Pirmdiena, 17.06.2024 16:44
Artis, Artūrs

Reģionālā ziņu portāla “OgreNetētikas kodekss

Žurnālista uzdevumi

Žurnālista galvenais uzdevums ir garantēt sabiedrībai patiesas un pārbaudītas informācijas saņemšanu.

Faktu izklāstam jābūt objektīvam, skaidram un nepārprotamam, atklājot svarīgākās sakarības un nepieļaujot izkropļojumus.

Žurnālists ir personiski atbildīgs par sniegto informāciju un tās interpretāciju.

Žurnālistam ir jāatturas no darba, kas ir pretrunā ar viņa pārliecību.

Žurnālista pienākums ir cienīt intelektuālo īpašumu un nepieļaut plaģiātismu.

Redaktora un redkolēģijas atbildība

Redaktors, kā noteikts likumā Par presi un citiem masu informācijas līdzekļiem, ir atbildīgs par reģionālajā ziņu portālā sniegto informāciju. Viņam jānodrošina precīzas un korektas informācijas plūsma, kā arī brīva izteikto viedokļu apmaiņa.

Redkolēģiju locekļiem jārīkojas neatkarīgi no personu un grupu interesēm.

Portāls savu darbību veic atbilstoši Latvijas Republikas likumiem, kā arī ievēro vispārpieņemtās morāles un ētikas normas.

Portāls sniedz sabiedrībai patiesu, reālu un objektīvu informāciju.

Portālā katrai publikācijai tiek norādīts autors vai informācijas avots.

Redaktors ir atbildīgs par satura patiesumu.

Ziņas, fotogrāfijas, videoierakstus un audioierakstus portāla redaktors vai žurnālists vāc un izmanto tikai savu profesionālo pienākumu pildīšanai.

Portāla žurnālista un redaktora pienākums ir nekavējoties izlabot savas kļūdas, ja tādas ir konstatētas.

Portāla žurnālists un redaktors savu amatu neizmanto savtīgās interesēs, nenomelno un neapkauno citus.

Portāla žurnālists un redaktors nepieņem dāvanas, pakalpojumus vai citus labumus atlīdzībā par mediju satura veidošanu no personām, kas nav viņa darba devējs.

Attiecības ar autoriem

Žurnālistam nav tiesību atklāt informācijas devēja vārdu bez viņa piekrišanas, izņemot gadījumus, kad informācijas avots tiek pieprasīts tiesā.

Sevišķi uzmanīgi jāizturas pret cilvēkiem, kas paši neapzinās informācijas nozīmīgumu un atklātībai nodoto aktu izraisītās sekas. Žurnālistam savā profesionālajā darbībā ir korekti jāizturas pret citu cilvēku emocijām, kā arī viņu nezināšanu vai nespēju izdarīt secinājumus.

Publicēšanas noteikumi

Žurnālistam kritiski jāizvērtē informācijas avots, jāpārbauda informācija un citētie izteicieni.

Publikācijā žurnālistam jārespektē cilvēka personiskā dzīve, viņa tautība, domāšanas veids un reliģiskā pārliecība.

Publikācijā faktiem jābūt skaidri nošķirtiem no autora komentāra.

Jābūt nepārprotamai robežai starp reklāmu un autora sagatavotu materiālu. Autora teksts nedrīkst imitēt reklāmu, jo šādi raksti rada šaubas par redakcijas objektivitāti, kā arī par masu informācijas līdzekļu neatkarību.

Liela uzmanība jāveltī ilustrāciju izmantošanai. Sevišķi, ja attēls tiek izmantots cita (ne oriģināla) teksta ilustrēšanai, jāizvairās no manipulēšanas, kas var radīt aplamu priekšstatu. Fotoilustrācijas montāžas gadījumā tas jānorāda attēla parakstā tieši vai ar pieņemtu apzīmējumu palīdzību.

Žurnālistam jābūt sevišķi uzmanīgam, rakstot par tieslietām, – viņš nedrīkst kaitēt izmeklēšanai ar priekšlaicīgu atsevišķu faktu publicēšanu, kā arī jāpatur prātā, ka apsūdzēto ne tieši, ne netieši nedrīkst pasludināt par vainīgu pirms tiesas lēmuma.

Ja publikācijā ieviesusies kļūda, par to jāatvainojas; atsaukums publicējams tajā pašā publikācijā redzamā vietā.

Jādod iespēja sniegt publisku atbildi tām personām vai organizāciju pārstāvjiem, kuru viedoklis, nostāja vai rīcība iztirzāta publikācijā.

Autoram ir tiesības pieprasīt, lai rediģēto materiālu žurnālists viņam parādītu; šāds materiāls publicējams tikai ar autora akceptu.

Žurnālists un sabiedrība

Žurnālistam jārespektē demokrātiskie institūti un morāles normas.

Žurnālistam jāaizstāv vispārcilvēciskās vērtības – miers, demokrātija, cilvēktiesības, tautu tiesības uz pašnoteikšanos.

Latvijas žurnālistiem, cienot citu tautu nacionālās vērtības, jārespektē latviešu tautas svētākie simboli, vēsture un kultūra, Latvijas neatkarība un brīvība.