Svētdiena, 23.06.2024 17:26
Līga
Trešdiena, 26. oktobris, 2022 10:04

Par nekustamā īpašuma "Tirdzniecības centrs", Jumpravas pagastā, atsavināšanas izsoli

ogresnovads.lv
Par nekustamā īpašuma "Tirdzniecības centrs", Jumpravas pagastā, atsavināšanas izsoli
Trešdiena, 26. oktobris, 2022 10:04

Par nekustamā īpašuma "Tirdzniecības centrs", Jumpravas pagastā, atsavināšanas izsoli

ogresnovads.lv

Ogres novada pašvaldības  mantas novērtēšanas un izsoles komisija  rīko atkārtotu (otro) elektronisko izsoli ar augšupejošu soli Ogres novada pašvaldībai piederoša nekustamā īpašuma – zemes vienības ar nosaukumu “Tirdzniecības centrs”, Jumpravas pag., Ogres nov., kadastra numurs 7448 002 0827, kas sastāv no zemes vienības bez adreses ar kadastra apzīmējumu 7448 002 0827 un platību 2136 m2atsavināšanai.

Sākumcena – EUR 2400, solis – EUR 50, nodrošinājuma maksa – EUR 240.

Izsole sākas 21.10.2022 plkst. 13.00, noslēdzas  21.11.2022 plkst. 13.00.

Izsolei pretendenti var reģistrēties no 21.10.2022 plkst.13.00 līdz 10.11.2022 plkst.23.59  https://izsoles.ta.gov.lv.

Nosolītās summas apmaksas termiņš 06.12.2022.

Drošības nauda iemaksājama Ogres novada pašvaldības (reģ. Nr. 90000024455)  kontā: Valsts Kase, Nr. LV25TREL9800890740210, TRELLV22, maksājuma mērķī norādot - "Nekustamā īpašuma Tirdzniecības centrs, Jumpravas pag., Ogres novadā izsoles nodrošinājums".

Informācijai par izsoles objektu zvanīt (+371) 65057472 un par izsoles norisi (+371) 65020912.

Saistošie dokumenti šeit: