Atgriezties pie raksta

Ķeguma novada pašvaldības 2020.gada budžets

29.janvārī Ķeguma novada domes ārkārtas sēdē deputātu vairākums atbalstīja Ķeguma novada pašvaldības budžetu 2020.gadam. 

"Par" balsoja: R.Ūzuls, K.Rūde, V.Samohins, R.Ozols, V.Teicāns, O.Meiris, T.Vaļevko, J.Priževoits, V.Pastars, I.Zemnieks, J.Siliņš, P.Kotāns, "atturējās" K.Reķis, savukārt "pret" balsoja I.Smirnovs. Uz sēdi nebija ieradies G.Vērītis.


Novada ekonomiskā un sociālā situācija


Ķeguma novads ir vienota administratīvi teritoriāla vienība, ko veido Ķeguma pilsēta, Birzgales pagasts, Rembates pagasts un Tomes pagasts. Ķeguma novada teritorijas platība ir 492 km2, novada perimetrs ir 110 km.


2020.gada Ķeguma novada pašvaldības budžetā ir noteiktas vairākas prioritātes. Šī gada prioritātes ir publiskās infrastruktūras labiekārtošana. Tāpat liela finanšu daļa atvēlēta izglītības iestādēm, kā arī budžetā paredzēts palielināt finansējumu darbinieku algām, lai tās būtu konkurētspējīgas un spētu piesaistīt jaunus un zinošus darbiniekus. Sastādītais budžets ir vērsts arī uz kvalitatīvu dzīves vides radīšanu, rūpējoties par jau esošajiem Ķeguma novada iedzīvotājiem un plānojot piesaistīt jaunus novada iedzīvotājus. Šajā gadā plānots veikt nozīmīgas investīcijas, labiekārtošanas un remonta darbus.


Iedzīvotāji


Saskaņā ar Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes datiem, uz 2019.gada 1.jūliju novadā savu dzīvesvietu deklarējuši 5682 iedzīvotāji.


Iedzīvotāju vecuma struktūra


No novadā reģistrēto iedzīvotāju skaita 814 ir līdz darbspējas vecumam, 3695 – darbspējas vecumā un 1173 – virs darbspējas vecuma. Pēc Nodarbinātības valsts aģentūras datiem, bezdarba līmenis uz 2019.gada 31.decembri ir 3,1% (uz 2018.gada 31.decembri –2,4%).


Pašvaldības budžets


Likums "Par valsts budžetu 2020.gadam" Saeimā pieņemts 2019.gada 14.novembrī, izsludināts – 2019.gada 28.novembrī. Ķeguma novada pašvaldības budžets tiek pieņemts likuma "Par pašvaldību budžetiem" 15.panta noteiktajā termiņā, t.i., ne vēlāk kā divu mēnešu laikā pēc gadskārtējā valsts budžeta likuma izsludināšanas.


Ķeguma novada pašvaldības budžets ir izstrādāts, ievērojot likumos, kā arī Ministru kabineta noteikumos un citos normatīvajos aktos paredzētās prasības, un atspoguļo Ķeguma novada pašvaldības politiku un prioritātes skaitliskā izteiksmē.


Ķeguma novada pašvaldības budžetu veido pamatbudžets, autoceļu fonda līdzekļi, dabas resursu nodoklis, ziedojumi un dāvinājumi.


Ķeguma novada pašvaldības pamatbudžets 2020. gadam izveidots, sabalansējot izdevumu un ieņēmumu daļas tā, ka atlikums uz gada beigām plānots 222 259 EUR apmērā.


Ieņēmumi


Budžeta kopējā summa sastāda 8 961 106 EUR. Kopbudžeta īpatsvars uz vienu novada iedzīvotāju ir 1 578 EUR.


Pašvaldības bāzes ieņēmumi ir nodokļu ieņēmumi – iedzīvotāju ienākuma un nekustamā īpašuma nodokļi, kas šajā gadā kopumā plānoti 5 068 474 EUR apmērā (892 EUR uz vienu Ķeguma novadā deklarēto iedzīvotāju) un veido 57% no kopējiem pamatbudžeta ieņēmumiem. Pārējos ieņēmumus veido mērķdotācijas izglītības nozarei, saņemtie maksājumi par budžeta iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem, dažādas pašvaldību budžetā ieskaitāmās nodevas, soda naudas, kā arī ieņēmumi no darījumiem ar pašvaldības īpašumu utt.


Iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumi plānoti 4 680 925 EUR apmērā.


Nekustamā īpašuma nodokļa ieņēmumi ir otrs galvenais ieņēmumu avots Ķeguma novada pašvaldības budžetā, un tos 2020.gadā plānots iekasēt 387 549 EUR apmērā.


Dabas resursu nodokļa ieņēmumi ir 15 000 EUR apmērā, autoceļu uzturēšanai paredzētā valsts dotācija – 181 121 EUR un speciālā budžeta iepriekšējā gada atlikuma – 192 752 EUR apmērā.


Izdevumi


Ķeguma novada pašvaldības 2020.gada budžeta izdevumi plānoti 8 741 847 EUR apmērā.


Bāzes finansējumu visām pašvaldības iestādēm piešķir to pamata funkciju īstenošanai. Papildus tam, iestādēm turpmākai attīstībai un darbības uzlabošanai pēc vienotiem kritērijiem tiek piešķirti papildus finanšu līdzekļi, t.sk. investīciju projektiem.


-Izglītība


Lielākā nozares daļa pašvaldības izdevumos tiek piešķirta izglītībai – 31% līdzekļu no kopbudžeta – 2 697 531 EUR, ieskaitot valsts mērķdotācijas pedagogu darba algām, 2020.gada astoņiem mēnešiem (janvāris – augusts).


Ķeguma novadā 2019./2020. mācību gadā turpinās skolēnu brīvpusdienu programma – pašvaldība finansē brīvpusdienas visiem pirmsskolas iestāžu 5.-6. gadīgajiem audzēkņiem un visiem skolēniem no 5. līdz 9. klasei ieskaitot, kā arī vidusskolas skolēniem Ķeguma komercnovirziena vidusskolā. Ar dalīto finansējumu Ķeguma novada pašvaldībā tiek nodrošinātas brīvpusdienas arī 1. – 4. klašu skolēniem – puse no ēdināšanas maksas tiek finansēta no valsts budžeta līdzekļiem un puse no pašvaldības.


-Sociālā aizsardzība


Sociālā aizsardzība aizņem 9% no novada budžeta izdevumu daļas, pavisam 792 405 EUR. Sociālā dienesta budžets kopā ir 257 751 EUR, iekļaujot sociālos pabalstus. Sociālās aprūpes centra „Senliepas” budžeta izdevumi plānoti 365 104 EUR apmērā un Ķeguma novada bāriņtiesas izdevumi – 50 456 EUR apmērā. Sociālie pabalsti Ķeguma novada iedzīvotājiem 2020.gadā plānoti kopsummā 100 945 EUR, kas ir 12,74% no kopējā nozarei paredzētā finansējuma. 2020.gadā ir saglabāti visi iepriekšējā gadā nodrošināto pabalstu un pakalpojumu veidi.


-Sabiedriskā kārtība


Sabiedrisko kārtību un drošību Ķeguma novadā nodrošina pašvaldības policija. 2020.gadā iedzīvotāju izsaukumu apkalpošanai, sabiedriskās kārtības uzturēšanai, pārkāpēju aizturēšanai un saukšanai pie atbildības, sabiedrisko un atpūtas vietu uzraudzībai plānots izlietot 72 369 EUR.


-Infrastruktūra


2020.gadā pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai Ķeguma novada pašvaldības budžetā plānots finansējums 2 370 954 EUR apmērā. Šajā summā ietilpst ielu apgaismojums, Ķeguma, Tomes, Rembates un Birzgales apsaimniekošanas izdevumi, teritorijas uzkopšanas un labiekārtošanas darbi, zemes ierīcības projektu izstrāde, robežu plāni, plānoto iekšpagalmu rekonstrukcija, ceļu fonda līdzekļi, t.sk. autoceļu fonda, dabas resursu finanses u.c.


- Parādsaistības


Izdevumu daļā tiek plānoti nepieciešamie līdzekļi iepriekšējos periodos uzņemto saistību izpildei, tai skaitā pamatsummas atmaksai un procentu maksājumiem. Uz 2019.gada 31.decembri pašvaldības kredītsaistību apjoms ir 8 217 295 EUR, tai skaitā pašvaldības aizņēmumi par kopējo summu 6 425 338 EUR un galvojumi par kopējo summu 1 791 957 EUR.


2020.gadā kredītu pamatsummas atmaksa plānota 520 505 EUR apmērā un kredītprocentu maksājumi 14 100 EUR apmērā.


-Atpūta, kultūra un sports


2020.gadā kultūras, atpūtas un sporta pasākumiem plānots izlietot 785 815 EUR, jeb 9% no plānoto izdevumu daļas. Šajā summā ietilpst arī dažādu projektu realizācija un pasākumu organizēšana. Nozīmīgākie 2020.gada pasākumi plānoti: Ķeguma novada svētki, ģimeņu svētki, sporta spēles, Birzgales pagasta svētki, Lāčplēša dienas pasākumi, Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienas pasākumi un Ziemassvētku pasākumi.


Pārvalde


No 2020.gada budžeta 16% paredzēts izlietot pārvaldei. No novada izdevumu daļas pārvaldes funkciju nodrošināšanai, valsts kases aizdevumu procentu maksājumiem, transfertiem un izdevumiem, kas tiek paredzēti budžetā neparedzētiem gadījumiem, kopā plānoti 1 413 153 EUR.


-Attīstība


2020.gadā novada infrastruktūras un ekonomiskā attīstība ir plānota, īstenojot Eiropas Savienības finansētos projektus, kā arī nosakot budžetā finansējumu mērķmaksājumiem un noteiktu objektu rekonstrukcijai un būvniecībai ar budžeta un aizņēmuma līdzekļiem. No 2020.gada pamatbudžeta līdzekļiem plānots īstenot vairākus darbus:


· Uzvaras un Priežu ielas seguma atjaunošanu Ķegumā;


· Ielu apgaismojuma modernizāciju;


· Ķeguma komercnovirziena vidusskolas stadiona zāliena atjaunošanu;


· Ķeguma komercnovirziena vidusskolas sporta zāles jumta nomaiņu;


· Pacēlāja ierīkošanu SAC "Senliepas"


· Vides pieejamības uzlabošanu Valsts un pašvaldību vienotajos klientu apkalpošanas centros Rembatē un Birzgalē;


· Bērnu rotaļu laukumu ierīkošanu un atjaunošanu;


· Apgaismojuma ierīkošanu Ķeguma pludmalē un Daugavgrīvas ielā Ķegumā;


· Ķeguma kapu labiekārtošanu;


· Remontdarbus Birzgales pamatskolā un VPII "Birztaliņa";


· Videonovērošanas uzstādīšanu VPII "Gaismiņa";


· Remontdarbus pašvaldības īpašumā esošajā dzīvojamajā fondā;


· Ūdensvada nomaiņu Birzgalē u.c. darbus.

Materiāls drukāts no portāla Ogrenet: http://www.ogrenet.lv/kegums/45881

31. janvārī, 13:16, Ķeguma novada jaunumi
kegumanovads.lv

Jaunākie komentāri

Vilhelmīne • 3. februārī, 19:59
Tā ari nekur neatradu budžeta sadalījumā, cik līdzekļu tiks novirzīta sexuālkiviču apmaksai pasākumos (lieldienās, jāņos, pilsētas svētkos, apkūlības un citos svētkos), kuros viņi pēc džagulāna iniciatīvas vienmēr ņems dalību kā pasaules mēroga kuļturtrēģeri.
Ķeguma novada iedzīvotāja • 1. februārī, 12:09
Paldies, ka ierakstīts pareizais gads!
Ķeguma novada iedzīvotāja • 31. janvārī, 19:34
Lūdzu uzmanīgi izlasīt sadaļas "Pašvaldības budžets" 1. rindkopu. Kāds algas paaugstinājums paredzēts šādas muļķības sacerētājam un publicētājam?

Pievienot komentāru

        
 

Ogrenet