Ceturtdiena, 18.04.2024 04:48
Jadviga, Laura
Pirmdiena, 19. jūnijs, 2023 07:55

Iedzīvotājiem jāsakopj savi krūmi

Ogres Vēstis Visiem
Iedzīvotājiem jāsakopj savi krūmi
Unsplash.com
Pirmdiena, 19. jūnijs, 2023 07:55

Iedzīvotājiem jāsakopj savi krūmi

Ogres Vēstis Visiem

Privātmāju apbūves rajonos novadā daļa iedzīvotāju neievēro teritorijas apbūves noteikumos un likumos noteiktās prasības, dzīvžogus veidojot pie paša žoga vai pat ārpus sava īpašuma – ielas daļā, kā arī neveicot apstādījumu regulāru kopšanu.

Pašvaldība vēsta, ka dzīvžogu veidošana ielas vai ceļa pusē pie paša žoga vai pat ārpus sava īpašuma ir viena no aktuālajām problēmām, ar ko pašvaldība sastopas ik gadu. Daudzi iedzīvotāji izveidotos dzīvžogus atbilstoši nekopj, līdz ar to zari izplešas ārpus žoga, kas apgrūtina gājēju un riteņbraucēju pārvietošanos, ceļu uzturēšanas darbu veikšanu, atkritumu izvešanu, avārijas un glābšanas dienesta transportlīdzekļu piekļuvi, tiek saskrāpētas automašīnas, radīti bojājumi ceļu uzturēšanas un atkritumu apsaimniekošanas tehnikai. Turklāt iedzīvotāju ielu un ceļu aizsargjoslās izveidotie apstādījumi mēdz ierobežot ceļa zīmju redzamību, kā arī pārāk sazarojuši dzīvžogi vai koki ielu krustojumos mazina pārskatāmību. Gājējiem un velobraucējiem šādi apstādījumi pasliktina pārvietošanos, radot bīstamas situācijas. Tāpat satiksmes dalībnieku drošību apdraud arī ielas malās novietotie akmeņi, jo situācijās, kad nepieciešams veikt manevru sānis no brauktuves, nepamanot akmeni, var tikt gūtas nopietnas traumas. Īpaši problemātiska situācija ir mazdārziņu rajonos, kur īpašnieki aktīvi izmanto jau tā šauro brauktuves nodalījumu dažādu stādījumu ierīkošanai.

Šobrīd Ogres novada teritorijā ir spēkā bijušo Ogres, Ķeguma, Ikšķiles un Lielvārdes novadu teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi. Tas, protams, dzīvi sarežģī, jo novads šobrīd vienots, prasības dažādās teritorijās atšķirīgas. Taču, kamēr jauni noteikumi nav izstrādāti, jāievēro vecie.

Žogus ielas vai ceļa pusē drīkst būvēt pa ielas sarkano līniju vai ceļa zemes nodalījuma joslas robežu. Zemes īpašnieks vai tiesiskais lietotājs ir atbildīgs par savu apstādījumu uzturēšanu, aizsardzību un atjaunošanu. Kokus, krūmus un cita veida apstādījumus nav atļauts stādīt uz komunikāciju aizsargjoslām, kā arī ielu sarkano līniju robežās bez aizsargjoslas turētāja saskaņojuma. Atbilstoši noteikumiem kādreizējā Ogres novada teritorijā gar ielu, ceļu vai laukumu drīkst ierīkot žogu 1,6 m augstumā, ražošanas teritorijās pieļaujamais žoga augstums ir 2,2 m, bet uz robežas ar citu zemes gabalu atļauts būvēt līdz 1,8 m augstu stiepļu pinuma žogu vai dzīvžogu, savukārt Ogres pilsētas centra zonā pastāv vēl citas prasības attiecībā uz žogiem, un tās noteiktas Centra zonas lokālplānojumā. Bijušajā Ķeguma novada teritorijā žogiem gar ielām un ceļiem jābūt ne augstākiem par 1,6 m, dzīvžogiem ne augstākiem kā 2,5 m, bijušajā Ikšķiles novada teritorijā – ne augstākiem par 1,75 m un tā caurredzamībai vismaz 30%, rūpnieciskās apbūves un tehniskās apbūves teritorijās – līdz 2,5 m,  savukārt bijušajā Lielvārdes novadā žogi jāizbūvē 1,5–2,5 m augsti, dzīvžoga maksimālais augstums 2 m.

Bijušajā Ogres un Lielvārdes novadā, veidojot jaunus koku stādījumus pie zemes vienības robežas, jāievēro šādi attālumi koku un krūmu stādīšanai (no zemes vienības robežas) – lielajiem lapu kokiem (ozoli, liepas, kļavas, bērzi, oši, vīksnas) un skujkokiem (egles un priedes) vismaz 5 m, tūjām 2 m, ja to augstums nepārsniedz 2 m, ja augstums lielāks, tad 5 m, ābelēm 3 m, plūmēm un ķiršiem 2 m, krūmiem 1 m. Ikšķiles teritorijā kokus un krūmus, kuru pieauguša auga augstums pārsniedz 10 m, stāda ne tuvāk kā 3 m no zemes vienības robežas vai ne tuvāk kā 2 m no ielas sarkanās līnijas. Veicot koku un krūmu stādīšanu, ievēro minimālos attālumus no ēkas ārsienas līdz koka stumbram – 5 m vai krūma vidum – 1,5 m, no ietves vai gājēju celiņa malas līdz koka stumbram – 0,7 m, no ielas brauktuves, ceļa nostiprinātās apmales malas vai grāvja augšmalas – līdz koka stumbram 2 m; no nogāzes – 1 m. Bijušajā Ķeguma novadā pirms jaunu apstādījumu ierīkošanas, kā arī esošo renovācijas vai rekonstrukcijas jāizstrādā teritorijas labiekārtojuma un apstādījuma projekts.

Dzīvžogu stādījumus bijušajā Ogres novada teritorijā stāda pa robežu saskaņojot vai sava īpašuma pusē. Savukārt bijušajā Ikšķiles, Lielvārdes un Ķeguma teritorijā no robežas jāatkāpjas 1 m, vai saskaņojot tuvākus dzīvžoga attālumus.

Rūpējoties par ceļu satiksmes dalībnieku drošību, pašvaldība atkārtoti aicina apsekot savus īpašumus, apzāģēt īpašumā augošo koku un krūmu zarus, lai tie neaizklātu krustojumu redzamības trīsstūrus un ceļa zīmes, kā arī netraucētu gājēju, velosipēdu un transportlīdzekļu kustību.

IEROBEŽOJUMI PILSĒTĀS

 

Žoga augstums ielas pusē

Dzīvžoga augstums ielas pusē

Ogre

1,6 m (ražošanas teritorijās līdz 2,2 m)

1,6

Ikšķile

1,75 m (rūpnieciskās un tehniskās apbūves teritorijās līdz 2,5 m)

Saskaņojot ar blakus īpašnieku

Lielvārde

1,5–2,5 m

2 m 

Ķegums

1,6 m

2,5 m