Svētdiena, 23.06.2024 16:18
Līga
Pirmdiena, 7. novembris, 2022 10:07

Nomas tiesību izsole pašvaldības īpašumam nedzīvojamām telpām ēkā "Autoosta" Madlienā

ogresnovads.lv
Nomas tiesību izsole  pašvaldības īpašumam nedzīvojamām telpām ēkā "Autoosta" Madlienā
Pirmdiena, 7. novembris, 2022 10:07

Nomas tiesību izsole pašvaldības īpašumam nedzīvojamām telpām ēkā "Autoosta" Madlienā

ogresnovads.lv

Ogres novada pašvaldības mantas novērtēšanas un izsoles komisija rīko nomas tiesību izsoli Ogres novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Pašvaldība”, Madlienas pagastā, Ogres novadā, kadastra numurs 7468 001 0341, sastāvā esošās Autoostas ēkas ar kadastra apzīmējumu 7468 001 0341 un adresi: “Autoosta”, Madliena, Madlienas pag., Ogres nov., LV-5045, telpu grupas kadastra apzīmējums 7468 001 0341 001 001, lietošanas veida kods un apraksts: 1241 – sakaru, stacijas, termināļa telpu grupa, telpām Nr.1 – 5 ar kopējo platību 58,8 m2.

Nomas objekta nosacītā nomas maksa EUR 0,33 (nulle euro un trīsdesmit trīs centi) bez PVNpar katru telpas kvadrātmetru mēnesī (nosacītā nomas maksa samazināta par 60% no sākotnējā nosacītā nomas maksas apmēra (0,83 EUR) atbilstoši 2018.gada 20.februāra Ministru kabineta noteikumu Nr.97 „Publiskas personas mantas iznomāšanas noteikumi” 49.punktā noteiktajam).

Lai piedalītos izsolē, pretendentam pieteikums jānosūta pa pastu, jāiesniedz personīgi Ogrē, Brīvības ielā 33, 1.stāvā, apmeklētāju pieņemšanas centrā, vai elektroniski parakstīts jānosūta uz e-pasta adresi: .

Piedāvājumu apkopošana notiks katra mēneša pirmajā darba dienā. Atbilstoši saņemto pieteikumu daudzumam tiks piemērota izsoles noteikumos noteiktā pieteikumu izskatīšanas kārtība.

Ja kārtējā mēneša pirmajā darba dienā nav saņemts neviens piedāvājums, tad pieteikšanās izsolei tiek automātiski pagarināta līdz nākamā mēneša pirmajai darba dienai. Potenciālie pretendenti var iesniegt piedāvājumus, kamēr sludinājums ir aktīvs Ogres novada pašvaldības vietnē https://www.ogresnovads.lv/lv/izsoles.

Objektu var apskatīt darbdienās, iepriekš vienojoties ar Madlienas pagasta pārvaldes vadītāju, tālr. +371 65071173.

Sīkāku informāciju par izsoles norisi iespējams uzzināt pa tālr.+371 65068789.

Saistošie dokumenti šeit: