Pirmdiena, 17.06.2024 16:15
Artis, Artūrs
Trešdiena, 9. novembris, 2022 11:33

Lokālplānojuma nekustamajam īpašumam "Ziedlejas", Ciemupē, publiskā apspriešana

ogresnovads.lv
Lokālplānojuma nekustamajam īpašumam "Ziedlejas", Ciemupē, publiskā apspriešana
Trešdiena, 9. novembris, 2022 11:33

Lokālplānojuma nekustamajam īpašumam "Ziedlejas", Ciemupē, publiskā apspriešana

ogresnovads.lv

Saskaņā ar Ogres novada pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība) domes 2022. gada 29. septembra lēmumu “Par lokālplānojuma “Lokālplānojums nekustamajam īpašumam “Ziedlejas” Ciemupē, Ogresgala pag., Ogres nov.” 1.0.redakcijas  nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai” publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai nodota lokālplānojuma nekustamajam īpašumam “Ziedlejas”, Ciemupē, Ogresgala pag., kadastra Nr.74800050182 1.0. redakcija.

Publiskā apspriešana norisināsies no 2022. gada 26. oktobra līdz 23. novembrim.

Publiskās apspriešanas sanāksme notiks 2022. gada 8. novembrī plkst. 18:00 videokonferences formātā Zoom platformā.

Lai piedalītos šajā sanāksmē, lūdzam reģistrēties, aizpildot pieteikuma veidlapu. Piekļuves saite tiks nosūtīta uz Jūsu norādīto e-pasta adresi.

Ar Lokālplānojuma 1.0. redakciju elektroniskajā formātā var iepazīties Valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā https://geolatvija.lv .

Lokālplānojuma 1.0. redakcija papīra formātā pieejama:

- Pašvaldības centrālās administrācijas ēkas Brīvības ielā 33, Ogrē, Ogres nov., telpās;

- Ogresgala pagasta pārvaldes ēkas Bumbieru ielā 9, Ogresgalā, Ogresgala pag., telpās;

- Ciemupes Tautas nama ēkas, Liepu gatvē 12, Ciemupē, Ogresgala pag., Ogres nov., telpās.

Rakstiskie priekšlikumi un ierosinājumi publiskās apspriešanas laikā sūtāmi pa pastu vai iesniedzami:

- Pašvaldības centrālās administrācijas Apmeklētāju pieņemšanas centrā,  Brīvības ielā 33, Ogrē, Ogres nov., LV-5001;

- Ogresgala pagasta pārvaldē, Bumbieru ielā 9, Ogresgalā, Ogresgala pag., LV-5041;

- elektroniski parakstīti iesniegumi nosūtāmi uz elektronisko pastu , norādot “Lokālplānojums n.ī. “Ziedlejas””.

Lai saņemtu konsultāciju, lūdzam sazināties ar Pašvaldības centrālās administrācijas Attīstības un plānošanas nodaļas telpisko plānotāju Jevgēniju Duboku: tālr.: 65046174, e-pasta adrese: .

Pievienotie dokumenti šeit: