Trešdiena, 24.07.2024 09:12
Krista, Kristiāna, Kristiāns, Kristīne
Piektdiena, 16. februāris, 2024 11:28

Nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanas kārtība Ogres novadā

Ogresnovads.lv
Nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanas kārtība Ogres novadā
Foto - www.ogresnovads.lv
Piektdiena, 16. februāris, 2024 11:28

Nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanas kārtība Ogres novadā

Ogresnovads.lv

Pamatojoties uz Valsts zemes dienesta iesniegto informāciju, tuvākajā laikā pašvaldība sāks izsūtīt nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN) maksāšanas paziņojumus gan fiziskām, gan juridiskām personām. NĪN likme Ogres novadā arī 2024. gadā ir 0,2-0,6% no Valsts zemes dienesta noteiktās kadastrālās vērtības, tomēr saskaņā ar Ogres novada pašvaldības 2021. gada 14. oktobra saistošajiem noteikumiem “Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanas kārtību Ogres novadā” atsevišķiem nekustamā īpašuma veidiem tiek piemērota paaugstināta likme.

Mājokļiem, kuros dzīvesvietu nav deklarējusi neviena persona, NĪN likme ir 1,5%

Paaugstināta NĪN likme 1,5% apmērā no nekustamā īpašuma kadastrālās vērtības tiek piemērota dzīvojamajām telpām, kurās uz taksācijas gada 1. janvāri dzīvesvietu nav deklarējusi neviena persona. Mērķis šāda nosacījum ieviešanai ir motivēt Ogres novadā dzīvojošos iedzīvotājus, kuri nav šeit deklarējuši savu dzīvesvietu, izdarīt to un ar savu nodokļu devumu piedalīties infrastruktūras un pakalpojumu attīstībā, uzturēšanā un kvalitātes nodrošināšanā.

Pašvaldības budžetā lielāko finansējuma apjomu veido nodokļu ieņēmumi. Būtiskākais ikvienas pašvaldības ienākumu avots ir iedzīvotāju ienākumu nodoklis, taču pašvaldība saņem tikai to personu iedzīvotāju ienākuma nodokli, kuri ir deklarējuši savu dzīvesvietu attiecīgajā pašvaldībā. Deklarējot savu dzīvesvietu Ogres novadā, persona ne tikai sniegs būtisku ieguldījumu novada attīstībā, bet arī iegūs reālu labumu – kā Ogres novadā deklarētai personai iespēju izmantot dažādus pašvaldības sniegtos atvieglojumus un priekšrocības.

Jāatzīmē, ka paaugstinātā NĪN likme 1,5% apmērā netiek piemērota:
- dārza mājām un vasarnīcām ar kopējo platību līdz 40 m²;
- objektiem, kuri Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā klasificēti kā jaunbūve vai ja nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas pienākums iestājas taksācijas gada laikā (objekts iegūts īpašumā izsoles rezultātā, privatizēts vai atsavināts valsts vai pašvaldības īpašums, noslēgts īres līgums, beigušās tiesības uz atbrīvojumu no nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas pienākuma, reģistrēts jauns objekts);
- ja taksācijas gada laikā tiek veikts nekustamā īpašuma nodokļa pārrēķins par objektiem, kuriem mainīts lietošanas veids vai izbeigta saimnieciskā darbība.

NĪN par graustiem un nekustamajiem īpašumiem, kas netiek uzturēti atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai, – 3%

Līdz šim paaugstinātu NĪN likmi 3% apmērā no lielākās kadastrālās vērtības – vai nu no būvei piekritīgās zemes kadastrālās vērtības, vai arī no būves kadastrālās vērtības – tika noteikta vidi degradējošām, sagruvušām vai cilvēku drošību apdraudošām būvēm un šīm būvēm piekritīgo zemi.

Atbilstoši saistošajos noteikumos veiktajiem grozījumiem no šī gada 1. janvāra pašvaldībai ir tiesības aplikt ar NĪN likmi 3% apmērā arī nekustamo īpašumu, ja atbilstoši normatīvo aktu prasībām netiek uzturētas meliorācijas būves, ūdensteču, ūdenstilpju aizsargjoslas un tauvas joslas, netiek ievērotas būvniecības prasības attiecībā uz patvaļīgu būvniecību un ekspluatāciju, kanalizācijas būvju uzturēšanas un atkritumu apsaimniekošanas prasības.

Faktu, ka nekustamais īpašums netiek uzturēts atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai, apliecina pašvaldības amatpersonas sastādīts administratīvais akts. Paaugstināto NĪN likmi sāk piemērot ar nākamo mēnesi pēc attiecīgā administratīvā akta spēkā stāšanās dienas līdz mēnesim, kad nekustamā īpašuma īpašnieks pašvaldībā iesniedz iesniegumu, kuram pievienota dokumentācija, kas apliecina attiecīgajā administratīvajā aktā minēto pārkāpumu novēršanu, un to apstiprina pašvaldības nozīmēta amatpersona, apsekojot nekustamo īpašumu.

Savukārt no 2026.gada 1. janvāra pašvaldībai ir tiesības aplikt ar NĪN likmi 3% apmērā būvi vai tai piekritīgo zemes vienību, ja ēkas (būves) būvniecībā pārsniegts normatīvajos aktos noteiktais kopējais būvdarbu veikšanas ilgums. Paaugstinātā NĪN likme tiks piemērota ar nākamo mēnesi pēc būvniecības termiņa izbeigšanās līdz mēnesim, kad parakstīts akts par būves pieņemšanu ekspluatācijā.

Izstrādātie grozījumi saistošajos noteikumos par NĪN piemērošanas kārtību ievieš stingrākas prasības, tai pašā laikā jaunais tiesiskais regulējums labvēlīgi ietekmēs iedzīvotāju paradumus uzturēt nekustamos īpašumus atbilstoši normatīvo aktu prasībām un veicinās būvniecības termiņu ievērošanu, tādējādi sekmējot sakoptāku un drošāku vidi Ogres novadā. Tas, cik ilgi tiks piemērota paaugstinātā NĪN likme, ir atkarīgs no konkrētā nekustamā īpašuma īpašnieka attieksmes un rīcības.

Kas ir būvei piekritīgā zeme?

Tā kā likums “Par nekustamā īpašuma nodokli”, uz kura pamata izdoti esošie saistošie noteikumi, termina “būvei piekritīgā zeme” saturu neatklāj, ikviena pašvaldība var brīvi interpretēt konkrēto terminu tiesību normu piemērošanas gaitā. Lai nepieļautu viena un tā paša termina piemērošanu atšķirīgā veidā, grozījumi saistošajos noteikumos nosaka, ka “būvei piekritīgā zeme” ir zemes vienība, kas tiek noteikta saskaņā ar Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā pieejamajiem datiem un attiecīgi tiek noteikta šādi:
- ja uz zemes vienības ir viena būve, tad par būvei piekritīgo zemi uzskatāma šī zemes vienība;
- ja uz zemes vienības ir vairākas būves, tad katrai būvei piekritīgā zeme tiek aprēķināta kā daļa no zemes vienības proporcionāli būves platībai;
- ja uz zemes vienības ir daudzdzīvokļu ēka, tad dzīvoklim piekritīgā zeme tiek aprēķināta kā daļa no zemes vienības proporcionāli dzīvokļa platībai.

Jāatzīmē, ka saskaņā ar saistošajiem noteikumiem Nr. 36/2021 “Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtību Ogres novadā" vairākām NĪN maksātāju kategorijām Ogres novada administratīvajā teritorijā ir noteikti NĪN atvieglojumi un to piešķiršanas kārtību papildus likumā “Par nekustamā īpašuma nodokli” paredzētajiem atvieglojumiem.

Nekustamā īpašuma nodokļa apmaksas kārtība

Saskaņā ar likumu "Par nekustamā īpašuma nodokli" nekustamā īpašuma nodokļa maksājumi veicami vienu reizi ceturksnī ne vēlāk kā 31. martā, 15. maijā, 15. augustā un 15. novembrī – vienas ceturtdaļas apmērā no nodokļa gada summas – vai arī reizi gadā – avansa veidā.

Nomaksāt nodokli iespējams pašvaldības norēķinu punktos, bankā un internetbankā. Veicot maksājumu internetbankā, būtiski ir pārliecināties, vai pārskaitījums adresēts pašvaldībai, kas izsūtījusi paziņojumu par NĪN nomaksu. Pārskaitījums veicams uz kādu no tiem pašvaldības kontiem, kas norādīti sagatavotajā maksāšanas paziņojumā.

NĪN apmaksu elektroniski iespējams veikt arī portālos latvija.lv (e-pakalpojums “Nekustamā īpašuma nodokļa apmaksa tiešsaistē”) un www.epakalpojumi.lv (sadaļā “Nekustamais īpašums” izvēlies e-pakalpojumu “Mans nekustamā īpašuma nodoklis”). Tas būs ērtāk un drošāk, nekā pašam sagatavot jaunu maksājumu savā internetbankas kontā, jo maksājuma dati tiks sagatavoti automātiski. Portālā www.epakalpojumi.lv iespējams veikt nomaksu arī par citas fiziskas vai juridiskas personas īpašumiem.

Aicinām nodokli samaksāt laikus, jo saskaņā ar likumu par laikā neveiktu maksājumu tiek aprēķināta nokavējuma nauda 0,05% apmērā no nesamaksātās summas. Lai nerastos pārpratumi saistībā ar nodokļa apmaksas termiņu, aicinām pieteikties atgādinājumu saņemšanai par nekustamā īpašuma nodokļa apmaksas termiņa tuvošanos e-pastā vai īsziņas veidā uz mobilo tālruni (SMS). Atgādinājuma vēstule uz norādīto e-pasta adresi tiks izsūtīta septiņas dienas pirms maksāšanas termiņa, bet SMS veidā – maksāšanas termiņa samaksas dienā.

Ja neesat saņēmuši nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN) maksāšanas paziņojumu, aicinām sazināties ar NĪN administratoriem (https://www.ogresnovads.lv/lv/strukturvieniba/finansu-nodala).

Ogres novada pašvaldība aicina nekustamā īpašuma nodokļa paziņojumu saņemt elektroniski

Ogres novada pašvaldība aicina iedzīvotājus, kuri maksāšanas paziņojumus par NĪN saņem pa pastu, pieteikties to turpmākai saņemšanai elektroniski uz oficiālo elektronisko adresi jeb e-adresi portālā latvija.lv vai e-pasta adresi.

Lai maksājuma paziņojumus par NĪN saņemtu elektroniski, veic vienu no darbībām:
- izveido savu oficiālo elektronisko adresi jeb e-adresi portālā latvija.lv. Ņem vērā, ka pēc e-adreses izveides visas iestādes arī citos jautājumos ar tevi sazināsies e-adresē, kā arī tev būs iespēja ar iestādēm saziņu turpmāk veikt e-adresē vai e-pakalpojumu lietotnēs. Iestādes zinās, ka esi izveidojis e-adresi, tāpēc pēc e-adreses izveides papildu darbības nav jāveic;
- www.epakalpojumi.lv sadaļā “Nekustamais īpašums” izvēlies e-pakalpojumu “E-pasta un SMS pieteikums” un piesaki paziņojumu saņemšanu par NĪN uz savu e-pasta adresi;
- sagatavo iesniegumu, paraksti ar drošu elektronisko parakstu un nosūti uz pašvaldības e-pasta adresi.

Maksājuma paziņojuma elektroniska saņemšana ir ērta, vienkārša un ātra! Vienlaicīgi tas ļaus novirzīt pašvaldības līdzšinējos izdevumus par paziņojumu drukāšanu un izsūtīšanu pa pastu sabiedrībai svarīgu pakalpojumu sniegšanai.