Piektdiena, 12.04.2024 20:30
Ainis, Jūlijs
Otrdiena, 1. novembris, 2022 09:05

Par cūku audzēšanas kompleksa "Rukši" Lauberes pagastā, pārbūves akceptēšanu

ogresnovads.lv
Par cūku audzēšanas kompleksa "Rukši" Lauberes pagastā, pārbūves akceptēšanu
Otrdiena, 1. novembris, 2022 09:05

Par cūku audzēšanas kompleksa "Rukši" Lauberes pagastā, pārbūves akceptēšanu

ogresnovads.lv

Saskaņā ar Ogres novada pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība) domes 2022.gada 27.oktobra lēmumu “Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Baltic Pork” (reģistrācijas Nr. 40003486540) paredzētās darbības – cūku audzēšanas kompleksa “Rukši”, Lauberes pag., Ogres nov., pārbūves – akceptēšanu” (turpmāk – Lēmums, sk.pielikumā) akceptēta sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Baltic Pork” paredzētā darbība – cūku audzēšanas kompleksa “Rukši” nekustamajā īpašumā “Rukši”, kadastra Nr.7460 002 0119, Lauberes pag., Ogres nov., pārbūve (turpmāk – Paredzētā darbība).

Nolūkā novērst vai mazināt Paredzētās darbības potenciālo negatīvo ietekmi uz vidi un tuvumā esošo iedzīvotāju dzīves kvalitāti, Lēmuma 1.punktā izvirzīti nosacījumi Paredzētajai darbībai:

-šķidrmēslu un digestāta traktortehnikas maršrutus un transportēšanas laikus saskaņot ar Ogres novada pašvaldību (turpmāk – Pašvaldība);

-sagatavot un iesniegt Pašvaldībā situācijas plānu, kur šķidrmēslu un digestāta mēslošanai izmantojamās zemju platībās ir norādīti bioloģiski vērtīgie zālāji, aizsargājamie augi un virszemes ūdensobjektu aizsargjoslas;

-lietus ūdens kanalizāciju aprīkot ar noslēgvārstu;

-veikt cūku audzēšanas kompleksa tīrīšanas darbus tikai darba dienās no plkst. 09.00 līdz plkst. 18.00;

-būvniecības darbus veikt tikai darba dienās no plkst. 8.00 līdz plkst. 19.00.

Ietekmes uz vidi novērtējuma (turpmāk – IVN) procedūra piemērota Paredzētajai darbībai, pamatojoties uz Vides pārraudzības valsts biroja (turpmāk – VPVB) 2019. gada 12. decembra lēmumu Nr.5-02/12 "Par ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras piemērošanu".

IVN ziņojumu izstrādāja SIA “Estonian, Latvian & Lithuanian Environment” (reģistrācijas Nr. 40003683283).

Paredzētās darbības sākotnējās sabiedriskās apspriešanas sanāksme neklātienes formā (attālināti) norisinājās no 2020. gada 20. aprīļa līdz 24. aprīlim. Paredzētās darbības sākotnējās apspriešanas laikā VPVB saņemti vairāk nekā 450 fizisko personu iesniegumi, kuros izteikts noraidošs viedoklis saistībā ar Paredzētās darbības īstenošanu. Iedzīvotāji pauda bažas galvenokārt par cūku audzēšanas kompleksa “Rukši” darbības paplašināšanu un ar Paredzētās darbības īstenošanu sagaidāmo ietekmi uz veselību, vidi, klimatu, tostarp smaku palielināšanos, ietekmi uz cūku labturību u.c. Paredzētās darbības sākotnējās sabiedriskās apspriešanas ietvaros paustās iedzīvotāju bažas ņemtas vērā, izvirzot Lēmumā nosacījumus Paredzētajai darbībai.

IVN ziņojuma sabiedriskā apspriešana notika laika periodā no 2021. gada 1. novembra līdz 12. decembrim. Sabiedriskās apspriešanas sanāksme tika organizēta neklātienes formā (attālināti). IVN sabiedriskās apspriešanas ietvaros netika saņemti fizisko personu iesniegumi.

2022. gada 7. septembrī VPVB sniedza atzinumu par IVN ziņojumu Nr. 5-04/9/2022 “Par SIA “Baltic Pork” cūku audzēšanas kompleksa “Rukši” pārbūves Ogres novadā, Lauberes pagastā ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumu”. VPVB norāda, ka, balstoties uz veikto novērtējumu, nav identificēti Paredzētās darbības realizāciju pilnībā aizliedzošie faktori. Pamatojoties uz likuma “Par ietekmes uz vidi novērtējumu” 20.panta desmito daļu VPVB atzinumā izvirzīja nosacījumus, ar kādiem Paredzētā darbība īstenojama vai nav pieļaujama.

Paredzētās darbības negatīvās ietekmes uz vidi samazināšanai tiks īstenoti Ziņojumā paredzētie pasākumi un ievēroti VPVB atzinumā noteiktie nosacījumi.

Pašvaldības domes 2022. gada 27. oktobra lēmums “Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Baltic Pork” paredzētās darbības – cūku audzēšanas kompleksa “Rukši”, Lauberes pag., Ogres nov., pārbūves – akceptēšanu” pieejams Pašvaldības tīmekļa vietnes www.ogresnovads.lv sadaļā 2022.gadā pieņemtie lēmumi šeit: