Atgriezties pie raksta

"Ogres namsaimnieks" izsludina dzīvojamo māju dzīvokļu īpašnieku kopības pilnvaroto personu nolikumu

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Ogres Namsaimnieks" informē, ka 2018.gada 16.novembrī ir stājies spēkā Dzīvojamo māju dzīvokļu īpašnieku kopības pilnvaroto personu nolikums.


 

I.VISPĀRĪGIE JAUTĀJUMI


1.Šis nolikums (turpmāk – Nolikums) nosaka sadarbības kārtību starp dzīvojamo māju dzīvokļu īpašnieku kopības pilnvarotajām personām (turpmāk – Pilnvarotā persona) un Sabiedrību ar ierobežotu atbildību “Ogres Namsaimnieks” (turpmāk – Pārvaldnieks).


2.Par Pilnvaroto personu uzskatāma persona, par kuru ir nobalsojuši dzīvokļu īpašnieki, kuri pārstāv vismaz divas trešdaļas no visiem dzīvokļu īpašumiem.


3.Pilnvarotā persona darbojas kā vidutājs starp dzīvokļu īpašniekiem un Pārvaldnieku (piemēram, informē Pārvaldnieku par konstatētajiem bojājumiem mājā, apkopo dzīvokļu īpašnieku lēmumus un informē par tiem Pārvaldnieku, iesniedz Pārvaldniekam dzīvokļu īpašnieku kopības pieņemtos lēmumus).


4.Līguma noslēgšana starp Pilnvaroto personu un Pārvaldnieku ir obligāta tikai gadījumā, ja dzīvokļu īpašnieku kopība Pilnvarotajai personai ir noteikusi atlīdzību. Ja līgums starp Pilnvaroto personu un Pārvaldnieku nav noslēgts, tas neietekmē Pilnvarotās personas pilnvarojumu.


II.PILNVAROTO PERSONU KOMPETENCE


5.Pilnvarotās personas rīkojas dzīvokļu īpašnieku kopības noteiktā pilnvarojuma ietvaros, ciktāl tas nav pretrunā ar Nolikumu un/vai normatīvajiem aktiem.


6.Dzīvokļu īpašnieku kopība Pilnvaroto personu nevar pilnvarot šādu jautājumu izlemšanai (šos lēmumus pieņem tikai dzīvokļu īpašnieku kopība):


6.1.kopīpašumā esošās daļas pārgrozīšanu (palielināšanu, samazināšanu);


6.2.kopīpašumā esošās daļas lietošanas kārtības noteikšanu dzīvokļu īpašnieku starpā;


6.3.atsevišķā īpašuma robežās esošo dzīvojamās mājas kopīpašuma elementu pārbūves un restaurācijas kārtību;


6.4.dzīvokļu īpašnieku pirmpirkuma tiesību nodibināšanu un atcelšanu;


6.5.pilnvarojuma došanu un atsaukšanu;


6.6.lietošanas tiesību aprobežojumu noteikšanu, ievērojot normatīvo aktu prasības, tai skaitā attiecībā uz ūdensapgādes, kanalizācijas, publisko elektronisko sakaru tīklu, siltumenerģijas, elektroenerģijas un gāzes apgādes iekārtu un ietaišu ierīkošanu, būvniecību vai pārvietošanu;


6.7.kopīpašumā esošās daļas nodošanu lietošanā;


6.8.kopīpašumā esošās daļas pārvaldīšanas formu;


6.9.atsevišķu vai visu dzīvojamās mājas pārvaldīšanas darbību uzdošanu pārvaldniekam un to atsaukšanu;


6.10.dzīvojamās mājas pārvaldīšanas izdevumu noteikšanas un maksāšanas kārtību;


6.11.citiem jautājumiem, kurus dzīvokļu īpašnieku kopība noteikusi par tādiem, kas ietilpst vienīgi dzīvokļu īpašnieku kopības kompetencē.


7.Gadījumos, kad dzīvokļu īpašnieku kopība lēmusi par pilnvarojuma apjomu, kas pārsniedz Nolikumā un/vai normatīvajos aktos noteiktos ierobežojumus, attiecīgais pilnvarojums tiek uzskatīts par spēkā neesošu.


III.ATLĪDZĪBA PAR PILNVAROTĀS PERSONAS PIENĀKUMU PILDĪŠANU UN TĀS SAMAKSAS KĀRTĪBA


8.Atlīdzība par Pilnvarotās personas pienākumu pildīšanu tiek maksāta no attiecīgās dzīvojamās mājas faktiski pieejamo finanšu līdzekļu atlikuma, ja pastāv visi šādi nosacījumi:


8.1.Pilnvarotā persona par tādu ievēlēta un par tās atlīdzības apmēru un izmaksāšanu no dzīvojamās mājas faktiski pieejamo finanšu līdzekļu atlikuma nobalsojuši dzīvokļu īpašnieki, kuri pārstāv vismaz divas trešdaļas no visiem dzīvokļu īpašumiem;


8.2.Dzīvojamās mājas faktiski pieejamo finanšu līdzekļu atlikums ir pozitīvs un pietiekams;


8.3.Pilnvarotā persona reģistrējusies kā saimnieciskās darbības veicēja;


8.4.Ir noslēgts Līgums starp Pilnvaroto personu un Pārvaldnieku.


9.Ja dzīvokļu īpašnieku kopība nav lēmusi par atlīdzības samaksu no dzīvojamās mājas finanšu līdzekļu atlikuma, atlīdzība ar Pārvaldnieka starpniecību netiek maksāta, bet dzīvokļu īpašnieku kopībai ir tiesības lemt par atlīdzības samaksu Pilnvarotajai personai bez Pārvaldnieka starpniecības.


10.Ja dzīvojamās mājas finanšu līdzekļu atlikums ir negatīvs vai nepietiekams, atlīdzība netiek maksāta. Šādā gadījumā atlīdzību atsāk maksāt tikai, kad dzīvojamās mājas finanšu līdzekļu atlikums ir pozitīvs un pietiekams.


11.Atlīdzības nenoteikšana vai tās neizmaksāšana neietekmē Pilnvarotās personas pilnvarojumu.


IV.PĀREJAS NOTEIKUMI


12.Līdz 2019.gada 31.janvārim Pilnvarotajām personām, ar kurām līdz Nolikuma spēkā stāšanās dienai ir noslēgts līgums un maksāta atlīdzība, tā tiks izmaksāta līgumā norādītajā kārtībā.


13.No 2019.gada 01.februāra Pilnvarotajām personām atlīdzība tiks maksāta saskaņā ar Nolikumā norādīto kārtību.


14.Līdz 2019.gada 31.janvārim ar tām Pilnvarotajām personām, kuriem dzīvokļu īpašnieku kopība noteikusi atlīdzību saskaņā ar Nolikumā norādīto kārtību, tiks noslēgti jauni līgumi.


V.CITI NOTEIKUMI


15.Nolikums stājas spēkā brīdī, kad to ir apstiprinājis Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Ogres Namsaimnieks” valdes loceklis.


16.Par izmaiņām Nolikumā attiecīgā informācija tiks izvietota Pārvaldnieka interneta vietnē www.ogresnamsaimnieks.lv.


17.Ar Nolikuma spēkā stāšanos spēku zaudē ar 2016.gada 30.jūnija rīkojumu Nr.70 apstiprinātais Ogres novada pašvaldības aģentūras “Ogres namsaimnieks” nolikums “Par māju vecākajiem”.

Materiāls drukāts no portāla Ogrenet: http://www.ogrenet.lv/ogre/aktualitates/42743

2018. gada 16. novembrī, 16:12, Aktualitātes
Ogrenet

Jaunākie komentāri

dzivokļu īpasnieks • 2018. gada 22. novembrī, 10:16
Jaunais nolikums ir pretrunā un neatbilst Dzīvokļu īpašuma likumam, jo dzīvokļu īpašnieku kopība var pieņemt lēmumu ar 51% par to, kurš no dzīvokļu īpašniekiem pārstāvēs viņu intereses sadarbībā ar pārvaldnieku, kā arī to, vai veikt samaksu no mājas līdzekļiem par darbu. Pārvaldniekam nav nekādu likumisku tiesību to ignorēt, izstrādājot šādu nolikumu. Par nosacījumu, veicot apmaksu no mājas uzkrātajiem līdzekļiem - pilnīgs absurds, jo sanāk, ka pilnvarotai personai veiks apmaksu no līdzekļiem, kas jau vienreiz aplikti ar PVN! Dzīvokļu īpašnieki uzkrāj līdzekļus, lai veiktu remontdarbus, tādējādi PVN tiek nomaksāts jau iepriekš. Pilnvarotās personas atlīdzība nav apliekama ar PVN! Pārvaldnieks darbojas tikai kā aģents, iekasējot pilnvarotai personai paredzēto atlīdzību un pilnībā to novirzot pilnvarotai personai (pirms tam ieturot soc.nodokli un iedz.ienākuma nodokli vai arī izmaksājot pilnā apmērā, ja pilnvarotā persona ir reģistrēta kā pašnodarbināta persona. Līdz ar to šāds darījums vispār ir ārpus PVN likuma, un ar nodokli nebūtu jāapliek.
jautājums • 2018. gada 20. novembrī, 22:11
kas ir pretrunā?
>? • 2018. gada 20. novembrī, 22:06
tāpēc ka nolikums nevar būt pretrunā ar likumu

Pievienot komentāru

        
 

Ogrenet