Pirmdiena, 24.06.2024 07:43
Jānis
Otrdiena, 2. augusts, 2022 11:04

Noteikumi par mācību maksu un atvieglojumiem profesionālās ievirzes izglītības iestādēs

ogresnovads.lv
Noteikumi par mācību maksu un atvieglojumiem profesionālās ievirzes izglītības iestādēs
Otrdiena, 2. augusts, 2022 11:04

Noteikumi par mācību maksu un atvieglojumiem profesionālās ievirzes izglītības iestādēs

ogresnovads.lv

Ogres novada pašvaldības dome 2022. gada 28. jūlija sēdē pieņēma saistošos noteikumus, kas nosaka mācību maksas noteikšanas un samaksas kārtību un atvieglojumus Ogres novada pašvaldības profesionālās ievirzes izglītības iestādēs.

Ogres novadā darbojas astoņas profesionālās ievirzes izglītības iestādes: Birzgales Mūzikas skola, Ikšķiles Mūzikas un mākslas skola, Kārļa Kažociņa Madlienas Mūzikas un mākslas skola, Lielvārdes Mūzikas un mākslas skola, Lielvārdes Sporta centrs, Ogres Basketbola skola, Ogres Mūzikas un mākslas skola, Ogres novada sporta centrs. Izglītības iestādēs ir pieejams kvalitatīvs programmu piedāvājums mākslā, mūzikā un sportā. Profesionālās ievirzes izglītības programmas apgūst vairāk nekā 2000 izglītojamie.

Lai Ogres novada profesionālās ievirzes izglītības iestādēs būtu vienota kārtība, kādā tiek noteiktas mācību maksas, organizēta samaksas kārtība un piešķirti mācību maksas atvieglojumi, izstrādāti jauni saistošie noteikumi. Tie nosaka mācību maksas Ogres novada pašvaldības profesionālās ievirzes izglītības iestādēs noteikšanas un samaksas kārtību, kā arī mācību maksas atvieglojumus.

Mācību maksu katrai izglītības iestādei nosaka Ogres novada pašvaldības dome. Plānots, ka mācību maksas 2022./23. mācību gadam netiks palielinātas.

Saistošie noteikumi paredz, ka mācību maksas atvieglojumi mācību gadam tiek piešķirti izglītības iestāžu izglītojamajiem, kuru dzīvesvieta 1. septembrī vai 1. janvārī ir deklarēta Ogres novada administratīvajā teritorijā un kurš atbilst kādai no norādītajām kategorijām.

Mācību maksas atvieglojums 50% apmērā tiek piemērots sekmīgiem profesionālās ievirzes, sagatavošanas profesionālajai ievirzei un interešu izglītības programmu izglītojamiem:

-no daudzbērnu ģimenēm (ģimenes, kurās ir 3 un vairāk nepilngadīgi bērni);

-no trūcīgām vai maznodrošinātām mājsaimniecībām;

-ja vienā izglītības iestādē mācās 2 vai vairāk bērni no vienas ģimenes.

Mācību maksas atvieglojums 100% apmērā tiek piemērots sekmīgiem profesionālās ievirzes, sagatavošanas profesionālajai ievirzei un interešu izglītības programmu izglītojamiem:

-bērniem bāreņiem;

-bērniem invalīdiem;

-vienam semestrim par īpašiem mācību un radošā darba sasniegumiem iepriekšējā semestrī, pamatojoties uz izglītības iestādes direktora rīkojumu, kurš izdots saskaņā ar attiecīgās izglītības iestādes iekšējiem normatīvajiem aktiem.

Mācību maksas atvieglojumus izglītības iestāde piešķir, pamatojoties uz vecāku iesniegumu. Jaunie noteikumi stāsies spēkā pēc pozitīva Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas atzinuma saņemšanas.