Atgriezties pie raksta

SIA "Gallusman" atbild iedzīvotājiem par Madlienā plānoto olu un to produktu ražotni

Sakarā ar iedzīvotāju lielo interesi par Ogres novada Madlienas pagastā plānoto olu un to produktu ražotnes izveidi SIA "Gallusman" sniedz atbildes uz līdz šim visbiežāk uzdotajiem iedzīvotāju jautājumiem.

Kas ir uzņēmums SIA “Gallusman” un kas ir tās īpašnieki?
SIA “Gallusman” ir Latvijas Republikā reģistrēta sabiedrība ar ierobežotu atbildību. Tās īpašnieki ir Latvijas Republikas pilsonis Arnis Veinbergs un Nīderlandē reģistrēta publiska akciju sabiedrība “Ovostar Union N.V.”, kas vienotā uzņēmumu grupā apvieno vairākus dažādās valstīs reģistrētus grupas uzņēmumus, kas nodarbojas ar olu ražošanu, pārstrādi un izplatīšanu pasaules tirgos.


Kāda ir uzņēmuma SIA “Gallusman” pieredze?
SIA “Gallusman” līdzīpašnieks un valdes priekšsēdētājs Arnis Veinbergs ir viens no pieredzējušākajiem jomas speciālistiem. Viņš 11 gadus vadījis Latvijā šobrīd lielāko olu ražotāju “BalticOvo” un pēdējos piecus gadus ir atbildīgs par ražošanas attīstības jautājumiem “Ovostar Union” grupas uzņēmumos. “Ovostar Union” uzņēmumu grupa šobrīd ir viens no lielākajiem olu produkcijas ražotājiem Eiropā ar vairāk nekā 20 gadu pieredzi putnkopībā.


Kāpēc jaunās olu ražotnes izveidei izvēlēta Latvija?
Stratēģiskais lēmums par ražošanas attīstību Eiropas Savienībā pieņemts jau pirms četriem gadiem. Šāds lēmums pieņemts, galvenokārt, lai ražotne atrastos tuvāk produkcijas noieta tirgiem Eiropas Savienībā un Skandināvijas valstīs. Lēmums par jaunas ražotnes izveidi Latvijā pieņemts, izvērtējot daudzus apstākļus – enerģijas, izejvielu un darbaspēka resursu pieejamību, to izmaksas, nodokļu politiku, loģistikas jautājumus u.c. Latvija atzīta par piemērotāko valsti ražotnes izveidei konkurencē ar pārējām Baltijas valstīm, Skandināviju un Poliju. Ražotnes izveidē, kas būs viena no modernākajām Eiropā, investīcijas pārsniegs 85 miljonus eiro.


Kur Madlienas pagastā atradīsies ražotne?
Ražotne atradīsies vairāk nekā 60 ha plašā teritorijā, autoceļa “Tūnūži-Koknese” malā, pie satiksmes pārvada uz Zādzeni. Ražošanas un infrastruktūras būves aizņems aptuveni vienu trešo daļu no teritorijas, kurā atļautā izmantošana vēsturiski bijusi ražošanas objektu apbūvei un lauksaimnieciskai darbībai. Pārējā, ražošanā neizmantojamā platība, tiks saglabāta lauksaimnieciskai darbībai. Ražotnei tuvākās blīvāk apdzīvotās vietas ir Zādzene (aptuvenais attālums gaisa līnijā – 3 km), Krape (4 km) un Lēdmane (5 km), bet pagasta centrs – Madliena – vismaz 8 km attālumā.


Kad ir paredzēts uzsākt ražotnes būvniecību?
Ražotnes būvniecību plānots uzsākt 2019. gada otrajā pusē. Ražotnes izveide notiks divās kārtās. Pirmājā kārtā,  ko paredzēts pabeigt divu gadu laikā, tiks izveidota visa nepieciešamā infrastruktūra, tajā skaitā jaunputnu audzētava, putnu barības ražotne, olu šķirošanas, pārstrādes un iepakošanas līnijas, noliktavas, kā arī putnu novietnes trīs miljonu putnu turēšanai. Otrajā kārtā, ko plānots pabeigt līdz 2026. gada beigām, ražotnē turēto putnu skaits tiks dubultots līdz sešiem miljoniem.


Šobrīd norisinās Ietekmes uz vidi novērtēšanas process, kā ietvaros valsts kompetentās iestādes detalizēti pārbaudīs un pārliecināsies, ka ražotnei izvēlētie tehnoloģiskie risinājumi ir pilnībā atbilstoši ne tikai stingrajām Latvijas vides aizsardzību reglamentējošo normatīvo aktu prasībām, bet arī Eiropas Komisijas izstrādātajiem nozaru jaunākajiem un labākajiem pieejamajiem tehniskajiem paņēmieniem.


Kāds labums iedzīvotājiem no ražotnes izveides?
Ražotnē paredzēts izveidot vismaz 150 jaunas darba vietas (pēc ražotnes otrās kārtas pabeigšanas darba vietu skaitu paredzēts palielināt līdz 200), kas nodrošinās ienākumus vietējiem iedzīvotājiem un to ģimenēm, kā arī ikgadēju nodokļu nomaksu valsts un pašvaldību budžetos vismaz 2,7 miljonu eiro apmērā, ļaujot novirzīt papildus līdzekļus gan sociālo jautājumu (pensijas, pabalsti, skolotāju algas) risināšanai, gan infrastruktūras (skolu uzturēšana, ceļu uzturēšana) uzlabošanai. Ražotnes darbība radīs priekšnoteikumus ekonomiskai aktivitātei un attīstībai pagastā un visā novadā, ņemot vērā, ka ražotnes darbības nodrošināšanai būs nepieciešamas gan izejvielas (pamatā graudi, kurus paredzēts iepirkt no vietējiem zemniekiem vismaz 16 miljonu eiro vērtībā gadā), gan citi pakalpojumi (piemēram, transporta pakalpojumi, nodrošinot izejvielu piegādes un gatavās produkcijas nogādāšanu vietējos un eksporta tirgos).


Kāds darbaspēks ražotnē būs nepieciešams un no kurienes tas tiks piesaistīts?
Ņemot vērā, ka jaunā ražotne tiks veidota, izmantojot modernākās šobrīd pieejamās tehnoloģijas, kas paredz daudzu procesu automatizāciju, lielai daļai no ražotnes darbiniekiem būs nepieciešama attiecīga kvalifikācija, lai ar šīm iekārtām strādātu.


Ražotnē būs nepieciešami dažādi speciālisti - zootehniķi, vetārsti, pārtikas tehnologi, elektrotehniķi, siltumtehniķi, automatizēto iekārtu operatori, laboratorijas speciālisti, šķirotavas operatori, noliktavas darbinieki, loģistikas speciālisti, bioloģiskā servisa nodrošinātāji u.c. Ražotnē tiks paredzēta arī darbinieku apmācība, kur tas būs nepieciešams.


Darbaspēkam plānots piesaistīt Ogres un tam tuvāko novadu iedzīvotājus. Viegli sasniedzamā 30 km attālumā no ražotnes vietas atrodas tādas blīvi apdzīvotas vietas, kā Madliena, Suntaži, Krape, Lēdmane, Skrīveri, Ķegums, Lielvārde, Koknese un arī Ogre. Ārvalstu darba spēku nav paredzēts piesaistīt.


Vai ražotnē putni netiks turēti sprostos?
2018. gada nogalē SIA “Gallusman” ir noslēdzis putnu turēšanas iekārtu iepirkumu no pasaulē vadošā šādu iekārtu ražotāja “Big Dutchman”. Šīs iekārtas ražotnē ļaus pilnībā nodrošināt starptautiski atzītas dzīvnieku labturības prasības, tajā skaitā putnu brīvas pārvietošanās apstākļus kūtīs ārpus sprostiem. Sekojot tirgus tendencēm pasaulē, ārpus sprostiem turētu putnu dētu olu pieprasījums turpinās palielināties, nodrošinot plašas iespējas saražotās produkcijas (gan čaumalu olu, gan šķirdo un sauso olu produktu) realizēšanai eksporta tirgos, kur paredzēts novirzīt līdz 90% no saražotā apjoma.


Vai ražotne neradīs traucējošas smakas?
Ražotnē nav paredzēts veikt kūtsmēslu uzkrāšanu uzglabāšanas laukumos vai tvertnēs, kas ir galvenais smaku cēlonis. Tā vietā ir paredzēts veikt kūtsmēslu tūlītēju pārstrādi – pa slēgtiem konveijeriem no kūtīm nogādājot tos žāvēšanas iekārtās, kur tie tiek izžāvēti un granulēti. Šādi pārstrādāti kūtsmēsli kļūs par organisku augsnes bagātināšanas līdzekli, kas ir efektīvāks, videi draudzīgāks un lētāks par rūpnieciski ražotiem minerālmēsliem, turklāt bez kūtsmēsliem raksturīgās smakas. Pārstrādes procesā šo mēslojumu ir iespējams papildus uzlabot, pielāgojot konkrētām vajadzībām. Tiek paredzēts liels pieprasījums pēc šāda mēslojuma no lauksaimniekiem ne tikai Latvijā. Ražotnes otrās kārtas izveides ietvaros ir plānota biogāzes stacijas būvniecība papildus siltumenerģijas un elektrības iegūšanai ražotnes vajadzībām. Tajā tiks pārstrādāta daļa no kūtsmēsliem. 


Vai ražotnes notekūdeņi nepiesārņos Ogres upi?
Visi ražotnes notekūdeņi tiks attīrīti ražotnes bioloģiskajās attīrīšanas iekārtās, un ūdens pēc tā pilnīgas attīrīšanas novadīts apkārtējā vidē - ražotnes teritorijā esošajos meliorācijas novadgrāvjos, kas ļaus efektīvi kontrolēt attīrītā ūdens kvalitāti un nodrošinās papildus filtrēšanos. Ņemot vērā ražotnes vietas tuvumā esošo meliorācijas novadgrāvju sistēmas tīklu un to noteces virzienu (ko ir apstiprinājis valsts meliorācijas sistēmas uzturētājs - SIA “Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi”), tieša attīrīto notekūdeņu ieplūde Ogres upē nav iespējama (tuvākā novadgrāvju ieteka Ogres upē ir ne tuvāk par 20 km), līdz ar ko pat ārkārtas gadījumā ražotnes darbība Ogres upes ūdens kvalitāti neietekmēs.


Vai ražotnei nepieciešamā ūdens ieguve neietekmēs ūdens pieejamību tuvākajās apdzīvotās vietās?
Ražotnes darbībai nepieciešamā ūdens, kas pamatā tiks izmantots putnu dzirdināšanai, ieguve paredzēta no vairākiem artēziskiem urbumiem līdz pat 200 metru dziļumā. Ņemot vērā, ka piemājas aku ūdens avots ir augšējie grunts slāņi, kuru dziļums parasti nepārsniedz 30 metrus, ietekme uz ūdens pieejamību tuvākajās apdzīvotās vietās nebūs novērojama.


Kur ir iespējams iegūt papildus informāciju par plānoto ražotni?
Papildus informāciju var iegūt klātienē SIA “Gallusman” birojā Ikšķilē, Tīnūžu šoseja 17, rakstot jautājumu e-pasta vēstulē uz adresi info@gallusman.eu vai zvanot pa tālruni +371 28449491.

Materiāls drukāts no portāla Ogrenet: http://www.ogrenet.lv/ogre/atbildam/43245

2019. gada 12. februārī, 18:18, Viedokļi un intervijas
Ogrenet

Jaunākie komentāri

DD • 2019. gada 26. februārī, 20:21
Smakas nebūs. Pareizāk sakot smaka būs bet ne sūdu. Smirdēs pēc aptiekas...
Šalle • 2019. gada 14. februārī, 11:26
Rodijs pērkams lohs. Lai Gallusman izdodas!
Nu • 2019. gada 13. februārī, 20:50
bet tie iekšpagalmi, tak krītot olas var apdauzīt..

Pievienot komentāru

        
 

Ogrenet