Atgriezties pie raksta

Lielvārdes novadā deklarētie iedzīvotāji var saņemt pabalstu krīzes situācijā

Lielvārdes novadā deklarētie iedzīvotāji var saņemt pabalstu Covid-19 izraisītās krīzes situācijā, liecina Lielvārdes novada domes saistošie noteikumi, kas publicēti oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".

Pabalstu krīzes situācijā piešķir ģimenei (personai), kura Covid-19 izraisītās ārkārtējās situācijas laikā pati saviem spēkiem nespēj nodrošināt savas pamatvajadzības, tā nesaņem valsts dīkstāves pabalstu, un tai ir nepieciešama materiāla palīdzība.


Krīzes pabalsts ģimenei (personai) pienākas, ja tai ārkārtējās situācijas dēļ nav ienākumu, tai skaitā, ja persona ir bezalgas atvaļinājumā, personai ir piešķirts bezdarbnieka statuss, bet vēl nav saņemts bezdarbnieka pabalsts vai arī pabalsts nepienākas, persona ir pašnodarbinātas vai uz uzņēmuma līguma, vai uz cita veida līguma pamata nodarbināta persona - pakalpojumu sniedzējs, kas zaudējis ienākumu avotu;.


Pabalstu var saņemt arī tad, ja ģimenei (personai) ir radušies papildus izdevumi, ko tā pati nespēj segt, atrodoties pašizolācijā pēc atgriešanās no Covid-19 skartajām valstīm vai jebkuras citas valsts, un tai nav līdzekļu pamatvajadzību nodrošināšanai, kā arī tad, ja ģimene (persona) atrodas vai ir atradusies karantīnā un tai nav iztikas līdzekļu. 


Arī gadījumos, ja ir citi objektīvi pierādāmi apstākļi, kad ģimene (persona) nespēj nodrošināt savas pamatvajadzības, var pretendēt uz krīzes pabalstu.


Pabalstu krīzes situācijā izmaksās katrai personai ģimenē 80 eiro apmērā vienā kalendārajā mēnesī, bet ne ilgāk kā trīs mēnešus. 


Ja ģimene (persona), tai skaitā, audžuģimene un aizbildnis, aprūpē bērnu līdz 18 gadu vecumam, izmaksājamā pabalsta apmērs tiek palielināts par 50 eiro mēnesī katram bērnam.


Papildu atbalsts tiek piešķirts, ja ģimenei (personai), atrodoties karantīnā vai pašizolācijā, ir radušies papildu izdevumi - slimnīcas rēķins, slimnieka transportēšanas rēķins, speciālā slimnieka kopšana un citi izdevumi. Pamatojoties uz iesniegtajiem dokumentiem, kas apliecina izdevumus, piešķir pabalstu līdz 150 eiro ģimenei (personai).


Lai saņemtu pabalstu krīzes situācijā, personai (ģimenei) jāiesniedz Sociālajā dienestā iesniegums, tam pievienojot apliecinājumus un pierādījumus, ka ārkārtējās situācijas laikā Covid-19 izplatības ierobežošanas dēļ, ģimene (persona) nespēj nodrošināt savas pamatvajadzības. 


Iesniegumu un tam pievienotos dokumentus var iesniegt ne vēlāk kā trīs mēnešu laikā no krīzes situācijas rašanās brīža ārkārtējās situācijas laikā un vienu kalendāra mēnesi pēc ārkārtējās situācijas beigām.


Sociālais dienests lēmumu par pabalsta piešķiršanu vai atteikumu piešķirt pabalstu pieņem piecu darba dienu laikā pēc iesnieguma un visu lēmuma pieņemšanai nepieciešamo dokumentu un informācijas saņemšanas.


Sociālais dienests pēc lēmuma pieņemšanas informē pabalsta pieprasītāju par pieņemto lēmumu, bet atteikuma gadījumā rakstveidā norāda atteikuma iemeslu, kā arī lēmuma apstrīdēšanas termiņu un kārtību.


Piešķirtais pabalsts tiek izmaksāts, ieskaitot to pabalsta pieprasītāja norādītajā kredītiestādes kontā, vai saņemot pabalstu Lielvārdes novada pašvaldības administrācijas, Jumpravas vai Lēdmanes pagastu pārvaldes kasē.


Ģimenes (personas) atbilstību pabalstu krīzes situācijā piešķiršanai noteiktajiem kritērijiem izskata un krīzes pabalstu piešķir Sociālais dienests, pieņemot koleģiālu lēmumu par pabalsta krīzes situācijā izmaksu vai atteikumu to piešķirt.


Ja tiek atklāti apstākļi, ka krīzes situācija radusies pabalsta pieprasītāja vai saņēmēja ļaunprātīga nodarījuma rezultātā vai pabalsta pieprasītājs sniedzis nepatiesu vai nepilnīgu informāciju, tad pabalstu nepiešķir vai pārtrauc pabalsta izmaksu un pabalsta saņēmējam ir pienākums izmaksāto pabalstu atmaksāt. Ja pabalsta saņēmējs nepamatoti saņemto pabalstu neatmaksā, nepamatoti izmaksāto naudas līdzekļus normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā atgūst Sociālais dienests.


 

Materiāls drukāts no portāla Ogrenet: http://www.ogrenet.lv/lielvarde/46843

15. maijā, 09:45, Lielvārdes novada jaunumi
Leta

Par šo rakstu vēl nav saņemts neviens komentārs.

Pievienot komentāru

        
 

Ogrenet