drukāt
13
Septembris

Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanas pasākumu laikā izglītojamie varēs saņemt pārtikas pakas

Autors  ogresnovads.lv
Publikācijas kategorija Ogre

Ogres novada pašvaldības domes ārkārtas sēdē 9. septembrī pieņemts lēmums Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanas pasākumu laikā nodrošināt izglītojamos ar brīvpusdienām vai ēdināšanas pabalstu pārtikas paku veidā.

Kā deputātus informēja Ogres novada pašvaldības Izglītības pārvaldes vadītājs Igors Grigorjevs, jau šobrīd četrās novada izglītības iestādēs konstatēta saslimšana ar Covid-19 infekciju un vairāku klašu skolēni atrodas karantīna un mācās attālināti. Izglītības pārvaldes vadītājs, ziņojot par ēdināšanas nodrošināšana, uzsvēra, ka ar siltām pusdienām izglītojamos, kuri mācās attālināti, nebūs iespējams, jo novada izglītības iestādēs izglītojamo skaits ir ļoti liels, tāpēc racionālākais veids, kā nodrošināt brīvpusdienas, ir pārtikas paku izsniegšana.

 

Saskaņā ar lēmumu ēdināšana tiks nodrošināta:

-Ogres novada administratīvajā teritorijā dzīvesvietu deklarējušajiem pirmsskolas izglītības iestāžu izglītojamajiem līdz 5 gadu vecumam, kuriem Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanas pasākumu dēļ netiek nodrošināta pirmsskolas izglītības programmas īstenošana klātienē un kuri atbilst Ogres novada pašvaldības 2021. gada 1. septembra saistošo noteikumu Nr. 16/2021 “Par ēdināšanas pabalstu” minētajiem kritērijiem;
-Ogres novada administratīvajā teritorijā dzīvesvietu deklarējušajiem vispārējās izglītības iestāžu izglītojamajiem, kuri atbilst Ogres novada pašvaldības 2021. gada 1. septembra saistošo noteikumu Nr. 16/2021 “Par ēdināšanas pabalstu” minētajiem kritērijiem un kuriem Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanas pasākumu dēļ mācību process notiek attālināti;
-visiem Ogres novada vispārējās izglītības iestāžu 1. – 4. klašu izglītojamajiem neatkarīgi no deklarētās dzīvesvietas, kuriem Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanas pasākumu dēļ mācību process notiek attālināti;
-Ogres novada pašvaldība, ja tai ir neizmantoti brīvpusdienu nodrošināšanai piešķirtie valsts budžeta līdzekļi (valsts budžeta finansējums tiek piešķirts 1. – 4. klašu skolēniem 50 procentu apmērā no katram izglītojamajam piešķirtās summas 1,40 eiro, t.i., 70 centi, tikpat liels ir pašvaldības finansējuma), ir tiesīga tos izlietot novada pašvaldības administratīvajā teritorijā dzīvesvietu deklarējušo 5., 6., 7., 8. un 9. klašu izglītojamo ēdināšanai, kas nāk no trūcīgām, maznodrošinātām vai daudzbērnu ģimenēm (neatkarīgi no izglītojamo izglītības ieguves formas vai vietas).

 

Lēmums nosaka, ka pārtikas paku saturs tiek veidots 10 darba dienām saskaņā ar pašvaldības piesaistīta pārtikas tehnologa izstrādātu ēdienkarti, kas atbilst Ministru kabineta noteikumiem Nr. 172 “Noteikumi par uztura normām izglītības iestāžu izglītojamiem, sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju klientiem un ārstniecības iestāžu pacientiem”, ar nosacījumu, ka pārtikas pakas vērtība nepārsniedz 15 eiro izglītojamajiem no 1. līdz 12. klasei un 27,50 eiro pirmsskolas izglītojamajiem.

 

Pārtikas pakas jānodrošina piecu darba dienu laikā pēc pieteikuma saņemšanas, izsniedzot pārtikas paku pieteikumā izvēlētajā Ogres novada vispārējās izglītības iestādē vai izglītojamā dzīvesvietā, ja vienā mājsaimniecībā dzīvojošiem ir Slimību profilakses un kontroles centra noteikta karantīna saistībā ar konstatētu saslimšanu ar Covid-19 vīrusu.

 

Pārtikas paku nodrošināšanai domes lēmumā ir noteikti uzdevumi katrai šajā procesā iesaistītajai iestādei.

 

Ogres novada izglītības iestādēm uzdots:

-organizēt izglītības iestādes izglītojamo vecāku iesniegumu par pārtikas pakām pieņemšanu, atbilstības pārbaudi, informācijas sniegšanu ēdinātājam un nodrošināt saziņu ar izglītojamo vecākiem, ja izglītojamā vecāki pārtikas paku vēlas saņemt izglītojamā izglītības iestādē;
-pieprasījuma gadījumā sniegt informāciju Ogres novada Sociālajam dienestam par karantīnā esošajiem izglītojamajiem.


Ogres novada Izglītības pārvaldei uzdots:

-šī lēmuma izpildei piesaistīt pārtikas tehnologu un koordinēt pārtikas tehnologa darbību;
-nodrošināt metodisku un organizatorisku atbalstu izglītības iestādēm tās saskaņā ar šo lēmumu noteikto uzdevumu izpildē;
-nodrošināt Ogres novada izglītojamo un to ģimeņu informēšanu par pārtikas paku izmantošanas iespējām Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanas pasākumu laikā;
-nodrošināt informācijas par pieteikšanos pārtikas pakām un to saņemšanu attālinātā mācību procesa laikā publicēšanu Ogres novada pašvaldības mājas lapā internetā, Ogres novada pašvaldības izglītības iestāžu mājas lapās internetā un elektroniskajā skolvadības sistēmā www.e-klase.lv.


Ogres novada Sociālajam dienestam uzdots:

-nodrošināt izglītības iestādēm aktuālo informāciju par izglītojamajiem piešķirtajiem ēdināšanas pabalstiem;
-organizēt izglītojamo vecāku, kuri pārtikas pakas vēlas saņemt citā Ogres novada izglītības iestādē, iesniegumu pieņemšanu, atbilstības pārbaudi, informācijas sniegšanu izglītības iestādei, un nodrošināt saziņu ar izglītojamo vecākiem
-organizēt izglītojamo, kuru mājsaimniecībā dzīvojošajiem ir SPKC noteikta karantīna saistībā ar konstatētu saslimšanu ar Covid-19 vīrusu, iesniegumu pieņemšanu, atbilstības pārbaudi, informāciju ēdināšanas pakalpojumu sniedzējam, saziņu ar izglītojamo vecākiem un pārtikas paku piegādi dzīves vietā Ogres novada administratīvās teritorijas ietvaros.


Saskaņā ar lēmumu pieteikumi pārtikas paku saņemšanai tiek pieņemti no 2021. gada 20. septembra.