Sestdiena, 13.04.2024 16:55
Egils, Egīls, Nauris
Pirmdiena, 21. augusts, 2023 18:23

Informācija par ēdināšanas pabalstu Ogres novadā

Ogresnovads.lv
Informācija par ēdināšanas pabalstu Ogres novadā
Pirmdiena, 21. augusts, 2023 18:23

Informācija par ēdināšanas pabalstu Ogres novadā

Ogresnovads.lv

Ogres novada pašvaldības 25.05.2023. saistošie noteikumi Nr.11/2023 „Par ēdināšanas pabalstu” nosaka, ka Ogres pašvaldība piešķir pabalstu izglītības iestādes nodrošinātās ēdināšanas apmaksai Ogres novada administratīvajā teritorijā deklarētajiem izglītojamajiem[1], kuri apgūst vispārējo pirmsskolas, pamata vai vidējās izglītības programmu.

Ja apmeklē pirmsskolas izglītības iestādi Ogres novadā:

Pabalsts 100% apmērā no pašvaldības noteiktās ēdināšanas maksas tiek piešķirts, ja izglītojamajam noteikta invaliditāte vai izglītojamā mājsaimniecībai piešķirts trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statuss.

Pabalsts 50% apmērā no pašvaldības noteiktās ēdināšanas maksas tiek piešķirts, ja izglītojamā mājsaimniecība atbilst daudzbērnu ģimenes statusam un visi mājsaimniecības locekļi ir deklarēti Ogres novadā, vai izglītojamais ir ievietots audžuģimenē, atrodas aizbildņa vai adoptētāja aprūpē un uzraudzībā, pamatojoties uz bāriņtiesas lēmumu.

Ja apmeklē vispārējās pamatizglītības vai vidējās izglītības iestādi Ogres novadā:

Pabalsts 100% apmērā no pašvaldības noteiktās ēdināšanas maksas tiek piešķirts, ja izglītojamais atbilst kādam no sekojošiem kritērijiem:

izglītojamajam noteikta invaliditāte;

izglītojamā mājsaimniecībai piešķirts trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statuss;

izglītojamā mājsaimniecība atbilst daudzbērnu ģimenes statusam un visi mājsaimniecības locekļi ir deklarēti Ogres novadā;

izglītojamais ir ievietots audžuģimenē, atrodas aizbildņa vai adoptētāja aprūpē un uzraudzībā, pamatojoties uz bāriņtiesas lēmumu.

Izglītojamie, kuri atbilst minētajiem kritērijiem, bet apmeklē izglītības iestādi ārpus Ogres novada administratīvās teritorijas, pabalsta apmērs ir noteikts 30,00 euro mēnesī.

Ēdināšanas pabalstu nepiešķir, ja ēdināšanas pakalpojumu jau apmaksā valsts, pašvaldība vai cita novada pašvaldība, citos tiesību aktos noteiktajā kārtībā, kā arī, ja apgūst izglītības programmu ārpus izglītības iestādes - neklātienē, tālmācībā, pašizglītībā vai ģimenē.

Vairāk informācija un iesnieguma veidlapas pieejamas šeit: www.ogresnovads.lv/lv/pakalpojumi/edinasanas-pabalsts

Ja ģimenē ir vairāki bērni, kuriem ir tiesības saņemt ēdināšanas pabalstu, vienā iesniegumā norāda visus bērnus, kuriem ēdināšanas pabalsts tiek lūgts (pabalstu nav nepieciešams pieprasīt izglītojamajiem, kuri apmeklēs 1.-4. klasi, jo šai mērķa grupai ēdināšanas pakalpojumu jau finansē no valsts un pašvaldības budžeta līdzekļiem).

Iesniegumus par ēdināšanas pabalstu var iesniegt jau augusta mēnesī tuvākajā Ogres novada Sociālā dienesta klientu apkalpošanas vietā, atbilstoši dzīvesvietai vai elektroniski – nosūtot ar drošu elektronisko parakstu parakstītu iesniegumu uz e-pasta adresi:

Jautājumu gadījumā, lūdzu sazināties pa tālr. 65055196, 65055194.

[1] Izņemot izglītojamos, kas ievietoti audžuģimenē vai nodoti aizbildnībā, pamatojoties uz Ogres novada bāriņtiesas lēmumu.