Ceturtdiena, 20.06.2024 12:38
Maira, Rasa, Rasma
Ceturtdiena, 4. augusts, 2022 10:12

Par ēdināšanas pabalstu Ogres novadā

ogresnovads.lv
Par ēdināšanas pabalstu Ogres novadā
Ceturtdiena, 4. augusts, 2022 10:12

Par ēdināšanas pabalstu Ogres novadā

ogresnovads.lv

Ogres novada pašvaldības 26.08.2021. saistošie noteikumi Nr.16/2021 „ Par ēdināšanas pabalstu” nosaka, ka  Ogres pašvaldība piešķir pabalstu izglītības iestādes nodrošinātās ēdināšanas apmaksai Ogres novada administratīvajā teritorijā deklarētajiem izglītojamajiem, kuri apgūst vispārējo pirmsskolas, pamata vai vidējās izglītības programmu.

Pirmsskolas izglītības iestādē

-Pabalstu 100% apmērā var saņemt, ja izglītojamajam ir noteikta invaliditāte vai izglītojamā mājsaimniecībai ir piešķirts trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statuss.

-Pabalstu 50% apmērā var saņemt, ja izglītojamā mājsaimniecība atbilst daudzbērnu ģimenes statusam Bērnu tiesību aizsardzības likuma izpratnē*, visi mājsaimniecības locekļi ir deklarēti Ogres novadā, dzīvo vienā mājsaimniecībā un pilngadību ieguvušais bērns augstāko izglītību apgūst pilna laika studiju programmā un nav darba attiecībās vai izglītojamais ir ievietots audžuģimenē vai nodots aizbildnībā, adoptētāju aprūpē un uzraudzībā, pamatojoties uz bāriņtiesas lēmumu.

Vispārējās pamatizglītības vai vidējās izglītības iestādē

Pabalstu 100% apmērā var saņemt, ja izglītojamais atbilst kādam no sekojošiem kritērijiem:

- izglītojamajam ir noteikta invaliditāte;

 -izglītojamā mājsaimniecībai ir piešķirts trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statuss;

-izglītojamā mājsaimniecība atbilst daudzbērnu ģimenes statusam, Bērnu tiesību aizsardzības likuma izpratnē*, visi mājsaimniecības locekļi ir deklarēti Ogres novadā, dzīvo vienā mājsaimniecībā un pilngadību ieguvušais bērns augstāko izglītību apgūst pilna laika studiju programmā un nav darba attiecībās;

-izglītojamais ir ievietots audžuģimenē vai nodots aizbildnībā, adoptētāju aprūpē un uzraudzībā, pamatojoties uz bāriņtiesas lēmumu;

-izglītojamais mācās izglītības iestādē, kurā kārtējā gada 31.maijā ir mazāk nekā 150 izglītojamie un kura atrodas novada pagastā – šajā gadījumā iesniegums par ēdināšanas pabalstu nav jāiesniedz.

Izglītojamajiem, kuri atbilst minētajiem kritērijiem, bet izglītības programmu apgūst izglītības iestādē ārpus pašvaldības administratīvās teritorijas, pabalstu piešķir ne vairāk kā 30,00 eiro mēnesī.

Pabalstu piešķir, ja ēdināšanas pakalpojumu neapmaksā valsts, pašvaldība vai cita novada pašvaldība citos tiesību aktos noteiktajā kārtībā.

Iesniegumu par ēdināšanas pabalsta piešķiršanu var iesniegt tuvākajā Ogres novada Sociālā dienesta klientu apkalpošanas vietā (atbilstoši dzīvesvietai) vai elektroniski, nosūtot ar drošu elektronisko parakstu parakstītu iesniegumu uz elektroniskā pasta adresi: 

Sociālais dienests desmit darba dienu laikā (no iesnieguma u.c. dokumentu saņemšanas) pieņem lēmumu par pabalsta piešķiršanu vai atteikumu piešķirt pabalstu. Pabalstu piešķir no lēmumu pieņemšanas dienas.

SVARĪGI! Ja ģimenē ir vairāki bērni, kuriem ir tiesības saņemt ēdināšanas pabalstu, vienā iesniegumā norāda visus bērnus, kuriem ēdināšanas pabalsts tiek lūgts (iesniegumā pabalstu nelūdz 1.-4.klašu izglītojamiem, jo šai mērķa grupai ēdināšanas pakalpojumus jau finansē no valsts un pašvaldība budžeta).

Sakarā ar lielo pabalsta saņēmēju skaitu un apjomīgo dokumentu apstrādes procesu, aicinām ēdināšanas pabalsta pieprasītājus būt saprotošiem un savlaicīgi – jau augusta mēnesī, iesniegt dokumentus Ogres novada Sociālā dienesta klientu apkalpošanas vietā pabalsta pieprasīšanai!

Jautājumu gadījumā, lūdzu sazināties pa tālr. 65055196, 65055194

*  ģimene, kuras aprūpē ir vismaz trīs bērni, to skaitā audžuģimenē ievietoti un aizbildnībā esoši bērni. Par daudzbērnu ģimenes bērnu uzskatāma arī pilngadīga persona, kas nav sasniegusi 24 gadu vecumu, ja tā iegūst vispārējo, profesionālo vai augstāko izglītību.

Veidlapas ēdināšanas pabalsta piešķiršanai šeit: