Svētdiena, 16.06.2024 22:35
Justīne, Juta
Otrdiena, 11. oktobris, 2022 13:49

ONIP izglītības metodiķu pieredzes apmaiņas vizīte Siguldā

Ogres novada Izglītības pārvalde
ONIP izglītības metodiķu pieredzes apmaiņas vizīte Siguldā
Otrdiena, 11. oktobris, 2022 13:49

ONIP izglītības metodiķu pieredzes apmaiņas vizīte Siguldā

Ogres novada Izglītības pārvalde

Lai iepazītu un izzinātu metodiskā darba struktūru, gūtu idejas, kontaktus un iedvesmu, paplašinātu savu redzeslauku, Ogres novada Izglītības pārvaldes (ONIP) izglītības metodiķi devās pieredzes apmaiņas vizītē uz Siguldas novadu. Jāuzsver, ka Siguldas novada kolēģi bija ļoti atsaucīgi šādai sadarbībai, uzņēma mūs ar prieku, dalījās savā pieredzē un idejās ar mirdzošām acīm. 

Apmeklējām Siguldas koncertzāli “Baltais flīģelis”, kas darbojas arī kā Mākslu skola. Šajā izglītības iestādē tiek īstenotas mūzikas, mākslas, dejas uz teātra licencētas programmas un interešu izglītības programmas bērniem no 4 gadu vecuma. Interesanti ir tas, ka katru gadu tiek atvērta 1. klase ar mākslu novirzienu. Skolēni apgūst dažādus mākslas un mūzikas mācību priekšmetus papildus pamatizglītībai. Piecu gadu laikā skolai ir izveidojušās tradīcijas - pasākumi, koncerti, izstādes un izrādes, kurās skolēniem ir iespēja demonstrēt savus talantus un apgūtās prasmes vecākiem, pilnveidojot un izkopjot uzstāšanās prasmi. Lieliska vieta radošu bērnu izaugsmei un darbam ar talantīgiem bērniem. 

Savukārt kultūras centrā “Devons” uzzinājām, ka Siguldas novadā kā prioritāte kultūras jomā šogad izvirzīta literatūra. Notiek un tiek plānotas dažādas aktivitātes, iesaistot novada iedzīvotājus jau no pirmsskolas vecuma. Mērķtiecīgi tiek strādāts, lai veicinātu bērnu un jauniešu interesi par literatūru un lasīšanu. Pasākumi notiek ne tikai kultūras centrā, bet arī novada bibliotēkās. Uzzinājām, ka pasākumi ir pieejami plašam sabiedrības lokam, jo tos var vērot tiešraidē. Kultūras centra darbība ir saturiski pārdomāta, lai sniegtu atbalstu arī pedagogiem. 

Uzzinājām, ka kādreizējās autoostas telpās šobrīd darbojas Siguldas novada “Jaunrades centrs”, kas ir neformālās izglītības iestāde interešu izglītības programmu un darba ar jaunatni īstenošanai. Radošā un patīkamā atmosfērā Siguldas bērniem un jauniešiem šeit ir iespēja pavadīt laiku pēc skolas. Ir iespējas darboties interešu izglītības nodarbībās, kuras ir plašā klāstā dažādām interesēm atbilstošas, kā arī pavadīt brīvo laiku saturīgi, vienatnē vai kopā ar vienaudžiem drošā vidē. Pārsteidza un iedvesmoja tas, cik aktīvi un veiksmīgi darbojas robotikas pulciņš un tā vadītāja E. Bajarūna stāstījums par to, kā attīstīt IT jomu novada līmenī. 

Siguldas Valsts ģimnāzijā (SVĢ) tikāmies ar Siguldas novada Izglītības pārvaldes izglītības metodiķi Vairu Siliņu un SVĢ pedagogiem, kuri ir arī jomu metodiķi. Kolēģi stāstīja, kā metodiskais darbs tiek plānots un īstenots novada līmenī. Metodiskā darba prioritāte šogad ir pašvadīta mācīšanās, par šo tēmu 25. oktobrī notiks pedagogu konference. Metodiķiem bija iespēja aprunāties ar savas jomas kolēģiem, gūstot idejas, ierosmes un kontaktus turpmākajai sadarbībai. Tikšanās noslēgumā mums tikai izrādīta skola. SVĢ nesen uzbūvēti divi jauni korpusi, kur pedagogiem un skolēniem radīta ērta, plaša, moderna vide. Telpas ir funkcionāli pielāgojamas, transformējamas atbilstoši vajadzībām, moderni aprīkotas un ērtas, ir padomāts ne tikai par skolēnu, bet arī pedagogu labizjūtu skolā. 

Liels paldies visiem un katram, kurš mūs viesmīlīgi sagaidīja un nesavtīgi dalījās ar idejām, piemēriem un savu labo praksi. Šī tikšanās bija sākums mērķtiecīgai un pozitīvai turpmākajai metodiskajai sadarbībai izglītības jomā ar Siguldas novada kolēģiem.