Sestdiena, 13.04.2024 14:56
Egils, Egīls, Nauris
Ceturtdiena, 19. oktobris, 2023 22:59

Paziņojums par saistošo noteikumu “Par Ogres novada pašvaldībai piederošo dzīvojamo telpu izīrēšanas kārtību” projekta publicēšanu sabiedrības viedokļa noskaidrošanai

Ogresnovads.lv
Paziņojums par saistošo noteikumu “Par Ogres novada pašvaldībai piederošo dzīvojamo telpu izīrēšanas kārtību” projekta publicēšanu sabiedrības viedokļa noskaidrošanai
Ceturtdiena, 19. oktobris, 2023 22:59

Paziņojums par saistošo noteikumu “Par Ogres novada pašvaldībai piederošo dzīvojamo telpu izīrēšanas kārtību” projekta publicēšanu sabiedrības viedokļa noskaidrošanai

Ogresnovads.lv

Pašvaldību likuma 44. panta pirmā daļa noteic, ka dome atbilstoši likumā vai Ministru kabineta noteikumos ietvertam pilnvarojumam izdod saistošos noteikumus.

Saskaņā ar Dzīvojamo telpu īres likuma 32. panta pirmo daļu pašvaldības dome izdod saistošos noteikumus, kuros nosaka pašvaldībai piederošas dzīvojamās telpas izīrēšanas kārtību un nosacījumus, kā arī termiņu, uz kādu slēdzams dzīvojamās telpas īres līgums, bet ne ilgāku par 10 gadiem. Šis noteikums neattiecas uz pašvaldībai piederošu vai tās nomātu dzīvojamo telpu, kas tiek izīrēta atbilstoši normatīvajiem aktiem par palīdzības sniegšanu dzīvokļa jautājumu risināšanā.

Saistošo noteikumu mērķis ir reglamentēt tiesiskās attiecības starp dzīvojamās telpas izīrētāju un īrnieku. Noteikumi ietver pašvaldībai piederošo dzīvojamo telpu izīrēšanai nepieciešamo tiesisko regulējumu, kurš apraksta dzīvojamo telpu īres līguma slēgšanas kārtību, īres līguma slēgšanas nosacījumus, īres līguma termiņu un apstiprina pašvaldības dzīvojamo telpu īrniekiem iesnieguma formu jauna īres līguma noslēgšanai.

Tā kā Dzīvojamo telpu īres likums (spēkā no 2021. gada 1. maija) attiecībā uz pašvaldībām piederošo dzīvojamo telpu izīrēšanu, vairs nepieļauj beztermiņa īres līguma formu, saistošie noteikumi paredz beztermiņa īres līguma pārslēgšanas kārtību.

Noteikumi ietver tiesisko regulējumu gadījumam, ja iestājusies pašvaldības dzīvojamās telpas īrnieka nāve un īrnieka ģimenes loceklis prasa īres līguma noslēgšanu iepriekšējā pašvaldības dzīvojamās telpas īrnieka vietā.

Noteikumi paredz pozitīvu ietekmi uz personu loku, kuri neatbilst personu kategorijām, kurām tiek sniegta palīdzība atbilstoši likumam "Par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā".

Saskaņā ar Pašvaldību likuma 46. panta trešo daļu saistošo noteikumu projektu un tam pievienoto paskaidrojuma rakstu pašvaldības nolikumā noteiktajā kārtībā publicē pašvaldības oficiālajā tīmekļvietnē sabiedrības viedokļa noskaidrošanai, paredzot termiņu, kas nav mazāks par divām nedēļām. Saņemtos viedokļus par saistošo noteikumu projektu pašvaldība apkopo un atspoguļo šo noteikumu projekta paskaidrojuma rakstā.

Viedokļus un priekšlikumus par saistošo noteikumu projektu rakstveidā var iesniegt līdz 2023. gada 2. novembrim:

  • Ogres novada pašvaldības Klientu apkalpošanas centrā Brīvības ielā 33, Ogrē; Ogres novada pašvaldības administratīvajā teritorijā esošajos Valsts un pašvaldību vienotajos klientu apkalpošanas centros (VPVKAC);
  • elektroniski (parakstītu ar drošu elektronisko parakstu) uz e-pastu: .