un sadarbību vērsta pieeja viņiem ir sveša. Šis līgums ar Pārvaldnieka pienākumiem pret Iedzīvotāju pienākumiem uzskatāmi parāda virzienu, kādā iet Ogres Namsaimnieks.

Groja , 2019-10-04 15:47:28

Es uzskatu ,ka labākais variants ir jāņem un jābūvē privātmāja,jo kopīpašumu apsaimniekot ir problēmatiski,jo ir zināms, kas pieder visiem nepieder nevienam

Es , 2019-10-04 16:24:46

diemžēl cilvēku sapratne ir gauži zemā līmenī. Ja kāds gribēs, tad apvedīs mūs ap stūri un aptīrīs gaišā dienas laikā. Jo ļaudis ir gatavi parakstīt pie durvīm visu ko, pat nepazīstamām personām, un jācieš arī tam mazākumam, kas kaut ko sajēdz. Cita ceļa nav, jāpārceļas uz SAVU īpašumu. Vai arī likumdevējam kaut kā jāierobežo ar likumu, ka naudas plenderēšana ir aizliegta ar likumu!

Airisa , 2019-10-04 16:46:48

Diemžēl jāpiekrīt, ka iedzīvotāji vairumā gadījumu neizprot situāciju. Bet te atkal jautājums, vai ar viniem kāds no apsaimniekotājiem jebkad ir strādājis? Vai vienkārši un saprotami ir paskaidrojuši, ko nozīmē dzīvoklis daudzdzīvokļu mājā un kādas sekas būs tam, ja atbildīgi un darbīgi neizturēsimies pret savu māju? Diemžēl jāatzīst, ka nē. Ir daļa cilvēku, kuri joprojām uzskata, ka Pašvaldība ir atbildīga par to, kādā stāvoklī ir viņu māja…

Groja , 2019-10-04 19:46:19

Šobrīd Ogrē ir absurda situācija - iedzīvotāji PRET Ogres Namsaimnieku. Protams, ka serviss nav līmenī, protams, ka cilvēki ir neapmierināti. Bet tad, lūdzu, rīkojieties, nevis šausminieties, un uzskaitiet Ogres namsaimnieka nespējas, nolaidības un citus kukaiņus. Tas neveicina situācijas uzlabošanos. Veiksmīgs rezultāts ir tad, ja iedzīvotāji sadarbojas ar pakalpojumu sniedzēju un otrādi, kas Ogres Namsaimnieka gadījumā, vismaz ar šī brīža vadības stilu, ir neiespējami. Rīkojieties, ņemiet situācijas vadību savās rokās, jo iedzīvotāji būs tie, kas gala beigās būs atbildīgi un risinās mājas problēmas tad, kas stāvoklis kļūs kritisks.

Groja , 2019-10-04 19:55:53

Tā jau arī pamazām tiek darīts. Bet īsti jau negrib laist. Paskatoties papīros ,vairāk kā gadu ir veikta nepareiza uzskaite māju parādniekiem sapulcē to apgalvoja juristsN.Lapiņš. Grīnbergs viņu pārtrauca sakot ka tā nav nepareiza ka esot viss pareizi. Arī eonomistei pašvaki iet ar uzskaiti.

To Groja , 2019-10-05 09:17:25

Jā, jūtams, ka kritiskā masa ir sasniegta, cilvēki arvien vairāk sāk izprast to, ka Pasvaldības apsaimniekotājs nav spējīgs nosdrošināt adekvātu servisu. Arvien vairāk māju izvēlas citu apsaimniekotāju. Protams, ka Dome nav ieinteresēta atteikties no mājām material apsvērumu dēļ, taču tai būtu jāsaprot, ka, ja paši nespēj sniegt kavlitatīvu, progresīvu apsaimniekosanas servisu, tad labāk atdot mājas citiem, kuri to var. Pretējā gadījumā Domei būs jātiek galā ar socialajām problēmām, kas radīsies, mājām smagi nolietojoties.

Groja , 2019-10-05 12:10:29

Diemžēl ir neliels skaits māju kuras ir sasniegušas kritisko robežu. Un tagad atmostas ON ka likšot apsaimn.maksā. M.Kaiva stāstija par kabeļiem kuri iet māju ventilācijas kanālos- jautăjums- kurš tad viņiem dod atclēgas , protams ON. Ja apsaimniekotājs veic 2x gadā apsekośanu kas viņš neredz,protams,jautājums vai ir visp.veikta apsekošana. Lielāko daļu vainas ir jāuzņemas ON,ne jau jānogrūž uz iedzīvotāju pleciem.

Mājas , 2019-10-05 19:35:46

Kad iesniedzu savu līguma projektu man atbildēja, ka tajā par daudz tisību īpašniekam. Tā kā nav ko cepties, izstrādājiet savu līguma projektu un piedāvājiet namsaimniekam. Kārtību mājā jau nosaka dzīvokļu īpašnieki! Būtisks moments uz kā uzķeras īpašnieki, ir ka piekrīt vienpusējam līgumsodam, kas ir netaisnīgi līguma noteikumi. Jāpiedāvā arī namsaimniekam uzņemties līgumsodu par laikā nepadarītiem darbiem!

guga , 2019-10-14 10:51:48

Piedalies diskusijā

Atzīmējot opciju Atcerēties mani Jūsu vārds un e-pasta adrese tiks saglabāti, un turpmāk, komentējot rakstus vai veicot ierakstus forumā, nebūs jāievada pa jaunu.
x aizvērt šo paskaidrojumu
(?)
 

Ogrenet