Sestdiena, 20.07.2024 03:19
Ramona, Ritma
Piektdiena, 1. septembris, 2023 12:39

Ogres pilsētas centrā plāno izveidot jaunu bērnu rotaļu laukumu

Ogresnovads.lv
Ogres pilsētas centrā plāno izveidot jaunu bērnu rotaļu laukumu
Vizualizācija - www.ogresnovads.lv
Piektdiena, 1. septembris, 2023 12:39

Ogres pilsētas centrā plāno izveidot jaunu bērnu rotaļu laukumu

Ogresnovads.lv

Pamatojoties uz Ogres novada pašvaldības domes 2023.gada 16.augusta lēmumu, laika periodā no 21. līdz 30.augustam pašvaldība organizēja Ogres novada iedzīvotāju rakstveida aptauju ar mērķi noskaidrot sabiedrības viedokli par ieceri izveidot jaunu bērnu rotaļu laukumu Ogrē, Brīvības ielā 15, teritorijā aiz Ogres novada Kultūras centra.

Rotaļu laukumu “Koka pils ar aizsargsienu un aizsargtorņiem un rotaļu elementiem” paredzēts veidot kā interaktīvu bērnu rotaļu laukumu apmēram 1700 m2 platībā koka pils stilizētā veidolā. Ar šo rotaļu laukumu un tā saturu ir paredzēts jau no mazotnes bērniem veidot priekšstatu un izpratni par viņu piederību zemei, kurā dzīvo, mīlestību pret savu novadu un kultūru, ar kuru nākotnē lepoties.

Ogres novada pašvaldības organizētā anketēšana ir noslēgusies, un 31.augustā pašvaldības domes sēdē tika sniegta informācija par tās rezultātiem, kā arī pieņemti divi domes lēmumi, kas saistīti ar plānotā rotaļu laukuma izveidi. Aptaujas ietvaros tika saņemtas 578 anketas, no tām elektroniskā veidā – 445 anketas, bet papīra veidā – 133 anketas. Izskatot to atbilstību anketēšanai izvirzītajām prasībām, par nederīgam tika atzītas 94 anketas, kurās persona, kas aizpildīja anketu, nebija identificējama vai tai nav deklarēta dzīvesvieta Ogres novadā un nepieder nekustamais īpašums novada teritorijā. Par prasībām atbilstošām uzskatāmas 484 no saņemtajām aptaujas anketām.

416 anketās (85,95% no respondentiem) pausts atbalsts rotaļu laukuma “Koka pils ar aizsargsienu un aizsargtorņiem un rotaļu elementiem” izveides iecerei aiz Ogres novada Kultūras centra Ogrē, Brīvības ielā 15, savukārt 68 respondenti (14,05%) norādījuši, ka šo ieceri neatbalsta. 80,87% no respondentiem atbalsta vizualizācijās piedāvāto nojumju risinājumu – aizsargsienas galeriju veidā. 11,63% uzskata, ka ir pietiekami ar vienu nojumi un kokiem, kas sniedz ēnu un pārtvērumu, bet, 0,82% respondentu ieskatā, apkārt rotaļu laukumam aizsargsienas vietā būtu izbūvējams žogs. Citus risinājumus piedāvājuši 6,68% aptaujas dalībnieku. Vizualizācijā norādītos rotaļu elementus un aprīkojumu atbalsta 74,40% aptaujāto, 14,08% atbalsta vizualizācijā redzamo un sniedz papildu ieteikumus, savukārt 11,52% snieguši citus priekšlikumus.

Iedzīvotāji aktīvi piedāvājuši savus risinājumus un snieguši komentārus un konstruktīvus ieteikumus gan attiecībā uz nojumēm, rotaļu elementiem un aprīkojumu, gan arī uz rotaļu laukuma ieceri kopumā. To vidū ir ierosinājumi uzstādīt papildu šūpoles, batutus, soliņus, ūdens uzpildīšanas brīvkrānu, velostatīvus un citus rotaļu vai labiekārtojuma elementus, papildināt aizsargsienas un aizsargtorņus ar latviešu zīmēm un novada simboliem, saglabāt esošos kokus, veidot jaunus stādījumus u.c. Ogres novada pašvaldība tos ir izskatījusi un centīsies ņemt vērā, salāgojot dažādās intereses.

Aptaujas ietvaros ir saņemti priekšlikumi ne tikai no Ogres pilsētas, bet arī no Ogresgala, Ciemupes, Lielvārdes un citām novada pilsētām un pagastiem. Ogres novada pašvaldības Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja Aija Romanovska, informējot deputātus par anketēšanas rezultātiem, pateicās par solidaritāti novadniekiem, it sevišķi Ogresgala pagasta iedzīvotājiem, kas ir atbalstījuši ieceri un snieguši priekšlikumus par rotaļu laukuma nepieciešamību gan Ogres pilsētas centrā, gan arī pārējā novada teritorijā. Kā norādīja A.Romanovska, saskaņā ar domes priekšsēdētāja Egila Helmaņa uzdevumu jau pavasarī Attīstības un plānošanas nodaļai uzdots izstrādāt vismaz divus priekšlikumus gadā rotaļu laukumu iekārtošanai Ogres novada teritoriālajās vienībās – pilsētās un pagastos.

Ņemot vērā to, ka saskaņā ar aptaujas rezultātiem tās dalībnieku vairākums (85,95% no respondentiem) atbalsta ieceri par jauna bērnu rotaļu laukuma ierīkošanu Ogrē, Brīvības ielā 15, teritorijā aiz Ogres novada Kultūras centra, domes sēdē tika pieņemts lēmums “Par grozījumu Ogres novada attīstības programmas 2022.–2027.gadam Investīciju plānā 2022.–2027.gadam”, iekļaujot tajā projektu “Rotaļu laukuma Brīvības ielā 15, Ogrē, izveide”, kā arī lēmums “Par aizņēmuma ņemšanu no Valsts kases Ogres novada pašvaldības prioritārajam investīciju projektam “Rotaļu laukums Brīvības ielā 15, Ogrē” un līdzfinansējuma nodrošināšanu”.

Atbilstoši šim lēmumam projekta iecere “Rotaļu laukums Brīvības ielā 15, Ogrē, kad. apz. Nr.74010030339” tiek apstiprināta par Ogres novada pašvaldības prioritāro investīciju projektu un tā īstenošanai paredzēts ņemt aizņēmumu 1 500 000 eiro apmērā vidējā termiņā (2023.-2024.gads) no Valsts kases ar tās noteikto procentu likmi ar atlikto pamatsummas maksājumu līdz 2025.gada 1.janvārim, tai skaitā: rotaļu laukuma aizsargsienas, aizsargtorņu, WC, apgaismojuma, video būvniecībai 302 500 eiro apmērā ilgtermiņa aizņēmumu no Valsts kases ar tās noteikto procentu likmi uz 20 gadiem ar atlikto pamatsummas maksājumu līdz 2025.gada 1.janvārim; rotaļu laukuma aprīkojumam, iekārtām, t.sk. ekrānam, virsaišu koka skulptūrām, koka šaha figūrām, stendiem, citam labiekārtojumam 1 197 500 eiro apmērā aizņēmumu no Valsts kases ar tās noteikto procentu likmi uz 10 gadiem ar atlikto pamatsummas maksājumu līdz 2025.gada 1.janvārim. Valsts budžeta aizņēmuma piešķiršanas gadījumā projektam paredzēts nodrošināt līdzfinansējumu 264 706 eiro apmērā no pašvaldības budžeta.

Kā jau ziņots iepriekš, Ogres novada pašvaldība pļavā aiz Ogres novada Kultūras centra iecerējusi veidot jaunu, daudzfunkcionālu bērnu rotaļu laukumu stilizētas koka pils veidolā. Rotaļlaukuma teritorijā paredzēts izvietot ne tikai atpūtas un izklaides instalācijas (koka pils, slīdkalniņi, kāpšanas tīkls, šūpoles u.c.), bet arī āra šaha laukumu ar stilizētām senlatviešu un seno laiku koka figūrām (ķēniņš, ķēniņiene, karavadoņi, jātnieki, torņi, karavīri u.c.), simbolizējot latviskumu, diženumu un spēku un izglītojot jauno paaudzi par Latvijas vēstures sākumposmu. Pie aizsargsienām un aizsargtorņiem paredzēts uzstādīt interaktīvu ekrānu ar filmu, kurā bērniem un jauniešiem saprotamā veidā pasniegt Ogres novada senvēsturi, stāstīt par Ogres novadā esošajiem pilskalniem un novada vēsturi kopumā, koka skulptūras ar seno virsaišu, iedzīvotāju atveidojumiem, informatīvos stendus ar informāciju par Ogres novada un Latvijas senvēsturi – pilskalniem, virsaišiem. Tādējādi izveidotais objekts akcentēs latviskās vērtības un kalpos kā izziņas avots ne vien novada bērniem, bet arī viesiem.

Lai uzzinātu iedzīvotāju viedokli, saskaņā ar Ogres novada pašvaldības domes 16.08.2023. ārkārtas sēdes lēmumu “Par rotaļu laukuma Brīvības ielā 15, Ogrē, kad. apz. Nr.74010030339 ieceres nodošanu sabiedrības viedokļa noskaidrošanai” no šī gada 21.augusta līdz 30.augusta plkst.13.00 tika organizēta Ogres novada iedzīvotāju rakstveida aptauja, izmantojot vietni www.visidati.lv, kā arī rakstveida aptaujas anketas, kas bija pieejamas Ogres novada pilsētu un pagastu pārvaldēs un klientu apkalpošanas centros. Aptaujā varēja piedalīties Latvijas Republikas pilsoņi, kuri aptaujas norises laikā ir sasnieguši 16 gadu vecumu un kuru dzīvesvieta ir deklarēta pašvaldības administratīvajā teritorijā vai kuriem pieder likumā noteiktajā kārtībā reģistrēts nekustamais īpašums Ogres novada administratīvajā teritorijā.