Atgriezties pie raksta

Godina Ogres novada pašvaldības labākos pedagogus Foto

Oktobris saistās ar Skolotāju dienu, arī Ogres novada izglītības iestādēs to atzīmē, godinot cilvēkus, kuri savas zināšanas un sirds mīlestību ik dienu dāsni dala ar citiem.

Ogres novada pašvaldībā par jauku tradīciju ir kļuvusi pedagogu sumināšana kopīgā pasākumā, katru gadu izvēloties citu norises vietu un veidu, bet vienmēr saglabājot sirsnīgu, labestīgu un arī radošu, izzinošu gaisotni.


Šoruden novada skolu, bērnudārzu, profesionālās ievirzes un interešu izglītības iestāžu pedagogi Skolotāju dienas pasākumā devās uz Rīgu, lai, paplašinot redzesloku, iepazītos ar galvaspilsētas interesantākajām vietām un Dailes teātrī baudīja svinīgu svētku brīdi, kā arī kopā noskatījās teātra izrādi "Primadonnas". Neizpalika labāko pedagogu sveikšana. 


Izglītības iestāžu izvirzītos pedagogus sveica Ogres novada domes priekšsēdētāja vietniece Vita Pūķe, Izglītības un sporta pārvaldes vadītāja Sandra Grunte, kā arī Latvijas izglītības darbinieku arodbiedrības Ogres starpnovadu arodbiedrības priekšsēdētāja Airisa Lepere.


Pedagogus uzrunāja arī Swedbank Ogres filiāles vadītāja Aija Lastovska un īpašo bankas balvu pasniedza Jaunogres vidusskolas dabaszinību un bioloģijas skolotājai, 12. klases audzinātājai Annai Roddatei un Taurupes pamatskolas Meņģeles filiāles pasaules vēstures, Latvijas vēstures, ģeogrāfijas, sociālo zinību skolotājai Vēsmai Bramanei.


Izglītības iestāžu izraudzītie pedagogi saņēma Ogres novada pašvaldības Atzinības rakstus un naudas balvas, un laba vēlējumus.


Jaunogres vidusskola: Interešu izglītības skolotāja Svetlana Baravikova – par godprātīgu, kvalitatīvu, radošu darbu, par spēju ieraudzīt talantu, atraisīt un attīstīt radošo dzirksti katrā savā audzēknī. S.Baravikova ir skolas Teātra studijas režisore kopš 2010. gada. Šajā laikā ir pratusi ievadīt teātra mākslas pasaulē un aizraut skolēnus, jo ir laba organizatore, radoša personība, kura meklē un atrod interesantus risinājumus. 2010./2011.mācību gadā ar izrādi "Nesagatavoto stundu valstī" ieguva I pakāpes diplomu novadā un reģionā un piedalījās Latvijas skolu teātra festivālā Rīgā. 2011./2012.mācību gadā Svetlana sagatavoja trīs izrādes ar dažādu vecuma grupu skolēniem: 5.- 6.kl. – "Denisa stāsti"; 7.-8.kl. – "Labākā aukle pasaulē", Ogres novada kultūras un izglītības iestāžu teātru un literāro uzvedumu skatē ieguva I pakāpes diplomu, vidusskolas teātra studijas "Vasarraibumi" izrāde "Nogalināt pūķi" 2012./2013.mācību gadā un 7.-8.klašu studija ar izrādi "Alise brīnumzemē" ieguva II pakāpes diplomu un 10.-12.klašu studija ar izrādi "Assoļ" – I pakāpes diplomu.


Matemātikas skolotāja Irina Jeduša – par radošu, rūpīgi un atbildīgi veiktu darbu inovatīva mācību procesa īstenošanā, par mērķtiecīgu audzināšanas darba vadīšanu un veiksmīgu sadarbību ar vecākiem.  I.Jeduša ir skolotāja, kurai piemīt augstas cilvēciskās un profesionālās kvalitātes – spēja būt vienlaikus stingrai, prasīgai un taisnīgai un tajā pašā laikā – ar labu humora izjūtu, jūtīgai un saprotošai, zinošai savā mācību priekšmetā un vienlaikus – sociāli aktīvai un ieinteresētai apkārt notiekošajā. I.Jeduša jau daudzus gadus veiksmīgi vada skolas matemātikas skolotāju Metodiskās komisijas darbu, regulāri sagatavo skolēnus novada olimpiādēm, piedalās atklātajās valsts olimpiādēs, kurās gūst panākumus. I.Jeduša darbā aktīvi izmanto interaktīvās tāfeles resursus, veido pati mācību materiālus, organizē dažādus pasākumus skolēniem, popularizējot matemātikas apguvi.


Ogres 1. vidusskola: Informātikas un programmēšanas pamatu skolotājs, direktora vietnieks informātikas jautājumos Juris Daļeckis – par mērķtiecīgu un rezultatīvu jauniešu izglītošanu informātikā un programmēšanā, par ieguldījumu jauno tehnoloģiju ieviešanā skolā. Atzinība mācību darba jomā. J.Daļeckis aktīvi darbojies novada metodiskās apvienības vadīšanā, piedalījies Start IT projekta ietvaros darba grupā programmēšanas mācību programmas un mācību materiālu izstrādē. Viens skolotāja J.Daļecka skolēns informātikas (programmēšanas) olimpiādē valstī ieguva bronzas medaļu, viena skolēna zinātniski pētnieciskais darbs tika izvirzīts dalībai starptautiskajā jauno zinātnieku izstādē EXPO 2013 Apvienotajos Arābu Emirātos.


Fizikas skolotāja Mirdza Vilipsone – par prasmi motivēt jauniešus sasniegt augstus rezultātus fizikas olimpiādēs, centralizētajos eksāmenos un zinātniski pētnieciskajos darbos. Atzinība mācību darba jomā. Draudzīgā aicinājuma Skolu reitinga rezultāti uzrādīja, ka pilsētu vidusskolu grupā Ogres 1.vidusskolai fizikā – 5.vieta, novada fizikas olimpiādē 7 godalgotas vietas, viens skolēns piedalījās valsts fizikas olimpiādē; trīs 10.klašu audzēkņu zinātniski pētnieciskie darbi piesaistīti zinātniskiem institūtiem.


Sociālais pedagogs Alda Daugule – par ieguldījumu jauniešu personības veidošanā un izaugsmē, par sirds gudrību un iejūtību problēmsituāciju risināšanā. Atzinība sadarbībā. Aktīvi piedalījusies skolas atbalsta komisijas darbā, veiksmīgi risinājusi konfliktsituācijas, iemantojot izglītojamo cieņu un mīlestību, piedalījusies pieredzes apmaiņas semināros, vadījusi skolēnu zinātniski pētnieciskos darbus.


Ogres Valsts ģimnāzija: Direktora vietniece un krievu valodas skolotāja Rasma Zaikovska – par ieguldījumu projektu un pētniecisko darbu vadīšanā, olimpiāžu organizēšanā un radošumu pedagoģiskajā darbā. Projektu un zinātnisko darbu vadītāja, olimpiāžu organizētāja 15 gadu garumā. Vienmēr atsaucīga, izpalīdzīga. Laba kolēģe un domubiedre skolēniem.


Vēstures skolotāja, 11.b klases audzinātāja Dace Zemīte – par ieguldījumu skolēnu patriotiskajā audzināšanā un vēstures pasākumu organizēšanu.  Ļoti atbildīga, prasīga un jauka vēstures skolotāja. Organizē un vada vēstures nedēļas. Vienmēr radoša, izdomas bagāta. Sirsnīga un atsaucīga.


Madlienas vidusskola: Sākumskolas skolotāja, 4.klases audzinātāja Dzidra Ozola-Ozoliņa – par godprātīgu darbu un prasmīgu mācību un audzināšanas procesa organizēšanu jaunākā skolas vecuma bērniem. Dz.Ozolas-Ozoliņas pedagoģiskā darba mūžs ir garš – 39 gadi, taču skolotāja joprojām atvērta jaunām idejām, ir radoša darbā ar bērniem, rūpējas par viņu vispusīgu attīstību. Katru gadu iestudē nelielus teātra uzvedumus ar savu klasi, iesaistās sākumskolas ārpusstundu pasākumu organizēšanā.


Suntažu vidusskola: Bioloģijas skolotājs vidusskolas klasēs, praktiskās vides pētniecības pulciņa vadītājs Andris Ziemelis – par izciliem sasniegumiem, sagatavojot skolēnus bioloģijas olimpiādēm, konkursiem un zinātniski pētniecisko darbu skatēm novada, valsts un starptautiskā līmenī. Skolotāja panākumus apliecina audzēkņu sasniegumi. 2012./2013.mācību gadā: 1.vieta bioloģijas olimpiādē 11.klasei novadā, 3.vieta bioloģijas olimpiādē 11.klasei novadā, Atzinības raksts zinātniski pētniecisko darbu konkursā novadā un 3.vieta valstī, 3.vieta Jauno biologu skolā valstī. 2011./2012.mācību gadā: dalība Starptautiskajā konferencē, 1.vieta zinātniski pētniecisko darbu konkursā, 1., 2. un 3.vieta Jauno biologu skolā novadā, 1.vieta bioloģijas olimpiādē 10.klasei, 1.vieta Jauno vides pētnieku konkursā, 1.vieta konkursā "Skolēni eksperimentē".


Taurupes pamatskola: Latviešu valodas un literatūras skolotāja, 5./6.klases audzinātāja Vanda Prancāne – par prasmi ieinteresēt skolēnus būt radošiem literātiem un skolas vārda popularizēšanu, iesaistot skolēnus valsts un novada radošo darbu konkursos. Ilgus gadus skolotāja strādā par latviešu valodas un literatūras skolotāju, prasmīgi prot ieinteresēt skolēnus savas dzimtās valodas apguvē. Skolotājas V.Prancānes vadībā skolēni veido rakstus skolas avīzei, laikrakstiem un konkursiem. Ar saviem radošajiem darbiem skolēni regulāri piedalās Latviešu valodas aģentūras rīkotajos radošo darbu konkursos "Latvija, es esmu tavs bērns". Skolēnu darbi publicēti grāmatās: "Mana valoda ir mans gods" 2009.gadā; "Iededzies par savu tautu, valsti un valodu" 2010.gadā; "Ko, Latvija, Tev varu dot?" 2011.gadā, "Starp tevi un mani ir valoda" 2013.gadā. Vairākos republikas daiļrades konkursos skolēni ir guvuši godalgotās vietas, piemēram, A. Pumpura muzeja dzejoļu konkursā, R. Mūka daiļradei veltītajā konkursā, R. Blaumaņa sacerējumu konkursā u.c.  


Sporta, latviešu valodas un matemātikas skolotāja Ina Šīrone – par prasmi ieinteresēt skolēnus ārpusstundu pasākumos, par veiksmīgu projektu realizāciju. I. Šīrone ir Mazozolu filiāles sākumskolas skolotāja. Šī ir viņas pirmā un vienīgā darba vieta. Darbā precīza ar radošu izdomu. Daudzu gadu garumā gan pirmsskolas, gan pamatskolas skolēniem māca tautiskās dejas. Ar iestudētajam dejām skolēni regulāri uzstājas visos skolas pasākumos. Vada arī skolas sporta pulciņu. Piedalās projektu darbu izstrādē. Šajā gadā viņas vadībā izstrādāts un realizēts projekts trenažieru zāles iekārtošanai.


Ogres sākumskola: Angļu valodas skolotāja un 6.c klases audzinātāja Līga Bužere – par aktīvu darbību skolas iesaistīšanā Comenius daudzpusējās partnerības projektā “Pozitīvas mācību vides veidošana skolā”. L. Bužere Ogres sākumskolā strādā tikai otro gadu, bet sevi pierādījusi kā veiksmīgu, prasīgu un atbildīgu angļu valodas skolotāju un klases audzinātāju. Skolotāja pieteica Ogres sākumskolu Mūžizglītības programmas Comenius skolu daudzpusējas partnerības projektu konkursā un ieguva atbalstu projektam „Pozitīvas mācīšanās vides veidošana skolā”.


Sociālo zinību skolotāja, 6.a klases audzinātāja Maruta Dudkina – par aktīvu skolēnu iesaistīšanu ārpusskolas sacensībās un konkursos. M. Dudkina Ogres sākumskolā strādā otro gadu, un sevi pierādījusi kā labu speciālisti, iejūtīgu, skolēnu panākumos ieinteresētu klases audzinātāju. Viņa ir spējusi vairākkārt savu audzināmo klasi vest pretī valsts mēroga panākumiem ārpusskolas konkursos. 5.a klases velosipēdistu komanda Ogres novada CSDD rīkotajā “Jauno satiksmes dalībnieku forumā” ieguva 1. vietu un tālāk startēja valsts fināla sacensībās Ronīšos. Arī Latvijā vērienīgāko skolēnu sporta un prāta spēļu ZZ čempionāta lielajā finālā starp gandrīz 5000 dalībniekiem pēc erudīcijas un spēka pārbaudījumu veikšanas Ogres sākumskolas 5.a klase plūca uzvaras laurus, saņemot balvā CTM velosipēdus.


Ogresgala pamatskola: Mājturības un tehnoloģiju skolotāja 5. - 9. klasē, ritmikas skolotāja 1.-4. klasēs, 6. klases audzinātāja Egita Tontegode – par ieguldījumu bērnu radošajā darbībā un skolēnu estētiskās gaumes veicināšanā un kvalitatīvi veiktu darbu skolā un ārpusskolas pasākumos. E. Tontegodes skolēniem labi panākumi olimpiādēs un konkursos, skolotāja strādā radoši, veido skolēnos gaumi, kvalitatīvi veic darbu ārpusklases pasākumos.


Ķeipenes pamatskola: Sociālo zinību un matemātikas skolotāja, 4. klases audzinātāja Daiga Bombāne -par radošu darbu, organizējot zināšanu apguvi mācību stundās, un prasmi nodrošināt izglītības vērtības bērnu personības vispusīgā attīstībā. Skolotāja D. Bombāne 35 gadus Ķeipenes pamatskolā strādā par sākumskolas, bet no 2004. gada arī sociālo zinību skolotāju. Šajā laikā viņa pārējai pedagogu saimei pierādījusi sevi kā mācību priekšmetu zinošs un iejūtīgs kolēģis. Aizvadītajā mācību gadā skolotāja D. Bombāne daudz strādāja, lai sarīkojumu dejas un arī ritmikas apguves pieejamība izietu ārpus skolas sienām. Ir panākta veiksmīga sadarbība ar pagasta kultūras namu. Pateicoties skolotājas D. Bombānes prasmei pārliecināt, iedrošināt un motivēt, skolēni skolu beidz ar izciliem sasniegumiem ne tikai mācību darbā, bet arī visdažādākajās radošuma izpausmēs.


Suntažu internātpamatskola – rehabilitācijas centrs: Sporta skolotāja, vecākā internāta skolotāja, interešu izglītības skolotāja Inga Mihailova – par veselīga dzīvesveida popularizēšanu ārpusstundu pasākumos skolēnu un skolotāju vidū un kvalitatīvu darbu skolas prioritāšu īstenošanā.  Skolotāja Inga Mihailova ir viens no skolas balstiem – vienmēr atsaucīga, pretimnākoša skolas neatliekamo vajadzību nodrošināšanā, neatlaidīga un prasīga savu prasību izpildē, draugs un padomdevējs saviem skolēniem un kolēģiem. I. Mihailovas vadītās mācību stundas ir labi sagatavotas, interesantas, piemērotas katra skolēna individuālajām spējām. Skolotāja ir daudzu veselības un sporta pasākumu skolā iniciatore un realizētāja. Skolotājas darbība vērsta uz to, lai katrs skolēns piedalītos ārpusstundu aktivitātēs, radoši izpaustos, vienmēr ir padomāts par skolēna nozīmību skolas pasākumos, ar savu aizrautību un enerģiju spēj realizēt iecerēto, skolotājas vadītās klases priekšnesumi ir interesanti, aizraujoši, savdabīgi, nekad neatkārtojas. Kā interešu izglītības skolotāja ir veidojusi uzveduma daļu speciālo skolu festivālam “Uguns zeme” Likteņdārzā. Skolotāja I. Mihailova iesaista klases skolēnus novada konkursos. Skolotājai nav vienaldzīgi skolas “sāpju bērni”. Gadiem ilgi I. Mihailova ir veidojusi sadarbību ar skolēnu ģimenēm un sociālajiem dienestiem.


Ogres mūzikas skola: Ogres mūzikas skolas teorijas nodaļas vadītāja Gunta Goiževska – par izcilu pedagoģisko darbu audzēkņu sagatavošanā izglītības turpināšanai mūzikas vidusskolās. Ļoti atbildīga, punktuāla un radoša skolotāja. Ar īpašu, radošu piegājienu mācību procesam spējusi panākt izcilus rezultātus audzēkņu sagatavošanā. Katru gadu kāds no G. Goiževskas audzēkņiem iestājas mūzikas vidusskolās, bet 2013. gadā tādi bija deviņi audzēkņi! Skolotāja teorētisko mācību priekšmetu skolotājiem vadījusi valsts mēroga semināru par jaunākajām mācību metodēm. Pie skolotājas mācās arī pirmsskolas vecuma bērni, kuri tiek teicami  sagatavoti iestājpārbaudījumiem Ogres mūzikas skolā.


Ogres mākslas skola: Gleznošanas, kompozīcijas, vizuālās mākslas skolotāja Inguna Strazdiņa – par radošu pedagoģisko darbu, sagatavojot mākslas skolas audzēkņus valsts konkursiem un motivējot audzēkņus izvēlēties mākslinieka profesiju. Skolotāja I. Strazdiņa kā pedagogs strādā 24 gadus. Paralēli pedagoga darbam ir arī radošs cilvēks, kurš savas domas pauž glezniecībā. Līdz ar to audzēkņi apgūst gleznošanas un kompozīcijas pamatus, smeļoties iedvesmu, aizrautību, interesi no personiska piemēra. I. Strazdiņas sirds lieta ir arī mode. Ogres mākslas skola ir viena no nedaudzajām, kas savā mācību programmā audzēkņiem piedāvā apgūt pirmās zināšanas un prasmes tērpu modelēšanā. Pateicoties skolotājas izstrādātajai programmai, katru gadu kāds audzēknis izvēlas turpināt mācīties vidējās vai augstākās izglītības mākslas programmā modes industrijas jomā. I. Strazdiņa veiksmīgi sagatavojusi audzēkņus mākslas skolu valsts konkursiem gleznošanā un kompozīcijā, 2013. gada konkursam “Mūzika mākslā”


Kārļa Kažociņa Madlienas Mūzikas un mākslas skola: Solfedžo, mūzikas literatūras, kompozīcijas pedagogs Vineta Līce – par radošu pedagoģisko darbību un audzēkņu sasniegumiem kompozīcijas konkursā. Skolotāja V. Līce skolā māca mūzikas teorijas priekšmetus, kuri parasti bērniem neizraisa īpašu interesi. Taču, pati būdama komponiste, viņa spēj audzēkņus ne tikai ieinteresēt saprast, kā mūziku var pierakstīt, bet arī pašiem radīt savas kompozīcijas. Alojas novada domes rīkotajā Latvijas mūzikas skolu jaunrades dziesmu konkursā "Kas mēs bijām, būsim, esam" mūsu skolas audzēkņi jau otro reizi iekļuvuši finālā, kas dod iespēju labāko koru izpildījumā dzirdēt savu komponēto dziesmu un iegūt godalgotu vietu. Skolotāja strādā radoši, veicina īpaši labvēlīgu gaisotni stundās un iemāca bērniem mīlēt, saprast un radīt mūziku.


Ogres Basketbola skola: Treneris Rolands Pauliņš – par radošu pedagoģisko darbu. Ieguldījis daudz darba un izdomas, lai sagatavotu komandas startiem Latvijas Jaunatnes basketbola līgas – Latvijas Republikas čempionātam. Labs kontakts ar bērniem un vecākiem.


Ogres novada Bērnu un jauniešu centrs: Vizuāli plastiskās mākslas pulciņu skolotāja Gita Līkuma – par inovatīvu pieeju interešu izglītības programmu īstenošanā un audzēkņu panākumiem Latvijas un starptautiskā mēroga konkursos. Skolotājas vadībā audzēkņi aizrautīgi darbojas ādas plastikā un stikla apgleznošanā jau vairāku gadu garumā.


Ogres novada Sporta centrs: Vieglatlētikas treneris Zigurds Kincis – par apzinīgu, profesionālu un rezultatīvu vieglatlētikas trenera darbu. Jaunais speciālists visas zināšanas un prasmes nodod jaunajiem vieglatlētiem. Treneris ir sasniedzis labus rezultātus. Labas organizatoriskās dotības, organizē vieglatlētikas sacensības.


Ogres vispārējās pirmsskolas izglītības iestāde “Zelta sietiņš”: Skolotāja Agnese Goldmane – par profesionālu, atbildīgu un radošu pieeju pirmsskolas vecuma bērnu audzināšanā. Skolotāja strādā ar četrgadīgiem bērniem. Savā darbā cenšas iedziļināties katra bērna būtībā, izprast viņa problēmas. Ir neatlaidīga un zinoša. Atvērta visam jaunajam. Ieinteresēta sava darba rezultātam.


Skolotāja palīgs Laila Šteine – par godprātīgu darbu un ieinteresētību darbā ar bērniem pedagoģiskā procesā. L. Šteine ir cilvēks ar lielu atbildības sajūtu, strādā ar bērniem, kuriem nepieciešama īpaša uzmanība, sapratne un sirdsmīlestība.


Ogres vispārējās pirmsskolas izglītības iestāde “Ābelīte”: Skolotājs Jānis Iklāvs – par profesionālu, radošu un inovatīvu pieeju pedagoģiskajam procesam un aktīvu iesaistīšanos iestādes attīstībā. Skolotājs aktīvi iesaistās iestādes darba plānošanā un izvirzīto mērķu sasniegšanā. Meklē dažādas iespējas iestādes materiālās bāzes papildināšanā, kā, piemēram, projekts Labie darbi “Veselā miesā mājo vesels gars jau no mazotnes”.


Skolotāja palīdze Inese Rudzīte – par prasmīgu un radošu pienākumu veikšanu darbā ar jaunākā pirmsskolas vecuma bērniem. I. Rudzīte veiksmīgi sadarbojas ar grupas skolotājām un bērnu vecākiem, iesaistoties ikdienas pedagoģiskajā procesā, kā arī papildinot grupas metodisko materiālu bāzi.


Ogres vispārējās pirmsskolas izglītības iestāde “Strautiņš”: Skolotāja Veneranda Āriņa – par radošu pieeju pedagoģiskajam darbam un veiksmīgu sadarbību ar vecākiem. V. Āriņa ir čakla, ar radošu pieeju sabiedriskajiem un pedagoģiskajiem darbiem. Regulāri sagatavo audzēkņus pamatizglītības apguvei.


Skolotāja palīgs Lidija Dergačova – par priekšzīmīgu darbu un prasmi iesaistīties pedagoģiskajā procesā. L. Dergačova varētu būt paraugs daudzām skolotājas palīdzēm. Vienmēr ir vajadzīgajā vietā, vienmēr gatava palīdzēt.


Ogres vispārējās pirmsskolas izglītības iestāde “Sprīdītis”: Skolotāja Maruta Segliņa – par profesionalitāti, aizrautību un radošu pieeju pirmsskolas vecuma bērnu audzināšanā un mācīšanā. Sevi ir pierādījusi kā mērķtiecīgu, neatlaidīgu, zinošu, apveltītu ar lielām darba spējām. Cilvēks, kurš savus skolotājas pienākumus veic ar lielu atbildības sajūtu. Ir radoša, taktiska un iejūtīga darbā ar bērniem. Cenšas iedziļināties katra bērna būtībā, izvēloties un pielietojot tās mācību un audzināšanas metodes, kuras pieskaņotas attiecīgā bērna raksturam un temperamentam.


Skolotāja palīgs Agita Rozmisa – par apzinīgu un godprātīgu darbu. Strādā ar vismazākajiem pirmsskolas audzēkņiem. Ir iejūtīga darbā ar bērniem, izpalīdzīga un arī prasīga. Vienmēr ar lielu atbildības sajūtu iesaistās jebkurā darbā, atrod kopējo valodu kā ar audzēkņiem un to vecākiem, tā arī ar grupas kolēģiem un ar pārējiem izglītības iestādes darbiniekiem.


Ogres vispārējās pirmsskolas izglītības iestāde “Saulīte”: Skolotāja Aļona Cvetkova – par atbildīgu un radošu pieeju mācību procesam un rezultatīvu darbu ar bērniem. Radoša, atbildīga, atsaucīga skolotāja, kas atvērta visam jaunajam. Iejūtīga pret bērniem. Ar sapratni un cieņu izturas pret bērnu vecākiem. Prot sastrādāties un saprasties ar kolēģiem. Labprāt pieņem citu kolēģu ieteikumus, kā arī dalās savā darba pieredzē. Uzticētos pienākumus veic savlaicīgi, ar lielu atbildības sajūtu. Ieinteresēta sava darba rezultātam.


Skolotāja palīgs Marija Šakele – par atbildīgi un profesionāli veiktu darbu. Akurāta. Precīzi un ar augstu atbildības sajūtu pret saviem darba pienākumiem.


Ogres vispārējās pirmsskolas izglītības iestāde “Riekstiņš”: Skolotāja Dace Līdaciņa – par radošu pieeju pedagoģiskajam darbam un veiksmīgu sadarbību ar vecākiem. Skolotāja, strādājot ar 1,6 -2 gadus veciem bērniem, darbojas ar lielu mīlestību un radošu pieeju savam darbam. Visus uzdotos uzdevumus izpilda ar lielu atbildību un laikus. Vecāku pozitīvās atsauksmes par Daces darbu dod viņai enerģiju un spēku.


Skolotāja palīgs Zinaīda Pavloviča – par godprātīgu dabu un aktīvu iesaistīšanos pedagoģiskajā procesā. Z. Pavloviča ar lielu atbildības sajūtu un prieku veic savus skolotāja palīdzes pienākumus, aktīvi iesaistoties arī pedagoģiskajā procesā un ir lielisks palīgs savas grupas skolotājām.


Ogres vispārējās pirmsskolas izglītības iestāde “Dzīpariņš”: Skolotāja Sarmīte Juzupa – par ilggadēju, radošu mācību un audzināšanas darbu ar jaukta vecuma bērniem Valdorfpedagoģijas grupā. Liels darbs ieguldītas mācību un audzināšanas darba metodisko izstrādņu sagatavošanā, pedagoģiskās pieredzes apkopošanā un prezentēšanā.


Skolotāja palīgs Mudīte Rusaka – par prasmīgu sadarbību ar skolotāju bērnu audzināšanas un mācību darbā. Regulāri sadarbojas un atbalsta visus grupas un iestādes organizētajos pasākumos.


Ogres vispārējās pirmsskolas izglītības iestāde “Cīrulītis”: Skolotāja Ārija Vītoliņa – par profesionālu, radošu pedagoģiskā procesa organizēšanu un veiksmīgu sadarbību ar vecākiem. Skolotāja prasmīgi organizē darbu ar vecākiem, kā rezultātā vecāki ne tikai aktīvi iesaistās visos pasākumos, bet arī paši sagatavo scenāriju un vada pasākumus. Ā. Vītoliņas radošā izpausme redzama grupas estētiskajā noformējumā ikdienā un svētkos. 


Skolotāja palīgs Vita Galauska – par aktīvu iesaistīšanos pedagoģiskajā procesā un ieguldījumu materiālās bāzes papildināšanā. V. Galauska aktīvi iesaistās grupas organizētajos pasākumos, palīdz skolotājam gatavot uzskates un izdales materiālus, ar interesi iesaistās svētku sagatavošanas procesā.


Madlienas vispārējā pirmsskolas izglītības iestāde “Taurenītis”: Skolotāja Vinita Mūrniece – par radošu un sekmīgu darbu, sagatavojot bērnus skolai. Atbildīga, ar nopietnu attieksmi pret mācību un audzināšanas darbu. Praksē pielieto jaunas inovatīvas metodes, lai pilnveidotu un dažādotu ikdienas darbu. Radoša, aktīvi iesaistās iestādes pasākumos, ar lielisku aktrises talantu. Veic mentora darbību ar jaunajām kolēģēm.


Skolotāja palīgs Pārsla Liepiņa – par prasmīgu darbu ar pirmsskolas vecuma bērniem un aktīvu, enerģisku un radošu dalību iestādes pasākumos. Ir radoša, izrāda interesi par pedagoģisko darbu. Labi sadarbojas ar pedagogiem un saprotas ar bērnu vecākiem. Aktīvi līdzdarbojas iestādē un pašvaldībā rīkotajos pasākumos. Ar iniciatīvu un interesi strādā, sagatavojot iestādi jaunajam mācību gadam un veicot dažādus papildus pienākumus.


Ķeipenes vispārējā pirmsskolas izglītības iestāde “Saulīte”: Skolotāja Sigita Sirsone – par spēju vienlaikus būt prasīgai, radošai un zinošai mācību vielas apguves organizēšanā. Ir atbildīga par darba pienākumu savlaicīgu un kvalitatīvu izpildi, saglabājot un ievērojot iestādes tradīcijas. Mīl rokdarbus. Bagāta izdoma tēlojošās nodarbībās, grupas noformēšanā, jautro brīžu un svētku organizēšanā.


Skolotāja palīgs Valda Putniņa – par prasmi sadarboties, uzklausīt un spēt aktīvi līdzdarboties nodarbībās, rotaļās un brīvajos brīžos. Mīļa un labestīga, neskatoties uz daudziem bērnudārzā pavadītiem gadiem. Ir laba palīdze skolotājai, īpaši strādājot ar 1,5 - 3 gadīgiem bērniem.


Ogres Valsts tehnikums: Matemātikas skolotāja Antra Virsnīte – par ieguldījumu audzēkņu izglītošanā, radošu pieeju matemātikas mācīšanā, aktīvu līdzdalību tehnikuma attīstībā. Pieredzes bagāta matemātikas skolotāja. Piemīt talants ļoti labi izskaidrot, kā risināmi sarežģīti matemātikas uzdevumi. Individuāli strādā ar talantīgiem audzēkņiem. Novada matemātikas olimpiādēs audzēkņi vairākkārt saņēmuši atzinības. Nozīmīgs ieguldījums darbā ar audzēkņiem, organizējot un vadot viņu patstāvīgos darbus. Aktīvi iesaistās dažādu ārpusstundu izglītojošo pasākumu organizēšanā, līdzdarbojas tehnikuma mācību vides attīstīšanā, iekšējo noteikumu izstrādē. Interešu izglītības skolotāja Ieva Niedra – par atraktīvu un radošu pieeju audzēkņu harmoniskas personības attīstīšanā. Improvizācijas teātra studijas “Ananāsu ekspresis” vadītāja. Iegūtas vairākas godalgotas vietas, piedaloties reģionālajos un valsts mēroga sporta turnīros. Organizē improvizācijas teātru draudzības turnīrus. Republikas profesionālās izglītības iestāžu audzēkņu radošā pasākuma “Vārdi un darbi, kas vieno…” režisore.


Īpašo Swedbank balvu saņēma Jaunogres vidusskolas dabaszinību un bioloģijas skolotāja, kā arī 12. klases audzinātāja Anna Roddate. Skolotāja kompleksi izprot mūsdienu procesus skolā, dabaszinību cikla mācību priekšmetu apguves specifiku, sava priekšmeta lomu un vietu izglītības sistēmā. Viena no pirmajiem pedagogiem novadā savā darbā uzsāka izmantot interaktīvās tāfeles resursus. Lielu uzmanību velta skolēnu pašvērtējumam stundā. Rūpējoties par mācību procesa kvalitāti, skolotāja A.Roddate darbā plaši izmanto IT. Skolotāja stundas plāno mērķtiecīgi, skolēni tiek rosināti domāt, darboties, aizstāvēt savu viedokli, izteikt sevi radoši. Stundās mācāmo vielu saista ar aktualitātēm valstī, sabiedrībā, izmanto preses un TV materiālus, rosina skolēnus sekot līdzi jaunumiem zinātnes laukā Latvijā un pasaulē. Skolotāja sistemātiski veido un papildina mācību metodiskos līdzekļus, kas ir apkopoti atsevišķos krājumos, kurus savā darbā var izmantot citi skolotāji. A. Roddates skolēni ar saviem ZPD un PD piedalās gan novada, gan valsts mēroga skatēs, kur vairākkārt ir guvuši atzinību.


Swedbank balva tika pasniegta arī Taurupes pamatskolas Meņģeles filiāles pasaules vēstures, Latvijas vēstures, ģeogrāfijas, sociālo zinību skolotājai Vēsmai Bramanei. Ilgus gadus skolotāja strādā par vēstures, ģeogrāfijas un sociālo zinību skolotāju. Mācību darbā tiek pielietotas dažādas mācību metodes. Skolotāja regulāri stundās izmanto IT, prot ieinteresēt skolēnus darbam. Katru gadu sagatavo skolēnus konkursiem un olimpiādēm. 2011./2012. mācību gadā novada olimpiādēm un konkursiem skolotāja sagatavoja 13 skolēnus, no kuriem vietas un atzinības ieguva 9 skolēni. 2012./2013. mācību gadā sagatavoti 19 skolēni, no kuriem vietas un atzinības ieguvuši 10 skolēni, tajā skaitā 1. vieta un atzinība ģeogrāfijā 7. klases skolēniem. Meņģeles filiāles 9. klases skolēni vairāku gadu garumā, arī pagājušā mācību gadā, novadu pārstāvējuši valsts olimpiādē. Divas reizes ir iegūta 2. vieta.

Materiāls drukāts no portāla Ogrenet: http://www.ogrenet.lv/ogre/izglitiba/26053

2013. gada 14. oktobrī, 09:10, Jauniešiem
www.ogresnovads.lv

Jaunākie komentāri

zinātājs • 2013. gada 15. oktobrī, 17:59
Izlasot slavinošos komentārus par mūzikas skolas skol. panākumiem un sagatavoto audzēkņu skaitu, ir ieviesusies tīša "kļūda" un tas nu gan nav godīgi no skolas vadības un pašas skolotājas puses.Princips-papīrs panes visu. Ļoti neglīti!!
zinātājs • 2013. gada 15. oktobrī, 17:58
Izlasot slavinošos komentārus par mūzikas skolas skol. panākumiem un sagatavoto audzēkņu skaitu, ir ieviesusies tīša "kļūda" un tas nu gan nav godīgi no skolas vadības un pašas skolotājas puses.Princips-papīrs panes visu. Ļoti neglīti!!
lune • 2013. gada 14. oktobrī, 16:35
nu trakākais jau, ka mūsu učukus ar Rīgu beidzot iepazīstināja

Pievienot komentāru

        
 

Ogrenet