Piektdiena, 24.05.2024 20:23
Ilvija, Marlēna, Ziedone
Piektdiena, 8. marts, 2024 16:35

Ogres novadā ieviesti jauni sadzīves atkritumu apsaimniekošanas noteikumi

Ogresnovads.lv
Ogres novadā ieviesti jauni sadzīves atkritumu apsaimniekošanas noteikumi
Foto - www.ogresnovads.lv
Piektdiena, 8. marts, 2024 16:35

Ogres novadā ieviesti jauni sadzīves atkritumu apsaimniekošanas noteikumi

Ogresnovads.lv

2024. gada 8. martā stājās spēkā Ogres novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr. 31/2023 “Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Ogres novadā”, kuru mērķis ir noteikt vienotu kārtību, kādā Ogres novada pašvaldības administratīvajā teritorijā tiek organizēta atkritumu apsaimniekošana.

Atkritumu radītāju pienākumi

Ikvienam jābūt noslēgtam līgumam ar atkritumu apsaimniekotāju un jānodrošina regulāra atkritumu izvešana (izņemot, ja līgumā ar daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas apsaimniekotāju ir iekļauta arī sadzīves atkritumu apsaimniekošana) ne retāk kā:

- apdzīvotās vienģimeņu, divģimeņu, dvīņu un rindu mājas katrā sekcijā vienu reizi divos mēnešos;
- daudzdzīvokļu dzīvojamajām mājās – vienu reizi nedēļā;
- garāžu kooperatīvajās sabiedrībās – vienu reizi mēnesī;
- nekustamajos īpašumos, kuros tiek veikta saimnieciskā vai komercdarbība un kuri neietilpst daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas sastāvā, – vienu reizi mēnesī;
- daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļa īpašumā, kurā tiek veikta saimnieciskā darbība, vienojoties ar īpašnieku, valdītāju, apsaimniekotāju vai pilnvaroto personu par kārtību, kādā tiks veikta atkritumu apsaimniekošana – vienu reizi mēnesī.

Ja nekustamo īpašumu izmanto sezonāli un tajā nav deklarētu personu, var noteikt citu sadzīves atkritumu izvešanas grafiku, bet ne retāk kā vienu reizi par nekustamā īpašuma lietošanas katriem diviem mēnešiem.

Aizliegts izmest sadzīves atkritumus tam neparedzētās vietās, ierīkot patvaļīgas sadzīves atkritumu izgāztuves, aprakt atkritumus, piegružot vai aizbērt grāvjus un ūdenstilpnes, visa veida sadzīves atkritumus (piemēram, lapas, zarus) novietot ceļa braucamās daļas malā, izņemot, ja tiek rīkotas ar pašvaldību saskaņotas talkas.

Aizliegts dedzināt sadzīves un bioloģiskos atkritumus, izņemot ārpus pilsētu un ciemu teritorijās pieļaujama tikai sausu kokmateriālu (koku un krūmu ciršanas atlieku, sauso zaru (bez lapām), kaitēkļu bojātu zaru un augu) dedzināšana. Savukārt pilsētās un ciemos ar blīvu savrupmāju, dārza māju apbūvi vai dārza māju zemes vienībās pieļaujama tikai īslaicīga (ne ilgāk par divām stundām) iepriekš minēto sausu kokmateriālu sadedzināšana.

Atkritumu konteineros aizliegts ievietot kvēlojošus, degošus, viegli uzliesmojošus un eksplozīvus priekšmetus, šķidrus, infekcijas slimības izraisošus, liela izmēra, būvniecības, ražošanas un bīstamos atkritumus, kā arī parku un dārzu atkritumus, ielu smiltis; tajos atkritumus cieši sablīvēt, iesaldēt vai sadedzināt.

Atkritumu konteineri jāizvieto piemērotā vietā un tiem jānodrošina specializētā transportlīdzekļa netraucēta piekļuve. Aizliegts tos bojāt un pastāvīgi novietot uz ielām (izņemot vietās, ja tas ir vienīgais iespējamais risinājums), kā arī izmantot citu personu īpašumā esošos atkritumus konteinerus.

Atkritumu šķirošana

Atkritumu apsaimniekotājs nodrošina ikvienam iespēju iesaistīties atkritumu dalītās vākšanas sistēmā, savukārt iedzīvotāju pienākums ir radītos sadzīves atkritumus sašķirot, ievietojot tos atbilstošajā atkritumu konteinerā. Nešķirotos sadzīves atkritumus aizliegts ievietot dalīti savākto atkritumu konteineros.

Bioloģiski noārdāmos atkritumus atļauts kompostēt savas mājsaimniecības teritorijā, ja tas neapdraud cilvēku dzīvību, veselību, vidi un citu īpašumu. Savukārt publiskajās vietās radušos un savāktos bioloģiski noārdāmos atkritumus ir atļauts kompostēt tikai ar pašvaldību saskaņotās vietās.

Liela izmēra, būvniecības būvju nojaukšanas un bīstamie atkritumi savācami atsevišķi no citiem sadzīves atkritumiem atbilstoši Atkritumu apsaimniekošanas likumā un citos normatīvajos aktos atkritumu noteiktai kārtībai.

Pašvaldība aicina ikvienu ievērot atkritumu apsaimniekošanas noteikumos noteiktās prasības, lai aizsargātu vidi, cilvēku dzīvību un veselību. Ar noteikumiem var iepazīties www.ogresnovads.lv/lv/atkritumu-apsaimniekosana.