Piektdiena, 19.07.2024 06:31
Digna, Jautrīte, Kamila
Otrdiena, 23. maijs, 2023 13:17

Daudzdzīvokļu māju dzīvokļu īpašniekiem būs pieejams aizdevums piespiedu dalītā īpašuma izbeigšanai

Ekonomikas ministrija
Daudzdzīvokļu māju dzīvokļu īpašniekiem būs pieejams aizdevums piespiedu dalītā īpašuma izbeigšanai
Ekonomikas ministrija
Otrdiena, 23. maijs, 2023 13:17

Daudzdzīvokļu māju dzīvokļu īpašniekiem būs pieejams aizdevums piespiedu dalītā īpašuma izbeigšanai

Ekonomikas ministrija

Ministru kabineta sēdē š.g. 23. maijā apstiprināti Ekonomikas ministrijas sagatavotie grozījumi Atbalsta programmā būvdarbiem daudzdzīvokļu mājās un to teritoriju labiekārtošanai, līdz ar kuriem tiek ieviests jauns atbalsta pasākums – aizdevums daudzdzīvokļu mājai noteiktās atsavināmās zemes izpirkšanai jeb atsavināšanas cenas samaksai. Atbalsta programmu administrē Attīstības finanšu institūcija "Altum", kas plāno uzsākt aizdevumu pieteikumu pieņemšanu šā gada jūlijā.

Atbalsta pasākums izstrādāts ar mērķi veicināt finansējuma pieejamību tiem dzīvojamo māju īpašniekiem (dzīvokļu īpašniekiem), kuri vēlas izmantot Piespiedu dalītā īpašuma privatizētajās daudzdzīvokļu mājās izbeigšanas likumā nostiprināto mehānismu, lai izbeigtu piespiedu dalīto īpašumu ar zemes īpašnieku vai īpašniekiem, bet kuriem nav pieejami savi brīvi finanšu līdzekļi attiecīgās atsavināšanas cenas daļas samaksai un kuri neatbilst komercbanku kreditēšanas politikai. Proti, paredzēts, ka uz aizdevumu varēs pretendēt tikai tās daudzdzīvokļu dzīvojamo māju dzīvokļu īpašnieku kopības, kuras izmantos šajā likumā paredzēto atsavināšanas tiesību un izpirks atsavināmo zemi minētajā likumā noteiktajā kārtībā.

Piespiedu dalītā īpašuma problēma skar 3 544 privatizētas daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, kurās atrodas 129 918 dzīvokļu īpašumu Latvijā. Plānotais atbalsta pasākums sekmēs likuma mērķa sasniegšanu - radīt vienotu zemes un ēkas īpašumu, lai novērstu zemes reformas un privatizācijas gaitā radīto tiesisko attiecību negatīvās sekas, tādējādi mazinot sabiedrībā pastāvošo sociālo spriedzi zemes reformas un dzīvojamo māju privatizācijas jautājumā (piemēram, dzīvokļu īpašnieku neapmierinātība ar pienākumu maksāt zemes īpašniekam nomas maksu, strīdi par nomas maksas apmēru), kā arī veicinot sociālo taisnīgumu mājokļu jautājumā (dodot iespēju dzīvokļu īpašniekiem iegūt īpašumā zemi un pārvaldīt savu īpašumu ar lielāku skaidrību par nākotni) un sekotu Civillikuma vispārējam principam par zemes un ēkas vienotību.

Aizdevumu plānots piešķirt jau esošās “Altum” īstenotās atbalsta programmas būvdarbiem daudzdzīvokļu mājās un to teritoriju labiekārtošanai (t.s. Remonta fonda programma) ietvaros, papildinot esošo atbalsta programmu ar jaunu aizdevuma veidu – atsavināmās zemes izpirkšanas aizdevums. Aizdevumus plānots izsniegt remonta fonda programmas esošā pieejamā finansējuma (31 miljons eiro) ietvaros.

Atbalsta saņēmēji varēs būt daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas kopībā ietilpstošie dzīvokļu īpašnieki – fiziskas un juridiskas personas, kurām nepieciešams finansējums atsavināšanas cenas (vai tās daļas) samaksai. Aizdevumam daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas kopība varēs pieteikties ar pilnvarotās personas starpniecību.

Aizdevumu piešķirs tikai tiem daudzdzīvokļu dzīvojamo māju dzīvokļu īpašniekiem, kuri izmantos Piespiedu dalītā īpašuma privatizētajās daudzdzīvokļu mājās izbeigšanas likumā paredzēto atsavināšanas tiesību un izpirks atsavināmo zemi likumā noteiktajā kārtībā (piemēram, tas neattieksies uz tām daudzdzīvokļu mājām, kuras atrodas uz pašvaldībai/valstij piederošas zemes).

Aizdevuma maksimālais termiņš plānots 20 gadi, ierobežojumi aizdevuma apmēram nav paredzēti, ņemot vērā, ka uz šo brīdi nav iespējams prognozēt maksimālās atsavināšanas cenas. Detalizētāki aizdevuma saņemšanas nosacījumi būs zināmi īsi pirms aizdevumu pieteikumu izsniegšanas uzsākšanas.

Kā zināms, Altum īstenotās Remonta fonda programmas ietvaros iedzīvotājiem jau no 2021. gada septembra pieejams valsts aizdevums būvdarbiem un teritorijas labiekārtošanas darbiem daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās, t.sk. mājām, kas atrodas mazāk attīstītos reģionos, nelielās pilsētās vai ciematos, vai tām, kas citu iemeslu dēļ neatbilst komercbanku kreditēšanas politikai. Aizdevumu var saņemt būvdarbu veikšanai daudzdzīvokļu mājas norobežojošās konstrukcijās, piemēram, ārsienām un logiem, un koplietošanas telpās, tai skaitā liftu modernizācijai vai nomaiņai; daudzdzīvokļu mājas visa veida inženiersistēmu atjaunošanai, pārbūvei vai izveidei; teritorijas labiekārtošanai; daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes paaugstināšanas programmas neattiecināmo izmaksu finansēšanai; kā arī projekta vadībai, autoruzraudzībai un būvuzraudzībai.


Detalizēti ar grozījumiem Ministru kabineta 2021. gada 6. jūlija noteikumos Nr.481 “Atbalsta programmas nosacījumi būvdarbiem daudzdzīvokļu mājās un to teritoriju labiekārtošanai” var iepazīties Tiesību aktu portālā.