Pirmdiena, 22.04.2024 10:58
Armanda, Armands
Ceturtdiena, 3. novembris, 2022 11:03

Pašvaldības atbalsts gadījumos, ja bērnam nav vieta pašvaldības bērnudārzā

ogresnovads.lv
Pašvaldības atbalsts gadījumos, ja bērnam nav vieta pašvaldības bērnudārzā
Ceturtdiena, 3. novembris, 2022 11:03

Pašvaldības atbalsts gadījumos, ja bērnam nav vieta pašvaldības bērnudārzā

ogresnovads.lv

Kā daudzviet Latvijā, arī Ogres novadā veidojas bērnu rinda uz vietu pirmsskolas izglītības iestādē jeb bērnudārzā. Jautājums kļūst aktuāls, kad mammai jāatgriežas darbā vai citu apstākļu dēļ bērnam jāsāk apmeklēt bērnudārzs.

Šajā mācību gadā pašvaldības bērnudārzos uzņemti 699 bērni
Ogres novadā ir 13 pašvaldības bērnudārzi: seši Ogrē (PII “Strautiņš”, “Zelta sietiņš”, “Cīrulītis”, “Dzīpariņš”, “Riekstiņš”, “Saulīte”), divi Ikšķilē (PII “Urdaviņa”, “Čiekuriņš”), pa vienam Ogresgalā (PII “Ābelīte”), Madlienā (PII “Taurenītis”), Lielvārdē (PII “Pūt vējiņi”), Ķegumā (PII “Gaismiņa”) un Birzgalē (PII “Birztaliņa”). Šajos bērnudārzos tiek nodrošināta vieta 2784 bērniem vecumā no 1,5 līdz 7 gadiem.

Pirmsskolas izglītības programma tiek īstenota arī 7 novada vispārējās izglītības iestādēs: Tīnūžu sākumskolā, Jumpravas pamatskolā, Lēdmanes pamatskolā, Lielvārdes pamatskolā, Ķeipenes pamatskolā, Suntažu vidusskolā, Suntažu vidusskolas Lauberes filiālē, Taurupes pamatskolā un Taurupes pamatskolas filiālēs Mazozolos un Meņģelē. Šajās iestādēs vieta tiek nodrošināta 501 bērnam vecumā no 1,5 līdz 7 gadiem.

Ogres novada Izglītības pārvalde informē, ka šī gada septembrī rindā uz pirmsskolas izglītības programmām novadā ir 1080 bērni, t.sk. bērni, kuri apmeklē privātās izglītības iestādes un kuriem pakalpojumu nodrošina bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējs (aukle vai mājdārziņš). 2022./2023. mācību gadā novadā tika uzņemti 699 bērni, t.sk. 286 Ogrē (2 līdz 4 g. – 266; 5, 6 g. - 20), 162 Ikšķilē (2 līdz 4 g. – 139; 5, 6 g. – 23), 49 Ķegumā (1,5 – 4 g. – 38, 5, 6 g. – 11), 83 Lielvārdē (1,5 – 4 g. – 77, 5, 6 g. – 6), pārējie citās novada izglītības iestādēs.

Jaunu bērnudārzu būvniecība, pārbūve
Lai mazinātu bērnu rindu uz vietu bērnudārzā, pašvaldība aktīvi meklē iespējas piesaistīt finansējumu vairāku projektu īstenošanai. Pašvaldība plāno būvēt divstāvu moduļtipa ēku Lielvārdē, Riekstu ielā 2 (pretim Lielvārdes pamatskolai), paredzot vietu 120 bērniem. Pašlaik ir izsludināts iepirkums par būvdarbu veikšanu, darbus plānots uzsākt šī gada decembrī un pabeigt nākamā gada rudenī.

Iepriekš bērnudārzs darbojās arī bijušās Kaibalas skolas ēkā, bet pēc negatīva Būvniecības valsts kontroles biroja atzinuma saņemšanas tas tika slēgts. Kaibalas skolas ēkā plānots novērst biroja norādītos trūkumus un pielāgot ēku bērnudārza vajadzībām ar Montessori apmācības metodiku. Plānots nomainīt 1. stāva klases telpas pārseguma bojātās sijas, atjaunojot atbalsta sienu ārtelpā, veikt energoefektivitātes pasākumus, kāpņu pārbūvi, uzlabot ugunsdrošības pasākumus, uzbūvēt rotaļu laukumu. Šobrīd notiek būvniecības iepirkumu process, būvdarbus plānots uzsākt šajā gadā. Īstenojot šos projektus, Lielvārdē būtiski samazināsies rinda uz vietu bērnudārzā, kā arī tiks atslogota esošā Lielvārdes PII “Pūt vējiņi!”.

Nākotnē plānots rekonstruēt arī bijušo bērnudārza “Bitīte” ēku Mālkalnes prospektā 10, Ogrē. Pašvaldība ir noslēgusi līgumu par būvprojekta izstrādi, būvprojektu minimālā sastāvā būvvaldē paredzēts iesniegt līdz šī gada novembra beigām.

Kā pieteikt bērnu rindā uz vietu pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē?
2021. gada 16. decembra saistošie noteikumi Nr. 30/2021 “Bērnu reģistrācijas, uzņemšanas un atskaitīšanas kārtība Ogres novada pašvaldības izglītības iestādēs, kurās īsteno pirmsskolas izglītības programmas” (skatīt ŠEIT) nosaka, ka pieteikt pirmsskolas vecuma bērnu rindā uz visām Ogres novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēm un uz iestādēm, kuras īsteno pirmsskolas izglītības programmas (skolas), var elektroniski, izmantojot e-pakalpojumu “Pirmsskolu pieteikumu reģistrs” portālā www.epakalpojumi.lv. Šajā portālā iespējams arī veikt izmaiņas savā pieteikumā. Ja vecākam nav iespējams pieteikt bērnu elektroniski, to var veikt arī klātienē Ogres novada Izglītības pārvaldē, valsts un pašvaldības vienotajos klientu apkalpošanas centros (VPVKAC Ogres novadā) vai atsevišķās izglītības iestādēs.

Pašvaldības finansiālais atbalsts, ja bērnam nav vieta pašvaldības bērnudārzā
Lai palīdzētu situācijā, kad vecākiem ir nepieciešams vest bērnu uz pirmsskolas izglītības iestādi, bet pašvaldības bērnudārzā vietu nav, pašvaldība ir pieņēmusi saistošos noteikumus, kas paredz sniegt finansiālu atbalstu.

Atbalsts, ja bērnu pieskata privāts bērnu uzraudzības pakalpojumu sniedzējs (aukle)

2021. gada 16. decembrī Ogres novada pašvaldība pieņēma saistošos noteikumus Nr. 32/2021 “Kārtībā, kādā Ogres novada pašvaldība piešķir līdzfinansējumu privātajam bērnu uzraudzības pakalpojumu sniedzējam” (skatīt ŠEIT). Pašvaldība līdzfinansējumu piešķir pakalpojuma sniedzējam, kurš reģistrēts normatīvajos aktos par bērnu uzraudzības pakalpojuma reģistrēšanu noteiktajā kārtībā, par pilna laika (ne mazāk kā astoņas stundas dienā) bērnu uzraudzības pakalpojuma sniegšanu darba dienās bērna dzīvesvietā vai citā piemērotā vietā ārpus bērna dzīvesvietas. Pašvaldība piešķir līdzfinansējumu pakalpojuma sniedzējam 150 eiro apmērā par pilna laika pakalpojuma sniegšanu mēnesī vienam bērnam.

Pašvaldības līdzfinansējums paredzēts bērnu uzraudzības pakalpojuma nodrošināšanai bērnam no pusotra gada vecuma līdz obligātās bērna sagatavošanas pamatizglītības uzsākšanai, ja bērns reģistrēts uzņemšanai pašvaldības izglītības iestādē, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmu.

Pašvaldības līdzfinansējums tiek piešķirts, ja:

-bērns ir sasniedzis pusotra gada vecumu;
-bērna un viena no bērna likumiskajiem pārstāvjiem deklarētā dzīvesvietas adrese ir pašvaldības administratīvajā teritorijā;
-bērna likumiskais pārstāvis ir noslēdzis rakstveida līgumu ar bērna uzraudzības pakalpojumu sniedzēju atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām prasībām;
-izvēlētais bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējs nav bērna likumiskais pārstāvis;
-pašvaldība nenodrošina bērnam vietu pašvaldības izglītības iestādē atbilstoši likumā un pašvaldības saistošajos noteikumos noteiktajam.


Informāciju par bērnu uzraudzības pakalpojumu sniedzējiem (auklēm) var iegūt Valsts izglītības informācijas sistēmas reģistrā: www.viis.gov.lv/registri/bups

Atbalsts, ja bērns apmeklē privātu pirmsskolas izglītības iestādi

2021. gada 16. decembrī pieņemti saistošie noteikumi “Kārtība, kādā Ogres novada pašvaldība sedz pirmsskolas izglītības programmas izmaksas privātajai izglītības iestādei” (skatīt ŠEIT). Tie nosaka kārtību, kādā Ogres novada pašvaldība sedz pirmsskolas izglītības programmas izmaksas privātajai izglītības iestādei, kas nodrošina pirmsskolas izglītības pakalpojuma pieejamību bērniem no pusotra gada vecuma līdz pamatizglītības ieguves uzsākšanai, kuru dzīvesvieta deklarēta pašvaldības administratīvajā teritorijā un kuri nav nodrošināti ar vietu pašvaldības izglītības iestādē. Noteikumi paredz, ka par bērnu vecumā no pusotra līdz četriem gadiem tiek piešķirts līdzfinansējums 287,41 eiro apmērā, savukārt par bērnu vecumā no pieciem līdz sešiem gadiem pašvaldība ik mēnesi piešķir 188,71 eiro.

Privātajās pirmsskolas izglītības iestādēs pakalpojumus šogad saņem 212 Ogres novadā deklarēti bērni. Pašvaldība līdzfinansējumu piešķir, ja bērns ir deklarēts pašvaldības teritorijā, ir veikta bērna reģistrācija uzņemšanai pirmsskolas izglītības programmā pašvaldības izglītības iestādē, kā arī, ja bērns ir sasniedzis pusotra gada vecumu, taču netiek nodrošināta vieta pašvaldības izglītības iestādē.

Privātās pirmsskolas izglītības iestādes Ogres novadā šeit: