Atgriezties pie raksta

Var samazināt nekustamā īpašuma nodokļa aprēķinu

Ar šī gada 25. aprīli stājas spēkā grozījumi Ogres novada pašvaldības saistošajos noteikumos par nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN) piemērošanas kārtību Ogres novadā, lai iedzīvotājiem būtu iespēja samazināt NĪN aprēķinu par mājokli, kurā nav deklarēta neviena persona.

Kāds ir NĪN samazinājuma apmērs?


Saskaņā ar šiem noteikumiem NĪN maksātājiem, kuru īpašumiem piemērota paaugstināta NĪN likme 1,5% apmērā par mājokli, kurā uz 2019. gada 1. janvāri nav deklarēta neviena persona, būs iespēja saņemt atvieglojumus nekustamā īpašuma nodokļa aprēķinam par 2019. gadu saistošajos noteikumos noteiktajā kārtībā.


Ja nekustamā īpašuma nodokļa objektā līdz 2019. gada 1. jūnijam ir deklarēta vismaz viena persona un šī deklarācija saglabājas līdz 2020. gada 1. janvārim, atvieglojumus nekustamā īpašuma nodokļa aprēķinam var saņemt 50% apmērā.


Ja nekustamā īpašuma nodokļa objektā no 2019. gada 2. jūnija līdz 2019. gada 1. septembrim ir deklarēta vismaz viena persona un šī deklarācija saglabājas līdz 2020. gada 1. janvārim, atvieglojumus nekustamā īpašuma nodokļa aprēķinam var saņemt 25% apmērā.


Kas jādara, lai saņemtu NĪN atvieglojumus?


Noteiktos nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus piešķir uz nodokļu maksātāja iesnieguma pamata, iesniegums Ogres novada pašvaldībā (novada pagastos – attiecīgā pagasta pārvaldē) jāiesniedz līdz 2019. gada 31. decembrim. Piemērojot nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus uz minētā iesnieguma pamata, pašvaldībā tiks sagatavots un nosūtīts jauns NĪN maksāšanas paziņojums par 2019. gadu.


Kas būs, ja netiks ievērots noteiktais deklarēšanās ilgums?


Ja pirms 2020. gada NĪN aprēķina tiks konstatēts, ka NĪN maksātājam, kuram piešķirti NĪN atvieglojumi, piederošajā nekustamā īpašuma nodokļa objektā deklarētās personas deklarācija nav saglabājusies līdz 2020. gada 1. janvārim, tad tiks piešķirtais NĪN atvieglojums tiks pārskatīts un veikts pārrēķins, norādot pārrēķināto summu NĪN maksāšanas paziņojumā par 2020. gadu.


Ogres novada pašvaldībā NĪN administrēšana notiek saskaņā ar likumu “Par nekustamā īpašuma nodokli” un Ogres novada pašvaldības 2017. gada 21. septembra saistošajiem noteikumiem Nr. 19/2017 “Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanas kārtību Ogres novadā”. Ar šī gada 1. janvāri, aprēķinot NĪN, daudziem nekustamiem īpašumiem novadā piemērota likme 1,5% apmērā no kadastrālās vērtības. Paaugstinātā NĪN likme piemērota, pamatojoties uz 2019. gada 21. jūnijā apstiprinātajiem saistošos noteikumus Nr. 13/2018 “Grozījumi Ogres novada pašvaldības 2017. gada 21. septembra saistošajos noteikumos Nr. 19/2017 “Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanas kārtību Ogres novadā””,  un attiecas uz dzīvokļa īpašuma sastāvā esošo ēkas daļai, kuras lietošanas veids ir dzīvošana, un šai daļai piekrītošo koplietošanas telpu platību, viena dzīvokļa mājām, divu vai vairāku dzīvokļu mājām, kas nav sadalītas dzīvokļa īpašumos, kā arī telpu grupām nedzīvojamās ēkās, kuru lietošanas veids ir dzīvošana (turpmāk – NĪN objekti), ja šie NĪN objekti netiek izmantoti saimnieciskās darbības veikšanai un ja taksācijas gada 1. janvārī plkst. 00.00 tajos dzīvesvietu nav deklarējusi neviena persona.


Pašvaldībā ir saņemti iedzīvotāju iesniegumi ar lūgumu pārskatīt NĪN aprēķinu NĪN objektiem, kuriem piemērota NĪN likme 1,5% apmērā no kadastrālās vērtības, ja 2019. gadā viņu īpašumā esošajā NĪN objektā kāda persona deklarē savu dzīvesvietu.  Ņemot vērā iedzīvotāju viedokli,  pašvaldības dome ir pieņēmusi saistošos noteikumus Nr. 7/2019 “Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem par Ogres novada pašvaldības 2017. gada 21. septembra saistošo noteikumu Nr. 19/2017 “Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanas kārtību Ogres novadā” 1.¹ punktā minētajiem objektiem 2019. gadā”.


Saistoši noteikumi pieejami ŠEIT.

Materiāls drukāts no portāla Ogrenet: http://www.ogrenet.lv/ogre/aktualitates/43749

25. aprīlī, 15:36, Aktualitātes
Ogrenet

Jaunākie komentāri

tur kur • 28. aprīlī, 08:42
iet
aborig. • 28. aprīlī, 05:44
...vai varētu lūdzu precizēt tieši KURĀ vietā pie kājas...
aborig. • 28. aprīlī, 05:42
...vai varētu lūdzu precizēt tieši KURĀ vietā pie kājas...

Pievienot komentāru

        
 

Ogrenet