Trešdiena, 24.07.2024 08:20
Krista, Kristiāna, Kristiāns, Kristīne
Ceturtdiena, 11. augusts, 2022 11:09

Nomas tiesību izsole par telpu nomu komercdarbībai Ogresgala Tautas namā

ogresnovads.lv
Nomas tiesību izsole par telpu nomu komercdarbībai Ogresgala Tautas namā
Ceturtdiena, 11. augusts, 2022 11:09

Nomas tiesību izsole par telpu nomu komercdarbībai Ogresgala Tautas namā

ogresnovads.lv

Ogres novada pašvaldības mantas novērtēšanas un izsoles komisija  rīko nomas tiesību rakstisku izsoli Ogres novada pašvaldības īpašuma "Kārļi 2", Ogresgala pag., Ogres nov., kadastra numurs 7480 004 0872, sastāvā esošās Tautas nama ēkas (būves) ar kadastra apzīmējumu 7480 004 0872 001 un adresi: Bumbieru iela 9, Ogresgals, Ogresgala pag., Ogres nov., LV-5041 otrā stāva telpu grupas ar kadastra apzīmējumu 7480 004 0872 001 007 telpām Nr. 1 (14,4 m2) un Nr. 2 (12,1 m2) ar kopējo platību 26,5 m2.

Telpu izmantošanas veids –  komercdarbībai.

Nomas tiesību termiņš ir pieci gadi, ar iespēju termiņu pagarināt.

Nomas objekta nosacītā nomas maksa EUR 4,91 (četri euro, deviņdesmit viens cents) par katru Telpas kvadrātmetru mēnesī, neieskaitot pievienotās vērtības nodokli.

Lai piedalītos rakstiskajā izsolē, pretendentam līdz 2022. gada 17. augustam, plkst. 17.00 jāiesniedz piedāvājums, aizpildot izsoles noteikumu pielikumā esošo Pieteikuma veidlapu. Pieteikums jānosūta ierakstītā vēstulē pa pastu vai jāiesniedz personīgi, Ogrē, Brīvības ielā 33, 1.stāvā, apmeklētāju pieņemšanas centrā. Pieteikumu jāiesniedz slēgtā aploksnē.

Piedāvājumu atvēršana notiks 2022. gada 19. augustā, plkst.13.30 Ogres novada pašvaldībā, Brīvības ielā 33, Ogrē.

Objektu var apskatīt darbdienās, iepriekš vienojoties ar Ogresgala Tautas nama vadītāju Ingu Žilinsku, tālr. 26483974; e-pasts: 

Pievienoties dokumenti šeit: