Pirmdiena, 22.04.2024 09:54
Armanda, Armands
Ceturtdiena, 7. septembris, 2023 14:09

Iedzīvotāji sagatavo priekšlikumus aktīvās atpūtas laukuma izveidei

Ogresnovads.lv
Iedzīvotāji sagatavo priekšlikumus aktīvās atpūtas laukuma izveidei
Ceturtdiena, 7. septembris, 2023 14:09

Iedzīvotāji sagatavo priekšlikumus aktīvās atpūtas laukuma izveidei

Ogresnovads.lv

Jau vēstīts, ka Ogres novada pašvaldība ir iecerējusi ierīkot mūsdienīgu aktīvās atpūtas laukumu Mālkalnes prospektā 43, Ogrē, izveidojot daudzfunkcionālu un dažādu vecumu grupu aktivitātēm piemērotu sporta un atpūtas publiskās ārtelpas zonu.

Plānotā projekta vieta šobrīd ir gandrīz tukšs laukums, uz tā atrodas četras vecas līdztekas un pieci uz laukakmeņiem izvietoti soliņi, kurus paredzēts demontēt. Laukuma robežas ir skolas sēta no divām pusēm un bruģēts gājēju celiņš.

Projektam paredzētā laukuma platība 2778 kvadrātmetri.

6. septembra vakarā iedzīvotāji tika aicināti uz šīs ieceres apspriešanu, lai detalizēti iepazītos ar projekta ieceri, sniegtu savus ierosinājumus aktīvās atpūtas laukuma izveidei.

Lai gan iedzīvotāji uz ieceres apspriešanu bija ieradušies nelielā skaitā, tā norisinājās lietišķi, radoši, dalībniekiem aktīvi iesaistoties sarunās un darba grupu darbā, sniedzot vērtīgus ierosinājumus.

Tikšanās laikā Ogres novada pašvaldības Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja Aija Romanovska skaidroja par prasībām, kas jāievēro pašvaldībām, lai piedalītos Eiropas Savienības fondu projekta konkursā, – konkursā netiks atbalstīti stadionu renovācijas vai izveides projekti, taču tiks atbalstīti aktīvās atpūtas laukumi publiskajā ārtelpā.

Attīstības un plānošanas nodaļas projektu vadītāja, ainavu arhitekte Linda Neško, iepazīstinot klātesošos ar projekta ieceri, uzsvēra, ka izstrādājot laukuma būvprojektu, ir jāievēro Bauhaus principi, un tie ir: skaisti (projektam ir arhitektūras, dizaina, mākslas, kultūras komponente); ilgtspējīgi (projekts ir klimatneitrāls un atjauno saikni ar dabu); iekļaujoši (projekts ir ekonomisks, godīgs, pieejams, t.sk. finansiāli pieejams, visām sabiedrības grupām). Svarīgi, ka projekts tiek veidots koprades ceļā. L. Neško prezentēja iecerētā laukuma skices, skaidroja par laukumā paredzētajiem sektoriem dažādām iedzīvotāju grupām. Speciāliste arī skaidroja, ka iecerētā laukuma izveides teritorijā nav paredzēts likvidēt tur augošos kokus, ka laukumā plānots stādīt dekoratīvos kokus; tiks izbūvēta sabiedriskā tualete, ierīkots dzeramā ūdens brīvkrāns, velosipēdu novietne. Tāpat tiks ierīkots atbilstošs apgaismojums un video novērošanas sistēma. Būvprojektā jāparedz atkritumu šķirošanas tvertņu iegāde un uzstādīšana laukuma teritorijā.

Aktīvās atpūtas laukums būs multifunkcionāls, tajā paredzēta vieta basketbola, futbola, volejbola laukumiem, brīvdabas sporta rīku laukumam, šķēršļu joslai skolas vecuma bērniem, skriešanas skrejceliņiem pa laukuma perimetru un atpūtas zonai, kurā izvietoti arī āra trenažieri vecāka gada gājuma cilvēkiem. Daļa no āra trenažieru aprīkojuma būs piemērota personām ar kustību traucējumiem, kā arī šis laukums būs piemērots vecākiem ar maziem bērniem. Paredzēts, ka šis aktīvās atpūtas laukums būs brīvi pieejams visu diennakti. Žoga posms tiks demontēts un pārcelts, norobežojot skolas teritoriju no publiskās ārtelpas.

Projekta skiču autors Aleksandrs Kernožickis iepazīstināja tikšanās dalībniekus ar aktīvās atpūtas laukumā plānotā aprīkojuma elementiem – dažādiem trenažieriem, vingrošanas ierīcēm, batutiem; informēja par stendiem un informatīvajām plāksnēm, QR kodiem, kas tiks izvietoti laukuma apmeklētāju informēšanai par aprīkojuma izmantošanu; par mazajiem arhitektūras elementiem soliņiem, galdiem un citiem.

Pašreiz teritorija, kurā plānots izveidot aktīvās atpūtas laukumu, netiek efektīvi izmantota, tā nav integrēta pilsētvidē nedz funkcionāli, nedz ainaviski, un tikšanās dalībnieki pauda pamatotas bažas par to, ka arī pēc laukuma izveides daudzi iedzīvotāji turpinās vest tur savus suņus, jo ieradumam tomēr ir liels spēks, tāpēc ir nepieciešams projektā paredzēt izvietot stendus ar informāciju, ko laukumā aizliegts darīt.

Tikšanās dalībniekiem bija arī daudz ierosinājumu par laukuma aprīkojumiem dažādām sportiskām aktivitātēm, arī par to, vai batutiem šajā laukumā vispār būtu vieta. Aktīvi izstrādājot darba grupās, uz ieceres apspriešanu atnākušie iedzīvotāji sagatavoja vairākus priekšlikumus par aktīvās atpūtas laukuma sadalījumu dažādām iedzīvotāju grupām, par aprīkojuma elementiem, par laukums sektoru seguma materiāliem un krāsu toņiem. Darba grupās izstrādātie priekšlikumi tika nodoti skiču projekta autoram, kura uzdevums tagad ir izanalizēt šo priekšlikumus, izvērtēt iespējas tos izmantot projekta izstrādes turpmākajā procesā.

Projektu plānots īstenot Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam 5.1. prioritātes “Reģionu līdzsvarota attīstība” 5.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Vietējās teritorijas integrētās sociālās, ekonomiskās un vides attīstības un kultūras mantojuma, tūrisma un drošības veicināšana pilsētu funkcionālajās teritorijās” 5.1.1.3. pasākuma “Publiskās ārtelpas attīstība” ietvaros.

Projektā jāparedz zaļais publiskais iepirkums vismaz vienai būvdarbu vai preču vai pakalpojumu grupai papildu tām preču un pakalpojumu grupām, kurām obligāti piemērojams zaļais publiskais iepirkums saskaņā ar Ministru kabineta 2017. gada 20. jūnija noteikumiem Nr. 353 “Prasības zaļajam publiskajam iepirkumam un to piemērošanas kārtība”.

Projekta risinājumiem jānodrošina ilgtspējas princips – ir jābūt ietvertam vismaz vienam dabā balstītam risinājumam, un tam ir jābūt ekonomiski pamatotam, piemēram, ilgtspējīga lietus ūdens apsaimniekošana – metožu un dažādu kompleksu tehniku kopums, kas atdarina lietus ūdeņu noteci dabiskajās ekosistēmās.