Piektdiena, 19.04.2024 04:06
Fanija, Vēsma
Otrdiena, 15. novembris, 2022 12:09

Ogres novada pašvaldība pārtrauc savu darbību PPP biedrība "Zied zeme"

ogresnovads.lv
Ogres novada pašvaldība pārtrauc savu darbību PPP biedrība "Zied zeme"
Otrdiena, 15. novembris, 2022 12:09

Ogres novada pašvaldība pārtrauc savu darbību PPP biedrība "Zied zeme"

ogresnovads.lv

Ceturtdien, 10. novembrī, Ogres novada pašvaldības domes ārkārtas sēdē tika pieņemti divi būtiski lēmumi – par Ogres novada pašvaldības izstāšanos no publisko un privāto partnerattiecību biedrības “Zied zeme” un par pašvaldības iestāšanos biedrībā Ogres novada attīstībai.

Publisko un privāto partnerattiecību biedrība “Zied zeme” (PPP biedrība “Zied zeme”) ir sadarbības organizācija, kura, apvienojot pašvaldību, nevalstisko organizāciju un uzņēmējdarbības pārstāvjus, tika izveidota 2005. gadā. Tās mērķis ir uz sabiedriskā un privātā sektora partnerattiecībām balstīta teritorijas ilgtspējīga attīstība un pilsoniski atbildīgas sabiedrības izaugsme. Izmantojot LEADER pieeju, biedrība “Zied zeme” īsteno Vietējās attīstības stratēģiju, kuras ietvaros tiek organizēti atklāti projektu konkursi. Saskaņā ar biedrības “Zied zeme” sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju 2015-2020, biedrības kā vietējās rīcības grupas darbības teritorijā atrodas pieci novadi – Baldones novads, Ikšķiles novads, Ķeguma novads, Lielvārdes novads un Ogres novads (izņemot Ogres pilsētu, kurā īstenojamas atsevišķas darbības). Tā kā administratīvi teritoriālās reformas ietvaros no 2021. gada 1. jūlija Ogres novada pašvaldība ir Ikšķiles, Ķeguma un Lielvārdes novadu pašvaldību saistību un tiesību pārņēmēja, biedrības kopējās darbības teritorija šobrīd galvenokārt aptver Ogres novadu.

Ogres novada pašvaldība, būdama biedrības “Zied zeme” biedrs un padomes loceklis, ir aktīvi līdzdarbojusies biedrības mērķu sasniegšanā, iesaistījusies biedrības un tās institūciju veidotajās darba grupās un sanāksmēs, kā arī regulāri veikusi biedru naudas maksājumus.

2022. gada septembrī PPP biedrības “Zied zeme” padome rosināja iespēju sadarboties ar biedrību “Aizkraukles rajona partnerība”, paplašinot vietējās rīcības grupas teritoriju un paaugstinot administratīvo kapacitāti, t.sk. finanšu līdzekļu piesaistes jomā, taču šis jautājums netika nodots izlemšanai biedru sapulcē. Ogres novada pašvaldība iebilda šai iecerei, minot, ka teritorijas pārdale būtiski ietekmēs Ogres novada ilgtspējīgu attīstību, partnerības principu, kā arī administratīvo darba organizāciju Eiropas Savienības fondu administrēšanā. Ievērojot minēto, kā arī to, ka biedrības padome nav ņēmusi vērā Ogres novada pašvaldības iebildumus un nav veicinājusi diskusiju ar biedriem par šo ieceri, Ogres novada pašvaldība 2022. gada 13. oktobrī nosūtīja biedrībai vēstuli par nolūku izstāties no tās, informējot, ka lēmumu par pašvaldības kā biedra izstāšanos no biedrības pieņems Ogres novada pašvaldības dome. Arī pēc šīs vēstules saņemšanas biedrība nav nākusi ar iniciatīvu komunicēt ar Ogres novada pašvaldību un risināt jautājumu par turpmāko sadarbību.

Jāpiebilst, ka arī kaimiņu novada biedrība “Aizkraukles rajona partnerība” savā mājaslapā ir paudusi kategorisku “Nē” PPP biedrības “Zied zeme” piedāvājumam nākamajā plānošanas periodā apvienot abu organizāciju darbības teritorijas. Saskaņā ar tās provizoriskiem aprēķiniem šāda apvienošanās Ogres un Aizkraukles novadiem nozīmētu uzņēmējdarbības un sabiedriskā labuma projektu īstenošanai paredzētā finansējuma samazinājumu 1,17 miljonu eiro apmērā un drīzāk nestu arī citus zaudējumus, nevis ieguvumus uzņēmējiem un iedzīvotājiem.

Ogres novada pašvaldību šobrīd arī neapmierina biedrības darbības rezultāti, piešķirtie un neapgūtie finanšu līdzekļi uzņēmējdarbības attīstībai, vērtēšanas process, attieksme pret biedriem un uzņēmējiem, nevalstiskajām organizācijām, kā rezultātā netiek nodrošināta Ogres novada teritorijas ilgtspējīga attīstība un pilsoniski atbildīgas sabiedrības izaugsme.

Ņemot vērā iepriekšminēto, Ogres novada pašvaldības domes deputāti pieņēma lēmumu par pašvaldības izstāšanos no Publisko un privāto partnerattiecību biedrības “Zied zeme” ar šī gada 10. novembri, par ko biedrības valdei tiks nosūtīts rakstveida paziņojums.

“Ja mēs savam novadam un saviem cilvēkiem varam novirzīt vairāk, tad šāds lēmumprojekts ir atbalstāms. Par katru centu ir jācīnās, lai tas būtu mūsu cilvēkiem. Un, ja kādā sadarbībā ar kaut ko mēs zaudējam finanšu resursus, tad tas nav pieļaujams”, savu viedokli pauda domes priekšsēdētājs Egils Helmanis. “Mums jāsadarbojas ar tādu biedrību, kas koncentrējusies uz mūsu pašu novadu un ir gatava strādāt mūsu novada cilvēku interesēs. Novada teritorija tagad ir skaidra, un jebkura iziešana ārpus mūsu novada robežām mums kā pašvaldībai nav interesanta.”

Kā nākamais jautājums pašvaldības domes ārkārtas sēdē tika izskatīts lēmumprojekts par Ogres novada pašvaldības iestāšanos biedrībā “Ogres novada attīstībai”.

Biedrības “Ogres novada attīstībai” mērķis ir ar sabiedriskā un privātā sektora partnerattiecību palīdzību veicināt Ogres novada administratīvās teritorijas ilgtspējīgu attīstību, sabiedrības līdzdalību un savstarpējo komunikāciju ar Ogres novada pašvaldību.

Saskaņā ar Ministru kabineta 2022. gada 16. augusta noteikumiem Nr. 509 “Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju 2023.-2027. gadam sagatavošanai un īstenošanai” Lauku atbalsta dienests 2022. gada 9. septembrī izsludināja vietējo rīcības grupu projektu iesniegumu pieņemšanu Lauku attīstības programmas 2014. – 2020. gadam pasākuma “Atbalsts LEADER vietējai attīstībai (sabiedrības virzīta vietējā attīstība)” apakšpasākumā “Sagatavošanās atbalsts” un Rīcības programmas 2021.-2027. gadam darbības veidā “Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju sagatavošana”. Tajā plāno pieteikties arī biedrība “Ogres novada attīstībai” ar mērķi izstrādāt Ogres novada sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju un īstenot tajā noteiktos uzdevumus Ogres novada administratīvās teritorijas ilgtspējīgai attīstībai.

Izvērtējot biedrības mērķi un tā atbilstību Ogres novada pašvaldības funkcijām un ilgtspējīgas attīstības stratēģijā 2021. – 2034. gadam noteiktajiem pasākumiem lauku attīstībai, Ogres novada pašvaldībai ir lietderīgi kļūt par biedrības “Ogres novada attīstībai” biedru. Līdz ar to Ogres novada pašvaldības dome pieņēma lēmumu par pašvaldības iestāšanos biedrībā “Ogres novada attīstībai”, lai veicinātu Ogres novada administratīvās teritorijas ilgtspējīgu attīstību, sabiedrības līdzdalību un savstarpējo komunikāciju ar Ogres novada pašvaldību, kā arī piedalītos augstākminētajā projektu konkursā.