drukāt
17
Septembris

Ogres novadā sakārto esošos un būvē jaunus infrastruktūras objektus

Autors  ogresnovads.lv
Publikācijas kategorija Ogre

Ogres novada pašvaldības domes komiteju sēdes informatīvajā daļā pašvaldības izpilddirektora vietniece Dana Bārbale informēja deputātus par darbiem pašvaldības infrastruktūras sakārtošanā un attīstībā.

Ogres novada Sporta centra ēkā Skolas ielā 12, Ogrē, jau pavisam drīz – šī gada oktobra sākumā – tiks uzsākta projekta “Ogres pašvaldības ēkas Skolas ielā 12, Ogrē energoefektivitātes paaugstināšana izmantojot atjaunojamos energoresursus” realizācija. Projektā paredzētos būvdarbus veiks ar SIA “Velve-AE”, ar kuru pašvaldība ir noslēgusi līgumu. Pašlaik notiek sagatavošanās darbi būvdarbu uzsākšanai.

 

Turpinās Ogres Valsts Ģimnāzijas ēkas un sporta ēkas būvniecība – tiek ierīkotas sporta ēkas pamatu plātne, atsevišķās vietās uzsākta sienu montāža, kā arī ūdens un kanalizācijas tīklu pievadu ieguldīšana, uzsākta lietus ūdens kanalizācijas sistēmas izbūve.

 

Skolas ēkai turpinās inženierkomunikāciju ieguldīšana, pamatu plātnes betonēšana, turpinās ēku sienu stiegrojumu izveide un stiprināšana, kā arī atsevišķās vietās uzsākti sienu betonēšanas darbi. Abos ēkas apjomos septembrī turpināsies betonēšanas darbi.

 

Projektā “Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai Ogres novadā”, kura ietvaros paredzēts izveidot atbilstošas sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūru Suntažu ielā 2, Ogrē, norit būvdarbu iepirkuma procedūra.

 

Uz aizsargmola (straumvirzes), kas plūdu riska mazināšanas nolūkā izbūvēts pie Ogres upes ietekas Daugavā un šopavasar nodots ekspluatācijā, tiks izveidots dizaina objekts – bāka ar Ogres novada logo. Būvdarbu iepirkums ir noslēdzies, tiek gatavots līgums par projektā paredzēto būvdarbu izpildi.

 

Šī gada septembra beigās plānots uzsākt Jauniešu mājas būvdarbus Brīvības ielā 40, Ogrē. Līgumu par būvdarbu izpildi pašvaldības ir noslēgusi ar AB “Panavežio Staybos Trestas”14.09.2021. Pašlaik notiek sagatavošanās darbi būvdarbu uzsākšanai.

 

Septembrī plānots uzsākt Taurupes muižas klēts pārbūvi. Līgums par būvdarbu izpildi noslēgts ar SIA “LAGRON”. Pašvaldība ir saņēmusi arī Kultūras pieminekļa remonta, konservācijas, restaurācijas un rekonstrukcijas darbu atļauju.

 

Par klinšu kāpšanas sienas būvniecību Zvaigžņu ielā 11, Ogrē, līgums ir noslēgts ar SIA “FALKORS climbing solution”, šobrīd uzņēmums veic būvprojekta izstrādi.

 

Procesā ir arī būvprojekta izstrāde objektam “Ogres vārti – Daugavas krasta aizsargbūve” Rīgas ielā 45, Ogrē. Šonedēļ Ogres novada būvvalde apstiprināja būvprojektu minimālajā sastāvā, un tika izdota būvatļauja. Būvprojekts pilnā sastāvā jāizstrādā līdz 2022. gada 16. maijam.

 

Lielvārdē turpinās būvdarbi, realizējot trīs projektus – “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Lielvārdē 3. kārta”, “Uzvaras ielas seguma atjaunošana” un “Meža ielas seguma atjaunošana”. Šobrīd būvuzņēmējiem kopā ar pašvaldības speciālistiem svarīgākais uzdevums ir organizēt darbus tā, lai tie tiktu pabeigti šogad.

 

Raiņa ielā 5, Lielvārdē, plānots atvērt sociālā rehabilitācijas pakalpojuma centru – kabinetu bērniem ar funkciju traucējumiem; projekta “Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošana” ietvaros tiek iegādāts aprīkojums specializēto darbnīcu iekārtošanai. Lielvārdes Sociālā dienesta juristei plānots deleģēt uzdevumu izstrādāt pakalpojuma cenrādi, lai varētu veikt speciālistu piesaisti.

 

Ķeguma sociālās aprūpes centrā “Senliepas”, kas atrodas Rembates pagastā, līdz 1. oktobrim jāpabeidz pacēlāja izbūve. Tāpat līdz 1. oktobrim ir jābūt pabeigtiem Tomes Tautas nama fasādes atjaunošanas darbiem.

 

Ikšķilē turpinās ielu sakārtošanas darbi. Peldu ielas asfaltbetona seguma remontdarbus veic SIA “GP Holding, darbu izpildes termiņš ir šī gada 11. oktobris. Lauku ielas asfaltbetona seguma izbūvi veic SIA “CEĻINIEKS 01”, būvdarbi jāpabeidz līdz šī gada 3. novembrim. Ikšķilē būvdarbi šogad pabeigti Ausekļa ielā, Ziedu ielā, Papeļu ielā, Neļķu ielā un Lupīnu ielā. Ogres novada būvvaldes ir akceptējusi Viršu un Rasas ielas asfaltbetona seguma izbūves būvprojektu un Priedaines ielas atjaunošanas būvprojektu.