Atgriezties pie raksta

Turpinās priekšdarbi olu ražotnes izveidei Madlienas pagastā

2017. gadā viens no Eiropas lielākajiem olu un to produktu ražotājiem – "Ovostar Union" – pieņēma lēmumu izveidot Latvijā pilnīgi jaunu un visaugstākajām vides prasībām atbilstošu olu un to produktu ražotni, investējot tās izveidē vismaz 85 miljonus eiro un radot ražotnē līdz 200 jaunas darba vietas.

Ražotnes izveides ietvaros paredzēts uzbūvēt modernu kompleksu ar vistu novietnēm un visu tam papildus nepieciešamo infrastruktūru, tajā skaitā jaunputnu audzētavu, putnu barības ražotni, olu šķirošanas, pārstrādes un iepakošanas līnijas, kā arī noliktavas.


Ražotnes izveide paredzēta divās kārtās. Pirmajā kārtā tiks izveidota ražotne ar 3 miljoniem dējējvistu vietu (investīcijas vismaz 50 miljonus eiro apmērā un radītas vismaz 150 jaunas darba vietas), bet otrajā kārtā, paplašinot ražošanu, dējēvistu skaits tiks palielināts līdz 6 miljoniem (papildus investīcijas 35 miljonu eiro apmērā, radot vēl 50 jaunas darba vietas). Pirmo kārtu paredzēts pabeigt 2021. gada beigās, savukārt otrās kārtas pabeigšana plānota līdz 2027.gadam.  


Pēc ražotnes izveides paredzams, ka "Ovostar Union" meitas uzņēmums Latvijā - SIA "Gallusman" - kļūs par Ziemeļeiropā lielāko olu produkcijas ražotāju, kā arī būs viens no lielākajiem novada uzņēmumiem. Ražotnes būvniecības uzsākšana paredzēta 2019.gada otrajā pusē.


Ar 2018.gada 13.septembra lēmumu Ogres novada dome ir atbalstījusi šīs ražotnes izveidi Ogres novadā. Ražotnes izveide ir iekļauta Ogres novada Attīstības programmā. 


Ražotni paredzēts izveidot zemes gabalā aptuveni 60 ha platībā Ogres novada Madlienas pagastā, autoceļa "Tīnūži-Koknese" tuvumā, pie satiksmes pārvada uz Zādzeni. Izvērtējot piemērotāko potenciālo ražotnes atrašanās vietu, ņemta vērā gan ražošanai nepieciešamā infrastruktūra, gan resursu pieejamība reģionā, gan kopējās izmaksas ražotnes izveidei un turpmākai darbībai, gan bioloģiskās drošības un ietekmes uz vidi jautājumi. 


2018. gada 29. oktobrī Madlienas pagasta Kultūras namā norisinājās sabiedriskā apspriešana, kurā ražotnes projekta iniciatori – uzņēmums SIA "Gallusman" kopā ar Baltijā vienu no vadošajiem vides risinājumu uzņēmumiem – AS "VentEko" – iepazīstināja pagasta iedzīvotājus un citus interesentus ar ražotnes projekta plāniem, kā arī paredzētajiem pasākumiem, kas tiks veikti ietekmes uz vidi novērtēšanas procesa ietvaros, lai sadarbībā ar valsts kompetentajām iestādēm izstrādātu nosacījumus ražotnes tehnoloģiskajiem risinājumiem ražotnes darbības atbilstībai vides aizsardzību reglamentējošo normatīvo aktu prasībām. Sabiedriskās apspriešanas ietvaros klātesošie iedzīvotāji un interesenti tika aicināti izteikt savu viedokli un ierosinājumus plānotās ražotnes sakarā.  


Uz šo brīdi ražotnes izveides ietveros norisinās ietekmes uz vidi novērtēšanas process, kas turpināsies tuvākos sešus mēnešus. Šī procesa ietvaros tiks ņemti vērā no iedzīvotājiem saņemtie ierosinājumi, izvērtējot atbilstošākos tehnoloģiskos risinājumus. Lai mazinātu iespējamās iedzīvotāju neskaidrības par ražotnes projektu, ir būtiski turpināt skaidrot ar ražotni un tajā plānotajiem tehnoloģiskajiem risinājumiem saistītos jautājumus, kā arī būtiskos ieguvumus no šī projekta īstenošanas: 


* Plānotās ražotnes darbība un pat būvniecības uzsākšana būs iespējama tikai pēc tam, kad valsts kompetentās iestādes būs detalizēti pārbaudījušas un pārliecinājušās, ka ražotnei izvēlētie tehnoloģiskie risinājumi būs pilnībā atbilstoši ne tikai stingrajām Latvijas vides aizsardzību reglamentējošo normatīvo aktu prasībām, bet arī Eiropas Komisijas izstrādātajiem nozaru jaunākajiem un labākajiem pieejamajiem tehniskajiem paņēmieniem. 


* Ražotnes projekta iniciatori augstu vides stadartu ievērošanu ir uzstādījuši par savu prioritāti, ko apliecina kaut vai tas, ka ietekmes uz vidi novērtējumā modelētie ražotnes darbības apjomi un resursu patēriņš ir daudz lielāks par faktiski plānoto ražošanas jaudu (ietekmes uz vidi novērtējumā tiek modelēta ražotnes jauda ar 8 miljoniem dējējvistu vietām). Tas nozīmē, ka ražotnes izveides un darbības nosacījumi būs būtiski stingrāki par normatīvajos aktos noteiktajiem attiecīgajai faktiskajai ražotnes jaudai. Turklāt ražotnes jaudas ir paredzēts palielināt vien pakāpeniski, plānoto maksimālo 6 miljonu dējējvistu apjomu sasniedzot līdz 2027. gadam.  


* Ražotnei izvēlētā vieta Ogres novada Madlienas pagastā atrodas mazapdzīvotā vietā, liela satiksmes infrastruktūras objekta tuvumā, zemes gabalā, kura atļautā izmantošana vēsturiski bijusi ražošanas objektu apbūvei un lauksaimnieciskai darbībai. Šobrīd daļa no zemes gabala tiek izmantota lauksaimniecībā. 


* Viena kilometra rādiusā ap plānotās ražotnes (vistu novietņu) vietu atrodas 3 viensētas, turklāt neviena no tām neatrodas tuvāk par 500 metriem. Ražotnei tuvākās blīvāk apdzīvotās vietas ir Zādzene (aptuvenais attālums gaisa līnijā – 3 km), Krape (4 km) un Lēdmane (5 km). Savukārt izklaides parks "Avārijas Brigāde" atrodas vairāk nekā 4 km attālumā, bet pagasta centrs – Madliena – vismaz 8 km attālumā. Salīdzinājumam, uz šo brīdi Latvijā lielākā olu ražotne – AS "BalticOvo" –  atrodas pie pašas Iecavas pilsētas robežas. 


* Ražotnei izvēlētajā zemes gabalā plānotās ražotnes ēkas un būves pēc ražotnes projekta pilnīgas  pabeigšanas aizņems aptuveni vienu trešo daļu no visas 60 ha teritorijas. Pārējā, ražošanā tieši neizmantojamā platība, tiks saglabāta lauksaimnieciskai darbībai. Jāuzsver, ka ražotnes izveides ietvaros paredzēts ievērojamu daļu no šobrīd ar krūmiem aizaugušām meliorētām lauksaimniecības zemes platībām atgriezt izmantošanai lauksaimniecībā, kā rezultātā faktiskā lauksaimniecībā izmantojamās zemes platība ražotnes apbūves ietekmē nemainīsies vai pat palielināsies. 


* Ražotnes darbībai nepieciešamā dzeramā ūdens, kas pamatā tiks izmantots putnu dzirdināšanai un pārvērsts gatavā produktā – vistas olā (tā 80% sastāv no ūdens), ieguve paredzēta no vairākiem artēziskiem urbumiem līdz pat 200 metru dziļumā. Ņemot vērā, ka piemājas aku ūdens avots ir augšējie grunts slāņi, kuru dziļums parasti nepārsniedz 30 metrus, ietekme uz dzeramā ūdens pieejamību apkārtējās apdzīvotās vietās nebūs iespējama. 


* Visu ražotnes notekūdeņu attīrīšanai tiks izbūvētas lokālas attīrīšanas iekārtas, un ūdens pēc tā pilnīgas attīrīšanas novadīts apkārtējā vidē - ražotnes teritorijā esošajos meliorācijas grāvjos, kas ļaus efektīvi kontrolēt attīrītā ūdens kvalitāti. Tāpat, ņemot vērā ražotnes vietas tuvumā esošo meliorācijas grāvju sistēmas tīklu un to noteces virzienu, tieša attīrīto notekūdeņu ieplūde Ogres upē nav iespējama (tuvākā ieteka Ogres upē ir ne tuvāk par 20 km). Līdz ar ko pat ārkārtas gadījumā ražotnes darbība Ogres upes ūdens kvalitāti vai dabas parkā "Ogres ieleja" esošās augu sugas neietekmēs. 


* Ražotnes izveides ietvaros paredzēts saglabāt esošo dabīgo apaugumu zemes gabala robežās, kā arī veidot jaunu, lai efektīvi nodrošinātu ražotnes iekļaušanos ainavā un samazinātu iespējamo ražotnes darbības ietekmi ārpus ražotnes teritorijas, ko jau šobrīd ierobežo normatīvo aktu prasības. 


* Ražotnes darbības nodrošināšanai paredzēts pielāgot ražotnes tuvumā esošo transporta infrastruktūru. Tā ietvaros plānots gan paplašināt esošo ražotnei piegulošo, autoceļam "Tīnūži-Koknese" paralēlo ceļu, gan izbūvēt auto stāvvietu efektīvai transporta kustības organizēšanai ražotnes teritorijā. Paredzams, ka pēc ražotnes pirmās kārtas pabeigšanas smagā autotransporta kustība ražotnes tuvumā palielināsies par aptuveni 50 automašīnām dienā, kas nodrošinās ražošanas izejvielu piegādi un gatavās produkcijas nogādāšanu vietējiem un eksporta tirgiem. Šeit jāmin, ka vienīgā tuvumā esošā dzīvojamā apbūve atrodas vismaz 150 metru attālumā no asfaltētā koplietošanas ceļa, kas tiks izmantots ražotnes vajadzībām. 


* Būtiska jaunās ražotnes darbības koncepcija būs virzīties uz pilnīgi visu ražošanas blakusproduktu pārstrādi, kas ir pamatota arī ekonomiski. Piemēram, pašu vērtīgāko ražošanas blakusproduktu – kūtsmēslus – paredzēts apsaimniekot slēgtā sistēmā un izmantot gan elektrības un siltumenerģijas ieguvei koģenerācijā pašas ražotnes vajadzībām (nodrošinot enerģētisku neatkarību), gan pēc pārstrādes realizēt kā organisku granulētu augsnes bagātināšanas līdzekli izmantošanai lauksaimniecībā, kas ir lētāks, efektīvāks un videi draudzīgāks, salīdzinājumā ar rūpnieciski ražotajiem. No tā savukārt iegūs arī vietējā lauksaimniecības nozare. Ražotnes teritorijā nav paredzēts veikt kūtsmēslu uzkrāšanu, kas bieži ir nelabvēlīgo smaku cēlonis.  


* Šobrīd ir noslēdzies ražotnes pirmās kārtas putnu turēšanas iekārtu iepirkums. No pasaulē vadošā šādu iekārtu ražotāja – ASV uzņēmuma "Big Dutchman" – pasūtītas iekārtas kopumā 26 miljonu eiro vērtībā. Šīs iekārtas ļaus nodrošināt putnu brīvas pārvietošanās apstākļus novietnēs (kūtīs). Sekojot tirgus tendencēm pasaulē, ārpus sprostiem turētu putnu dētu olu pieprasījums turpinās palielināties, nodrošinot plašas iespējas saražotās produkcijas (gan čaumalu olu, gan šķirdo un sauso olu produktu) realizēšanai eksporta tirgos, kur paredzēts novirzīt līdz 90% no saražotā apjoma. Ne mazāk svarīgi ir tas, ka putnu brīvas turēšanas apstākļus vistu novietnēs atbalsta dzīvnieku aizsardzības organizācijas.  


Ražotnes izveide radīs arī tiešus un daudzpusīgus ekonomiskus ieguvumus. Pēc ražotnes pirmās kārtas pabeigšanas vien (ražotnes izveide ar 3 miljoniem dējējvistu vietu) paredzētie galvenie ieguvumi ir sekojoši:


* papildu ikgadējie nodokļu ieņēmumi valsts un pašvaldību budžetos (kopumā vismaz 2,6 miljoni eiro), ļaujot novirzīt papildus līdzekļus gan sociālo jautājumu risināšanai, gan infrastruktūras uzlabošanai;


* vietējo zemnieku saražoto graudu iepirkumi (vismaz 16 miljonu eiro gadā), kas veicinās  lauksaimniecības attīstību un lauksaimniecībā izmantojamo zemju izmantošanu sevišķi reģionā ap ražotni. Tas savukārt sekmēs nekustamā īpašuma vērtības pieaugumu;


* apgrozījuma pieaugums vietējiem transporta pakalpojumu sniedzējiem, kam būs jānodrošina izejvielu piegādes un gatavās produkcijas nogādāšana vietējos un eksporta tirgos;


* radītas vismaz 150 jaunas labi apmaksātas darba vietas (pēc ražotnes otrās kārtas pabeigšanas darba vietu skaitu paredzēts palielināt līdz 200);


* veicināta ekonomiskā aktivitāte novadā un pagastos, mainot tendenci iedzīvotāju skaitam pakāpeniski samazināties (piemēram, Madlienas pagastā iedzīvotāju skaits kopš 2007. gada samazinājies par 25%);


* veicināta konkurence olu tirgū gan Latvijā, gan reģionā, nodrošinot patērētājiem pieejamākas olu un to produktu cenas, kā arī veicinot pārējo olu ražotāju attīstību un jaunu produktu izstrādi;


* veicināta esošo pārtikas rūpniecības uzņēmumu saražotās produkcijas apjoma palielināšanās vai jaunu ražotņu, kuru darbībā svarīga izejviela ir olu produkti, izveidošanās.


"Ovostar Union" ir uzņēmumu grupa ar vairāk nekā 20 gadu pieredzi putnkopībā. Grupas galvenais holdinga uzņēmums – "Ovostar Union N.V." – ir publiska akciju sabiedrība, kuras akcijas tiek kotētas Varšavas Fondu biržā kopš 2011. gada. "Ovostar Union" grupu Latvijā šobrīd pārstāv divi uzņēmumi – SIA "Gallusman", kas ir atbildīgs par jaunās ražotnes projekta īstenošanu Latvijā, un SIA "Ovostar Europe", kas jau kopš 2015.gada nodrošina "Ovostar Union" ražotās produkcijas izplatīšanu Eiropas Savienībā, 2018.gadā sasniedzot 18 miljonu eiro apgrozījumu. Daļa produkcijas ir pieejama gan mazumtirdzniecības tīklos, gan pārtikas rūpniecības uzņēmumiem arī Latvijā.


"Ovostar Union" uzņēmumu Latvijā līdzīpašnieks un valdes priekšsēdētājs Arnis Veinbergs ir viens no pieredzējušākajiem savas jomas speciālistiem, kurš vairāk nekā 10 gadus vadījis Latvijas šobrīd lielāko olu ražotāju - AS "BalticOvo".


Uzņēmuma SIA "Gallusman" biroja adrese ir Tīnūžu šoseja 17, Ikšķile, Ikšķiles novads. Kontakti uzziņām: tālr. 28449491.

Materiāls drukāts no portāla Ogrenet: http://www.ogrenet.lv/ogre/aktualitates/43033

2019. gada 10. janvārī, 08:56, Aktualitātes
Ogrenet

Jaunākie komentāri

to . • 2019. gada 11. janvārī, 18:02
Vēlu veiksmi turpmākā bikšu deldēšanā.
To. Jeb pilnīgai nullei • 2019. gada 11. janvārī, 17:47
Žēl ka Tev šeit ir bēdu ieleja. Ja vajag naudu biļetei uz Angliju dod ziņu. Iedošu, nav žēl. Jo šeit tāds vieplis kā Tu situāciju neuzlabos, tāpat tā fermele
Kādam neveiksminiekam • 2019. gada 11. janvārī, 17:03
Klau muļķi, Tev ģimenes un darba nav ka vari sēdēt un rakstīt komentarus. Skrien ārā sniegu tīri, ganaju Zadzenē arī putina. Skrien tīri sniegu, tāpat jēgas nav no Tevis, a tā vismaz būsi potenciālo būvlaukumu notirijis un pieņems tevi darbā kā olu paukotāju.

Pievienot komentāru

        
 

Ogrenet