Trešdiena, 24.04.2024 03:14
Nameda, Ritvaldis, Visvaldis
Pirmdiena, 7. novembris, 2022 11:15

Nomas tiesību izsole par telpu nomu "Skola" Krapes pagastā

ogresnovads.lv
Nomas tiesību izsole par telpu nomu "Skola" Krapes pagastā
Pirmdiena, 7. novembris, 2022 11:15

Nomas tiesību izsole par telpu nomu "Skola" Krapes pagastā

ogresnovads.lv

Ogres novada pašvaldības mantas novērtēšanas un izsoles komisija rīko nomas tiesību izsoli Ogres novada pašvaldības īpašuma “Skola”, Krapes pag., Ogres nov., kadastra numurs 7452 004 0060, sastāvā ietilpstošās Nedzīvojamās ēkas – skolas (kadastra apzīmējums 7452 004 0060 001) telpām pēc nepieciešamības.

Pretendents var iesniegt piedāvājumu par visas ēkas vai kādas atsevišķas ēkas daļas nomu, izņemot sporta zāli, kas netiek iznomāta. Sporta zāli varēs izmantot mācību procesā, taču ārpus mācību laika pašvaldība to izmantos savām vajadzībām.

Uzvarētājs tiks noteikts pēc piedāvātās augstākās kopsummas, iznomājamo platību m2 reizinot ar piedāvāto cenu par 1 m2.

Telpu izmantošanas veids – alternatīvās izglītības pakalpojumu sniegšana.

Nomas tiesību termiņš ir pieci gadi, ar iespēju termiņu pagarināt.

Nomas objekta nosacītā nomas maksa EUR 0,80 (nulle euro un astoņdesmit centi) bez PVNpar katru telpas kvadrātmetru mēnesī (nosacītā nomas maksa samazināta par 60% no sākotnējā nosacītā nomas maksas apmēra (2,00 EUR) atbilstoši 2018.gada 20.februāra Ministru kabineta noteikumu Nr.97 „Publiskas personas mantas iznomāšanas noteikumi” 49.punktā noteiktajam).

Lai piedalītos izsolē, pretendentam pieteikums jānosūta pa pastu, jāiesniedz personīgi Ogrē, Brīvības ielā 33, 1.stāvā, apmeklētāju pieņemšanas centrā, vai elektroniski parakstīts jānosūta uz e-pasta adresi: .

Piedāvājumu apkopošana notiks katra mēneša pirmajā darba dienā. Atbilstoši saņemto pieteikumu daudzumam tiks piemērota izsoles noteikumos noteiktā pieteikumu izskatīšanas kārtība.

Ja kārtējā mēneša pirmajā darba dienā nav saņemts neviens piedāvājums, tad pieteikšanās izsolei tiek automātiski pagarināta līdz nākamā mēneša pirmajai darba dienai. Potenciālie pretendenti var iesniegt piedāvājumus, kamēr sludinājums ir aktīvs Ogres novada pašvaldības vietnē https://www.ogresnovads.lv/lv/izsoles.

Objektu var apskatīt darbdienās iepriekš vienojoties ar Krapes pagasta pārvaldes vadītāju, tālr.+371 6505571

Sīkāku informāciju par izsoles norisi iespējams uzzināt pa tālr.+371 65068789.

Saistošie dokumenti šeit: