Atgriezties pie raksta

COVID-19 izplatīšanās novēršanas pasākumi Ogres novada pašvaldībā

Saskaņā ar Ministru kabineta rīkojumu Nr. 103 "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu" visā Latvijas valsts teritorijā izsludināta ārkārtējā situācija no lēmuma pieņemšanas brīža līdz 2020.gada 14.aprīlim ar mērķi ierobežot Covid-19 izplatību ārkārtējās situācijas spēkā esamības laikā.

Ārkārtējā situācija ir īpašs tiesiskais režīms, kura laikā Ministru kabinetam ir tiesības likumā noteiktajā kārtībā un apjomā ierobežot valsts pārvaldes un pašvaldību institūciju, fizisko un juridisko personu tiesības un brīvības, kā arī uzlikt tām papildu pienākumus.


Pamatojoties uz Ministru kabineta 2020. gada 12. marta rīkojumu Nr.103 "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu", Ogres novada pašvaldības domes priekšsēdētājs 13.03.2020. ir izdevis rīkojumu S/33 "Par COVID-19 infekcijas izplatīšanās novēršanas pasākumiem Ogres novada pašvaldībā".


Ar novada pašvaldības domes rīkojumu visām Ogres novada pašvaldības iestādēm, tai skaitā pagastu pārvaldēm, aģentūrām un kapitālsabiedrībām (izņemot SIA "Ogres rajona slimnīca") uzdots ievērot un precīzi izpildīt Ministru kabineta 2020 gada 12.marta rīkojumā "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu" noteiktos aizliegumus un ierobežojumus.


No šī gada 13. marta līdz 14. aprīlim tiek slēgti pašvaldības klientu apkalpošanas centri (vietas) un pārtraukts klientu apkalpošana Ogres Vēstures un mākslas muzejā un citos muzejos Ogres novadā.


Klientu apkalpošana tiks nodrošināta attālināti – telefoniski, elektroniski; arī dokumentu aprite, tai skaitā iesniegumu pieņemšana un atbildēšana uz tiem, tiks nodrošināta, izmantojot Latvijas Pasta un kurjerdienestu pakalpojumus.


Pašvaldības iestādēs tiek pārtraukta kases, ja tāda ir, darbība. Norēķinus var veikt, izmantojot bankas, internetbankas un telefonbankas pakalpojumus. Sakarā ar to, ka norēķini ar skaidru naudu tiek ierobežoti, soda nauda par maksājumu termiņu kavējumiem attiecībā uz pašvaldības sniegtajiem pakalpojumiem netiks piemērota.


Saskaņā ar domes priekšsēdētāja rīkojumu Ogres novada pašvaldības iestāžu darbiniekus ir aizliegts nosūtīt komandējumos vai darba braucienos ārpus Latvijas, rūpīgi jāizvērtē nepieciešamība rīkot klātienes sanāksmes.


Ja pastāv pamatotas aizdomas par darbinieka saslimšanu, kas rada vai var radīt draudus viņa, citu darbinieku vai cilvēku drošībai vai veselībai, attiecīgajam Ogres novada pašvaldības iestādes vadītājam (darba devējam), izmantojot Darba likuma 82. panta pirmajā daļā noteikto, jāizdod  rīkojums darbiniekam nekavējoties veikt veselības pārbaudi.


Ja nodarbinātais ir atgriezies no vīrusa skartajām valstīm, jārisina jautājums par attālinātu (strādājot no mājām) darba veikšanu, to saskaņojot ar Ogres novada pašvaldības vadību.


Visās pašvaldības iestādēs vismaz divas reizes dienā iestādes darba laikā ir jāveic iekštelpu vispārēja uzkopšana – durvju rokturu, kāpņu margu un labierīcību kopšanu ar dezinfekciju saturošiem līdzekļiem; visās labierīcību telpās jābūt pieejamiem dezinfekciju saturošiem līdzekļiem roku mazgāšanai.


Rīkojumā ir noteikti pienākumi Ogres novada pašvaldības centrālās administrācijas struktūrvienībām.


Sabiedrisko attiecību nodaļai – pastāvīgi nodrošināt aktuālās informācijas publicēšanu pašvaldības mājas lapā www.ogresnovads.lv un sociālajos tīklos par valstī un pašvaldībā noteiktajiem aizsardzības pasākumiem, kā arī par pašvaldības domes deputātu un amatpersonu pieņemšanas laiku.


Dzimtsarakstu nodaļai – pēc iespējas organizēt dokumentu pieņemšanu un izsniegšanu, izmantojot pasta vai elektroniskā pasta starpniecību; klientu apkalpošanu klātienē nodrošināt tikai galējas nepieciešamības gadījumā, par to iepriekš vienojoties telefonsarunā.


Tūrisma informācijas centram – pārtraukt centra darbību Brīvības ielā 18, Ogrē, nodrošinot aktuālās informācijas par tūrisma iespējām Ogres novadā sniegšanu telefoniski, elektroniski, izmantojot mobilo aplikāciju, publicējot informāciju pašvaldības mājaslapā www.ogresnovads.lv un sociālajos tīklos.


Ogres novada būvvaldei – pārtraukt apmeklētāju pieņemšanu klātienē, pēc iespējas organizēt dokumentu pieņemšanu un izsniegšanu, izmantojot BIS, pasta vai elektroniskā pasta starpniecību; apkalpošanu klātienē nodrošināt tikai galējas nepieciešamības gadījumā, par to iepriekš vienojoties telefonsarunā. Paziņojumu par Ogres novada būvvaldes apmeklētāju apkalpošanu sagatavot un izvietot, ievērojot šī rīkojuma 1.2. apakšpunktā minēto piemēru.


Kancelejai – atcelt reģistrētās iedzīvotāju klātienes tikšanās ar Ogres novada pašvaldības deputātiem, domes priekšsēdētāju, viņa vietnieku, izpilddirektoru un viņa vietnieku un  turpmāk organizēt iedzīvotāju konsultācijas ar minētajām amatpersonām telefoniski, elektroniskās saziņas veidā vai izmantojot videokonferenci. Gadījumā, ja nepieciešama videokonference, to iepriekš saskaņot ar Informācijas sistēmu un tehnoloģiju nodaļu.


Personālvadības nodaļai – regulāri apzināt visas Ogres novada pašvaldības iestādes par darbinieku saslimšanas gadījumiem vai aizdomām ar saslimšanu ar vīrusu un vismaz reizi nedēļā apkopotu informāciju iesniegt Ogres novada pašvaldības izpilddirektoram.


Materiāltehniskā nodrošinājuma nodaļai – sadarbībā ar Juridiskās nodaļas iepirkumu speciālistiem prioritārā kārtībā organizēt dezinfekciju saturošu līdzekļu iepirkšanu un Ogres novada pašvaldības iestāžu nodrošināšanu ar tiem.


Rīkojumā ir noteikti pienākumi Ogres novada pašvaldības iestādēm


Ogres novada pašvaldības policijai – saņemot informāciju par noteikto aizliegumu vai ierobežojumu pārkāpšanu, nekavējoties veikt nepieciešamos pasākumus kārtības ievērošanai;  lēmumu  par personas izolēšanu no sabiedrības, izmantojot atskurbtuves pakalpojumu, pieņemt tikai galējas nepieciešamības gadījumā, pēc iespējas samazinot atskurbtuvē vienlaicīgi esošo personu skaitu.


Ogres novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādēm – sadarbībā ar Ogres novada Izglītības pārvaldi līdz 2020. gada 19. martam jāizstrādā kārtība, kādā veidā izglītības iestāde līdz 2020. gada 14. aprīlim organizēs mācības attālināti un nodrošinās iestādes darbību un drošības pasākumus centralizēto valsts pārbaudījumu norises laikā; aizliegts jebkāda veida iestādes sporta zāļu izmantošanu pieaugušo, bērnu un jauniešu aktivitātēm; atcelt Ogres novada pašvaldības rīkotās olimpiādes, konkursus, sacensības un citus pasākumus ar bērnu un jauniešu dalību tajos.


Rīkojums nosaka, ka par Ogres novada pašvaldības kultūrizglītības un sporta profesionālās ievirzes un interešu izglītības programmu mācību procesu par 2020.gada aprīļa mēnesi netiks iekasēta maksu.


Ogres novada Sporta centra sporta bāzes, šautuvi un Ogres Basketbola skolas sporta zāli atļauts izmantot tikai pieaugušo personu individuālo un pieaugušo komandu (līdz 20 personām) treniņu nodarbībām bez skatītājiem.


Ogres Centrālajā bibliotēkā un bibliotēkās Ogres novada pagastos tiek pārtraukta lasītavu darbība un aizliegti grupu apmeklējumi, bibliotēkas apkalpos individuālos klientus.


Ogres novada Kultūras centram un Ogres novada pagasta pārvaldēm iespēju robežās organizēt kultūras pasākuma pārcelšanu uz laiku pēc 2020. gada 14.aprīļa (gadījumā, ja tas nav iespējams, rakstiskā veidā saskaņojot ar Ogres novada pašvaldības izpilddirektoru vai viņa prombūtnes gadījumā – izpilddirektora vietnieku), atcelt kultūras pasākumus, lemjot par biļešu maksas atmaksas iespējām.

Materiāls drukāts no portāla Ogrenet: http://www.ogrenet.lv/ogre/aktualitates/46367

13. martā, 13:29, Aktualitātes
www.ogresnovads.lv

Jaunākie komentāri

xe-xe • 18. martā, 23:54
Ne...s tik dikti! Ja helmim būtu vara, ta visa Latvija būtu viens augsta pievienota OIK uzņēmums ar lielā brāļa kapitālu.
>8:10 • 18. martā, 13:37
kāds laikam sviestā sagājis ar to slavinašānu. sevišķi labi skan tas - pozitīvs un gudrs diktators :):)
pirms mainat • 18. martā, 13:27
valdību, paskataties vai nevarat savu sadzīvi pārveidot, bez naudas, ja nē, tad ar naudu tikai grabažas pilns pagalms un kaimiņi domā

Pievienot komentāru

        
 

Ogrenet