Sestdiena, 20.07.2024 19:43
Ramona, Ritma
Ceturtdiena, 16. februāris, 2023 18:45

Apstiprināts Ogres novada pašvaldības budžets 2023. gadam

ogresnovads.lv
Apstiprināts Ogres novada pašvaldības budžets 2023. gadam
Ceturtdiena, 16. februāris, 2023 18:45

Apstiprināts Ogres novada pašvaldības budžets 2023. gadam

ogresnovads.lv

Domes sēdē 16. februārī deputāti apstiprināja Ogres novada pašvaldības 2023. gada budžetu.

Ogres novada pašvaldības 2023. gada budžetu ir ietekmējuši vairāki faktori: energoresursu sadārdzināšanās; minimālās darba algas paaugstināšana; pedagogu darba algas likmes paaugstināšana valstī, līdz ar to pašvaldības budžetā palielinās izmaksas to pedagoģisko darbinieku darba algām un darba devēja sociālā nodokļa maksājumiem, par kuriem netiek saņemtas valsts mērķdotācijas; strauji ir pieaugušas aizņēmumu procentu likmes; izmaiņas normatīvajos aktos sociālajā jomā, līdz ar to pašvaldības budžetā palielinās izdevumu apjoms maznodrošināto iedzīvotāju sociālajai aizsardzībai; palielinās pašvaldības atbalsts mazajām lauku skolām, lai bērni varētu iegūt izglītību pēc iespējas tuvāk viņu dzīvesvietai.

Pašvaldības budžets ir finanšu instruments veiksmīgai funkciju un uzdevumu īstenošanai, kā arī ilgtspējīgai attīstībai, tādēļ, plānojot budžetu, ir svarīgi precīzi un konkrēti definēt pašvaldības darbības prioritāros jautājumus, un šis nosacījums ir ievērots, izstrādājot 2023. gada budžeta plānu. Ogres novada pašvaldības budžeta prioritātes, līdzīgi kā iepriekšējos gados, ir:

-attīstīt pašvaldības teritorijas un nodrošināt kvalitatīvu pašvaldības pakalpojumu pieejamību visās novada teritoriālajās vienībās;

-pilnveidot un attīstīt izglītības, kultūras un sporta iestāžu tīklu un to sniegtos pakalpojumus;

-pilnveidot sociālo darbu, nodrošinot sociālo atbalstu maznodrošinātajai novada iedzīvotāju daļai.

Tāpat kā līdz šim, arī 2023. gadā līdztekus pašvaldībām noteikto pastāvīgo funkciju izpildei un pašvaldības iestāžu darbības nodrošināšanai tiks turpināti jau iesāktie infrastruktūras attīstības projekti, kā arī izstrādāti projektu pieteikumi, lai, piesaistot investīcijas un aizņēmumus, varētu nodrošināt nepārtrauktu novada attīstību un iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanu saskaņā ar Ogres novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijā 2022.–2034. gadam un Ogres novada attīstības programmā 2022.–2027. izvirzītajiem mērķiem un uzdevumiem.

Ogres novada pašvaldības budžets ir konsolidēts, tajā ietilpst arī pašvaldības aģentūru – “Ogres komunikācijas”, “Rosme” un Tūrisma, sporta un atpūtas kompleksa “Zilie kalni” attīstības aģentūra – budžeti.

Ogres novada pašvaldības 2023. gada budžeta ieņēmumos plānoti 90 685 036  eiro un izdevumos – 116 563 911 eiro.

Kopā ar budžeta atlikumu 22 887 992 eiro un kredītresursiem 11 551 434 eiro pieejamie finanšu līdzekļi 125 124 462 eiro apmērā.

Budžeta atlikumu 22 887 992 eiro apjomā veido iepriekšējos gados piešķirtais finansējums to investīciju projektu realizēšanai, kuru īstenošana turpināsies 2023. gadā, pašvaldības budžetā ieskaitītā iedzīvotāju ienākuma nodokļa pārsniegums 2022. gadā, kā arī iestāžu un aģentūru ietaupītie līdzekļi.

Savukārt aizņēmumi 11 551 434 eiro apmērā plānoti iesākto infrastruktūras attīstības projektu realizācijai.

Arī 2023. gada budžetā lielākais izdevumu apjoms paredzēts izglītībai – tie ir 56 523 820 eiro. Kā nākamais izdevumu ziņā lielākais paredzētais finansējums ir pašvaldības teritorijas un mājokļu apsaimniekošanai – 13 938 699 eiro, trešais lielākais izdevumu apjoms ir izdevumu kategorijā “Vispārējie valdības dienesti” –12 239 115 eiro. Sociālajai aizsardzībai izdevumi plānoti 10 522 177 eiro apjomā, savukārt izdevumu kategorijā “Atpūta, kultūra un reliģija” – 10 272 606 eiro. Ekonomiskās darbības izdevumiem ieplānoti 6 877 694 eiro, vides aizsardzībai  3 970 394 eiro, sabiedriskajai kārtībai un drošībai 1 899 062 eiro un veselībai 320 344 eiro.

Uz 2023. gada 1. janvāri Ogres novada pašvaldībai ir 103 aizņēmumu līgumi, aizņēmumu saistību apjoms – 91 041 584  eiro. Ogres novada pašvaldības aizņēmumu plānotās saistības turpmākajiem trijiem gadiem. Saskaņā ar noslēgtajiem aizņēmumu līgumiem ar Valsts kasi 2023. gadā paredzēts atmaksāt aizņēmumu pamatsummas 5 989 068 eiro apmērā.

Uz 2023. gada 1. janvāri Ogres novada pašvaldībai ir 6 galvojumi privātpersonām studiju kredītiem, aizņēmumu līgumu summu neatmaksātā daļa  – 15 409 eiro un 14 galvojumi pašvaldības kapitālsabiedrībām, aizņēmumu līgumu summu neatmaksātā daļa  – 5 326 785 eiro.