Par gājēju celiņu

Tiek labots asfalta segums trotuāros Skolas ielas iekšpagalmos arī Grīvas ielas vienā pusē, bet kad tad to sāks darīt Ogres namsamnieka lielākās mājas apsaimniekotāis Rīgas ielā 6? Varbūt Grīnberga k-gs varētu ar savu mašīnu izbraukt šīs bedres, lai beidzot pēdējo trīs gadu laikā sajēgtu, ka šis trotuāra segums ir jāsalabo vai jānomsina! Dīvainākais ir tas, ka šo trotuāru izdangā paša Ogres namsamnieka apsaimniekotāju traktori un mašīnas! Mājai pietiek naudas uzkrājumu, lai tūlīt atremontētu šo celiņu gar māju, cik ilgi vēl irjāgaida šī izcilā apsaimniekotāja rīcība???

Andris , 2020-08-11 16:21:09

Rīgas ielā 6 nav mājas vecākā, laikam tādēļ var uzkrāt mājasmnaudu savos kontos un neko nedarīt!

Zēns , 2020-08-11 16:30:04

Ja tā ir Jūsu dzīvojamajai ēkai piegulošā teritorija (kura pieder dzīvokļu kopīašniekiem nevis 3. personai), tad tik uz priekšu - sasauciet dzīvokļu iedzīvotāju (īpašnieku) kopsapulci un pieņemiet lēmumu par šādu darbu veikšanu un uzkrājuma izlietošanu tam.

Apsaimniekotājam šajā situācija nav pilnīgi nekāda teikšana un pats uz savu galvu (bez dzīvokļu īpašnieku kopības lēmuma) apsaimniekotājs nevar pieņemt lēmumu par iekšpagalmu seguma atjaunošanu.

Cik man zināms, tad šobrīd, atbilstoši spēkā esošajiem tiesību normatīvajiem aktiem ir tikai viens iespējamais veids, kad Apsaimniekotājs bez dzīvokļu īpašnieku kopības piekrišanas piespiedu kārtā drīkst pieņemt lēmumu dzīvokļu īpašnieku kopības vietā un izlietot uzkrātos līdzekļus būtiskiem un nepieciešamajiem remontdarbiem, kas jebkurā gadījumā diez vai būtu attiecināms uz iekšpagalmu atjaunošanu, jo iekšpagalma seguma kvalitāte nav tieši saistīta ar pašas ēkas tehnisko stāvokli un labojot iekšpagalmu diez vai tiek panākts likumā noteiktais apsaimniekotāja pienākums, iespēju un tiesību normatīvajos aktos noteiktajā apjomā rūpēties par ēkas un dzīvojamā fonda saglabāšanu.

J , 2020-08-11 16:38:54

Rengards nav Andris? Nu piedodiet...

Gpunkts , 2020-08-11 17:20:50

Priekš kam veidojiet mājas jau lielajiem uzkrājumiem vēl papildus uzkrājumus.??? Un ko nozīmē vārds īpašuma apsaimniekošana, izlasiet vārdnīcā vai civillikumā un tad sniedziet šeit skaidrojumus!

Andris , 2020-08-11 17:46:53

Jā, Andri, Priekš kam tad JŪS veidojat uzkrājumus? Jums jautājums! Ne jau apsaimniekotājs veido uzkrājumus, bet JŪS!

Irma , 2020-08-11 18:24:01

Ne mājas pilnsapulce, ne padome, ne mājas vecākais nav devis piekrišanu vēl papildus uzkrājumu veidošanai, tātad to dara mājas apsaimniekotājs (nevis jūs), bez tam par mājas celiņa atjaunošanu jau ir bijis mājas pilnsapulces lēmums agrāk, tas Jums z8nāšanai!

Andris6 , 2020-08-11 18:43:35

Mājas vecākajam nav jādod kaut kāda piekrišana. M.v. ir jāiesniedz dokuments, ka vismaz 51% īpašnieku ir nolēmuši veidot uzkrājumu, ar visiem īpašnieku parakstiem. Vai nu jūs no tā neko nesaprotat vai nu arī ar jūsu māju notiek kaut kas pavisam cits kā ar citām mājām!

Irma , 2020-08-11 18:50:24

Rengards nav Andris? Nu piedodiet...
Gpunkts , 2020-08-11 17:20:50

Kā to saprast (ierakstu)?

? , 2020-08-12 13:22:53

Uz šo gadu SIA Ogres Namsaimnieks M.Kaiva vienpersoniski salika mājām bedrīšu labošanu un nevienu māju, kurās nav kontaktpersonu par to neinformēja.

to J , 2020-08-14 15:28:33

Jums nav mājas vecākā, jautājums vai vispār jūsu mājai ir palikusi nauda :)

Andrim , 2020-08-14 15:30:22

Namsaimnieks liek veikt uzkrājumu

To Irma , 2020-08-14 15:31:20

Nu tas, ko jūs stāstat, tad ir nelikumība. Ja remontē bez balsojuma - pārkāpums, ja neremontē, bet jūs gribat remontēt, nu tad nobalsojiet un tērējiet naudu kā gribat... bet es tam neticu, vienkārši jums nav informācija par savu māju...

Irma , 2020-08-14 17:01:42

Andris6 -> Ja mājas īpašnieku kopība nav lēmusi par uzkrājumu veidošanu, bet Apsaimniekotājs ir piedāvājis (iekļāvis plānotajā apsaimniekošanas "tāmē" par esošo kalendāro gadu) veikt uzkrājumus, kuri ir pamatoti ar kādu apstākli (piemēram, drīzumā veicamie darbi - jumta seguma ekspluatācijas termiņš iet uz beigām un drīz būs nepieciešams to pilnībā mainīt vai veikt apjomīgus remontdarbus), tad mājas īpašnieku kopībai bija pienākums noteiktā periodā sasaukt sapulci un lemt, vai piekrīt/nepiekrīt Apsaimniekotāja piedāvātajai pozīcijai par uzkrājumu veidošanu.

Ja mājas īpašnieku kopība nesasauca sapulci vai sasauca sapulci, bet nelēma par to vai piekrīt/nepiekrīt, vai arī lēma, ka nepiekrīt, bet nesniedza Apsaimniekotājam argumentētu atbildi par to, ka nepiekrīt un iesaka, citu uzkrājumu veidošanas modeli, tad atbilstoši spēkā esošajiem tiesību normatīvajiem aktiem automātiski (piespiedu kārtā) stājās spēkā Apsaimniekotāja piedāvātais variants, jo mājas īpašnieku kopība bija pārāk kūtra, nekompetenta vai neieinteresēta, lai paši lemtu un risinātu savas mājas problēmas.

Šāds mehānisms ir izveidots, lai Apsaimniekotājam būtu iespējam nodrošināt viņam noteikto pienākumu izpildi (dzīvojamā fonda saglabāšanu) situācijās, kad mājas īpašnieki paši neprot, nespēj vai negrib risināt savas mājas problēmas un ceru uz brīnumu, ka kāds no malas atnāks atrisinās visas mājas problēmas un par tām vēl viņu vietā samaksās.

Ja agrāk jau ir bijis lēmums par celiņu remontēšanu/atjaunošanu/pārbūvi, tad tik no mājas lietas pieprasām šī lēmuma apliecinātu atvasinājumu, pārbaudām vai tam ir juridisks spēks, respektīvi, tas vispār ir spēkā esošs (vai ir pietiekami daudz paraksti, vai personām, kuras ir parakstījušas lēmumu, vispār ir bijušas pilnvaras parakstīt šādu lēmumu utt.) un tad ar šo lēmumu Jūsu mājas vecākais (vai jebkurš cits mājas kopīpašnieks) "baksta" apsaimniekotāju, lai pieaicina būvnieku, kurš veiks nepieciešamos darbus.

Ja ar apsaimniekotāju viss slikti, tad nav jau problēmas pilnvarot mājas vecāko vai jebkuru citu mājas kopīpašnieku piesaistīt kādu būvnieku un pēc tam pieprasīt Apsaimniekotājam no Jūsu mājas uzkrātajiem līdzekļiem (jo kā saprotu, Apsaimniekotāja rīcībā ir Jūsu mājas uzkrātie finanšu līdzekļi) samaksāt būvniekam par veiktajiem darbiem.

Jebkurā gadījumā, variantus un modeļus var atrast un izdomāt daž ne dažādākos, ja vien paši mājas īpašnieki ar kopības lēmumu to visu izlemj.


to J - > Vai tik par tām bedrītēm nebija, ka tur finansējums bija dalīts (pašvaldības(apsaimniekotāja) nauda + mājas nauda), jo mājas pašas negrib pilnībā labot savus pagalmus, bet Pašvaldībai un Apsaimniekotājam nav pienākums labot privātīpašumus par savu naudu?

Par māju neinformēšanu - cik saprotu, tad jebkuram atsevišķā dzīvokļa īpašniekam tiek sūtītas "tāmes" par plānotajām kalendārā gada izmaksas un ieņēmumi, ja tās tomēr netiek sūtītas visiem, tad kur ir problēma šo "tāmi" pieprasīt Apsaimniekotājam vai apskatīt to tiešsaistē Apsaimniekotāja mājas lapā sadaļā "Mājas lieta"?

J , 2020-08-14 19:34:51

Patiesībā 2020.gadā ir tā:

1.2019.gada 1.aprīlī SIA Ogres Namsaimnieks valdes loceklis K.Grīnbergs lauza sadarbības līgumus ar māju vecākajiem. Kā rezultātā vairāki māju vecākie pārtrauca veikt šos pienākumus.Līdz ar to vairākas mājas palika bez mājas vecākā.
2.2019.gada 15. oktobrī pēc SIA ON veiktās māju un māju teritorijas apsekošanas M.Kaiva lika sagatavot lielu daudzumu ar lokālām tāmēm uz 2020.gadu.
3. SIA ON Ēku apsaimniekošanas departamenta vadītājs M.Kaiva ar ( tolaik) SIA ON ekonomiste B.Liepa šobrīd remontu nodaļas vadītāja rūpīgi neizvērtējot primāros darbus salika mājām plānotos darbus pēc saviem ieskatiem.
4. 15.10.2019.SIA ON izsūtīja visām daudzdzīvokļu mājām Mājas tāmes uz 2020.gadu
5. Tām mājām,kurām nav mājas vecāko/ dzīv.īp. kontaktpersonu nebija, kas sasauc kopsapulci.
6. Arī SIA ON galvenie darbu plānotāji neuzskatīja par vajadzīgu to darīt.
7. Līdz ar to likumā noteikts ( tām mājām, kuras nav pārņemtas dzīv.īp. pārvaldībā), ja mājas dzīv.īpašnieki nesasauc kopsapulci un nepieņem lēmumu...,tad SIA var ieplānot un veikt plānotos darbus bez saskaņojuma.
8.Tā arī 2020.gadā tas notika. SIA ON ieplānoja un ar varu cenšās, lai netiktu nekas atcelts.
9. SIA ON bija jārīko kopsapulce un jāinformē dzīv īpašnieki. Nekas taml.netika darīts.
10....līdz ar to plānā palika praktiski visi šo divu personu saplānoto darbi.
11. M.Kaivu arī nekādi neietekmēja dzīvokļu īpašnieku balsojumi "PRET"
12.EIS vienotajā iepirkumu sistēmā redzams ,ka tika izsludināti iepirkumi- viens no tiem mājām Ausekļa 16,Grīvas 6A,7,15,29,Skolas 5;7; 9,11, un Upes22. Iepirkums saucās SIA ON apsaimniekoto ceļu un laukumu asfalbetona seguma bedrīšu remonts.
Šīm adresēm pašvaldības līdzfinansējums nebija paredzēts. Šeit arī vairākas mājas bija šokā par farbiem. Otrs iepirkums - Labiekārtošanas darbi adresēs Grīvas6,Skolas 10,Zaķu1,Mālkalnes 6 un 16 šiem projektiem tika piešķirts Pašvaldības līdzfinansējums.
Nu kaut kā tā.
Namsaimniekam neinteresē ko Jūs gribiet, vai ko Jūs negribiet.
Viņi tikai plāno un veic.

Inese , 2020-08-14 20:58:57

Piedalies diskusijā

Atzīmējot opciju Atcerēties mani Jūsu vārds un e-pasta adrese tiks saglabāti, un turpmāk, komentējot rakstus vai veicot ierakstus forumā, nebūs jāievada pa jaunu.
x aizvērt šo paskaidrojumu
(?)
 

Ogrenet