drukāt
13
Septembris

Piešķir finansējumu audita veikšanai būvobjektos Lielvārdē

Autors  ogresnovads.lv
Publikācijas kategorija Ogre

Ogres novada pašvaldības domes ārkārtas sēdē pieņemts lēmums no Ogres novada pašvaldības budžeta izdevumiem neparedzētiem gadījumiem piešķirt finansējumu 11 900 eiro apmērā trīs Lielvārdē realizējamo projektu audita veikšanai.

Audita veikšana ir nepieciešama, jo ir konstatēti iespējami riski projektu kvalitatīvā un savlaicīgā izpildē, ievērojot Lielvārdes novada pašvaldības un Lielvārdes novada pašvaldības kapitālsabiedrības SIA “Lielvārdes Remte” izsludinātās iepirkumu procedūras, noslēgtos līgumus un projektu izpildes gaitu.

 

Īstenojot šo projektu auditu, tiks apsekoti objekti un izvērtēta uzsākto projektu īstenošanas stadija, tiks veikta šo projektu ekspertīze un dokumentu analīze, kā arī tiks identificēti un novērtēti riski un sniegti priekšlikumi turpmākajai projektps paredzēto darbu virzībai.

 

2020. gada 10. jūnijā Lielvārdes novada pašvaldības kapitālsabiedrība SIA “Lielvārdes Remte” uzsāka īstenot Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansēto projektu “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Lielvārdē III kārta”, kura ietvaros tika noslēgts līgums ar Personu apvienību “KO – RE” par jaunu kanalizācijas ārējo tīklu izbūvi 20,74 km garumā, 8 jaunu sūkņu staciju izbūvi, jaunu spiedvadu izbūvi 1,6 km apjomā un kanalizācijas spiedvada rekonstrukciju 1,11 km apjomā. Līguma izpildes termiņš tika noteikts 20 mēneši, proti, līdz 2022. gada aprīlim, līguma summa 5 485 881,09 eiro (bez PVN);

 

Lielvārdes novada pašvaldība 2021. gada 4. jūnijā izsludināja publiskos iepirkumus Meža ielas un Uzvaras ielas asfaltēšanai un ietves būvniecībai, savukārt SIA “Lielvārdes Remte” 2021. gada 9. jūnijā izsludināja iepirkumu par ūdensvada būvniecību Rembates iela un Meža iela. Abiem iepirkumiem pretendentu pieteikšanās laiks bija noteikts līdz 2021.gada 9.jūlijam.

 

2021. gada 10. augustā SIA “Lielvārdes Remte” noslēdza līgumu par ūdensvada izbūvi Uzvaras ielā posmā no Lauku ielas līdz Liepu ielai Nr. 23, Lielvārdē, izmaiņas” par ūdensvada būvniecību Rembates un Meža ielās ar SIA “Selvils būve” par 582 238,10 EUR (bez PVN).

 

Lielvārdes novada pašvaldības iepirkumu komisija pieņēma lēmumu līguma slēgšanas tiesības piešķirt SIA “DSM Meistari” par iepirkumiem – Meža ielas posma (no Katoļu baznīcas līdz Rembates ielai) virsmas seguma atjaunošana Lielvārdē (lētākais piedāvājums SIA “DSM Meistari” 323 349,44 EUR (bez PVN)) un Uzvaras ielas posma (no Rembates ielas līdz Liepu ielai) virsmas seguma atjaunošana un gājēju ietves izbūve Lielvārdē (lētākais piedāvājums SIA “DSM Meistari” 331 180,94 EUR (bez PVN)) 2021. gadā.

 

Saskaņā ar darbu laika grafiku Meža ielā darbi bija jāpabeidz līdz šī gada 19. maijam, savukārt Uzvaras ielā – līdz šī gada gada 29. jūlijam. Pašlaik darbu grafiks ir aktualizēts – Uzvaras ielā (posms Rembates iela – Lauku iela) darbi jāpabeidz šī gada 15. septembrī, savukārt Meža ielā (posms Katoļu baznīca – Rembates iela) – šī gada 8. oktobrī, taču pastāv bažas par to, vai varēs veikt asfaltēšanas darbus – oktobra vidū asfalta ražotnes ir beigušas darbību un klimatiskie apstākļi parasti nav labvēlīgi asfaltbetona uzklāšanai.

 

Ogres novada pašvaldības izpilddirektora vietniece Dana Bārbale, ziņojot deputātiem par Lielvārdē realizējamo projektu darbiem, atgādināja, ka šī gada augustā bija izskanējusi vispārēja informācija par to, ka Ogres novada pašvaldība it kā nevēlas nodrošināt Lielvārdes ielu pārbūvi un kavē šo šo projektu realizēšanu. Šāda informācija ir nepatiesa – pašvaldība ir ieinteresēta, lai visi iesāktie darbi tiktu pabeigti, taču nav pieļaujams, ka šie darbi, ko visos objektos vienlaikus īsteno trīs dažādi būvuzņēmēji, noris haotiski.

 

“Trijos dažādos projektos trīs dažādi būvuzņēmēji darbus veic vienlaikus tajos pašos būvobjektos, un šāda situācija var pakļaut riskam Lielvārdes iedzīvotājus nesaņemt kvalitatīvus ūdenssaimniecības pakalpojumus, asfaltētas ielas un izbūvētu gājēju ietvi, kā arī Ogres novada pašvaldībai atgūt Kohēzijas fonda līdzfinansējumu un noasfaltēt laikā Uzvaras ielu un Meža ielu un uzbūvēt gājēju ietvi par valsts aizdevuma līdzekļiem,” norādīja D. Bārbale.

 

D. Bārbale informēja, ka Ogres novada pašvaldības speciālisti ir vairākkārt tikušies ar būvuzņēmējiem un pašvaldības speciālistiem Lielvārdē, lai salāgotu darbus objektos un novērstu iespējamos riskus pakalpojumu nodrošināšanā iedzīvotājiem. Tomēr risks pastāv, tāpēc visu apstākļu izvērtēšanai ir nepieciešams veikt auditu, šī darba veikšanai pieaicinot neatkarīgu ekspertu, uzsvēra novada pašvaldības izpilddirektora vietniece.

1 komentārs

  • Komentēt Guntars Dārznieks Guntars Dārznieks 13 Septembris 2021

    Toties ticams ir stāsts, ka Ogres novada pašvaldība nevēlas bērniem celt pirmskolu pie Lielvārdes pamtskolas, kas sen jau bija paredzēta, jo domei būšot labāk, ka vecākiem ar bērniem kaut kā būšot jātiek uz Kaibalu, kur tie mitināšoties moduļkārbiņās.
    Par ceļiem. Lielvārdē pieaugs pieprasījums pēc gumijas zābakiem un galošām, jo ceļš no Avotiem līdz stacijai tagad būs dubļu klāts. Kārtējie lētā iepirkuma stāsti!

    Ziņot