Atgriezties pie raksta

Pieņemts Ķeguma novada pašvaldības budžets

17. janvārī Ķeguma novada domes sēdē deputātu vairākums atbalstīja Ķeguma novada pašvaldības budžetu 2018.gadam.

2018.gadā budžetā paredzētas vairākas prioritātes, kas šogad tiks īstenotas – autobusu stāvvietas izbūve pie Ķeguma komercnovirziena vidusskolas, Ķeguma kapu digitalizācija, detālplānojuma izstrāde Ķegumā (Ķeguma prospekts 2 un 4), remontdarbi bāriņtiesas un sociālā dienesta telpās, VPII "Gaismiņas" piebūves celtniecība, Ķeguma komercnovirziena vidusskolas galvenās ieejas remonts un uzbrauktuves ierīkošana, autobusu iegāde.


Plānoti arī vairāku ēku remontdarbi Birzgalē, gājēju celiņa bruģēšana uz Birzgales pamatskolu, projekta izstrāde sporta zālei SAC "Senliepas" paplašināšanai, specializētā transportlīdzekļa pielāgošana ratiņkrēslu izmantošanai, ielu asfaltēšana Rembatē, videonovērošanas kameru uzstādīšana Ķeguma novadā, Rīgas ielas 12 un Ogres ielas rekonstrukcijas Ķegumā, apgaismojuma kabeļu nomaiņa Smilšu un Oškalna ielā Birzgalē, Ķeguma dzeramā ūdens sūknētavas izveide, kā arī operatīvā transporta iegāde pašvaldības policijas vajadzībām un ielu asfaltēšana Rembatē.


2017.gada 29.novembrī spēkā stājās jaunais "Ķeguma novada pašvaldības nolikums", kas paredz vairākas būtiskas izmaiņas, tai skaitā strukturālās – tikušas pārstrukturētas vairākas iestādes un Ķeguma novada pašvaldības administrācija, kuru vada izpilddirektors, tā sastāv no: domes speciālistiem, juridiskās nodaļas, grāmatvedības un finanšu nodaļas, attīstības nodaļas, komunālās nodaļas, Ķeguma novada būvvaldes, Klientu apkalpošanas centra, pašvaldības policijas, Ķeguma dienas centra.


Kopš nolikuma apstiprināšanas atsevišķa iestādes ir: Ķeguma novada Dzimtsarakstu nodaļa, Ķeguma novada Sociālais dienests, Ķeguma novada VPII „Gaismiņa”, Ķeguma komercnovirziena vidusskola, Ķeguma novada bāriņtiesa, Ķeguma tautas nams, SAC „Senliepas”, Ķeguma novada bibliotēka ar struktūrvienībām – Ķeguma novada bibliotēkas Tomes bibliotēka un Ķeguma novada Rembates bibliotēka.


Atsevišķa iestādes ir arī Ķeguma novada Birzgales Dzimtsarakstu nodaļa, Birzgales pamatskola, Birzgales mūzikas skola, Ķeguma novada Birzgales bibliotēka, VPII "Birztaliņa", Birzgales pagasta pārvalde, kas sastāv no: komunālās nodaļas, Birzgales muzeja "Rūķi" un Birzgales tautas nama. Ķeguma novada Tomes pagasta pārvalde sastāv no: Tomes dienas centra, Ķeguma novada muzeja un Tomes tautas nama. Strukturāli atsevišķa iestāde ir arī Rembates pagasta pārvalde.


Ņemot vērā apstiprināto nolikumu, visu iestāžu vadītāji veica budžeta pieprasījumus, kas galvenokārt tika iekļauti budžetā. Ķeguma novada pašvaldības budžets sastāv no pamatbudžeta un speciālā budžeta. Budžeta kopējā summa kopā ar aizņēmumiem un speciālā budžeta līdzekļiem sastāda kopbudžetu 9 305 489 EUR. Kopbudžeta īpatsvars uz vienu novada iedzīvotāju ir 1 598 EUR. Speciālais budžets 2018.gadā plānots 345 008 EUR apmērā, ko veido dabas resursu nodokļa ieņēmumi 20 000 EUR apmērā, autoceļu uzturēšanai paredzētā valsts dotācija 168 743 EUR un atlikums no iepriekšējā gada 117 446 EUR apmērā.


Ķeguma novada pašvaldības 2018.gada kopbudžeta izdevumi plānoti 9 265 090 EUR apmērā un sastāv no pamatbudžeta un speciālā budžeta izdevumiem (attiecīgi 8 953 028 EUR un 312 062 EUR).


Lielākā nozares daļa pašvaldības izdevumos tiek piešķirta izglītībai – 31% līdzekļu no kopbudžeta (2 857 221 EUR), ieskaitot valsts mērķdotācijas pedagogu darba algām 2018.gada astoņiem mēnešiem (janvāris – augusts).


Sociālā aizsardzība aizņem 20% no novada budžeta izdevumu daļas, pavisam 1 808 388 EUR. Sociālā dienesta budžets kopā ir 250 498 EUR (iekļaujot sociālos pabalstus) sociālās aprūpes centra „Senliepas” budžeta izdevumi plānoti 1509 747 EUR apmērā un Ķeguma novada bāriņtiesas izdevumi 48 443 EUR apmērā. Sociālie pabalsti Ķeguma novada iedzīvotājiem 2018.gadā plānoti kopsummā 123 960 EUR, kas ir 7% no kopējā nozarei paredzētā finansējuma.


2018.gadā ir saglabāti visi iepriekšējā gadā nodrošināto pabalstu un pakalpojumu veidi, kā arī ņemtas vērā izmaiņas maznodrošināto statusa iegūšanai un pabalstu apjomam. Šajā budžeta sadaļā iekļauts arī nodarbinātības pasākumu finansējums 29 821 EUR apmērā. Ķeguma novada pašvaldība arī 2018.gadā plāno piešķirt dažādus sociālos pabalstus un bērnu dzimšanas pabalstus, kuru apmēru ietekmē deklarētā dzīvesvieta, bērnu skaits ģimenē u.c. faktori.


Sabiedrisko kārtību un drošību Ķeguma novadā nodrošina pašvaldības policija. 2018.gadā iedzīvotāju izsaukumu apkalpošanai, sabiedriskās kārtības uzturēšanai, pārkāpēju aizturēšanai un saukšanai pie atbildības, sabiedrisko un atpūtas vietu uzraudzībai, plānots izlietot 60 770 EUR.


2018.gadā pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai Ķeguma novada pašvaldības budžetā plānots finansējums ir 1 722 812 EUR apmērā.


Pašvaldības budžeta ieņēmumu daļā tiek plānota aizņēmumu summa, ko paredzēts aizņemties pašvaldības investīciju projektu īstenošanai kārtējā gadā, kā arī attiecīgi plānoti izdevumi. Izdevumu daļā tiek plānoti arī nepieciešamie līdzekļi iepriekšējos periodos uzņemto saistību izpildei, tai skaitā pamatsummas atmaksai un procentu maksājumiem.


2017.gada 31.decembrī pašvaldības kredītsaistību apjoms ir 7 965 694 EUR, tai skaitā pašvaldības aizņēmumi par kopējo summu 6 566 642 EUR un galvojumi par kopējo summu 1 399 052 EUR. Kopējais 2018.gada saistību apjoms (%) attiecībā pret gada plānotajiem pamatbudžeta ieņēmumiem ir 9%. 2018.gada budžetā plānots ņemt aizņēmumu 2 343 382 EUR apmērā.

Materiāls drukāts no portāla Ogrenet: http://www.ogrenet.lv/kegums/40661

2018. gada 26. janvārī, 12:56, Ķeguma novada jaunumi
www.kegumanovads.lv

Jaunākie komentāri

Justin Williams • 2018. gada 12. maijā, 15:47
Alaska USA Finance and Capital Limited pašlaik piedāvā visu veidu aizdevumus sabiedrībai @ 3% procentu likmi. Mēs izsniedzam kredītus no €5,000 līdz €500,000,000.00. Mūsu aizdevumi ir labi apdrošināti, lai nodrošinātu maksimālu drošību, ir mūsu prioritāte. Visiem ieinteresētajiem pretendentiem jānosūta atbildes uz mūsu e-pasta adresi: unique2aal@gmail.com Email : unique2aal@gmail.com Tālr. #: +12542420879
>Psihiatrs • 2018. gada 16. februārī, 21:50
Va vellos, kas tad tas par burvju spoguli, kurā vienlaicīgi var ieraudzīt džagu, džagulēnu, bijušo mamzeli, viņu sulaini robčiku, vepri, un citus Ķeguma Tasmānijas velnus? Kur tas spieģelis ir nolikts, domes pagrabā, vai?
Psihiatrs • 2018. gada 16. februārī, 12:59
luni,ieskaties spogulī,tur tu ieraudzīsi zagli, intrigantu,šizofrēniķi,vselu buķeti vienā cilvēkā.Ārstējies,brauc uz konsultācijām uz Aptiekas ielu!

Pievienot komentāru

        
 

Ogrenet