Atgriezties pie raksta

Ogres Valsts ģimnāzija īsteno Erasmus+ un gūst jaunas zināšanas

Latvijas skolās notiek dažādas aktivitātes, lai veiksmīgi sagatavotos jaunajam vispārējās izglītības sistēmas modelim.  Ogres Valsts ģimnāzija pārdomāti gatavojas šī jaunā modeļa realizēšanai, gūstot pieredzi, nepieciešamās zināšanas, prasmes un iemaņas arī starptautiskā līmenī.


 

No 2017. gada augusta līdz 2019. gada augustam Ogres Valsts ģimnāzija realizēja starptautisko Erasmus+ projektu "Teaching for tomorrow: Flipped Learning" - "Mācāmies rītdienai", kurā iesaistītas 7 valstis: Turcija , Ungārija, Itālija, Horvātija, Čehija, Portugāle, Latvija. Projekta koordinatore Ogres Valsts ģimnāzijā - angļu valodas un franču valodas skolotāja Gundega Vekmane.


Projekta galvenais mērķis bija mācību procesā ieviest un aktualizēt apgriezeniskās mācīšanas un mācīšanās stundas, izmantojot informācijas un komunikāciju tehnoloģiju (IKT) iespējas. Šodien "Millenium - tūkstošgades bērni" ar tehnoloģiju palīdzību var atrast sev nepieciešamo informāciju. Jauniešiem nav vajadzīgi fakti, viņiem ir nepieciešamas iemaņas, lai apgūtu šos faktus, kā arī svarīgi iemācīties izmantot tehnoloģijas lietderīgi. Skolotājiem tas ir izaicinājums, kā integrēt tehnoloģijas savā pedagoģiskajā darbā.


Apgrieztā mācīšanās metode ir saskaņota ar Blooma taksonomiju, jo skolēni pirms stundas veic zemākā līmeņa izziņas uzdevumus, piemēram, apgūt, atcerēties un izprast konkrēto informāciju, un koncentrējas augstākā līmeņa izziņas uzdevumiem. Savukārt mācību stundā skolēni skolotāja vadībā iepazīstina klasesbiedrus ar iegūto informāciju, kopīgi to analizē, vērtē. Tā kā projekta mērķis sasaucas ar Latvijas jauno izglītības satura modeli, bijām īpaši ieinteresēti šī projekta darbībā, jo tas ir nozīmīgs solis ceļā uz "Skola 2030". Nozīmīgi ne tikai pašiem izmēģināt jaunas idejas un metodes mācību procesā, bet arī gūt vērtīgu pieredzi no citu valstu skolotājiem. "Ja tev ir ābols un man ir ābols, un mēs apmaināmies ar šiem āboliem, tad tev un man joprojām būs viens ābols. Bet,ja jums ir ideja un man ir ideja, un mēs apmaināmies ar šīm idejām, tad katram no mums būs divas idejas." (Džordžs Bernards Šovs)


Projektu darbību/aktivitāšu pamatā bija novatoriska pieeja IKT izmantošanai izglītībā un labo prasmju piemēru īstenošanai un pārņemšanai. Projekta partneri savā starpā dalījās ar labāko mācību stundu praksi un pielāgoja šīs aktivitātes savām skolām.


Projektā bija 4 apmācību pasākumi; 2 vienotā personāla īstermiņa apmācības (Horvātija, Itālija), 2 skolēnu grupu īstermiņa apmaiņas (Čehija, Portugāle) un 3 transnacionālās projektu sanāksmes (Latvija, Ungārija, Turcija). Pirmajā mācību gadā skolotāji piedalījās mācībās par ES 2020. gada izglītības mērķiem un 2015.gada PISA rezultātiem, kā arī izmantoja labo mācību praksi; otrajā gadā skolotāji kopā ar skolēniem pielietoja apgriezto mācīšanas modeli mācību stundās. Pirmajā apgrieztās mācīšanās posmā, kas ietver informācijas nodošanu, skolēni izmantoja web 2.0 rīkus un sociālos medijus. Otrajā mācību posmā, apvienojot ārpusklases mācības ar mācībām klasē, skolēni mācījās darot un bija aktīvi dažādo IKT rīku lietotāji.


Projekta laikā katra valsts prezentēja un vadīja 3 mācību stundas. Mēs vadījām literatūras, angļu valodas stundu, kulturoloģijas stundu, un skolēni prezentēja savu uzņemto filmu, kurā atspoguļota fizikas patstāvīga apguve, izmantojot skolotāja norādījumus un ieteikumus. Stundu vadīšanā un prezentēšanā iesaistītie skolotāji atzina, ka sagatavošanās darbs ir ļoti darbietilpīgs, bet saņemtās skolēnu atzinības par stundas norisi un tēmas modernizētu apguvi, priecē un motivē arī turpmākajā darbā izmantot apgrieztās mācīšanas metodi, kā arī vairāk praktizēties digitālo rīku izmantošanā mācību procesā.


Lai produktīvi organizētu apgrieztās mācīšanās procesu, skolotājam jābūt pieredzējušākam par skolēnu digitālo rīku lietošanā mācību procesā. Tāpēc liela uzmanība projekta laikā tika pievērsta arī skolotāju izglītošanai, apgūstot jaunus digitālos rīkus un to efektīvu izmantošanu mācību procesā. Piedalījāmies darbnīcās Zagrebas Universitātē un CARNetskolā, Perugia Universitātē Itālijā, IBM centrā Portugālē, izglītības uzņēmumā "Lielvārds". Skolotāji darbnīcās iegūtas zināšanas popularizēja savā skolā un dalījās ar pieredzes stāstiem un izveidotajiem mācību stundu materiāliem projekta digitālajā platformā ar citām projektā iesaistītajām valstu skolām.


Projektā nozīmīga loma bija skolēnu darbam, tika iesaistīti ne tikai individuāli skolēni, bet arī klašu grupas, aprobējot skolotāju sagatavotos mācību materiālus, piedaloties mācību stundās, kurās izmantota apgrieztā mācīšanās metode.


Skolēni iesaistījās arī dažādos projekta organizētajos konkursos, kā projekta logo, moto izveidē, projekta vienota krekla dizaina izveidē, video sveicienu gatavošanā katrai valstij Ziemassvētkos, klases stūrīša izveide, kurš veltīts konkrētai projekta valstij, prezentāciju, video sižetu un dažādu projekta izdales materiālu gatavošanā. Vērtīgas bija skolēnu diskusijas gan klātienē, semināru laikā, gan neklātienē, projekta digitālajā platformā, par 21. gadsimta jaunieša nepieciešamām prasmēm, kā digitālās prasmes spēj ietekmēt mācību vielas apguvi, kā ieinteresēt jaunieti būt līdzatbildīgam izglītības kvalitātes uzlabošanā, cik svarīgi ievērot drošību internetā u.c.


No15. jūlija līdz 20. jūlijam Stambulā, Sultanahmet Suphi Paşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, notika projekta noslēguma seminārs, kurā piedalījās Ogres Valsts ģimnāzijas skolotājas Gundega Vekmane un Velga Kalniņa. Semināra laikā tika vērtēts projekta darbs, tā efektivitāte, analizēti projekta izveidotie materiāli, projekta mājaslapa, e-Twinning platforma, kā arī katras valsts ieguldījums projektā. Gatavojoties projekta nobeiguma ziņojumam, kopīgi izveidojām projekta materiālu un rezultātu izplatīšanas plānu. Projekta laikā kopīgi tika izveidota un izdota projekta atmiņu grāmata un projekta rokasgrāmata gan digitāli, gan kā izdales materiāls. Projekta rokasgrāmata ir vērtīga kā metodiskais materiāls jebkuram pedagogam, kā arī augstskolu studentam. Tā izdota gan angļu valodā, gan katras projektā iesaistītās valsts valodā. Rokasgrāmata un atmiņu grāmata kā izdales materiāls angļu valodā un latviešu valodā atrodas Ogres Valsts ģimnāzijas bibliotēkā.


Ar projekta materiāliem un saviem starptautiskā Erasmus+ projekta profesionālajiem pieredzes stāstiem labprāt dalīsimies gan ar Ogres Valsts ģimnāzijas skolotājiem un skolēniem, gan novada skolotājiem.


Piedalīšanās starptautiskajā Erasmus+ projektā "Teaching for tomorrow: Flipped Learning"- "Mācāmies rītdienai" ir veicinājusi pedagogu radošumu mācību procesa pilnveidošanā atbilstoši jaunajam izglītības modelim, radījusi jaunas idejas darbam ar jauniešiem, viņu vajadzībām turpmākajai dzīvei. Arī jaunieši atzina, ka iesaistīšanās projektā ir bijusi ļoti vērtīga, jo apgūtas jaunas prasmes, attīstītas komunikācijas iemaņas, iegūti jauni draugi, nostiprinājusies apziņa, ka skolēns ir līdzatbildīgs par mācību procesa organizēšanu, tā kvalitāti un mācību sasniegumiem.

Materiāls drukāts no portāla Ogrenet: http://www.ogrenet.lv/ogre/kultura/44397

2019. gada 12. augustā, 11:51, Kultūra un izglītība
Ogrenet

Par šo rakstu vēl nav saņemts neviens komentārs.

Pievienot komentāru

        
 

Ogrenet