Ceturtdiena, 25.07.2024 06:17
Jēkabs, Žaklīna
Piektdiena, 31. marts, 2023 13:11

Konkurss "Sakrālā mantojuma celtņu saglabāšana Ogres novadā"

ogresnovads.lv
Konkurss "Sakrālā mantojuma celtņu saglabāšana Ogres novadā"
Piektdiena, 31. marts, 2023 13:11

Konkurss "Sakrālā mantojuma celtņu saglabāšana Ogres novadā"

ogresnovads.lv

Ogres novada pašvaldības domes sēdē 30. martā deputāti atbalstīja ieceri organizēt konkursu “Sakrālā mantojuma celtņu saglabāšana Ogres novadā”.

Ogres novada pašvaldības Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja Aija Romanovska informē, ka šāda konkursa organizēšana ir pašvaldības iniciatīva un šogad tas notiks jau septīto reizi. Konkursa mērķis ir saglabāt un attīstīt valsts un vietējās nozīmes kultūras, arhitektūras un vēstures pieminekļus – baznīcas, kā arī sakrālo mantojumu, kas atrodas Ogres novada administratīvajā teritorijā.

Ogres novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Egils Helmanis aicināja kolēģus atbalstīt sagatavoto lēmumprojektu, norādot, ka šo gadu laikā dievnamos, īpaši novada pagastos, kur ir mazas draudzes, paveikts ļoti daudz, un iespēja piedalīties konkursā  un gūt finansiālu atbalstu draudzēm ir būtisks atbalsts, turklāt veicina kultūrvēsturisko vērtību saglabāšanu Ogres novadā. 

Ogres novada pašvaldības 2023. gada budžetā sakrālā mantojuma objektu saglabāšanai ir paredzēti 18 000 eiro, lielākais atbalsta apmērs vienam projekta pieteikuma iesniedzējam ir 3 000 eiro. Piešķirtais finansējums nodrošina sakrālā mantojuma saglabāšanu, sedzot pārbūves, atjaunošanas, labiekārtošanas un ar tām saistītu būvniecības dokumentu izstrādes izmaksas un tamlīdzīgas aktivitātes, kas nodrošina projekta konkursa mērķa sasniegšanu.

Konkursā var piedalīties Ogres novadā reģistrētas baznīcas un to draudzes. Konkursa nolikums paredz, ka projektu iesniegumu iesniegšanas gala termiņš ir šī gada 5. maijs.

Projekta iesniegumus izvērtēs Ogres novada pašvaldības domes priekšsēdētāja ar rīkojumu izveidota vērtēšanas komisija  un finansējums tiks piešķirts tiem projektiem, kuru iesniegumi būs ieguvuši augstāko vērtējumu.

Vērtēšanas kritēriji un piešķiramais punktu skaits:

-Sakrālais mantojums tiek saglabāts un/vai attīstīts valsts nozīmes arhitektūras, kultūras un/vai vēstures piemineklī – 3 punkti;

-Sakrālais mantojums tiek saglabāts un/vai attīstīts vietējas nozīmes arhitektūras, kultūras un/vai vēstures piemineklī – 2 punkti;

-Sakrālais mantojums tiek saglabāts un/vai attīstīts celtnē, kas veicina baznīcas, draudzes funkciju veikšanu, t.sk., vietējās kopienas socializāciju, kā arī veicina sakrālā mantojuma tūrisma attīstību Ogres novadā – 1 punkts;

-Iesniegums neatbilst nevienam no iepriekš minētajiem vērtēšanas kritērijiem – 0 punkti.

Lēmumu par finansējuma piešķiršanu projektiem pieņems Ogres novada pašvaldības dome. Nolikums paredz, ka projekta idejas ir jāīsteno līdz šī gada 5. decembrim.

Konkursa “Sakrālā mantojuma celtņu saglabāšana Ogres novadā” nolikums šeit:

Konkursa ietvaros paveiktais līdz šim

-Konkursa norises laikā īstenojot piecus projektus, Ogres evaņģēliski luteriskā baznīca saņēmusi gandrīz 15 000 eiro lielu atbalstu tādiem projektiem kā apdares darbi sakristejas telpās, sienu krāsošana, sadzīves kanalizācijas trases izbūve un pieslēgšanās centralizētam kanalizācijas vadam, baznīcas un draudzes mājas apkures sistēmas rekonstrukcija, sāna ieejas kāpņu remonts.

-Meņģeles evaņģēliski luteriskā draudze konkursā piedalījusies piecus gadus, saviem projektiem piesaistot 15 276,80 eiro lielu atbalstu. Konkursa ietvaros gūts finansiāls atbalsts 5 logu restaurācijai, baznīcas galveno ieejas durvju un ārdurvju uz sakristeju restaurācijai, baznīcas ieejas lieveņa restaurācijai, saglabājot vēsturisko formu un apjomu, kā arī baznīcas griestu restaurācijai.

-Konkursa ietvaros atbalstu sešu projektu īstenošanai izdevies gūt Madlienas evaņģēliski luteriskajai draudzei, piesaistot 17 554,01 eiro. Konkursa ietvaros Madlienas baznīcā notikusi elektroinstalācijas nomaiņa, jaunas krāsns ierīkošana, augšējā stāva kāpņu demontāža un jaunu kāpņu posma ierīkošana, jaunu durvju uzstādīšana torņa augšējā stāvā, jaunas grīdas ieklāšana, 2 dekoratīvo elementu izgatavošana zem balkona kolonnām, loga remonts, baznīcas torņa sienu noturības atjaunošana.

-Aderkašu Svētās Marijas – Magdalēnas pareizticīgo draudze, konkursa ietvaros īstenojot divus projektus, piesaistījusi 6000 eiro lielu atbalstu, kura ietvaros baznīcā veikta fasādes krāsošana un baznīcas atjaunošanas remontdarbi.

Krapes evaņģēliski luteriskā draudze konkursa ietvaros finansiālu atbalstu guvusi trim projektiem, to īstenošanai piesaistot 9 481,37 eiro lielu finansējumu. Tas izlietots, sakristijas durvju un logu nomaiņai, 5 logu iekšējo un ārējo palodžu uzstādīšanai, 7 lietus ūdens noteku uzstādīšanai, baznīcas griestu siltināšanai torņa daļā, balkona telpas kosmētiskajiem remontdarbiem.

-Konkursā atbalstīti arī trīs Ogres Svētā Meinarda Romas Katoļu baznīcas draudzes iesniegtie projekti, piešķirot 4 108,91 eiro lielu finansējumu. Konkursa ietvaros baznīcā gūts līdzfinansējums apkures un ventilācijas sistēmas komplektācijas pabeigšanai, dažādu sensoru iegādei, kas ļauj nodrošināt nepieciešamo klimatu telpās, apkures rekonstrukcijai.

-Konkursā atbalstīti trīs Suntažu evaņģēliski luteriskās draudzes iesniegti projekti, gūstot 7 471 eiro lielu atbalstu. Baznīcā veikta ēkas apsekošana, uzmērīšana un inventarizācijas lietas izstrādāšana, zvanu torņa 3 logu ailu vērtņu atjaunošana un baznīcas ārdurvju restaurācija.

Konkursā 2 220,33 eiro liels finansējums piešķirts Ogres Trīsvienības baptistu draudzei, veikts baznīcas pārbūvējamās ēkas projekta mets, topogrāfiskie uzmērījumi, sastādīta provizoriskā izmaksu tāme.

-Savukārt 3 500 eiro liels atbalsts sniegts Ogres Svētā Nikolaja pareizticīgo draudzei, kura ietvaros baznīcā izdevies pabeigt baznīcas kupola pārbūvi un uzstādīt memoriālo plāksni Ogres novada Goda pilsonim virspriesterim Georgijam Tailovam.

-Pagājušajā gadā 3 000 eiro liels finansējums piešķirts Lielvārdes evaņģēliski luteriskajai draudzei, veikta baznīcai piegulošās teritorijas apzaļumošana, bruģējuma seguma ierīkošana un atjaunošana.

-2022. gadā 3000 eiro piešķirts Ikšķiles sv. Meinarda evaņģēliski luteriskajai draudzei, veikts 4 baznīcas torņa logu slēģu remonts un 4  jaunu slēģu izgatavošana.

Sešu gadu laikā Ogres novada pašvaldība ir atbalstījusi novada draudzes, vērtīgu un nepieciešamu projektu īstenošanai kopumā piešķirot 86 612 eiro, attīstot valsts un vietējās nozīmes kultūras pieminekļus – baznīcas Ogres novadā.