SIA ON noraida dzīvokļu īpašnieku prasību

SIA ”Ogres Namsaimnieks” informë, ka priekšlikums par apsaimniekošanas izmaksu samazinăšanu 2020.gadam. netiks akceptëts, jo ir vairăki būtiski faktori: kas ir ietekmejuši apsaimniekošanas izmaksu pieaugumu năkamajam gadam.
SIA "Ogres Namsaimnieks” jau ir sniedzis skaidrojumu publiskajă telpă par izmaiņu iemesliem atsevišķăs tămes pozîcijăs, kă arî apsaimniekošanas maksas izmaiăm kopumă.
Būtiskăkais faktors, kas ietekmë apsaimniekošanas maksas izmaiņas 2020.gadă, ir izmaksu nošķiršana, kas attiecinămas uz apsaimniekošanas pakalpojumu, no izmaksăm, kas attiecinămas uz siltumeneršijas tarifu, precîzi ievërojot Sabiedrisko pakalpojumu regulëšanas komisijas (turpmak SPRK) izstrădătu metodiku par izmaksu attiecinăšanu.
Kă năkamais faktors, kas ietekmë apsaimniekošanas maksas pieaugumu 2020.gadă, jămin tas, ka tiek iegădăts un atjaunots darbam nepieciešamais inventărs, mainîtas programmatūras, ieviesti jauninäjumi, kas tieši ietekmé katra dzivokļa īpašnieka iespéjas piedalīties savas dzīvojamäs mäjas pärvaldšanä.
2020.gadä neliels darba stundas likmes paaugstinäjums plänots atsevišķäm strädnieku kategorijäm. Šädas izmaiņas ir nepieciešamas, lai nodrošinätu strädnieku atalgojuma apmēru atbilstoši darba tirgus tendencém un to neaizplūšanu uz citäm, labäk apmaksätäm darba vietäm, kas tiešä veidä negatīvi ietekmētu pärvaldišanas pakalpojuma sniegšanas nepärtrauktību.
Daléji apsaimniekošanas maksa 2020.gadä tiek paaugstinäta, jo pieaugušas Avārijas dienesta izmaksas — pagäjušajä gadä vienä maiņä strädäja viens darbinieks (kopä 4 darbinieki), šobrid vienä maijä strädä divi darbinieki (kopä 8 darbinieki). lepriekš Avärijas dienesta izmaksas tika attiecinätas gan uz apsaimniekošanas, gan uz siltumeneréijas tarifiem, taču näkamajä gadä tiek ņemti verä iepriekš minétie SPRK norädījumi.
Nebütisks apsaimniekošanas maksas pieaugums 2020.gadä ir saistīts ar visu dzīvoklu īpašnieku civiltiesiskäs atbildības apdrošinäšanas izmaksu iekļaušanu apsaimniekošanas maksä. Šis jauninäjums civiltiesiskäs atbildības polises veidä pasargäs no lieliem finansiäliem izdevumiem tos dzivokļu ipašniekus, kas savas neuzmanības dēļ büs nodarījuši bojäjumus un zaudéjumus citäm personäm.
Täpat maksas ietekmé ari vispärējs komunälo pakalpojumu nepieciešamo preču un pakalpojumu cenu pieaugums.
SIA "Ogres Namsaimnieks" noräda, ka apsaimniekošanas maksas pieaugumu nevar vertét tikai pec vienas vai daļäm atsevišķäm tämes pozicijäm, bet ir jäverte kopejä apsaimniekošanas maksa par vienu kvadrätmetru, kuras pieaugums, salīdzinot ar 2019.gadu, ir neliels.
Ņemot verä mineto, SIA "Ogres Namsaimnieks" kä pärvaldniekam ir objektīvi iemesli apsaimniekošanas izmaksu palielinäšanai, lai varētu pärvaldīšanas pakalpojumu.
Saskarā ar Noteikumu 20.punktu,ja pärvaldnieks ir noraidījis iespéju nodrošinät obligātäs uzturéšanas darbības saskaņä ar dzīvokļu ipašnieku apstiprinäto priekšlikumu un dzīvokļu ipašnieku kopība nav pieņémusi Iémumu par dzīvojamäs mäjas pärvaldīšanas tiesību pärņemšanu, pärvaldnieka sastädītais uzturéšanas darbu pläns un apréķinätie pärvaldīšanas maksājumi stäjas spékā näkamä gada 1 .janvāri vai citä pärvaldnieka noteiktajä termiņä.
Šādu atbildi no SIA Ogres Namsaimnieks saņēma Ogres dzīvokļu īpašnieki...

Mājas iedzīvotājs , 2019-12-06 21:48:55

daudz majas aizgaja no Namsaimnieka un tapec vini pacel apsaimniekosanas naudu,algu tacu gribas neko nedarot.

Raimonds , 2019-12-07 01:06:22

Sociālisma principi turpina ON diktēt visādus apsaimniekošanas pozīciju nepieciešamību kaut arī patērētāji to nepieprasa

tas ae@cc.lv , 2019-12-07 05:19:32

Dzīvokļu civiltiesisko apdrošināšanu nedrīkst iekļaut apsaimniekošanas maksā, jo to veic ĪPAŠNIEKI nevis starpnieki. Kā gan apdrošinātāji to drīkst ignorēt, jo tad jau arī jebkurš varēs apdrošināt arī manu dzīvību???

Xxx , 2019-12-07 06:33:46

Esmu uzrakstijis iesniegumu ka civilt.apdr.man nevajag. Tagad gaidu 2020.gadam apsaimniekošanas izmaksu pārrēķinu par savu dzīvokli. Ja tā netiks veikta jaukumiņus gaida tiesas process.

Ha , 2019-12-07 11:31:27

Visās tikšanās reizēs vienmēr piesaucat MK 408 noteikumus ! Tad beidzot izlasiet kas tur rakstīts par apdrošināšanu !!! MK 408 „ 13. Dzīvokļu īpašnieku kopsapulcē, kas sasaukta saskaņā ar šo noteikumu 12. punktu, tikai dzīvokļu īpašnieku kopība var pieņemt lēmumu par: 13.5. apdrošināšanas izmaksu ietveršanu tāmē;”

Loceklim Grīnbergam , 2019-12-07 11:59:47

Sasmīdināji...." Kă năkamais faktors, kas ietekmë apsaimniekošanas maksas pieaugumu 2020.gadă, jămin tas, ka tiek iegădăts un atjaunots darbam nepieciešamais inventărs, mainîtas programmatūras, ieviesti jauninäjumi, kas tieši ietekmé katra dzivokļa īpašnieka iespéjas piedalīties savas dzīvojamäs mäjas pärvaldšanä" - kā šis punkts uzlabos manu personīgo ietekmi un piedalīšanos mājas pārvaldīšanā ????? Vari paskaidrot ? Pats saproti ko esi rakstījis ???

Loceklim Grīnbergam , 2019-12-07 12:02:14

tas laikam par to mājas lietu, ko var paskatīties mājas lapā. Bet tur jau tikpat kā nekas nav, nespēj neko ielikt. Tagad arī 20 mājām bija aptauja, nav rezultāti likumā noteiktajā termiņā, ne papīra veidā, ne kādā veidā, kur nu vēl mājas lietā! Pa pusgadu un vairāk atpaliek informācija, kas tas par uzlabojumu!

hm , 2019-12-07 13:42:19

Mājas lietā pārsvarā visi dokumenti jāpievieno 10 dienu laikā . Ogre ir akmens laikmetā. Grīnbergs sačekarēja visu sadarbību ar m.v.un dzīvokļu īpašniekiem. Gaidām vēlēšanas un tad mūsu pilsētas mērs padzīs viņu lai gūtu sev Ogrez iedzīvotāju atbalstu. Visi turās

To hm , 2019-12-07 14:26:00

Lampiņ, pasūkā...

Kasis , 2019-12-07 22:14:57

Kasis jus esiet idiots un pie tam neizglitots.

zinu , 2019-12-08 00:21:52

Kasim ir problēmas....dzimis zīdītājs :)

To kasim , 2019-12-08 00:27:02

Ja Lampiņa tev pasūkās tu sāksi labāk strādāt un nezagt, nekrāpt, atbildët policijai, domei ,iedzīvotājiem. Nemācīsi kolēğiem stulbības. Iespējams ka izstrādāsi augstāka līmeņa pārvaldīšanas līgumu. Vai aicināsi pie sevis kabinetā kolēğes ar zeķēm. Smerdelis. Vari sākt meklēt darbu. Ogre nemīl ienācējus diktatorus.

To kasim , 2019-12-08 00:34:09

Nekas prātīgs no māju vecāko institūcijas neiznāca,jo kamēr Lapiņa nebija iefiltrēta par M.V. tad tām mājām tie iepriekšējie bija kaut ko minimālu darīja =bet nesaņemot praktiski nekādu apmaksu

tas ae@cc.lv , 2019-12-08 07:35:50

Tagad tikai imitē darbu, bet saņemt grib tūkstošus.

, 2019-12-08 07:43:26

Sveiki. Iesaku Jums startēt mājas vecākā pienākumos,bet ir viena ļoti būtiska lieta ,Jūs pat neieredz mājas kaimiņi,Jūs esot īsts terors bruņčos jsu no padomijas laikiem. Secinājumus izdarat pati. Kāda tev daļa ko kurš grib saņemt,strādā nesēdi mājās nodarbini sevi,varbūt izdosies salabt ar kaimiņiem.

Vēstule 6 un 7 dzīvoklim , 2019-12-08 09:53:25

Viņa to dara tik nejēdzīgi, ka pat vīrs Lapins aizmuka.

Butele , 2019-12-08 11:00:37

"no padomijas laikiem"...kādam pretenzijas par cilvēkiem no padomijas laikiem...uz sevi paskatieties...podziņspaidītāju paaudze!

oho , 2019-12-08 11:44:49

Uz kurieni aizmuka? :)

To butele , 2019-12-08 12:31:54

vajag par šo rakstīt Ekonomikas ministrijai , ON pārkāpj likumu !

to mājas iedzīvotājs , 2019-12-08 21:18:45

lieciet mieru Lampinu ,vina vieniga kura kaut ko dara,mums vina loti patik un tadi ka mes loti daudz.Un kapec tik daudz majas aizgaji pie vinas? Tapec ka jus neko nedariet.

Mara , 2019-12-09 00:45:09

Mara no kuras maajas tu esi un kuras maajas aizgaaja

to marai , 2019-12-09 05:43:24

Grivas 1,9,11,17,17,21,25 ,Lapu 11 un vel zinu 2 majas

To to marai , 2019-12-09 06:20:38

Un ko viņa ir tādu ir izdarījusi esot par M.V. no 2016 gada izņemot ka saņēma no katras mājas 100 eur,varbūt ieskaidro man ,kādi darbi ir izpildīti,kaut vienai mājai jo visu dara apsaimniekotājs Ogres Namsaimnieks

tas ae@cc.lv , 2019-12-09 11:08:34

Sasmīdināji : visu dara Ogres Namsaimnieks!!!!!!!!

zinu , 2019-12-09 14:59:35

Kļūdaina informācija-Grīvas 17 gan nav pie Lapiņas un arī neies.Viņa ir tikai kontaktpersona

es , 2019-12-09 18:51:23

Vispār viņai bija 150 par katru māju.

Atbilde tas ae@cc.lv , 2019-12-09 21:26:58

Kā es gribētu lai visu darītu Laima no 6 un 7 dzīvokļa un Ogres Namsaimnieks

Es , 2019-12-09 21:28:50

Viss ir sūds Lapiņa Lampiņa bet labāk lasat par ko maksāsiet un vaidat spkures tarifu.

Ha , 2019-12-09 22:40:18

Nu tad Lapiņa nav izdarījusi savu darbu lai Namsaimnieks nevarētu diktēt utopiskās cenas,jo iedzīvotāji ir pilnvarouši cīnīties par patiesību

To Ha , 2019-12-10 11:52:44

Tagad no manas naudiņas apdrošinās dzīvokli un vēl visus!!! darbiniekus------------------------------------------------------------------------------------------

Ogres namsaimniekā. Kāpēc? _______________ Vai, piemēram, Ogres pašvaldība nevarētu iedomāties, ka citiem vēl vairāk vajag apdrošināšanu mūsu kopējā pilsētā Ogrē. Pensinārus, invalīdus vajadzētu apdrošināt vēl vairāk.

Par manu naudu apdrošinās, vienkārši gan! , 2019-12-10 12:33:12

Vai tad es atļāvu no manas un ogrēniešu naudas, kas dzīvo daudzdzīvokļu mājās, apdrošināt visus ON daudzos darbiniekus. Paši uzskata, ka tā drīkst! Neviens arī neprotestē.

Apdrošina par manu naudu , 2019-12-10 12:36:54

Apdrošina visas pašvaldības iestādēs strādājošos Ogrē. ON taču ir SIA, manuprāt?

Muļū zemē, Ogrē , 2019-12-10 12:40:06

Kur ir jūsu problēma, daunēni?

lūdzu: , 2019-12-10 13:07:53

Ogres Namsaimnieks ir nekur nederiga organizacija,tapec visi skrien no viniem prom,driz neviena maja nepaliks pie viniem,interesanti ko tad vini daris.

viedoklis , 2019-12-10 15:55:57

Visam ir savs laiks :)

To to ha , 2019-12-10 22:04:39

Uztaisam SIA Ogres Namsaimnieks pārsteigumu - visi kuriem apdrošināti dzīvokļi ejam uz Ogres Namsaimnieku un uzrakstam iesniegumu par atteikumu no SIA Ogres Namsaimnieks piedāvātās civiltiesiskās apdrošināšanas,lai izņem laukā no apsaimniekošanas maksas un papildus pieprasam, lai veic apsaimniekošanas maksas pārrēķinu. Atkāpties Viņiem nav kur.

Pārsteigums , 2019-12-10 22:51:47

LENDING-TREE grupa INC


Vai esat izvēlējies, kur saņemt kredītus?

Aizdevums, lai viegli nomaksātu savu parādu?
Aizdevums tāda biznesa uzsākšanai, kuru vēlaties veikt?
Aizdevums izglītības vajadzībām?
Aizdevums dzīvokļa iegādei?
Aizdevums šīs sapņu automašīnas iegādei?

Vairs nemeklējiet vairāk, AIZDEVUMA KOKS INC piedāvā aizdevumus
Nav slēptu maksājumu no 1 000 līdz 20 000 000 EUR / USD / POUNDS
Ar ļoti zemu līdzdalības līmeni - 3%
Mēs esam izveidojuši kreditēšanas un piegādes tīklu
finansiāla palīdzība klientiem visā pasaulē.

Mēs cenšamies saglabāt savu izcilības līmeni
Piedāvājot mūsu pakalpojumus jebkurā diennakts laikā.
Mēs piešķiram aizdevumu tiem, kam nepieciešama finansiāla palīdzība no 1 līdz
20 gadi

Mūsu pakalpojumi ietver arī

. reāls finansējums
. nekustamā īpašuma investors,
. celtniecības aizdevumi,
. uzņēmējdarbības uzsākšanas aizdevumi,
. mājokļa aizdevumi
. Patēriņa aizdevumi,
. FHA aizdevumi,
. personīgie aizdevumi,
. auto aizdevumi un
utt. Ja jums ir nepieciešams aizdevums vai finansiāla palīdzība, sazinieties ar mums

e-pasts: lendingtreegroupinc@gmail.com

e-pasts: lending-tree@outlook.com

WhatsApp: +1 213 419 2419

Ar siltu apsvēršanu

ELIZABETH WALTER , 2020-01-29 10:58:39

Sveika kundze un kungs;
  Es esmu fiziska persona, kas izsniedz aizdevumus ikvienam, kurš vēlas saņemt finansiālu palīdzību.
Tas ir aizdevums starp privātpersonām ar ļoti vienkāršiem nosacījumiem. Mans piedāvājums ir no 2 000 līdz 8 000 000 eiro.
Mana procentu likme šī aizdevuma laikā ir 3%, un atmaksa tiek veikta katru mēnesi.
Ja jums rodas interese, sazinieties ar mani pa e-pastu: nislandet@gmail.com vai whatsapp: +2 296 738 0578

Aexandra , 2020-03-05 19:21:37

Piedalies diskusijā

Atzīmējot opciju Atcerēties mani Jūsu vārds un e-pasta adrese tiks saglabāti, un turpmāk, komentējot rakstus vai veicot ierakstus forumā, nebūs jāievada pa jaunu.
x aizvērt šo paskaidrojumu
(?)
 

Ogrenet