Atgriezties pie raksta

Arī 2020. gada budžets vērsts uz attīstību Foto

Ogres novada pašvaldības apvienotajā domes komiteju sēdē 16. janvārī deputāti izskatīja pašvaldības 2020. gada budžeta plāna projektu.

Novada pašvaldības centrālās administrācijas Budžeta nodaļas vadītāja Silvija Velberga deputātus iepazīstināja ar šīgada budžetā plānotajiem ieņēmumiem un izdevumiem, detalizēti un izsmeļoši izskaidrojot katru budžeta ieņēmumu un izdevumu pozīciju. Apvienotajā komiteju sēdē tika nolemts sagatavoto budžeta projektu virzīt izskatīšanai domes sēdē, kas notiks 23. janvārī. 


Tāpat kā iepriekšējos gados, arī 2020. gada budžeta plāns izstrādāts, ievērojot izvirzītās ilgtermiņa attīstības mērķus, uzdevumus un prioritātes, un ir vērsts uz attīstību. Šogad tiks turpināti pagājušajā gadā iesāktie investīciju projekti un uzsākti jauni. S. Velberga šīgada budžeta plānu raksturo kā ļoti veiksmīgu, lai pašvaldība varētu nodrošināt gan tai noteikto autonomo funkciju izpildi un pašvaldības iestāžu darbību un ikdienas uzturēšanu, gan veicināt attīstību, realizējot vērienīgus projektus. 


Ogres novada pašvaldības 2020. gada pamatbudžeta ieņēmumi plānoti 46 485 981 eiro apmērā, bet kopā ar budžeta atlikumu 13 066 746 eiro un kredītresursiem 9 743 893 eiro pieejamā finansējuma apjoms ir 69 296 619 eiro. 


Lielākais 2020. gada budžeta ieņēmumu īpatsvars ir nodokļu ieņēmumiem – 25 131 740 jeb 54,1% un valsts budžeta transfertiem 15 648 978 eiro jeb 33,7%. Budžeta iestāžu ieņēmumi plānoti 4 264 122 eiro apmērā, kas ir 9% kopējos ieņēmumus, lielāko daļu šīs summas veido pašvaldības aģentūras “Ogres komunikācijas” ieņēmumi par komunālajiem pakalpojumiem. Citu pašvaldību maksājumi par Ogres novada pašvaldības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem 2020. gada budžetā veido tikai 1,8%, jeb 824 671 eiro. Arī nenodokļu ieņēmumu īpatsvars ir neliels – 1,3% jeb 583 512 eiro, savukārt ārvalstu finanšu palīdzība 0,2% jeb 97 997 eiro dažādu izglītības un citu nemateriālo jomu projektu īstenošanai. 


Budžeta atlikumu veido investīciju projektu realizēšanai piešķirtais finansējums projektiem (šo projektu īstenošana turpināsies 2020. gadā), iedzīvotāju ienākumu nodokļa pārpilde, kā arī iestāžu un aģentūru ietaupītie līdzekļi. 


Pašvaldība 2020. gadā plāno ņemt 7 kredītus investīciju projektu realizācijai (to kopējā summa, kā jau minēts iepriekš, ir 9 743 892 eiro). 


Izdevumi 2020. gada budžetā plānoti 63 652 681 eiro. Izdevumos lielākais īpatsvars ir izglītībai 31,4% jeb 20 007 589 eiro, tam seko izdevumi ekonomiskajai darbībai 20,2% jeb 12 858 259 eiro, pašvaldības teritorijas un mājokļu apsaimniekošanai 13,3% jeb 8 474 228 eiro, vides aizsardzībai 11,6% jeb 7 363 485 eiro. Kategorijā “vispārējie valdības dienesti” plānotā finansējuma īpatsvars kopējā izdevumu apjomā ir 8,5% jeb 5 413 531 eiro. 


Kredītu atmaksai 2020. gada budžetā paredzēti 2 688 930 eiro. 


Svarīgākie darbi 2020. gadā Ogrē: turpināt Ogres centrālās bibliotēkas būvniecību – 6 400 000 eiro; turpināt projekta “Degradētās teritorijas Pārogres industriālajā parkā revitalizācija” realizēšanu – 4 910 782 eiro; turpināt projekta “Vecā aizsargdambja pārbūve un jauna aizsargmola (straumvirzes) būvniecība pie Ogres upes ietekas Daugavā” realizēšanu – 1 916 612 eiro; veikt Birzgales ielas pārbūvi – 30 5734 eiro; uzbūvēt gājēju tiltu pār Ogres upi teritorijā starp J. Čakstes pr. un Ogres ielu – 578 747 eiro; realizēt ielu apgaismošanas uzlabošanas projektu, ieviešot viedās tehnoloģijas – 809 180 eiro; veikt Ogres upes dambja asfaltēšanu posmā no Krasta ielas līdz Suntažu ielai – 43 000 eiro; veikt gājēju ceļa posmā no Krasta ielas promenādes līdz Brīvības ielai 60 izbūvi – 23 869 eiro; veikt Skolas ielas pārbūvi – 1 007 246 eiro; veikt gājēju ceļa no Pārogres stacijas līdz Pārogres gatvei pārbūvi – 77 500 eiro; realizēt Zilokalnu un Vidus prospekta krustojuma satiksmes organizācijas projektu – 87 000 eiro. 


Arī novada pagastos tiks turpināti jau iesāktie un realizēti jauni projekti infrastruktūras uzlabošanai: turpināsies projekta “Dabas un bioloģiskās daudzveidības saglabāšanas un aizsardzības pasākumi īpaši aizsargājamajā teritorijā “Ogres ieleja”, pār Ogres upi izbūvējot gājēju tiltu, kas savienos Meņģeles un Mazozolu pagastus, kā arī skatu platformu – 241 023 eiro; turpināsies projekta “Grants ceļu bez cietā seguma posmu pārbūve Ogres novadā. II kārta” realizēšana Ogresgala pagastā un Suntažu pagastā – 615 820 eiro; turpināsies projekta “Suntažu tirgus laukuma izveide” īstenošana – 80 830 eiro; tiks noasfaltēta Melderu iela Ķeipenē – 18 000 eiro; tiks atjaunots zemes ceļu segums Madlienā – 25 000 eiro. 


Bez šo un citu darbu izpildei paredzētā finansējuma budžeta izdevumos ieplānoti līdzekļi vēl citiem darbiem, t.sk., būvprojektu izstrādei, lai sagatavotos nākamajā budžeta periodā iecerētajiem darbiem – ir paredzēts finansējums Ogres novada pašvaldības Teritorijas plānojuma 2012. - 2024. g. grozījumu izstrādei, Attīstības programmas 2021. – 2027. g. izstrādei, Poruka ielas būvprojekta izstrādei, veloceliņa Ogre – Ogresgals būvprojekta izstrādei, Kadiķu un Egļu ielas pārbūves būvprojekta izstrādei. Tiks izstrādāts arī būvprojekts ēkas Rīgas ielā 45 pārbūvei un Jauniešu mājas izveidei, pārbūvejot ēku Brīvības ielā 40, Ogrē.

Materiāls drukāts no portāla Ogrenet: http://www.ogrenet.lv/ogre/aktualitates/45724

16. janvārī, 16:32, Aktualitātes
ogresnovads.lv

Par šo rakstu vēl nav saņemts neviens komentārs.

Pievienot komentāru

        
 

Ogrenet