Atgriezties pie raksta

PA "Ogres namsaimnieks" direktora pienākumus pildīs Artūrs Robežnieks

Ogres novada pašvaldības domes ārkārtas sēdē 6. jūlijā deputāti nolēma par pašvaldības aģentūras (PA) "Ogres namsaimnieks" direktora pienākumu izpildītāju uz vakanto direktora amatu iecelt Artūru Robežnieku, kurš līdz PA reorganizācijai bija tās direktora vietnieks.

Kā zināms, ar šī gada 1.jūliju, beidzoties PA "Ogres namsaimnieks" reorganizācijai, daļu līdzšinējās PA "Ogres namsaimnieks" funkciju dome ir nodevusi SIA "Labs nams" (no 1. jūlija – SIA "Ogres namsaimnieks") pārziņā.


PA "Ogres namsaimnieks" struktūrā ietilpst Administratīvā nodaļa, Notekūdeņu attīrīšanas nodaļa, Ūdenssaimniecības nodaļa, Saimniecības nodaļa, Dzīvnieku patversme un peldbaseins "Neptūns".


No šī gada 1. jūlija PA "Ogres namsaimnieks" pilda šādas funkcijas: • pārvalda aģentūras valdījumā nodoto Ogres novada pašvaldības nekustamo īpašumu – sociālās mājas, dzīvnieku patversmi, Ogres novada pašvaldībai piederošus dzīvokļu īpašumus un ar šiem nekustamajiem īpašumiem saistītos zemes gabalus;

 • pārvalda aģentūras valdījumā nodotās Ogres novada pašvaldības centralizētās ūdensapgādes, fekālās un lietus kanalizācijas sistēmas (t.sk. tīklus, ar tiem funkcionāli saistītās ēkas (būves), sūknētavas, attīrīšanas iekārtas u.c., tam piesaistītos zemes gabalus, organizējot to apsaimniekošanu);

 • organizē ūdenssaimniecības pakalpojumus, nodrošinot Ogres pilsētas un Ogresgala pagasta teritorijā: ūdensapgādes pakalpojumu (ūdens ieguvi, uzkrāšanu, sagatavošanu lietošanai (tai skaitā atdzelžošanu) un novadīšanu ūdensvada tīklā, ūdens piegādi no padeves vietas ūdensvada tīklā līdz pakalpojumu saņēmējam); kanalizācijas pakalpojumus (notekūdeņu savākšanu un novadīšanu līdz notekūdeņu attīrīšanas iekārtām, izmantojot centralizētos kanalizācijas tīklus, notekūdeņu attīrīšanu un novadīšanu līdz izplūdei ūdenstilpē); lietus kanalizācijas ekspluatāciju un rekonstrukciju Ogres novada pašvaldības piešķirtā finansējuma ietvaros;

 • Ogrē un Ogresgala pagastā nodrošina notekūdeņu attīrīšanu un virszemes ūdeņu pārsūknēšanas stacijas "Norupīte" darbību;

 • nodrošina pakalpojumus Ogres novada iedzīvotājiem, kā arī juridiskām personām, iestādēm un organizācijām, kurām īpašumā vai valdījumā esošie nekustamie īpašumi funkcionāli saistīti ar aģentūras valdījumā esošajām komunālajām sistēmām;

 • nodrošina visu pašvaldības iestāžu ārējo ūdens, kanalizācijas un siltumtīklu avārijas novēršanu Ogres pilsētas un Ogresgala pagasta teritorijā;

 • organizē aģentūras valdījumā nodoto nedzīvojamo ēku (telpu) izmantošanu un veic to uzskaiti;

 • organizē pašvaldības īpašumā esošo dzīvokļu un dzīvojamo telpu remontdarbus un darbu izpildes kontroli normatīvajos aktos noteiktā kārtībā Ogres novada pašvaldības piešķirtā finansējuma ietvaros;

 • nodrošina dzīvnieku patversmes darbību un veic klaiņojošo suņu un kaķu izķeršanu Ogres novada teritorijā;

 • vada un realizē pašvaldības, valsts un starptautiskus projektus un programmas, kas saistītas ar aģentūras valdījumā nodotā Ogres novada pašvaldības nekustamā īpašuma apsaimniekošanu;

 • vada un ievieš Eiropas Savienības un valsts līdzfinansētā ūdenssaimniecības attīstības projektus;

 • nodrošina Ogres pilsētas un Ogresgala pagasta teritorijas labiekārtošanu un uzturēšanu (tuneļi, peldvietas, skvēri, laukumi);

 • nodrošina pašvaldības ielu (ceļu) grāvju un grāvju ierīkošanu un tīrīšanu Ogres pilsētā un Ogresgala pagastā Ogres novada pašvaldības piešķirtā finansējuma ietvaros;

 • nodrošina Ogres pilsētas un Ogresgala pagasta ielu un pagalmu apgaismojuma uzturēšanu un remontdarbus Ogres novada pašvaldības piešķirtā finansējuma ietvaros;

 • nodrošina Ogres pilsētā un Ogresgala pagastā esošo Ogres novada pašvaldības mežu, parku un apstādījumu apsaimniekošanu;

 • nodrošina pašvaldības ielu, ceļu, stāvlaukumu un trotuāru uzturēšanu, un remontdarbus Ogres pilsētā un Ogresgala pagastā, lauku ceļu uzturēšanu Ogresgala pagastā Ogres novada pašvaldības piešķirtā finansējuma ietvaros;

 • nodrošina peldbaseina un saunas pakalpojumus;

 • savas kompetences ietvaros atbilstoši Ogres novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem sniedz maksas pakalpojumus Ogres novada fiziskajām un juridiskajām personām saskaņā ar Ogres novada pašvaldības domes apstiprinātu cenrādi.

 • nodrošina kapsētu izveidošanu un uzturēšanu, kapu vietu uzskaiti un piešķiršanu, nodrošināt kapsētu pārziņa pienākumus un tiesības Ogres pilsētā, Ogresgalā un Ciemupē.


Līdz 1. jūlijam PA "Ogres namsaimnieka" funkciju lokā bijā arī veselības veicināšanas un profilakses pasākumu organizēšana – šī funkcija tagad nodota Ogres novada Sporta centram.  Savukārt informāciju par Ogres pilsētas ielām, tiltiem, pagastu ceļiem un tiltiem, ko līdz šim apkopoja PA "Ogres namsaimnieks", turpmāk apkopos Ogres novada pašvaldības centrālās administrācijas speciālists.

Materiāls drukāts no portāla Ogrenet: http://www.ogrenet.lv/ogre/aktualitates/41874

2018. gada 10. jūlijā, 14:01, Aktualitātes
www.ogresnovads.lv

Jaunākie komentāri

biruta • 2018. gada 19. jūlijā, 08:15
kad atgusim ogre estradi atpakal kas pielava pardot so kulturas objektu nosaukt
biruta • 2018. gada 19. jūlijā, 08:15
kad atgusim ogre estradi atpakal kas pielava pardot so kulturas objektu nosaukt
biruta • 2018. gada 19. jūlijā, 08:15
kad atgusim ogre estradi atpakal kas pielava pardot so kulturas objektu nosaukt

Pievienot komentāru

        
 

Ogrenet