Atgriezties pie raksta

Labiekārtošanas darbi pagastos

Ogres novada pagasta pārvalžu vadītāji informē, ka neatkarīgi no valstī izsludinātās ārkārtējās situācijas darbs pagastos turpinās.

Tiek veikti gan ikdienas teritorijas uzturēšanas un sakārtošanas darbi, gan, izmantojot elektronisko un telefonisko saziņu, apkalpoti iedzīvotāji.


Taurupē remontē pamatskolas telpas, izveidots zobārstniecības kabinets


Taurupes pagasta pārvaldes vadītājs Jānis Stafeckis informē, ka pagastā notiek sakopšanas darbi, uzsākta zāles pļaušana pagasta teritorijā, kā arī kapos un pludmalē. 


Taurupes pamatskolā ir uzlikta videonovērošanas sistēma - 7 kameras, kas nosedz visu teritoriju, katlu māju un kurināmā uzglabāšanas novietni, līdz ar to vairs nav nepieciešams nakts dežurants. Tā kā mācības klātienē nenotiek, gan Taurupes pamatskolā, gan tās filiālēs Mazozolos un Meņģelē tiek veikts kosmētiskais remonts. Taurupes pamatskolā tiek remontētas virtuves telpas un garderobe, Meņģelē un Mazozolos - mācību kabineti. Veikta cenu aptauja un noslēgts līgums par jumta daļas nomaiņu Taurupes novadpētniecības muzejam, tuvākajā laikā tiks uzsākti arī darbi. 


Kā nozīmīgu notikumu J.Stafekis atzīmē zobārstniecības kabineta izveidi Taurupē. Ieceri sāka īstenot jau pagājušā gada nogalē, un šī gada aprīlī zobārstniecības kabinets ir uzsācis darbu, kas ir liels ieguvums iedzīvotājiem, jo līdz šim tuvākajā apkārtnē zobārsta pakalpojumi nebija pieejami. 


Vairāki Taurupes iedzīvotāju iesniegtie projekti ir apstiprināti projektu konkursā "Veidojam vidi ap mums Ogres novadā", līdz ar to šogad tiks veikta koka barjeru atjaunošana Plaužu ezera pludmalē, Aderkašu kapu kapličas apkārtnes apzaļumošana, Taurupes pamatskolas parka strautiņa sakopšana.


Madlienas pagastā tiek īstenoti vairāki nozīmīgi projekti


Madlienas pagastā tiek veikti ikdienas pagasta uzturēšanas darbi, kā arī īstenoti vairāki nozīmīgi projekti.


Madlienas pagasta pārvalde ir uzsākusi īstenot sen loloto sapni par drošu gājēju pārvietošanos starp abām Madlienas izglītības iestādēm – VPII "Taurenītis" un Madlienas vidusskolu. "Jau uzsākot darbu decembra mēnesī, vienā no tumšākajiem gada laikiem, sapratu, ka bērnu pārvietošanās un drošība, dodoties uz un no izglītības iestādēm, ir nedroša. Sapratu, ka situācija ir steidzami jārisina, lai nenotiktu kāds nelaimes gadījums, jo bērnu pārvietošanās tumšajā laikā auto vadītājiem ir nepārredzama. Līdz ar to šobrīd tiek virzīta ideja par gājēja celiņa izbūvi īstenošana," norāda pagasta pārvaldes vadītājs Jānis Siliņš. Jau ir noslēgts līgums par projektēšanas darbu veikšanu, ko plānots pabeigt līdz vasaras beigām, pēc tam tiks izsludināts konkurss par būvdarbu veikšanu. 


Šī gada pavasarī netālu no Madlienas vidusskolas un Latvijas pagastu ozolu birzs pabeigta bērnu aktīvās atpūtas laukuma izveide. Bērnu laukums ir papildināts ar soliņiem, informācijas stendu un atkritumu urnu. Tas paredzēts bērniem no 3 līdz 10 gadu vecumam, ekspluatācijā drošs un vecumposmam atbilstošs. Iekārtas uzstādīja SIA "Ksil Baltic". Laukums tika izbūvēts ar Eiropas Savienības līdzfinansējumu publisko un privāto partnerību biedrības "Zied zeme" projekta ietvaros. Beidzoties ārkārtas situācijai, plānota arī šī laukuma svinīga atklāšana. 


Domājot par turpmākajiem darbiem, jāatzīmē, ka atbalstu guvis nodibinājuma "Ogres novada attīstības fonds "Odivi"" iesniegtais projekts "Aerobikas un trenažieru zāles izveidošana Madlienas pagastā", līdz ar to ar Eiropas Savienības struktūrfondu atbalstu, Ogres novada pašvaldības un Madlienas pagasta pārvaldes līdzfinansējumu pagasta iedzīvotājiem Madlienas vidusskolas sporta kompleksa telpās tiks izveidota un labiekārtota moderna un mūsdienīga aerobikas un trenažieru zāle aktīvām fiziskām nodarbībām. 


Šogad Madlienas ciema ielu apgaismojuma sistēmā plānots veikt 30 veco gaismekļu nomaiņu uz energoefektīviem LED gaismekļiem. Lai nodrošinātu lietderīgu resursu izmantošanu, pašlaik ielu apgaismojums Madlienas dzīvojamajā zonā nakts laikā no plkst. 23.00 līdz plkst. 5.30 tiek atslēgts. Nomainot ielu apgaismojuma vecos kabeļus ar jauniem, būs iespējams atsevišķus gaismekļus atstāt iedegtus, tādējādi nodrošinot gan apgaismojumu, gan ekonomiju. Madlienas komunālo pakalpojumu iestādes  "Abza" vadītājs Ojārs Atslēdziņš norāda, ka gaismekļi ir apzināti un tuvākajā laikā tiks veikta cenu aptauja par nomaiņas veikšanu.


Pagasta sakārtošanā un labiekārtošanā aktīvi iesaistās arī iedzīvotāji. Vērienīgi atjaunošanas darbi notiek Madlienas luterāņu baznīcā - veikts griestu un sienu remonts, iegādātas lustras, atjaunota viena ārsiena. Draudzes locekļi baznīcas grīdu atbrīvojuši no vecās dēļu grīdas un brusām, kuras gadu desmitiem bojājuši lietus ūdeņi. Rīgas Mākslas un mediju tehnikums nodrošinājis materiālus jaunai grīdai, kā arī tā audzēkņi izgatavos jaunus solus. Diemžēl darbi iekavējušies valstī izsludinātās ārkārtējās situācijas dēļ, taču pirmais dievkalpojumi baznīcā jau ir noticis. 


Pašvaldības projektu konkursa "Veidojam vidi ap mums Ogres novadā" ietvaros ir apstiprināts projekts, kura ietvaros paredzēts izgatavot un uzstādīt vienota stila informācijas stendus Madlienā, Zādzenē, Plāterē un Vērenē, lai Madlienas pagasta iedzīvotājiem un viesiem būtu pieejama gan pašvaldības informācija (par pasākumiem, tūrisma objektiem, sabiedriskā transporta maršrutiem u.c.), gan iedzīvotāju izvietotie sludinājumi. Savukārt, nodibinājums "Ogres novada attīstības fonds "Odivi"", turpinot darboties pagasta labiekārtošanas un iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanas jomā, ieguvis apstiprinājumu projektam, kurā paredzēts teritorijā, kas atdala Madlienas vidusskolu no jaunizveidotā bērnu aktīvās atpūtas laukuma, veidot Holandes liepu aleju. Aleja tiks papildināta ar informatīvi izglītojošas informācijas stendu par Holandes liepu. Ieceri paredzēts realizēt sadarbībā ar Madlienas vidusskolas skolēniem, viņu vecākiem un ieinteresētajiem sabiedrības pārstāvjiem šī gada septembrī. 


Lai vēl vairāk popularizētu volejbolu plašākā mērogā un veicinātu izaugsmes iespējas, sadarbībā ar Ogres novada attīstības fondu "Odivi" tiks īstenots arī projekts "Volejbols vieno", kura ietvaros tiks organizēts pludmales volejbola turnīru sadarbībā ar Suntažu vidusskolu un Ogresgala pamatskolas volejbola entuziastiem.


Ogresgalā labiekārtots tautas nama laukums un izbūvēta brīvdabas skatuve


Ogresgala pagastā šī gada nozīmīgākais projekts ir Ogresgala Tautas nama teritorijas labiekārtošana, izbūvējot brīvdabas skatuvi, atjaunojot piebraucamā ceļa un stāvlaukuma segumu un izbūvējot gājēju ietvi, kas savienos Tautas namu ar brīvdabas skatuvi. Darbi tika uzsākti šī gada martā un šonedēļ tiks pabeigti. Pagasta pārvaldes vadītāja Ilze Čiščakova atzīmē, ka Ogresgala pagasts ir viens no apdzīvotākajiem Ogres novadā, un šī projekta īstenošana nodrošinās iedzīvotāju un dalībnieku pieejamība kultūras un veselības veicināšanas pasākumiem. 


I. Čiščakova kā iedzīvotāju drošībai nozīmīgu pasākumu atzīmē arī pagastā esošā ugunsdzēsības dīķa labiekārtošanu un hidranta izveidi, ko veic PA "Ogres komunikācijas". Viņa arī informē, ka mainījies Ogresgala kapu apsaimniekotājs un kapu pārzinis Ciemupē. Priecē, ka šobrīd kapu teritorija ir sakārtota. 


Pagasta labiekārtošanā piedalās arī pagasta iedzīvotāji. Ikgadējā pašvaldības projektu konkursa "Veidojam vidi ap mums Ogres novadā" ietvaros tiks veikta bīstamo koku zaru apzāģēšana ielas malā, kā arī pludmales volejbola laukumu atjaunošanas darbi Ogresgala hipodroma teritorijā. 


Meņģelē rekonstruē Zvanu ezera meniķus


Meņģeles pagasta pārvaldes vadītāja Ieva Jermacāne informē, ka pagastā tiek veikti ikdienas darbi. Tā kā šogad nebija nepieciešams veikt sniega tīrīšanu, ietaupītie līdzekļi tiek izmantoti nelieliem ceļu remontdarbiem. Turpinās 2019. gadā uzsāktie darbi pie Zvanu ezera meniķu rekonstrukcijas, kurus veic SIA "Tilbe".


Mazozolos darbs rit ierastajā režīmā


Mazozolu pagasta pārvaldes vadītājs Dzintars Žvīgurs informē, ka pagasta pārvaldes darbs rit ierastajā režīmā. Laicīgi gatavojoties 2020./2021. gada apkures sezonai, Mazozolu pagasta iestādēm jau tiek sagatavota malka, tiek greiderēti un profilēti pagasta autoceļi, kā arī uzsākta zāles pļaušanas sezona. 


Pagastā ir atjaunots ģenerāļa Rūdolfa Bangerska piemiņas vietas informatīvais stends, kas vēja brāzmu rezultātā tika bojāts. Šonedēļ tiks uzsākti gājēju koka tilta pār Līčupi koka kopņu atjaunošanas darbi. Uzsākta arī trošu tilta būvniecība pāri Ogres upei, kas savienos Meņģeles un Mazozolu pagastu. 


Pagasta teritorijas labiekārtošanā iesaistās arī iedzīvotāji. 16. maijā pašvaldības rīkotajā akcijā kopīgi tika iestādītas 375 priedītes. Savukārt Ogres novada pašvaldības projektu konkursa "Veidojam vidi ap mums Ogres novadā" ietvaros šogad tiks veikta Taurupes pamatskolas Mazozolu filiāles pagalma labiekārtošana un apzaļumošana. 


Suntažos turpinās tirgus laukuma izbūve, remontēti ceļi


Suntažu pagastā turpinās tirgus laukuma izbūves darbi. Pagājušajā gadā tika nobruģēts tirdzniecības laukums 785 m2 platībā un izbūvēts apgaismojums. Šogad tiks izbūvētas 12 tirdzniecības letes, kā arī 9 ērti transformējami  arhitektoniski augstvērtīgi koka karkasa tirdzniecības paviljoni ar elektrības pieslēgumu, nodrošinot vietu vismaz 21 tirgotājam. Tiks arī uzstādīta atkritumu urna, konteiners, soliņi atpūtai, bioloģiskā tualete, velosipēdu turētājs un informācijas stends. Uzstādītie galdi un soliņi laikā starp tirgus dienām pārtaps vides objektos, savukārt vienu no tirdzniecības paviljonu sienām plānots apdrukāt ar Suntažu pagasta kultūrvēsturisko objektu attēliem un stāstiem, tādējādi popularizējot Suntažu apkaimes vēsturi. Darbus plānots veikt līdz šī gada jūlijam. 


Pagasta pārvaldes vadītājs Valdis Ancāns norāda, ka pabeigti pagastmājas lietus noteku remontdarbi, pašlaik notiek cenu aptauja pie pagastmājas esošā bruģa seguma remontam. Savukārt Suntažu pilī tiek veikts torņa un pagrabu kosmētiskais remonts.  


Noslēgumam tuvojas Suntažu pagasta autoceļa A1 pārbūves (I kārta) būvdarbi, kuru ietvaros veikta brauktuves platuma paplašināšana, izbūvēti transporta izmainīšanās laukumi un nobrauktuves, atjaunotas ceļa konstrukciju, kā arī sakārtotas autoceļa ūdens novades sistēmas. Tuvākajā laikā tiks uzsākta arī šī autoceļa izbūves II kārtas īstenošana - seguma divkāršā virsmas apstrāde (šķembas ar bitumena emulsiju). Aktīvi notiek pagasta ceļu greiderēšana. 


Aktīvi iedzīvotāji, kuri palīdz sakārtot pagastu, dzīvo arī Suntažos. Lielās talkas dienā pašvaldības rīkotās akcijas ietvaros pagastā pie estrādes tika iestādītas 10 priedītes.  Vairāku biedrību un iedzīvotāju grupu iesniegtie projekti apstiprināti konkursa "Veidojam vidi ap mums Ogres novadā" ietvaros. Šogad paredzēts veikt Suntažu vidusskolas angļu valodas kabineta atjaunošanu un labiekārtošanu atbilstoši Lielbritānijas tematikai, Suntažu kapsētas mūra atjaunošanu, rožu stādījumu dobes izveidi Suntažu pils parka teritorijā, taciņas no šosejas Suntaži – Sigulda līdz Suntažu Represēto piemineklim atjaunošanu, kā arī apkārtnes sakārtošanu un apzaļumošanu. 


Krape darbojas ierastajā režīmā


Krapes pagasta pārvaldes vadītāja Inese Sandore  informē, ka šogad pagastā vērienīgi projekti netiek paredzēti. Pagasta pārvalde darbojas ierastajā režīmā, veic teritorijas apsaimniekošanu un attālināti apkalpo arī iedzīvotājus. Krapes iedzīvotāju grupa projekta konkursa "Veidojam vidi ap mums Ogres novada ietvaros" šogad veiks norāžu izvietošanu uz publiski pieejamajiem objektiem Krapes pagasta teritorijā. 


Ķeipenē tiek atjaunots ielu segums un uzlabots apgaismojums


Ķeipenes pagasta pārvaldes vadītājs Vilnis Sirsons kā nozīmīgākos pagasta pārvaldes saimnieciskos darbus atzīmē Ķeipenes ciema Pils un Melderu ielas atjaunošanu, kā arī Ķeipenes ciema ielu apgaismojuma remontu. 


Ķeipenes ciema Pils ielas atjaunošanas darbu laikā paredzēts veikt caurteku pārlikšanu, grāvju rakšanu un tīrīšanu, aku vāku regulēšanu, asfalta atjaunošanu ap akām un nobrauktuvēs, kā arī pati iela 2185 m2 platībā tiks noasfaltēta. Ķeipenes pagasta pārvalde ir noslēgusi līgumu ar SIA "Saldus ceļinieks" (19883,50 eiro (bez PVN)) par Pils ielas virsmas atjaunošanas darbu veikšanu, savukārt ar SIA "Talce" (4654,46 eiro bez PVN) par pārējiem remontdarbiem Pils ielā. 


Savukārt Melderu ielai 890 m2 platībā tiks izbūvēts asfaltbetona segums un ielas nomales 150 m2 platībā uzpildītas ar šķembu maisījumu. Visai ielai asfalta atjaunošanai finansējuma nepietiks, bet plānots, ka ar papildu piešķirtajiem finanšu līdzekļiem varēs atjaunot asfaltu līdz SIA "Senlejas" iebraucamajiem vārtiem. Par darbu veikšanu noslēgts līgums ar SIA “Talce” (17 029,50 eiro bez PVN). Pils  un Melderu ielas segumu atjaunošanas darbus paredzēts paveikt līdz šī gada 31. augustam. 


Cenu aptauja veikta arī par Ķeipenes ciema ielu apgaismojuma remontu - bojāto gaismas armatūru-gaismekļu nomaiņa, atsevišķu jaunu laternu uzstādīšanu veco vietā, kā arī vadu pievilkšana, lai varētu ielas noformēt ar svētku izgaismojumu, kas līdz šim tas nebija iespējams. Līgums noslēgts ar SIA "ELBRA ELEKTRO", remontdarbu izmaksas ir 3985,10 eiro bez PVN. 


Ķeipenes pamatskolas direktore Agnese Lepse informē, ka pamatskolā turpinās pagarinātās dienas grupas klases telpu remonts. Šovasar tiks veikti remontdarbi arī 2. stāva neremontētajās pirmsskolas grupās, kurās nopietns remonts nav bijis kopš ēkas nodošanas ekspluatācijā 1981. gadā. Pašlaik notiek iepirkumu procedūra un remontdarbi varētu sākties jūlijā. Turpinās arī āra basketbola un aktīvās atpūtas laukuma pie Ķeipenes pamatskolas seguma atjaunošanas darbi, kas tiek īstenoti ar PPP "Zied zeme" un Ogres novada pašvaldības atbalstu. Nelieli uzlabošanas darbi paredzēti arī pirmsskolas āra rotaļlaukumā - tiks pabeigta žoga maiņa, uzstādīts āra galds un lielās āra puzles kukaiņu veidā. 


Ķeipenes pagastā Lielās talkas laikā pašvaldībai piederošajā zemes gabalā "Spurdzes" tika iestādītas 20 priedītes. Savukārt projektu konkursa "Veidojam vidi ap mums Ogres novadā" apstiprināto projektu ietvaros Ķeipenes pamatskolā tiks veikta pagarinātās grupas telpas iekārtošana, lasīšanas stūrīša paplašināšana, koridoru vizuālās pievilcības paaugstināšana, apgleznojot logu ailes un izvietojot plakātus, kā arī atbilstošas vides izveide āra nodarbību realizēšanai Ķeipenes pirmsskolas bērniem. 


Lauberē atjaunota liepu aleja


Lauberes pagasta centrā šogad ir veikta liepu alejas atjaunošana - gar Ozolu ielu ir iestādītas 30 liepas. Pagājušogad Ozolu ielai tika uzlikts asfalta segums un daudzas liepas tika nozāģētas, tāpēc pārvaldes vadītājs Andris Misters ir gandarīts par paveikto. 


Norvēģijas uzņēmums "Baltic Pork", kurš vēlas veikt cūku audzēšanas kompleksa "Rukši" pārbūvi, sadarbojoties ar pagasta pārvaldi plāno finansēt bērnu rotaļu laukuma izveidi Lauberē starp bērnu namu un pagastmāju. A. Misters norāda, ka šobrīd ir sagatavots laukuma projekts, ja uzņēmējs šo ideju apstiprinās, šogad tiks uzsākti arī laukuma izbūves darbi. 


Savukārt iedzīvotāji pašvaldības projektu konkursa "Veidojam vidi ap mums Ogres novadā" ietvaros saņēmuši finansējumu lielizmēra labirinta izveidei no kokaugu stādījumiem un bioievalkas ierīkošana sporta bāzē "Caunes".  


Kapu digitalizācija pagastos


Jāpiebilst, ka šogad tiks veikta Ogres novada pagastu kapsētu digitalizācija. Darbi tiks veikti Ciemupes, Ogresgala, Kastrānes, Suntažu, Madlienas, Vērenes, Meņģeles, Aderkašu, Krapes, Vecogres un Līčkalna kapsētās. Līguma ietvaros paredzēts veikt kapsētu digitālo kartēšanu un numuru piešķiršanu kapavietām, tajā skaitā veicot topogrāfisko uzmērīšanu, kapavietu foto fiksāciju, mirušo reģistrācijas grāmatu skenēšanu (fotografēšanu) un informācijas digitalizāciju. Tā rezultātā tiks izveidota vienota sistēma, kas nodrošinās ģeogrāfisko un teksta datu integrētu attēlošanu gan digitālā kartē, gan datu tabulās. Pašvaldība līgumu par darbu veikšanu ir noslēgusi ar SIA "Cemety", līgumcena ir 39 403,65 eiro ar PVN. Pakalpojuma izpildes termiņš ir 2020. gada 29. decembris.


 

Materiāls drukāts no portāla Ogrenet: http://www.ogrenet.lv/ogre/aktualitates/46954

27. maijā, 18:55, Aktualitātes
ogresnovads.lv

Jaunākie komentāri

Rolmonds • 28. maijā, 14:27
JĀ! Veloceliņš ir ļoti vajadzīgs
VELO • 28. maijā, 08:28
Es jau trešo gadu gaidu
sv • 27. maijā, 22:48
Jā, es arī to gaidu!

Pievienot komentāru

        
 

Ogrenet