Piektdiena, 19.07.2024 05:29
Digna, Jautrīte, Kamila
Trešdiena, 22. februāris, 2023 12:01

Kompensēs izmaksu starpību par ēdināšanas pakalpojumiem pirmsskolās un skolās

ogresnovads.lv
Kompensēs izmaksu starpību par ēdināšanas pakalpojumiem pirmsskolās un skolās
Trešdiena, 22. februāris, 2023 12:01

Kompensēs izmaksu starpību par ēdināšanas pakalpojumiem pirmsskolās un skolās

ogresnovads.lv

Ogres novada pašvaldībā saņemti ēdināšanas uzņēmumu SIA “Gamma NF” un SIA “Baltic Restaurants Latvia” iesniegumi, kuros norādīts, ka pieaugošo izmaksu dēļ vairs nevar nodrošināt ēdināšanas pakalpojumus pirmsskolās un skolās par šobrīd noteikto cenu.

Pašvaldība kompensēs pieaugušo izmaksu starpību

Saskaņā ar 2022. gada 25. augusta lēmumu Nr.25 “Par izglītojamo ēdināšanas maksas noteikšanu un ēdināšanas izmaksu daļēju segšanu”, no 2022. gada 1. oktobra Ogres novada pirmsskolās un skolās noteikta maksimālā ēdināšanas pakalpojumu cena, kuru maksā vecāki. Izmaksu starpību starp ēdinātāja noteikto ēdināšanas pakalpojuma cenu un vecākiem noteikto ēdināšanas pakalpojuma cenu sedz pašvaldība.

Šī gada janvārī pašvaldībā saņemti SIA “Gamma NF” un SIA “Baltic Restaurants Latvia” iesniegumi, kurā norādīts, ka pēdējā pusgada laikā strauji pieaugušas elektrības, degvielas, pārtikas cenas, ir paaugstināta minimālā mēneša darba alga, kopumā pieaugusi inflācija, kas būtiski ietekmē uzņēmumu darbību un apdraud pakalpojuma sniegšanu. Tiekoties un uzklausot ēdināšanas pakalpojumu sniedzējus, ņemot vērā veiktos aprēķinus, izvērtējot Centrālās statistikas pārvaldes datus un saskaņā ar noslēgtajiem līgumiem Ogres novada pašvaldība ir piekritusi cenu sadārdzinājumam, ar šī gada martu atvēlot papildu finansējumu Ogres novada pašvaldības budžetā pieaugušo ēdināšanas pakalpojumu izmaksu kompensēšanai.  

Ēdināšanas izmaksu pieauguma aprēķini skolās

Ogres novada pašvaldības Budžeta nodaļas vadītāja Silvija Velberga informē, ka saskaņā ar ēdināšanas pakalpojumu sniegtajiem aprēķiniem ar 1. martu 1. – 4. klašu skolēnu pusdienu izmaksas pieaugs par 15 centiem. Pusi no šīs summas segs valsts, pašvaldība - atlikušos 7,5 centus par katru skolēnu. Ogres pilsētas skolās šo pusdienu izmaksas no 1. marta būs 2,15 eiro (šobrīd 2 eiro). 1. – 4. klašu skolēnu pusdienu izmaksas sedz valsts un pašvaldība, līdz ar to vecākiem nekas nav jāmaksā.

No 1. marta par 15 centiem pieaug arī komplekso pusdienu porcijas cena 5. – 12. klašu skolēniem. Šobrīd skolēni kompleksās pusdienas skolā var paēst par 2 eiro. No 1. marta 5. – 12. klašu skolēniem šī cena nemainīsies, jo pieaugošās izmaksas – 15 centus par katru komplekso pusdienu porciju – segs pašvaldība.

Ogres Centra pamatskolā un Ogres Valsts ģimnāzijā, kur strādā SIA “Gamma NF”, ar 1. martu pieaugs launaga cenas – līdzšinējo 90 centu vietā tā būs 1,21 eiro, ko maksā vecāki. SIA “Baltic Restaurants Latvia” launaga cenu pagaidām nemaina, tā ir 90 centi.

Tāpat kā līdz šim, arī turpmāk par pusdienām nebūs jāmaksā visiem novada mazapdzīvotāko pagastu skolu - Birzgales pamatskolas, Ķeipenes pamatskolas un Taurupes pamatskolas, Mazozolu filiāles un Meņģeles filiāles - 1. - 9. klašu skolēniem.

Ēdināšanas izmaksu pieauguma aprēķini pirmsskolās

Pirmsskolas izglītības iestādēs bērniem tiek nodrošinātas trīs ēdienreizes. Saskaņā ar 2022. gada 25. augusta lēmumu Nr.25 “Par izglītojamo ēdināšanas maksas noteikšanu un ēdināšanas izmaksu daļēju segšanu” no pagājušā gada 1. oktobra līdz šī gada 28. februārim pašvaldības atbalsts par katra bērna no 1,5 līdz 3 gadu vecumam vienas dienas ēdināšanu ir 0,37 eiro, no 1. marta – vēl 0,49 eiro, kas būs jau 0,86 eiro par katru bērnu. Savukārt par bērniem vecumā no 3 līdz 6 gadiem pašvaldība šobrīd piemaksā 0,35 eiro, no 1. marta vēl 0,61 eiro, kas kopā ir 0,96 eiro par katra bērna vienas dienas ēdināšanu.

Ogres pilsētas pirmsskolu bērniem līdz trīs gadu vecumam vienas dienas ēdināšana līdz 28. februārim maksā 2,60 eiro dienā (no tiem 0,37 eiro sedz pašvaldība un atlikušo – vecāki), no 1. marta – 3,56 eiro (vecākiem šī maksa nemainīsies, jo pašvaldības atbalsts vecākiem par bērna ēdināšanu pieaugs līdz 0,86 eiro par katru bērnu), savukārt bērniem vecumā no trim gadiem visas dienas ēdināšana šobrīd maksā 3,15 eiro dienā (arī no šīs summas 0,35 eiro sedz pašvaldība un atlikušo – vecāki), bet no 1. marta – 3,76 eiro (vecākiem šī maksa nemainās, jo pašvaldības atbalsts vecākiem par bērna ēdināšanu pieaugs līdz 0,96 eiro par katru bērnu).

Ogresgala PII “Ābelīte” izmaksas no 1. marta būs 3,87 eiro līdzšinējo 3,15 eiro vietā (šajā iestādē ir mazāk audzēkņu, līdz ar to ēdināšanas izmaksas nedaudz lielākas kā citos bērnudārzos). Arī šajā bērnudārzā vecākiem maksa par ēdināšanu nepieaugs, jo pieaugošo izmaksu starpību segs pašvaldība.

Pirmsskolās ārpus novada pilsētām bērnu līdz trīs gadu vecumam visas dienas ēdināšanas izmaksas nemainīsies un paliks 2,50 eiro dienā, bet bērniem vecumā no trim gadiem visas dienas ēdināšana maksā 2,60 eiro dienā.

Ogres novada pašvaldība informē, ka 2022. gadā no Ogres novada pašvaldības budžeta 294 454 eiro tika izlietoti ēdināšanas pakalpojumu finansēšanai pirmsskolās un 996 071 eiro, nodrošinot bezmaksas pusdienas 1. – 4. klašu skolēniem un tiem, kuriem pusdienas tiek nodrošinātas 5. – 9. klases posmā. Pašvaldības 2023. gada budžetā pirmsskolas bērnu ēdināšanai ir paredzēti 339 020 eiro, 1. – 4. klašu skolēnu pusdienām un 5. – 12.klašu pusdienu un pusdienu izmaksu pieauguma kompensēšanai - 1 315 692 eiro.

Pašvaldība aicina izmantot ēdināšanas pabalstu

Lai atvieglotu ģimenes finanšu slogu, pašvaldība aicina izmantot ēdināšanas pabalstu. Skolās ēdināšanas pabalstu 100% apmērā var saņemt skolēni, kuriem noteikta invaliditāte, skolēni no mājsaimniecībām, kurām piešķirts trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statuss, skolēni no daudzbērnu ģimenēm un skolēni, kuri atrodas audžuģimenē, aizbildnībā, adoptētāju aprūpē un uzraudzībā. Ēdināšanas pabalstu 100% apmērā saņem skolēni, kuri apgūst izglītības programmu izglītības iestādē, tās struktūrvienībā vai filiālē, kurā kārtējā gada 31.maijā ir mazāk nekā 150 izglītojamie un kura atrodas novada pagastā, kura deklarēto iedzīvotāju blīvums saskaņā ar Centrālās statistikas pārvaldes datiem ir mazāks nekā 10 iedzīvotāji uz kvadrātkilometru.

Pirmsskolās ēdināšanas pabalstu 100% apmērā var saņemt bērni, kuriem noteikta invaliditāte un bērni no mājsaimniecībām, kurām piešķirts trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statuss. Ēdināšanas pabalstu 50% apmērā pirmsskolās var saņemt bērni no daudzbērnu ģimenēm un bērni, kuri atrodas audžuģimenē, aizbildnībā, adoptētāju aprūpē un uzraudzībā.

Lai pieteiktos ēdināšanas pabalsta saņemšanai, bērna likumiskajam pārstāvim jāuzraksta iesniegums par ēdināšanas pabalsta piešķiršanu un jāiesniedz tas tuvākajā Ogres novada Sociālā dienesta klientu apkalpošanas vietā vai elektroniski, nosūtot ar drošu elektronisko parakstu parakstītu iesniegumu uz elektroniskā pasta adresi .

Ogres novada Sociālā dienesta vadītāja Sarmīte Ozoliņa informē, ka 2022. gadā minētajiem ēdināšanas pabalstiem no sociālā budžeta tika izlietoti 340 371,16 eiro, 2023. gadā šim mērķim plānots izlietot 363 362 eiro.

Ēdināšanas kvalitātes pārraudzībai veidos patstāvīgu darba grupu

Lai sekmētu kvalitatīvu ēdināšanas pakalpojumu nodrošināšanu, Ogres novada pašvaldība veidos patstāvīgu darba grupu, kurā darbosies pašvaldības centrālās administrācijas, Ogres novada Izglītības pārvaldes un izglītības iestāžu pārstāvji. Darba grupa apkopos novada izglītības iestāžu priekšlikumus ēdināšanas pakalpojuma kvalitātes nodrošināšanai un pilnveidei un vienosies ar ēdināšanas pakalpojumu sniedzējiem par šo priekšlikumu iedzīvināšanu. Nepieciešamības gadījumā darba grupa gatavos priekšlikumus pašvaldības un valsts normatīvo aktu pilnveidei izglītojamo ēdināšanas jomā un ēdināšanas iepirkumu specifikācijai. Darba grupa neizskatīs iedzīvotāju iesniegumus par izglītojamo ēdināšanas kvalitāti – ēdināšanas pakalpojuma kvalitātes pārraudzību katrā izglītības iestādē veic tās administrācija.