Otrdiena, 18.06.2024 12:39
Alberts, Madis
Ceturtdiena, 15. jūnijs, 2023 12:35

Izstrādāti priekšlikumi Ogres novada muzeju reorganizācijai

Ogresnovads.lv
Izstrādāti priekšlikumi Ogres novada muzeju reorganizācijai
Ceturtdiena, 15. jūnijs, 2023 12:35

Izstrādāti priekšlikumi Ogres novada muzeju reorganizācijai

Ogresnovads.lv

Ogres novada pašvaldības 15. jūnija domes sēdē tika atbalstīti sagatavotie priekšlikumi Ogres novada muzeju reorganizācijas īstenošanai.

Administratīvi teritoriālās reformas rezultātā jaunajā Ogres novadā ir vairāki pašvaldības muzeji – Ogres Vēstures un mākslas muzejs (OVMM) un Andreja Pumpura Lielvārdes muzejs (akreditēti līdz 2026. gadam), kā arī pašvaldības iestādes, kas īsteno muzeja funkcijas jeb kultūrmantojuma centri: Birzgales muzejs “Rūķi”, Ķeguma novada muzejs, Kultūras mantojuma centrs “Tīnūžu muiža”, Ķeipenes kinostacija (S.Eizenšteina komunikāciju centrs), Ikšķiles vidusskolas muzejs, Senlietu istaba Jumpravā, Suntažu pils un muzejs, Taurupes muiža un novadpētniecības muzejs u.c., taču nav akreditēti, kā tas ir noteikts Muzeja likuma 9. pantā - pašvaldības muzejam ir pienākums akreditēties ne agrāk kā triju un ne vēlāk kā piecu gadu laikā pēc tā dibināšanas. Atbilstoši likumdošanai muzejam un kultūrmantojuma centram ir atšķirīga struktūra un finansēšanas kārtība.

Ogres novada pašvaldības dome 2022. gada 22. decembrī pieņēma lēmumu par Ogres novada muzeju reorganizācijas uzsākšanu. Tās mērķis ir sekmēt Ogres novadā esošo muzeju darbības pilnveidošanu un koordinēt to attīstību neatkarīgi no to statusa, sekmēt muzeju krājumu saglabāšanu un paplašināšanu, veicināt muzeju personāla izglītošanu, apkopot un popularizēt muzejos uzkrātā kultūrvēsturiskā mantojuma apriti sabiedrībā. Rezultātā tiks popularizēts Ogres novads un tā kultūrvēsturiskais mantojums, veicinot sabiedrības izglītošanu par novadu un attīstot tūrismu, atvieglojot informācijas pieejamību par esošajiem.

Ogres novada pašvaldība ir veikusi pašvaldības muzeju un pašvaldības iestāžu, kas īsteno muzeju funkcijas, izvērtējumu, funkciju un pakalpojumu izmaksu salīdzinājumu un izvērtējusi izmaksu ietekmi uz iestādes saistībām periodā ne ilgāk kā par pēdējiem pieciem gadiem, kā arī iepazinusies ar Latvijas Muzeju biedrības un Latvijas Muzeju padomes ieteikumiem muzeju darbībai pēc administratīvi teritoriālās reformas.* Ņemot vērā iegūto informāciju, tika izstrādāti šādi priekšlikumi Ogres novada muzeju reorganizācijai, kurus ir atbalstījusi Latvijas Muzeju padome:

OVMM kļūst par Ogres novada pašvaldības centrālo muzeju, saglabājot savas esošās funkcijas un papildinot tā funkcijas ar metodiskā darba veikšanu un Ogres novada teritorijā esošu pašvaldības patstāvīgi darbojošos muzeju un kultūras mantojuma objektu pārraudzību,

OVMM kā centrālais muzejs koordinē un nodrošina ar kultūras mantojumu saistītas kultūrpolitikas īstenošanu Ogres novadā;

OVMM kļūstot par centrālo muzeju, ir tiesības pretendēt uz reģionālā muzeja statusu;

A.Pumpura Lielvārdes muzejs saglabā savu juridisko statusu un akreditāciju un turpina savu darbu patstāvīgi;

pārējiem Ogres novada pašvaldības muzejiem un iestādēm, kas īsteno muzeja funkcijas, veikt to krājumu novērtēšanu (auditēšanu) un iesniegt domei priekšlikumus par kultūras mantojuma objekta statusa noteikšanu, nepieciešamības gadījumā mainot esošo iestādes vai struktūrvienības nosaukumu;

izstrādāt vienotu pārvaldības un finansēšanas kārtību, paredzot A.Pumpura Lielvārdes muzeju un pārējos kultūras mantojuma objektus iekļaut Ogres novada pašvaldības pilsētas vai pagasta vai pilsētas un pagasta pārvaldes struktūrā atbilstoši tā faktiskajai atrašanās vietai;

izstrādāt priekšlikumus grozījumiem OVMM amatu klasificēšanas rezultātu apkopojumā, lai nodrošinātu tā darbību atbilstoši centrālā muzeja funkcijām, tai skaitā ar 2024. gadu OVMM paredzēt divas jaunas amata vietas – projektu vadītājs un metodiskais vadītājs.

Tāpat paredzēts izsludināt atklātu konkursu uz OVMM direktora amata vietu, nosakot amata kandidātu vērtēšanas kārtību un kritērijus. Ogres novada pašvaldības izpilddirektora pienākums kopā ar izvēlēto OVMM direktoru, pieaicinot citus atbilstošas jomas speciālistus, izstrādāt Ogres novada muzeju reorganizācijas plānu atbilstoši sagatavotajiem priekšlikumiem un vismaz reizi trijos mēnešos informēt domi par reorganizācijas gaitu. Muzeju reorganizāciju paredzēts pabeigt ar 2026. gadu.

*Latvijas Muzeju biedrības un Latvijas Muzeju padomes ieteikumi muzeju darbībai pēc administratīvi teritoriālās reformas (muzeji.lv)