Svētdiena, 21.07.2024 22:43
Meldra, Meldris, Melisa
Sestdiena, 16. septembris, 2023 09:57

Neapzinīgam saimniekam nodoklis dubultā

Dzintra Dzene, Ogres Vēstis Visiem
Neapzinīgam saimniekam nodoklis dubultā
Foto: Ainis Kursišs
Sestdiena, 16. septembris, 2023 09:57

Neapzinīgam saimniekam nodoklis dubultā

Dzintra Dzene, Ogres Vēstis Visiem

Par parku un būvju neuzturēšanu pienācīgā kārtībā un būvniecības termiņu neievērošanu būs jāmaksā lielāks nodoklis. Pēc provizoriskiem aprēķiniem, Ogres novadā šobrīd varētu būt vairāk nekā tūkstotis ekspluatācijā maksimāli pieļaujamajā termiņā nenodotu būvju. Skatot jautājumu par grozījumiem saistošajos noteikumos, kas skar nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu, Ogres novada domes deputāti lēma par paaugstināta minētā nodokļa piemērošanu arī šādu būvju īpašniekiem.

Šobrīd Ogres novadā nekustamā īpašuma nodokli (NĪN) piemēro saskaņā ar 2021. gada 14. oktobrī pieņemtajiem saistošajiem noteikumiem, kuru cita starpā paaugstināta NĪN likme jau tagad noteikta par vidi degradējošām, sagruvušām vai cilvēku drošību apdraudošām būvēm un šīm būvēm piekritīgo zemi. Šādu īpašumu saimniekiem NĪN likme ir trīs procentu apmērā no lielākās kadastrālās vērtības – vai nu no būvei piekritīgās zemes kadastrālās vērtības, vai arī no pašas būves kadastrālās vērtības. Faktu, ka nekustamais īpašums netiek uzturēts atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai, apliecina pašvaldības amatpersonas sastādīts administratīvais akts, uz kura pamata tad arī nosaka paaugstinātu NĪN likmi, ko sāk piemērot ar nākamo mēnesi pēc attiecīgā administratīvā akta spēkā stāšanās dienas, līdz mēnesim, kad nekustamā īpašuma īpašnieks pašvaldībā iesniedz iesniegumu, kam pievienota dokumentācija, kas apliecina attiecīgajā administratīvajā aktā minēto pārkāpumu novēršanu, ko apstiprina arī pašvaldības nozīmēta amatpersona, apsekojot nekustamo īpašumu.

Ogres novada domes deputāti 31. augusta sēdē nolēma minētajos saistošajos noteikumos akceptēt grozījumus, kas cita starpā paredz paaugstinātu NĪN likmi trīs procentu apmērā piemērot arī īpašniekiem, kuru īpašumā esošās ēkas (būves) būvniecība nav pabeigta maksimālajā būvniecības termiņā.

Ogres novada būvvaldes speciālisti norāda, ka šādu īpašumu skaits lēšams pāri tūkstotim un līdz brīdim, kad sāks piemērot paaugstināto nodokļa likmi, šo skaitu precizēs. Turklāt būvju īpašniekiem vēl ir laiks jautājumu par ēkas nodošanu ekspluatācijā atrisināt, jo grozījumi saistošajos noteikumos attiecībā uz paaugstināta NĪN piemērošanu par laikus ekspluatācijā nenodotām būvēm varētu stāties spēkā tikai pēc trim gadiem.

Minētie grozījumi pieņemti, lai novērstu situācijas, kad nekustamais īpašums netiek uzturēts atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai, un mudinātu nekustamo īpašumu īpašniekus savus īpašumus sakārtot, kā arī, lai novērstu situācijas, kad nekustamajā īpašumā ēkas (būves) būvniecība netiek pabeigta maksimālajā būvniecības termiņā un velkas gadu gadiem. Jāpiebilst, ka Vispārējo būvnoteikumu 80. punkts nosaka, ka maksimālais būvdarbu veikšanas ilgums līdz būves nodošanai ekspluatācijā būvēm, kam veikts paredzētās darbības ietekmes uz vidi novērtējums, ir pieci gadi, pārējām būvēm – astoņi gadi. Ja būvatļaujas derīguma termiņš beidzies, bet būvdarbi turpinās, tad būvatļaujas derīguma termiņš jāpagarina, attiecīgi izpildot noteiktas prasības.

Saistošo noteikumu «Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanas kārtību Ogres novadā» grozījumos, lai nerastos domstarpības, izskaidrots arī termins «būvei piekritīgā zeme». Proti, tā ir zemes vienība, ko nosaka saskaņā ar Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā pieejamajiem datiem. Attiecīgi, ja uz zemes vienības ir viena būve, tad par tai piekritīgo zemi uzskatāma šī zemes vienība. Ja uz zemes vienības ir vairākas būves, tad katrai būvei piekritīgo zemi aprēķina kā daļu no zemes vienības proporcionāli būves platībai, un, ja uz zemes vienības ir daudzdzīvokļu ēka, tad dzīvoklim piekritīgo zemi aprēķina kā daļu no zemes vienības proporcionāli dzīvokļa platībai.

Pašvaldības pārstāvji norāda, ka tas, cik ilgi piemēros paaugstināto NĪN likmi, atkarīgs no konkrētā nekustamā īpašuma īpašnieka attieksmes un rīcības. Paaugstināto NĪN likmi trīs procentu apmērā piemēros ar nākamo mēnesi pēc būvniecības termiņa izbeigšanās un līdz mēnesim, kad parakstīts akts, līdz būves pieņemšanai ekspluatācijā.
Ogres novada pašvaldības vadība cer, ka izstrādātie grozījumi esošajos saistošajos noteikumos par NĪN piemērošanas kārtību un stingrāku prasību ieviešanu labvēlīgi ietekmēs iedzīvotāju paradumus uzturēt nekustamos īpašumus atbilstoši normatīvo aktu prasībām un veicinās būvniecības termiņu ievērošanu, tādējādi padarot sakoptāku un drošāku vidi Ogres novadā.

Minētie saistošie noteikumi nosūtīti Vides un reģionālās attīstības ministrijai atzinuma saņemšanai.


Uzziņai

Šobrīd, atbilstoši 2021. gada 14. oktobrī pieņemtajiem saistošajiem noteikumiem, paaugstinātu NĪN likmi trīs procentu apmērā piemēro par vidi degradējošām, sagruvušām vai cilvēku drošību apdraudošām būvēm un šīm būvēm piekritīgo zemi.

Veicot grozījumus esošajos noteikumos par NĪN piemērošanu, Ogres novada pašvaldība no nākamā gada 1. janvāra paredz tiesības aplikt ar NĪN trīs procentu apmērā, ja atbilstoši normatīvo aktu prasībām netiek uzturētas:

- meliorācijas būves;

- ūdensteču, ūdenstilpju aizsargjoslas un tauvas joslas;

- netiek ievērotas būvniecības prasības attiecībā uz patvaļīgu būvniecību un ekspluatāciju;

- kanalizācijas būvju uzturēšanas un atkritumu apsaimniekošanas prasības.

Savukārt no 2026. gada 1. janvāra pašvaldība nosaka tiesības aplikt ar paaugstinātu nekustamā īpašuma nodokļa likmi trīs procentu apmērā būvi vai tai piekritīgo zemes vienību, ja ēkas (būves) būvniecībā pārsniegts normatīvajos aktos noteiktais kopējais būvdarbu veikšanas ilgums.