Otrdiena, 23.04.2024 13:18
Georgs, Jurģis, Juris
Ceturtdiena, 19. oktobris, 2023 22:54

Paziņojums par saistošo noteikumu “Par vienreizēju pabalstu mājsaimniecībai sakarā ar bērna piedzimšanu” projekta publicēšanu sabiedrības viedokļa noskaidrošanai

Ogresnovads.lv
Paziņojums par saistošo noteikumu “Par vienreizēju pabalstu mājsaimniecībai sakarā ar bērna piedzimšanu” projekta publicēšanu sabiedrības viedokļa noskaidrošanai
Ceturtdiena, 19. oktobris, 2023 22:54

Paziņojums par saistošo noteikumu “Par vienreizēju pabalstu mājsaimniecībai sakarā ar bērna piedzimšanu” projekta publicēšanu sabiedrības viedokļa noskaidrošanai

Ogresnovads.lv

Ogres novada pašvaldības dome 2021.gada 11.novembrī pieņēma saistošos noteikumus Nr.25/2021 “Par vienreizēju pabalstu mājsaimniecībai sakarā ar bērna piedzimšanu”. Saistošie noteikumi ir izdoti saskaņā ar likumu “Par pašvaldībām”, kurš 2023.gada 1.janvārī zaudēja spēku. Oficiālo publikāciju un tiesiskās informācijas likums nosaka -ja spēku zaudē normatīvā akta izdošanas tiesiskais amats, tad spēku zaudē arī uz šī panta izdotais normatīvais akts vai tā daļa.

Pamatojoties uz augstākminēto, ir sagatavots saistošo noteikumu projekts “Par vienreizēju pabalstu mājsaimniecībai sakarā ar bērna piedzimšanu”, kas nosaka, kurām ir tiesības saņemt vienreizēju Ogres novada pašvaldības pabalstu mājsaimniecībai sakarā ar bērna piedzimšanu tā apmēru, pieprasīšanas, piešķiršanas un izmaksas kārtību.

Paredzēts, ka tiesības saņemt pabalstu ir vienam no bērna vecākiem, ja pabalsts tiek pieprasīts ne vēlāk kā 6 mēnešu laikā pēc bērna piedzimšanas un ir izpildīti šādi nosacījumi:

  • bērna dzīvesvieta ir deklarēta Ogres novada administratīvajā teritorijā,
  • vismaz viena bērna vecāka dzīvesvieta ir deklarēta Ogres novada administratīvajā teritorijā pabalsta pieprasīšanas dienā un vismaz 6  mēnešus pēc kārtas līdz bērna piedzimšanas dienai. Nosacījumu par dzīvesvietas deklarēšanas termiņu 6 mēnešus pirms bērna piedzimšanas nepiemēro, ja mājsaimniecība iegādājusies nekustamo īpašumu Ogres novadā ar nolūku tajā pastāvīgi dzīvot,
  • bērns un vismaz viens no vecākiem dzīvo vienā mājsaimniecībā Ogres novada administratīvajā teritorijā.  

Pabalsta apmērs par katru mājsaimniecībā dzimušo bērnu tiek noteikts pirmajam bērnam 100 eiro, otrajam bērnam 200 eiro, trešajam un katram nākamajam bērnam 300 eiro.

Saskaņā ar Pašvaldību likuma 46. panta trešo daļu saistošo noteikumu projektu un tam pievienoto paskaidrojuma rakstu pašvaldības nolikumā noteiktajā kārtībā publicē pašvaldības oficiālajā tīmekļvietnē sabiedrības viedokļa noskaidrošanai, paredzot termiņu, kas nav mazāks par divām nedēļām. Saņemtos viedokļus par saistošo noteikumu projektu pašvaldība apkopo un atspoguļo šo noteikumu projekta paskaidrojuma rakstā.

Viedokļus un priekšlikumus par saistošo noteikumu projektu rakstveidā var iesniegt līdz 2023. gada 2. novembrim:

  • Ogres novada pašvaldības Klientu apkalpošanas centrā Brīvības ielā 33, Ogrē; Ogres novada pašvaldības administratīvajā teritorijā esošajos Valsts un pašvaldību vienotajos klientu apkalpošanas centros (VPVKAC);
  • elektroniski (parakstītu ar drošu elektronisko parakstu) uz e-pastu: .