Ogres Namsaimnieka Iepirkuma pielikums par civiltiesisko apdrošināšanu

Iepirkuma“Nekustamā īpašuma, mantas un civiltiesiskās atbildības apdrošināšana”
Iepirkuma identifikācijas numurs: SIAON 2019/26-MI

NOLIKUMS
2.pielikums
iepirkuma “Nekustamāīpašuma, mantas un civiltiesiskāsatbildībasapdrošināšana”,
ID Nr. SIAON 2019/26-MI, nolikumam

Veidne

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA UN TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS
Iepirkums “Nekustamā īpašuma, mantas un civiltiesiskās atbildības apdrošināšana”,
ID Nr. SIAON 2019/26-MI,(turpmāk – Iepirkums)

I Civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polises, Tehniskās specifikācijas minimālās prasības, Civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polises, Apdrošināšanas veids: Civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polises, Apdrošināšanas periods: 01.01.2020 – 31.12.2020., Apdrošināšanas objekti: SIA “Ogres Namsaimnieks” pārvaldīšanā esošo daudzdzīvokļu dzīvojamo māju dzīvokļu īpašnieku civiltiesiskā atbildība. Paredzamais daudzdzīvokļu dzīvojamo māju skaits: 160. Paredzamais daudzdzīvokļu dzīvojamo māju dzīvokļu īpašumu skaits: 6500. Paredzamā kopējā daudzdzīvokļu dzīvojamo māju platība: 320000 m2. Apdrošināšanas polises veids: Polise, kas noformēta uz SIA “Ogres Namsaimnieks”, lai nepieciešamības gadījumā būtu iespējams pievienot un/vai noņemt Apdrošināšanas objektus. Apdrošināšanas Trešo personu īpašumam un/vai polises segums: veselībai nodarītie zaudējumi. Apdrošināšanas polises segumā uzskaitītos punktus ir iespējams papildināt ar papildus seguma punktiem. Maksājumu skaits:12 .Zaudējumu pieteikšanas periods: Ne mazāks kā 12 mēneši. Informācijas sniegšanas regularitāte par izmaiņām polisē: Vienu reizi mēnesī. Norēķinu periods: Vienu reizi mēnesī. Polises noformēšanas kārtība: SIA “Ogres Namsaimnieks” iesniedz apdrošinātājam Apdrošināšanas objektu adreses, kuras tiek aktualizētas vienu reizi mēnesī. Atlīdzību administrēšanas kārtība: Pēc pieteikuma SIA “Ogres Namsaimnieks” veic dzīvokļa īpašuma un/vai dzīvojamās mājas apsekošanu, sastāda aktu, nepieciešamības gadījumā sastāda tāmi, informē apdrošinātāju, pēc tāmes apstiprināšanas SIA “Ogres Namsaimnieks” izraksta rēķinu (apmaksas termiņš 10 dienas) apdrošinātājam un novērš bojājumus. Nepieciešamības gadījumā SIA “Ogres Namsaimnieks” var izvēlēties citu atlīdzības administrēšanas vai izmaksas kārtību. Apdrošināšanas summa: Ne mazāk kā 700,00 EUR. Pašrisks: Ne vairāk kā 70,00 EUR. Prēmijas apmērs (mēnesī): Ne vairāk kā 0,005 EUR/m2.
PAPILDUS APDROŠINĀŠANAS POLISE
II Nekustamā īpašuma, mantas un civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polises. Tehniskās specifikācijas minimālās prasības. Nekustamā īpašuma, mantas un civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polises. Apdrošināšanas veids: Nekustamā īpašuma, mantas un civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polises ar SIA “Ogres Namsaimnieks” starpniecību. Apdrošināšanas periods: Ne mazāk kā 12 mēneši. Apdrošināšanas ņēmēji: SIA “Ogres Namsaimnieks” klienti, kuri vēlās apdrošināt SIA “Ogres Namsaimnieks” pārvaldīšanā esošos nekustamos īpašumus, tajos esošo mantu un savu civiltiesisko atbildību. Apdrošināšanas polises veids: Civiltiesiskās apdrošināšanas segums – trešajām personām nodarītie šādi zaudējumi: Īpašuma/u bojājumi vai bojāeja. Ārstēšanās izdevumi. Apbedīšanas vai apgādājamo izdevumi. Finansiālie zaudējumi. Tiesāšanās izdevumi. Glābšanas darbi. Ekspertīžu izdevumi. Juridiskie pakalpojumi. Nekustamā īpašuma un mantas apdrošināšanas segums: Īpašuma/u bojājumi vai bojāeja. Mantas bojājumi vai bojāeja. Ugunsgrēks. Ūdens un/vai tvaika noplūde. Dabas stihijas. Trešo personu prettiesiska rīcība. Tehniskā palīdzība, glābšanas un attīrīšanas darbi. Apdrošināšanas polises segumā uzskaitītos punktus ir iespējams papildināt ar papildus seguma punktiem. Maksājumu skaits: Vienu reizi mēnesī atbilstoši Apdrošināšanas periodam. Polises ikmēneša prēmijas maksājums tiek iekļauts SIA “Ogres Namsaimnieks” komunālo pakalpojumu rēķinos. Informācijas sniegšanas regularitāte par izmaiņām polisē: Vienu reizi mēnesī. Norēķinu periods par polisi: Vienu reizi mēnesī. Polises noformēšanas kārtība: Savstarpēji vienojoties. Atlīdzību administrēšanas kārtība: Savstarpēji vienojoties. Nekustamais īpašums līdz 25,00 m2. Apdrošināšanas summas: Atjaunošanas vērtība: Ne mazāk kā 21250,00 EUR. Manta – Ne mazāk kā 7000,00 EUR. Civiltiesiskā atbildība – Ne mazāk kā 1000,00 EUR. Nekustamais īpašums no 25,01 m2 līdz 35,00 m2. Apdrošināšanas summas: Atjaunošanas vērtība: 29750,00 EUR. Manta – Ne mazāk kā 7000,00 EUR. Civiltiesiskā atbildība – Ne mazāk kā 1000,00 EUR. Nekustamais īpašums no 35,01 m2 līdz 45,00 m2. Apdrošināšanas summas: Atjaunošanas vērtība: 38250,00 EUR. Manta – Ne mazāk kā 7000,00 EUR. Civiltiesiskā atbildība – Ne mazāk kā 1000,00 EUR. Nekustamais īpašums no 45,01 m2 līdz 55,00 m2. Apdrošināšanas summas: Atjaunošanas vērtība: 46750,00. Manta – Ne mazāk kā 7000,00 EUR. Civiltiesiskā atbildība – Ne mazāk kā1000,00 EUR. Nekustamais īpašums no 55,01 m2 līdz 65,00 m2. Apdrošināšanas summas: Atjaunošanas vērtība: 55250,00 EUR. Manta – Ne mazāk kā 7000,00 EUR. Civiltiesiskā atbildība – Ne mazāk kā 1000,00 EUR. Nekustamais īpašums no 65,01 m2 līdz 75,00 m2. Apdrošināšanas summas: Atjaunošanas vērtība: 63750,00 EUR. Manta – Ne mazāk kā 7000,00 EUR. Civiltiesiskā atbildība – Ne mazāk kā 1000,00 EUR. Nekustamais īpašums virs 75,01 m2. Apdrošināšanas summas: Atjaunošanas vērtība: 63750,00. Manta – Ne mazāk kā 7000,00 EUR. Civiltiesiskā atbildība – Ne mazāk kā 1000,00 EUR. Pašrisks: Ne vairāk kā 70,00 EUR. Komisijas apmērs (Iekļauts apdrošināšanas polises prēmijas maksājumā): Ne mazāk kā 15%.

Zināšanai , 2019-12-11 09:13:32

Ja bez saskaņošanas ar mani kā dzīvokļa īpašnieku apdrošinās manu dzīvokli būs tiesas darbi!!

ogrenietis , 2019-12-11 09:17:31

Visās tikšanās reizēs vienmēr piesaucat MK 408 noteikumus ! Tad beidzot izlasiet kas tur rakstīts par apdrošināšanu !!! MK 408 „ 13. Dzīvokļu īpašnieku kopsapulcē, kas sasaukta saskaņā ar šo noteikumu 12. punktu, tikai dzīvokļu īpašnieku kopība var pieņemt lēmumu par: 13.5. apdrošināšanas izmaksu ietveršanu tāmē;”

Loceklim Grīnbergam , 2019-12-11 10:45:01

Visās tikšanās reizēs vienmēr piesaucat MK 408 noteikumus ! Tad beidzot izlasiet kas tur rakstīts par apdrošināšanu !!! MK 408 „ 13. Dzīvokļu īpašnieku kopsapulcē, kas sasaukta saskaņā ar šo noteikumu 12. punktu, tikai dzīvokļu īpašnieku kopība var pieņemt lēmumu par: 13.5. apdrošināšanas izmaksu ietveršanu tāmē;

Loceklim Grīnbergam , 2019-12-11 10:45:56

Tiešām neviens jurists daudzdzīvokļu mājā Ogrē nedzīvo, kas spētu paskaidrot, par ko mums spiež maksāt ON?

TABU, rokas nost , 2019-12-11 10:51:29

ON adminisrāciju mēs taču kā deputātus neievēlam! (Lai pārstāvētu mūsu intereses.) Viņi pārstāv tādā vīzē mūsu visu intereses? Savas! gan.

Mūsu intereses pārstāv? , 2019-12-11 10:54:22

Visur citur LV tāda apdrošināšana arī ir? Piespiedu kārtā.

? , 2019-12-11 10:56:27

Ja dzīvokļu īpašnieki lēmuši , tad ir. Apdrošināšana mājai ir laba lieta , bet veidš ka to tagad dara ON ir nelikumīga !!!

>? , 2019-12-11 10:59:48

Jums ir īsta urlu domāšana. Paši par savu īpašumu nedomājat, bet citu norejat.

Murka , 2019-12-11 17:08:43

Pareizi-loceklis arī Ogrē ir loceklis (bez tulkojuma latīņu valodā).

ogrenietis , 2019-12-11 18:10:34

Esot uzrakstīts iesniegums visiem Ogres deputātiem atbilde jāsniedz13.12.2019.gaidam.

Dzirdēju , 2019-12-11 21:02:01

Vajag uzrakstīt arī Burovam!

, 2019-12-12 12:17:41

Loğiski darbojas SIA Ogres Namsaimnieks,atteiksies no pakalpojuma mazāk nekā pieteiksies :),:),:),:)pakalpojumam. Stabīla situācija

Jautājums , 2019-12-14 10:47:55

LENDING-TREE grupa INC


Vai esat izvēlējies, kur saņemt kredītus?

Aizdevums, lai viegli nomaksātu savu parādu?
Aizdevums tāda biznesa uzsākšanai, kuru vēlaties veikt?
Aizdevums izglītības vajadzībām?
Aizdevums dzīvokļa iegādei?
Aizdevums šīs sapņu automašīnas iegādei?

Vairs nemeklējiet vairāk, AIZDEVUMA KOKS INC piedāvā aizdevumus
Nav slēptu maksājumu no 1 000 līdz 20 000 000 EUR / USD / POUNDS
Ar ļoti zemu līdzdalības līmeni - 3%
Mēs esam izveidojuši kreditēšanas un piegādes tīklu
finansiāla palīdzība klientiem visā pasaulē.

Mēs cenšamies saglabāt savu izcilības līmeni
Piedāvājot mūsu pakalpojumus jebkurā diennakts laikā.
Mēs piešķiram aizdevumu tiem, kam nepieciešama finansiāla palīdzība no 1 līdz
20 gadi

Mūsu pakalpojumi ietver arī

. reāls finansējums
. nekustamā īpašuma investors,
. celtniecības aizdevumi,
. uzņēmējdarbības uzsākšanas aizdevumi,
. mājokļa aizdevumi
. Patēriņa aizdevumi,
. FHA aizdevumi,
. personīgie aizdevumi,
. auto aizdevumi un
utt. Ja jums ir nepieciešams aizdevums vai finansiāla palīdzība, sazinieties ar mums

e-pasts: lendingtreegroupinc@gmail.com

e-pasts: lending-tree@outlook.com

WhatsApp: +1 213 419 2419

Ar siltu apsvēršanu

ELIZABETH WALTER , 2020-01-29 10:59:28

Sveika kundze un kungs;
  Es esmu fiziska persona, kas izsniedz aizdevumus ikvienam, kurš vēlas saņemt finansiālu palīdzību.
Tas ir aizdevums starp privātpersonām ar ļoti vienkāršiem nosacījumiem. Mans piedāvājums ir no 2 000 līdz 8 000 000 eiro.
Mana procentu likme šī aizdevuma laikā ir 3%, un atmaksa tiek veikta katru mēnesi.
Ja jums rodas interese, sazinieties ar mani pa e-pastu: nislandet@gmail.com vai whatsapp: +2 296 738 0578

Aexandra , 2020-03-05 19:19:46

Piedalies diskusijā

Atzīmējot opciju Atcerēties mani Jūsu vārds un e-pasta adrese tiks saglabāti, un turpmāk, komentējot rakstus vai veicot ierakstus forumā, nebūs jāievada pa jaunu.
x aizvērt šo paskaidrojumu
(?)
 

Ogrenet