Sestdiena, 20.07.2024 02:31
Ramona, Ritma
Trešdiena, 27. jūlijs, 2022 09:04

Derīgo izrakteņu ieguves ieceres n.ī. "Āriņi" publiskā apspriešana

ogresnovads.lv
Derīgo izrakteņu ieguves ieceres n.ī. "Āriņi" publiskā apspriešana
Trešdiena, 27. jūlijs, 2022 09:04

Derīgo izrakteņu ieguves ieceres n.ī. "Āriņi" publiskā apspriešana

ogresnovads.lv

Pamatojoties uz Ikšķiles novada pašvaldības 2021. gada 27. janvāra saistošo noteikumu Nr. 2/2021 “Ikšķiles novada teritorijas plānojuma teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa”  Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu 142. punktu un Ogres novada pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība) Komisijas publiskās apspriešanas procedūras derīgo izrakteņu ieguvei atradnē “Āriņi”, Tīnūžu pag., Ogres nov., nodrošināšanai 2022. gada 29. jūnija lēmumu “Par derīgo izrakteņu ieguves ieceres dolomīta atradnē “Āriņi”, Tīnūžu pag., Ogres nov., nodošanu publiskajai apspriešanai”, publiskajai apspriešanai nodota SIA “Divi Bērziņi” derīgo izrakteņu ieguves iecere nekustamajā īpašumā “Āriņi”, Tīnūžu pag., Ogres nov. (zemes vienības kadastra apzīmējums 7494 001 0011) (turpmāk – Paredzētā darbība).

Publiskā apspriešana norisināsies laikā no 2022. gada 13. jūlija līdz 10. augustam.

Publiskās apspriešanas materiāli papīra formātā pieejami:   

-Pašvaldības centrālās administrācijas ēkā Brīvības ielā 33, Ogrē, Ogres nov.;

-Ikšķiles pilsētas un Tīnūžu pagasta pārvaldes ēkā Peldu ielā 22, Ikšķilē, Ogres nov.;

-Tīnūžu Tautas namā, “Kraujas”, Tīnūži, Ogres nov.

Elektroniskajā formātā materiāli pieejami Pašvaldības tīmekļa vietnes sadaļā Attīstība/Publiskās un sabiedriskās apspriešanas.

Publiskās apspriešanas sanāksme notiks 26. jūlijā plkst. 18.00 neklātienē – videokonferences formātā Zoom platformā. Lai piedalītos šajā sanāksmē, lūdzam reģistrēties, aizpildot elektronisko pieteikuma veidlapu.

Rakstiskie priekšlikumi un ierosinājumi līdz 2022. gada 10. augustam (pasta zīmogs) sūtāmi pa pastu vai iesniedzami:

-Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā Daugavas prospektā 34, Ikšķilē, Ogres nov., LV-5052;

-Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā “Kraujas”, Tīnūži, Tīnūžu pag., Ogres nov., LV-5015;

-Tīnūžu Tautas namā, “Kraujas”, Tīnūži, Ogres nov., LV-5015;

-Ikšķiles pilsētas un Tīnūžu pagasta pārvaldes ēkā Peldu ielā 22, Ikšķilē, Ogres nov., LV-5052;

-Elektroniski parakstīti iesniegumi nosūtāmi uz elektronisko pastu ogredome@ogresnovads, norādot “Āriņi” .

Par procedūru atbildīgais speciālists – Pašvaldības centrālās administrācijas Attīstības un plānošanas nodaļas telpiskais plānotājs Jevgēnijs Duboks, tālr.: 65046174, e-pasta adrese: .

Pievienotie dokumenti šeit: