Otrdiena, 23.04.2024 14:50
Georgs, Jurģis, Juris
Ceturtdiena, 6. aprīlis, 2023 09:00

Par konstatētajiem pārkāpumiem Ogres Vēstures un mākslas muzeja direktorei izteikts rājiens

Ogresnovads.lv
Par konstatētajiem pārkāpumiem Ogres Vēstures un mākslas muzeja direktorei izteikts rājiens
Ogresnovads.lv
Ceturtdiena, 6. aprīlis, 2023 09:00

Par konstatētajiem pārkāpumiem Ogres Vēstures un mākslas muzeja direktorei izteikts rājiens

Ogresnovads.lv

Jau informējām, ka pagājušā gada 22. decembrī Ogres novada pašvaldības dome pieņēma lēmumu uzsākt Ogres novada muzeju reorganizāciju, lai īstenotu Muzeju likumā noteiktās prasības, tai skaitā par akreditāciju. Šajā laikā tiek veikta visu Ogres pašvaldības muzeju funkciju izvērtējums, funkciju un pakalpojumu izmaksu salīdzinājums un izmaksu ietekmes izvērtējums uz iestādes saistībām.

Drīz pēc tam Ogres Vēstures un mākslas muzejs (OVMM) izplatīja nepatiesu informāciju, maldinot sabiedrību par izstāžu plāna un budžeta apstiprināšanu, lai gan dome par to vēl nebija lēmusi. 15.02.2023. OVMM direktore E.Smiltniece Ogres novada pašvaldības vadībai atzina, ka medijos izplatītā informācija nav patiesa, direktore esot pārprasta un interpretēta citādi, tomēr no OVMM puses nesekoja darbības, lai līdz sabiedrībai nonāku precīza un patiesa informācija.

Pašvaldības darbība cita starpā ir saistīta ar sabiedrības informēšanas pienākumu par pašvaldības darbību un primāri – par pašvaldības funkciju izpildi, ko ikdienā nodrošina Komunikācijas nodaļa. Šis pienākums attiecas arī uz OVMM kā pašvaldības iestādi. Ņemot vērā konstatēto (OVMM bija izplatījis nepatiesu informāciju), pašvaldība izdeva pirmo rīkojumu OVMM nolūkā nodrošināt patiesas informācijas izplatīšanu par OVMM un pašvaldības funkciju izpildi, uzdodot OVMM sadarboties ar Komunikācijas nodaļu.

Reorganizācijas ietvaros, veicot augstāk minētās pārbaudes, uz šo brīdi ir konstatēti arī citi pārkāpumi OVMM darbībā, proti, muzeja vadītāja E.Smiltniece šī gada 21.februārī, nesaskaņojot to ar pašvaldību, slēdza muzeja durvis uz nenoteiktu laiku un informēja par to medijus, šo rīcību pamatojot ar to, ka muzejs ir neziņā, ar ko tas pēc domes vadības rīkojumiem drīkst nodarboties. Šāda informācija ir nepatiesa, jo Ogres novada pašvaldības izdotie rīkojumi līdz 2023. gada 21. februārim precizē kārtību, kādā OVMM īstenojamas tam noteiktās funkcijas un uzdevumi, nevis aizliedz īstenot muzeja darbību, tai skaitā būt sabiedrībai pieejamai iestādei. Turklāt muzeja slēgšana ir būtisks jautājums, kas muzeja direktorei E.Smiltniecei bija jāsaskaņo ar Ogres novada pašvaldību (saskaņā ar darba kārtības, darba līguma un muzeja nolikumā noteikto kārtību). Tomēr E.Smiltniece šādu lēmumu bija pieņēmusi bez saskaņošanas ar savu darba devēju. Lēmums par muzeja slēgšanu uz nenoteiktu laiku ir būtisks pārkāpums un pretējs tam, ko nosaka Muzeja nolikums – OVMM ir sabiedrībai pieejama novadpētniecības iestāde.

Lai gan E. Smiltniece atzinusi šo rīcību par pārsteidzīgu un kļūdainu un lēmumu par muzeja slēgšanu atcēlusi stundas laikā pēc muzeja slēgšanas, tomēr par muzeja atvēršanu sabiedrībai netika paziņots.

Veicot pārbaudi, arī konstatēts, ka muzeja vadītāja nepamatoti pieņēmusi lēmumu neiekasēt naudu par biļetēm un telpu izmantošanu. Saskaņā ar OVMM maksas pakalpojumu cenrādi nav paredzēts atbrīvot no telpu nomas maksas vai ekskursijas maksas fiziskas vai juridiskas personas, kas īsteno mācību pasākumus OVMM. Šādu lēmumu var pieņemt tikai Ogres novada pašvaldības dome. Tāpat konstatēts, ka atsevišķos gadījumos izlietoti finanšu līdzekļi, kas nav bijuši apstiprināti budžetā un saskaņoti ar pašvaldību.

Izvērtējot pārbaudes ziņojumā minēto, visus apstākļus un ņemot vērā OVMM direktores E. Smiltnieces sniegtos mutiskos un rakstveida paskaidrojumus, Ogres novada pašvaldība izteica OVMM direktorei E. Smiltniecei rājienu.

Ogres novada muzeju reorganizācijas process turpinās. Arī turpmāk pašvaldība informēs par pārbaužu gaitu un pārbaudēs konstatēto, kā arī reorganizācijas gaitu.